A Megváltóra és megváltásra utaló jelek

Lukács 2,1-20

(Avagy mit kezdhetünk a nekünk adatott jelekkel?)

 • A Megváltó születésének jele

  • A jól ismert történet sok részlete bír hasznos üzenettel.

   • A nagy Messiás-várás mellett is váratlanul érkezik a Megváltó

   • Angyali kijelentés erősíti a tényt

   • Az érkezés szándéka az ember békességének biztosítása

   • A találkozás, mozdulást igényel. A tétlenség nem visz közelebb Jézushoz.

   • A próféciák teljesülését Isten időzítése biztosítja. Ehhez engedelmes viselkedés párosul Mária és József részéről

 • Most azonban nézzük egy részletét a történetnek, és abból kiindulva szólítson meg Isten üzenete.

 • Angyal szava a pásztorokhoz:

  • Luk 2:12 Ez pedig néktek a jele: találtok egy kis gyermeket bepólyálva feküdni a jászolban.

  • Azt gondolhatnánk, hogy ez kicsit gyerekes az angyaloktól. Egy megszületett ember jele a bepólyált gyermek? Egy különlegessége van: Jászolban fekszik.

  • *Jézus Krisztussal lehet találkozni. Hol? Milyen körülmények között? Ez az, amit nem lehet pontosan meghatározni, de biztosan van valami ráutaló jele annak, hogy Ő ott van. Biztosan tapasztalható olyan hatás, amiből kiderül, jelenlétében vagyok és Ő is találkozni akar veled. Ő már nem kiszolgáltatottan „szenvedi” el a látogatókat, hanem egyenesen várja őket. Nem neki kell ajándékokat letenni, hanem Ő akar megajándékozni új élettel mindenkit.

   • Kívánod ezt a találkozást és ezt az új életet? Keresd Őt!

  • Mai jelek:

   • Egy szomorú esemény a családban

   • Egy örömteli esemény a családban.

    • Tapasztalat szerint az első inkább lehet Jézuskeresést segítő jellé

   • Egy-egy különös gondolat

   • Nem várt segítség nehéz helyzetben. Kitől jött?

 • Gondoljuk tovább a jelek jelentőségét!

 • A Megváltó szolgálatát kísérő jelek

  • Ha valaki valahol elkezdi tanulmányozni Jézus életét, állandóan jelekbe, jelzésekbe ütközik, melyek bizonyítják személyének fontosságát.

   • Tizenkét évesen tanító mestereket ámított el kérdéseivel, feleleteivel.

   • Harminc évesen keresztelő Jánost lepte meg, amikor kérte, keresztelje meg.

   • Szolgálata tele volt csodás jelekkel.

  • Ezt az emberek figyelték. Voltak, akikben kérdések támadtak ezeket látva. Vagy némelyeknek valamilyen esetekből kellet ráébredniük a jelek fontosságára.

   • Egyik ilyen eset, Nikodémus megjelenése:

     • Ján 3:2 Ez jöve Jézushoz éjjel, és monda neki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul; mert senki sem teheti e jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele.

    • *A jelek sok esetben Isten jelenlétének elismerésére kell, hogy ébresszenek minket.

    • Mit akarhatott Nikodémus ezzel a közeledéssel? Nem tudjuk, mert Jézus a lényegre tért, amiben megláthatjuk, hogy mi a célja az Istenre utaló jeleknek.

     • Ján 3:3 Felele Jézus és monda neki: Bizony, bizony mondom neked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.

    • Nemcsak jelek csodálása a cél, hanem magának az Isten által készített országnak a meglátása. Ehhez pedig újjá kell születni.

     • *Gondolnád, hogy minden isteni jel célja, hogy téged magához vonjon, hogy át tudd adni neki az életed? Azért jelenik meg időnként, hogy átadhasd neki az életed? Fogadd el!

   • A kapernaumi főember és fiának esete

     • Ján 4:47-48 Mikor ez meghallá, hogy Jézus Júdeából Galileába érkezett, hozzá méne és kéré őt, hogy menjen el és gyógyítsa meg az ő fiát; mert halálán vala. Monda azért neki Jézus: Ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek.

    • Jézus a hit egyik alapjaként jelöli meg a jeleket, csodákat, vagy ez egy kis szemrehányás, hogy csak a jelek alapján akar hinni az ember? Úgy látom, hogy Jézus valóban hitet ébresztő jeleket akart mutatni. Tanítványai között elmondott utolsó beszédében Jézus azzal erősítette az apostolokat, hogy a Tőle látott tetteket figyelve, higgyenek benne.

     • Ján 14:11 Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van; ha pedig nem, magukért a cselekedetekért higgyetek nekem.

     • Ján 2:23 Amikor Jeruzsálemben volt a húsvét ünnepén, sokan hittek az ő nevében, mert látták a jeleket, amelyeket tett.

   • Egy másik eset is azt igazolja, hogy a jelek hitébresztő hatásúak.

     • Ján 6:25-27 És megtalálván őt a tengeren túl, mondának neki: Mester, mikor jöttél ide? Felele nekik Jézus és monda: Bizony, bizony mondom néktek: nem azért kerestek engem, hogy jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek ama kenyerekből, és jóllaktatok. Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek Fia ad majd néktek; mert őt az Atya pecsételte el, az Isten.

    • A jelek által való közeledés inkább elfogadható Jézus számára, mint az, ha valaki csak azért jön, mert a hasát megtölthette, vagy más formában kielégíttetett a szüksége. Miért? Mert a jelek érzékelése és értékelése máris egy lelki közeledést feltételez, a jóllakás pedig pusztán testi élmény. Aki csak ennek „jelzéseire” tud figyelni, az még nem tudja érzékelni a hithez segítő jeleket.

     • 1Kor 2:14 Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok neki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképpen ítéltetnek meg. (mert csak lelki módon lehet azokat megítélni.)

    • Ezek után is mondhatják sokan, én nem láttam még jelet, hogy higgyek. Hadd feleljenek erre a fenti igék és gondolatok.

     • Attól, hogy nem nyertél még a lottón ötös találatot, nem láttál vagy éltél át csodálatos gyógyulásokat, vagy nem tapasztalsz működni különleges erőket látványosan, lehetnek még jelek.

      • Értsd meg, hogy nem érzéki módon kell közeledni hozzá.

      • Másrészt az Úr közeledését kifejező jelek nem biztos, hogy testi szükségeidet akarják kielégíteni.

      • Vagy ha ezt teszi, azt sokszor természetesnek tartod, vagy a saját képességeid eredményének könyveled el.

      • A ma is jelen lévő Megváltó jeleinek észrevétele lelki érzékenységet kíván. Erre törekedve keress.

    • Jézus valóban jel lett a világon, ahogy azt az öreg Simeon is kifejezte akkor, amikor József és Mária felvitték a templomba Jézust bemutatni egy hónapos korában.

     • Luk 2:34 És megáldá őket Simeon, és monda Máriának, az ő anyjának: Íme ez vettetett sokaknak elestére és feltámadására az Izraelben; és jegyül, akinek [sokan] ellene mondanak;

     • Jel, aminek sokan ellene mondanak. Ezt nem akarta, csak tudta az Úr, hogy így lesz. Ahogy Péter nagypéntek hajnali tagadásait sem akarta, hanem tudta, hogy így lesz, mert ismerte tanítványát.

     • *Ugye kívánod észrevenni a jelet? Nem akarsz azok közé tartozni, akik ellene mondanak annak a csodálatos jelnek, amit Isten azért adatott, hogy általa megmentsen?

 • Az emberek által kívánt jelek

  • Van egy érdekes helyzet a világon, ami már megvolt Jézus korában is. Hiába vannak jelek Jézus megváltói jelenlétére, az emberek más jeleket akarnak. Ők akarják meghatározni, milyen jelzésekkel mutatkozzon be Isten. Vajon mi a reakciója erre Istennek, Jézusnak?

   • Máté 12:38-41 Ekkor felelének neki némelyek az írástudók és farizeusok közül, mondván: Mester, jelt akarnánk látni te tőled. Ő pedig felelvén, monda nekik: E gonosz és parázna nemzetség jelt kíván; és nem adatik jel neki, hanemha Jónás prófétának jele. Mert amiképpen Jónás három éjjel és három nap volt a cethal gyomrában, azonképpen az embernek Fia is három nap és három éjjel lesz a föld gyomrában. Ninive férfiai az ítéletkor együtt támadnak majd fel ezzel a nemzetséggel, és kárhoztatják ezt: mivelhogy ők megtértek a Jónás prédikálására; és íme nagyobb van itt Jónásnál.

   • Luk 11:29-30 Mikor pedig a sokaság hozzá gyülekezék, kezdé mondani: E nemzetség gonosz: jelt kíván, de jel nem adatik neki, hanem ha Jónás prófétának ama jele; Mert miképpen Jónás jelül volt a ninivebelieknek, azonképpen lesz az embernek Fia is e nemzetségnek.

   • Nem meggondolta magát Jézus a jelek hitébresztő szerepét tekintve, hanem látta az indítékokat. Érzékelte, hogy nem a személyes hitért kérnek jelet, hanem maguk igazának bizonyításáért és Jézus lejáratásáért. Így is lehet jelre várni. Csak ez nem hasznos a jel keresőjének.

   • A felelet pedig azt mutatja, hogy aki nem látja az eddig bemutatott jelekből, kicsoda Ő valójában, az már csak egy, de egy nagyon fontos jelre még figyelhet. Ez pedig Jónás jele. De mit is jelent ez?

    • Egyrészt, ahogy Jónás, aki által a hirdetett figyelmeztetésen keresztül megmenekült Ninive, a nagy cet gyomrában volt három napig, úgy lesz az Ember Fia is három napig a halálban

    • Másrészt, ahogy Jónás figyelmeztető, ugyanakkor megmentő jel is lett a Niniveieknek, úgy lehet Jézus is figyelemfelkeltő és megmentő jel mindenkinek, aki figyel rá.

   • Végül az is fontos tény, hogy miért kapta Ninive a Jónás-jelet? Azért, amire sikerült is használni. Megtértek a Jónás prédikálására.

    • *Ma ebben a világban nagyobb személy van jelen, mint Jónás. Kész vagy-e megtérni a Tőle jövő és Róla szóló prédikációra, hogy megmenekülj?

  • *Kérsz jeleket, hogy Isten bizonyítsa létezését? Kérhetsz nyugodtan. De ne csodálkozz, ha nem mutat nagyobb jelet annál, amit mutatott Fiában, Jézusban. Ha mégis kapsz személyes jeleket, azok biztosan kisebb horderejűek lesznek, amire nagy érzékenységgel kell odafigyelni, hogy észrevedd benne a kijelentést. Figyelj a legnagyobb jelre, hogy lásd, Isten van és szeret.

 • Az utolsó idők jelei

  • A témában kell szólni egy fontos részletről. Jézussal elkezdődött egy olyan korszak, ami egyre közelebb hozta a vég napját. Az apostolok egyre gyakrabban szóltak és írtak arról, hogy minden nappal közelebb vagyunk a vég napjához. De hogy jön ez a karácsonyi csodálatos jel témájához? Miért kell ezen a szép ünnepen erről a kérdésről szólni? Azért mert bizonyítják a Fiú jelének fontosságát, ugyanakkor rámutatnak a megjelenő újabb jelek veszélyére.

   • Máté 24:23-24 Ha valaki ezt mondja akkor néktek: Íme, itt a Krisztus, vagy amott; ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.

   • Máté 24:4-5 És Jézus felelvén, monda nekik: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, Mert sokan jőnek majd az én nevemben, akik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek.

   • Máté 7:15 Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok.

   • A Kísértő tudja, hogy az emberiség jel-éhes. Ezt kihasználva, a hatalommal, amivel rendelkezik, mutat jeleket. Olyan jeleket, amelyek látszólag olyanok, mint a Krisztusé, de valójában nem azok.

    • Jézus korában és közvetlen utána a csodajelek bizonyították azt a küldetést, amiért jött. Alátámasztották, hogy Ő az, aki megváltja az emberiséget a bűnökből.

    • Ma is lehetnek csodák, melyek jelek. Mégis azt mondom, hogy sokkal óvatosabban kell az ilyen csodákhoz viszonyulni. Az Úr ugyanis soha nem figyelmeztet olyan veszélyekre, amik nincsenek, csakhogy ijesztgessen minket. Jobb azokra a jelekre figyelni, melyek régi, megbízható jelek:

     • A teremtett világ szépsége, csodálatos működése

     • A sok ezer megtért, újjászületett ember élete

     • És mindenek felett a szentírás, ami egy tökéletes jel ebben a világban, ami által az ember eligazodhat az élet fontos kérdéseiben.

 • A végső jel

  • Lesz még egy jel, amit senki nem fog figyelmen kívül hagyni. Ez biztosan Jézusra mutató jel lesz, ami félreérthetetlen.

   • Máté 24:30 És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.

   • Ez a jel a beteljesülés jele. Ez lesz az, amikor nem fog senki találgatni, hogy ez jó jel, vagy félrevezető. Ezt mindenki sírással fogja fogadni. Akik hittek a Megváltó jeleinek, és ezáltal sóvárogva várták az Ő megjelenését, azok az öröm miatt, akik nem fogadták el, azok lehetőségek elvesztésének fájdalmában sírnak majd.

  • Látható, hogy ez egy biztos jel, de van vele egy baj. Már nem a megtérésre szánt jel, mint a Jónás jele, hanem a vég jele. Olyan, mint a vakáció előtti kicsengetés. Ami addig történt az lesz a bizonyítványba.

 • Mit kezdesz a jelekkel?

  • Gondolkodj el a bepólyált csecsemő jelétől az égen egykor megjelenő jel jelentőségén, és hagyd, hogy ezek meggyőzzenek Jézus szeretetéről.

  • Lásd meg a mindennapi jeleket, legyen lelki érzékenységed ezek felismerésére. Ne csak a testi szükségletek szempontjából figyelj és értékelj, hanem ettől magasabb szinten is.

  • Légy óvatos a mai csodás jelekkel. Nem lehetetlen, de az Úr figyelmeztetett, hogy ezek hitető jelek is lehetnek.

  • Végül hagyd, hogy a Jézus által megmutatott legnagyobb jel, a kereszthalála és feltámadása megtartó erejűvé váljon, mint egykor a Ninive lakossága életében a nekik adott jel.