Lehet-e Istentől elhagyott az ember?

Ézsaiás 49,14-15

 • Bevezető

  • Anyák napján egy anyai érzéssel megszemélyesített Istenről gondolkodhatunk

  • Milyen emberi érzés, állapot hozza elő ezt a megszemélyesítést?

   • Az elhagyatottság, a magány érzése rossz érzés. Igaz néha kívánunk egyedül lenni, de ez nem egyenlő a magánnyal.

 • Az egyedül lét önként keresett állapot, ami általában emberektől való elzárkózás igénye miatt ébred.

 • A magányról akkor beszélünk, ha akaratunktól függetlenül jutunk egyedüllétbe.

   • *Szükségünk is van emberi jelenlétet nélkülöző egyedüllétre. Ilyenkor lehet a személyes dolgainkat rendezni, érzelmeinket tisztázni, indulatainkat csillapítani.

    • *Az ilyen jellegű egyedüllét keresése és megélése bizonyítja, hogy a legfőbb személy, akivel kapcsolatom van, az Isten. Tőle várok segítséget, erőt, nem emberektől.

  • Előkerülhet egy kérdés:

   • Lehet- e olyan, hogy elhagy Isten? Előállhat-e olyan helyzet, hogy Isten eltávozik tőlünk? Az alapige is ezt a megállapítást teszi.

   • További igék is erősítik ezt az emberi érzést.

    • Zsolt 10:1 Uram, miért állasz távol? Miért rejtőzöl el a szükség idején?

    • Zsolt 13:2 {KJV 13:1} Uram, meddig felejtkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem?

    • Zsolt 77:7-11 Megemlékezem éjjel az én énekeimről; szívemben elgondolkodom és azt kutatja lelkem: Avagy mindörökké elvet-e az Úr? és nem lesz-e többé jóakaró? Avagy végképpen elfogyott-e az ő kegyelme? vagy megszűnik-e ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfelejtkezett-e könyörülni Isten? avagy elzárta-e haragjában az ő irgalmát? Szela. És mondám: Ez az én betegségem, hogy a Fölségesnek jobbja megváltozott.

   • Erről a kérdésről, érzésről, állapotról gondolkodjunk, és persze arról, hogy ez mitől lehet, mi a megoldás ellene?

 • Van-e ígérete Istennek arra, hogy soha nem hagy el?

  • Úgy látom, hogy személyeknek, akiket kiválasztott és használni akar, azoknak megerősítésül mond ilyeneket.

   • Jákóbnak

   • 1Móz 28:15 És íme én veled [vagyok], hogy megőrizzelek téged valahova menéndesz, és visszahozzalak e földre; mert el nem hagylak téged, míg be nem teljesítem amit neked mondtam.

   • Józsuénak

   • Józs 1:5 Meg nem áll senki előtted életednek minden idejében; amiképpen Mózessel vele voltam, teveled is veled leszek; el nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled.

   • Jákóbot szólítva a néphez beszél

   • Jer 30:10 Te azért ne félj, oh én szolgám Jákób, azt mondja az Úr, se ne rettegj Izrael; mert ímhol vagyok én, aki megszabadítlak téged a messze földről, és a te magodat az ő fogságának földéből; és visszatér Jákób és megnyugoszik, és bátorságban lesz, és nem lesz, aki megháborítsa.

   • Jer 30:11 Mert veled vagyok én, azt mondja az Úr, hogy megtartsalak téged: mert véget vetek minden nemzetnek, akik közé kiűztelek téged, csak neked nem vetek véget, hanem megfenyítelek téged ítélettel, mert nem hagylak egészen büntetés nélkül.

   • Jézus a tanítványokhoz

   • Ján 14:18 Nem hagylak titeket árvákul; eljövök ti hozzátok.

   • Feltételhez szabott ígéret

   • Zsid 13:5 Fösvénység nélkül való legyen a magatok viselete; elégedjetek meg azzal, amitek van; mert Ő mondotta: Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled;

  • *Hogy állsz az Istennel való kapcsolatban? El tudod-e már mondani, hogy átadtad az életedet és rendelkezésére állva élsz? Ha igen, ígérete van számodra, hogy nem hagy el.

 • Nem ígérte mindenkinek Isten az állandó jelenlétét?

  • A fenti kijelentést látva, hallva sokan feltehetik ezt a kérdést, mert úgy érzik, hogy Isten nem ajánlja állandó jelenlétét mindenkinek, hanem személyválogató módon viszonyul az emberekhez.

   • A helyzet az, hogy Isten mindenkiről tud, mindenkihez közel van, mindenkinek bizonyságát adja, hogy áldást kíván adni, így mindenki megismerheti Őt, de az állandó jelenlétét csak azután tudja megígérni,hogy valaki hozzá tért.

    • Apcs 17:28 Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk; miképpen a költőitek közül is mondották némelyek: Mert az ő nemzetsége is vagyunk.

    • Apcs 14:16-17 Ki az elmúlt időkben hagyta a pogányokat mind a maguk útján haladni: Jóllehet nem hagyta magát tanúbizonyság nélkül, mert jóltevőnk volt, adván mennyből esőket és termő időket nékünk, és betöltvén eledellel és örömmel a mi szívünket.

    • Róm 1:20 Mert ami Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy ők menthetetlenek.

    • Zsoltár 139

   • *Csak térj meg és szolgálj neki és fogod érezni, hogy nem hagy el.

 • Miért lehet mégis az, ha az ember azt érzi, hogy elhagyta az Isten?

  • Volt valaki, aki teljes bizonyossággal mondhatta és mondta is, hogy elhagyta az Isten. Ezt mély fájdalommal, szomorúsággal, sőt nagyon komoly megrendüléssel fejezte ki. Ez a személy Jézus volt. A kereszten mondta ezt, mielőtt meghalt volna. Ha ezt a helyzetet megértjük, megérthetjük, miért állhat elő olyan helyzet, amikor Istentől elhagyva érezzük magunkat.

   • Ézs 59:1-4 Íme, nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az ő füle, hogy meg nem hallgathatna; Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el orcáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott. Mert kezeitek bemocskolvák vérrel, és ujjaitok vétekkel, ajkaitok hazugságot szólnak, nyelvetek gonoszt suttog. Nincsen, aki az igazság mellett szólna, és nincsen, aki igazságosan perelne, haszontalanban bíznak és hazugságot beszélnek, gonoszt fogadnak és vétket szülnek.

    • A bűn elválaszt Istentől. Ha bűn van az életedben, elkezdesz távolodni, aminek az eredménye a teljes elhagyatottság.

    • Jézus nem volt bűnös. Semmi rosszat nem tett, ami ítéletre méltó lenne. Állhat rá ez a megállapítás akkor?

    • Tudunk róla valamit:

     • 1Pét 2:24 Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: akinek sebeivel gyógyultatok meg.

     • Jézus testében a keresztre felvitte a megváltásra szoruló emberek összes vétkét. Ebben az állapotban amikor magára vállalta a mi bűneinket, azok elválasztották Istentől. Az érzés, a felkiáltás tehát valós szenvedésre utal.

   • A bűn tehát elválaszt Istentől, eltávolodást okoz, amiből természetes, hogy az az érzés támad, hogy elhagyott az Isten.

   • *Jézus helyzete biztatás arra, hogy nekünk helyreállhat a kapcsolat és soha nem kell Istentől elhagyatva élni.

    • Jézusban az elválasztó bűnök meg vannak bocsátva és a kapcsolat helyre van állítva.

    • Ha hozzá ragaszkodunk, akkor nem kell azzal az érzéssel küzdeni, hogy elhagyott az Isten.

    • A bűn felé kacsintgatás, annak való engedés azonban magával vonja az elhagyatottságot.

     • 5Móz 31:16-17 És monda az Úr Mózesnek: Íme te elaluszol a te atyáiddal, és ez a nép felkél, és idegen istenek után [jár és] paráználkodik azon a földön, amelyre bemegy, hogy [lakozzék] azon; és elhágy engem, és felbontja az én szövetségemet, amelyet én ő vele kötöttem. De akkor haragra lobbanok ellene, elhagyom őket, és elrejtem arcomat előlük, és megemészti őket a rájuk szakadó sok baj és nyomorúság. Akkor majd mondja, hogy azért szakadtak rám ezek a bajok, mert nincs velem Istenem!

     • 2Krón 15:2 kiment Ászá elé, és ezt mondta neki: Hallgassatok rám, Ászá és egész Júda, meg Benjámin! Az Úr veletek lesz, ha ti is ővele lesztek. Ha keresitek őt, megtaláljátok, de ha elhagyjátok, ő is elhagy benneteket.

     • 2Krón 24:20 Akkor az Isten felruházta lelkével Zekarját, Jójádá főpap fiát, aki a nép elé állt, és ezt mondta nekik: Azt mondja az Isten: Miért szegtétek meg az Úr parancsolatait? Nem válik az javatokra! Mivel elhagytátok az Urat, ő is elhagyott benneteket.

   • *Vágysz az Úrral állandó, élő kapcsolatban lenni?

    • *Fogadd el a Jézusban felkínált bűnbocsánatot, hogy eltűnjön az elválasztó fal, és utána ne legyél hűtlen hozzá. Ha másra vágysz, más felé törekszel, hamarosan azt fogod érezni, elhagyott.

    • *De jusson eszedbe, hogy még ez az állapot sem olyan, hogy ne juthatnál vissza hozzá. Ő mindig elérhető távolságban van azok számára, akik keresik, akik bűnüket megbánva közelednek hozzá.

 • Legyen minden helyzetben rendíthetetlen bizonyosságod, hogy Isten veled van!

  • Ápold a kapcsolatot Istennel! Keresd Őt naponta! Mondj el neki mindent. Kövesd parancsait! Ez a feltétele a jelenlétének.

   • Máté 28:18 -20És hozzájuk menvén Jézus, szóla nekik, mondván: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

    • Az engedelmes szolgáló életben teljesül a mindennapi jelenlét. Ha az idő felesleges dolgokkal telik, nem érzed Jézus minden hatalommal teljes jelenlétét.

  • Legyen hát rendíthetetlen a meggyőződésed, mint Dávidnak!

   • Zsolt 23:4 Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem.

Hírdetés