A kegyesség titka

1 Timóteus 3,14-16

 • Bevezető

  • A titkok kíváncsivá tesznek. Itt egy titok: a kegyesség titka.

  • *Meg a karod-e tudni ezt a titkot? Miért? Ha csak azért, hogy tudj róla valamit, az kevés. Ha csak azért, hogy tudj róla beszélni, az is kevés.

  • *Ezt a titkot azért kell megismerni, hogy te magad is kegyes legyél.

  • De mit jelent ez, hogy kegyes és mivel jár ez?

 • A kegyesség

  • Általában Istennek az ember felé megnyilvánuló jóságát, szeretetét, odaadó áldozatát is összefoglaló tulajdonság, amivel felénk fordult és rajtunk kegyelmet gyakorolt és ezáltal megmentett a kárhozattól.

    • Róm 11:22 Tekintsd meg azért az Istennek kegyességét és keménységét: azok iránt akik elestek, keménységét; irántad pedig a kegyességét, ha megmaradsz a kegyességben; különben te is kivágatol.

   • *Ez is egy hatalmas titok, ami iránt legyél nagyon kíváncsi. Ebben van az örök élet.

  • Az itt szereplő szó azonban nem isteni tulajdonságot említ, hanem emberit.

  • G2150 εὐσέβεια (euszebeia)

   • 1) istenfélelem, kegyesség, jámborság

   • 2) gyermeki tisztelet

  • Mit tudhatunk meg erről az emberi állapotról a Bibliából?

   • Isten Fiának megismerésével nyerhető el és mindenre képessé tesz, ami a hívő élethez szükséges

    • 2Pét 1:3 Mivelhogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, Annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott;

   • Aki elnyeri ezt az állapotot, az Úr védő hatalma alatt él

    • 2Pét 2:9 Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből, a gonoszokat pedig az ítélet napjára büntetésre fenntartani.

   • A kegyesség sok elvárásnak való megfelelésre tesz képessé

    • A hit mellé kell tenni ezt az életformát, mint látható bizonyítékot

     • 2Pét 1:5-6 Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, A tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet,

    • Az építő testvéri kapcsolatok fontos jellemzője

     • 1Pét 3:8-9 Végezetre mindnyájan [legyetek] egyértelműek, rokonérzelműek, atyafiszeretők, irgalmasak, kegyesek: Nem fizetvén gonosszal a gonoszért, avagy szidalommal a szidalomért; sőt ellenkezőleg áldást mondván, tudva, hogy arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek,

    • A hálából végzett szolgálat fontos jellemzője

     • Zsid 12:28 Annak okáért mozdíthatatlan országot nyervén, legyünk háládatosak, melynél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon kegyességgel és félelemmel.

    • Egy nagyon hasznos magatartás a testiességgel szemben

     • 1Tim 4:7-8 A szentségtelen és vénasszonyos meséket pedig eltávoztasd. Hanem gyakorold magadat a kegyességre: Mert a test gyakorlásának kevés haszna van; de a kegyesség mindenre hasznos, meglévén benne a jelenvaló és a jövő életnek ígérete.

    • Az eljövendő ítéletre nézve egy megvalósítandó létforma

     • 2Pét 3:11 Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben,

    • Ez az élet negatív következményekkel is járhat.

     • 2Tim 3:12 De mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak.

    • A szeretet egyik legfontosabb jellemzője. E nélkül nincs szeretet

     • 1Kor 13:4 A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.

   • A kegyesség megtanulható és látszatra produkálható. Ezt a próba leleplezi, amikor a kegyesség erejének kellene megnyilvánulni.

    • 2Tim 3:1-5 Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld.

  • Ennyi mindent jelen a kegyesség. Nem egyszerű dolog. Ami a legmegdöbbentőbb, hogy hamisítható. Ezzel az ember nemcsak a környezetét csapja be, hanem elsősorban megát. Ugyanis egy megtanult, hamisított kegyesség produkálásával azt gondolja, hogy élete rendben van és övé a mennyek országának joga. Közben pedig lehet, hogy a kárhozat felé halad hazugságával.

   • Honnan ismerhető fel?

    • Egyik lehetséges válasz, ha a kegyes magatartás nem egy szívből fakadó kényszer, amit akkor is kész megvalósítani, amikor senki sem látja, hanem egy olyan megfelelési magatartás, amit a közösség felé akar megmutatni, hogy ott elfogadják, hogy ott jogokhoz jusson ezáltal. Minél előbb lepleződjön le az ilyen kegyesség.

 • A titok lényege

  • Nagyon érdekes, hogy a fent említett kegyesség titka nem emberi elemzésben van, hanem Jézus Krisztusnak a bemutatásában, és mindannak az elemzésében, ami hozzá kapcsolódik. A titok kifejtése nem az emberre irányul, akinek az életében szükséges, hanem arra, aki által megvalósulhat.

  • A titok részletei

   • Isten megjelent testben

    • A kegyességet megvalósító hit elsőszámú feltétele. Aki nem fogadja el, hogy Isten az Ő Fiában emberré lett, hozzánk hasonlóvá, azért hogy megváltson a bűnből, az nem tud elindulni a kegyes élet útján.

    • Aki ezt tagadja, vagy csak csendben elutasítja, abban nem a Krisztus lelke uralkodik, hanem az ún. antikrisztusi lélek.

     • 1Ján 4:2-3 Erről ismerjétek meg az Isten Lelkét: valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van; És valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől: és az az antikrisztus [lelke], amelyről hallottátok, hogy eljő; és most e világban van már.

   • Megigazíttatott (igaznak bizonyult) lélekben (a lélek segítségével)

    • G1344 δικαιόω (dikaioó)

     • – igaznak / ártatlannak / törvényesnek tart / tekint, annak nyilvánít; igazol

    • G1722 ἐν (en)

     • 1) – ban/ben, – on/en/ön, – nál/nél, között

     • 2) – val/vel, segítségével, útján (eszközhatározó)

     • 3) által

     • 4) – ra/re, – ba/be

     • 5) – kor, alatt, ­- n belül ­ (idő)

     • 6) – ért, miatt, alapján

     • 7) összetételben: benne; előtte; melléknévvel: kissé …, -szerű

    • ἐν πνεύματι

     • Részeshatározós főnév, tehát a prefixum jelentése: val/vel, segítségével, útján

    • Jézus az Isten lelke segítségével bizonyult igaznak.

    • A titok legnehezebb részlete. Hogy teljesülhet az, hogy a testben megjelent Isten megigazíttatik, vagy igaznak bizonyul?

    • A lényeg ebben az, hogy Jézus Krisztus nem az emberek véleménye által bizonyult igaznak, hanem az Atya által, aki őt küldte.

    • Tehát a Földön szolgálatot teljesítő és azt bevégző Fiú minden tette Isten előtt igaz volt.

    • A mi kegyességünk fontos tényezője. Ha Jézusnak nem sikerült volna ezt az állapotot elérni, oda lenne a mi megmentésünk és a kegyes élet lehetősége.

   • „megláttatott az angyaloktól,” (megjelent az angyaloknak,)

    • Érdekes részlet a kegyesség titkában. Miért lehet fontos? Úgy látom, hogy ez is azt bizonyítja, hogy a menny előtt Jézus elismerést talált mindazért, amit elvégzett. Hitelessé lett.

    • Az is kérdés, hogy mikor teljesült ez?

     • Zsid 1:6 Viszont mikor behozza az ő elsőszülöttét a világba, így szól: És imádják őt az Istennek minden angyalai.

      • Már a születésére is igaz.

     • Máté 4:11 Ekkor elhagyá őt az ördög. És íme angyalok jövének hozzá és szolgálnak vala neki.

      • A pusztai megkísértésénél is teljesült

     • Luk 22:42-43 Mondván: Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem e pohárt; mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen! És angyal jelenék meg neki mennyből, erősítvén őt.

      • Az elfogatás előtti szenvedésnél is teljesült

     • Máté 28:2 És íme nagy földindulás lőn; mert az Úrnak angyala leszállván a mennyből, és oda menvén, elhengeríté a követ a sír szájáról, és reá üle arra.

     • Ján 20:11-12 Mária pedig künn áll vala a sírnál sírva. Amíg azonban siránkozék, behajol vala a sírba; És láta két angyalt fehér ruhában ülni, egyiket fejtől, másikat lábtól, ahol a Jézus teste feküdt vala.

      • A feltámadásánál is biztosan megvalósult.

     • Máté 25:31 Mikor pedig eljő az embernek Fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe.

      • A mennybe érkezésekor pedig igazán beteljesedett ez.

   • Hirdették a pogányok között

    • A kegyesség megszerzésének fázisát jelzi már. Ha titokban maradt volna az, amit Jézus tett, nem hozhatna senkinek kegyességet.

    • Ez egyben hála ok, hogy mindig volt, aki hirdesse, másrészt figyelmeztetés, hogy hirdetni kell.

   • Hittek benne a világon

    • Ha valaki eljut idáig, annak az életében a titok már nem titok. Megismerte, mert Isten felfedte előtte.

    • Hinni Jézusban egyenlő a világ legnagyobb titkának megismerésével.

   • Felvitetett dicsőségben

    • Az emberek megmentését célzó titokzatos munka fontos részlete.

    • Jézus azt mondta, hogy ez jobb, mint ha maradna

     • Ján 16:7 De én az igazat mondom néktek: Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a Vigasztaló: ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok.

     • Ján 16:28 Kijöttem az Atyától, és jöttem e világba: ismét elhagyom e világot, és elmegyek az Atyához.

 • Összegzés

Hírdetés