Fejlődés, növekedés, újulás a hívő életében

Mottó: 1 Korintus 13:11

a)Bevezetés

Három gondolattal vezetném be ezt a témát.

A növekedésről felesleges beszélni, mert az egy olyan folyamat, ami a teremtett világon Isten csodájaként megy végbe. Ahogy nő a fű, nő a gyümölcsfa és rajta a gyümölcs, nő a gyermek. Természetes folyamatok, melyek nem tudatos cselekvés eredményei. Ugyanakkor a GDP, az európai népesség, a foglalkoztatottság, az intelligencia, a tudás stb. nem növekszik magától, azért nagyon sokat kell tenni.

A növekedésnek vannak közvetett követelményei, melyeket végrehajtjuk és ezzel megtettük, ami a növekedéshez kellett. Biológiailag evés, ivás, mozgás és kész a növekedés. Ennyit még egy újszülött is meg tud tenni.

Révész Árpád testvér felelt egy kérdésemre a következő képen: A hitem pillanatnyi állása szerint… Ezekben a szavakban benne van az elismerés, hogy a hit és az arra épülő meggyőződés az változó jellemzője az életnek.

Ezek alapján is láthatjuk, hogy a növekedés egyszerre nehéz és könnyű kérdés, téma a hívő ember életében.

Gondolkodjunk ma erről a témáról!

b)Vágyj a növekedésre!

Tűnődtem azon, mi lehet a legfontosabb kérdés ebben a témában. Rájöttem, az, hogy legyen egy belátás, sőt egy határozott vágy arra, hogy valósuljon meg a növekedés az életünkben.

A továbbiakban fogjuk látni, hogy valóban összetett kérdésről van szó, amikor a személyes lelki, hitbeli növekedésünkről van szó. Éppen ezért nagyon fontos, hogy legyen bennünk egy tudatosság arra, hogy növekedjünk. Töltsön be minket ez, mint vágy, mint késztető erő, elszántság.

*Vágysz arra, hogy növekedj a hitben? Akarsz fejlődni?

Legyen előttünk egy példa, ahogy Pálban is élt ez a megújulási vágy!

Róm 15:30-32 Kérlek pedig titeket atyámfiai a mi Urunk Jézus Krisztusra és a Lélek szerelmére, tusakodjatok velem együtt az imádkozásokban, én értem Isten előtt, Hogy szabaduljak meg azoktól, akik engedetlenek Júdeában, és hogy az én Jeruzsálemben való szolgálatom legyen kedves a szentek előtt; Hogy örömmel menjek hozzátok az Isten akaratából, és veletek együtt megújuljak.

Vagy lássuk, hogy kérték Jézust az apostolok is, hogy növelje hitüket:

Luk. 17,5 És mondának az apostolok az Úrnak: Növeljed a mi hitünket!

A megbocsátás parancsát hallva kérik ezt, ezután pedig hallhatták a mustármagnyi hit erejének biztatását.

*Mi van akkor, ha valaki azt mondja, hogy nem vágyok, nem akarok megújulni? Vagy nem kell megújulni.

Ilyen esetben az a helyzet, hogy elégedett magával, aki így gondolkodik. Vagy ha árnyaltabban arra építi a látását, hogy ő már nem képes semmiféle növekedésre, akkor Istennek a hatalmát vonja kétségbe, hogy tud még benne, rajta formálni valamit, hogy az eltorzult istenképűség valamelyest helyre álljon.

Szomorú azt látni, amikor Isten gyermekei egy helyzetre, egy feladatra, egy új lehetőségre kapásból azt mondják, hogy ezt én úgy sem tudom megcsinálni, erre én már nem vagyok képes. Bárcsak ez több próbálkozás utáni beismerés lenne, ne egy igyekezet nélküli menekülés!

c)Meddig kell nekünk a növekedéssel foglalkozni? Meddig kell ez a vágy?

Az előbbi gondolatok hozzák ezt a kérdést. Míg élünk kell a növekedés? Mi van akkor, ha valaki már idős, ha beteg, ha tehetetlen?

Biztosan kerülhet olyan helyzetbe egy hívő ember is, amikor a lelki, hitbeli növekedés tudatos vágya már nem érvényesül.

Vera néni alcheimer kórban töltött időszaka. Látszólag nem történhetett semmi növekedés. Mindig azt mondta, hogy ő oda vágyik – és közben felfelé mutatott.

Nehéz növekedésről beszélni a 94 éves Mariska néninél, aki már lassan négy hónapja elgyengülve, szellemileg is zavartan éli az életét.

Egy másik házaspár esetén, akik nagyon szeretnének olvasni az Igét és énekelni, de annyira megromlott a látásuk, hogy nem tehetik, emiatt úgy érzik, hogy ők sok lehetőségtől elesnek, ami építő lenne számukra. De tudnak imádkozni, tudnak családtagjaikkal beszélni, tudják szeretni őket. Ez lehetőség a növekedésre.

Mert egyébként hogy látjuk teljesülni azt az igét, amiben Pál a következő képen vall?

2Kor 4:16-18 Azért nem csüggedünk; sőt ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról – napra újul. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk; Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.

*Kedves idős, sok teherrel és harcokkal küszködő testvérek! Lehet, hogy a klasszikus értelemben vett, látványos növekedést már nehéz produkálni, de nem szabad feladni. A megígért örökkévaló jutalomban való bizalom egy napról-napra megújító erő a számukra is.

Amit tehetnek és tegyenek, hogy felfelé emelik a tekintetüket, ahonnan jön a segítség (121. zsoltár) és ahol van a megígért jutalom

d)A növekedésre, megújulásra felszólítás van a Bibliában

Róm 12:2 És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.

Ef 4:23 Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint,

2 Péter 3:18 Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Neki [legyen] dicsőség, mind most, mind örökkön-örökké. Ámen.

Még vizsgáljuk majd az igéket, de most csak annyit figyeljünk meg és vegyünk komolyan, hogy Isten ezt határozottan kéri tőlünk.

Mit tudunk mondani, mi az, amit általában kér tőlünk Isten a Biblián keresztül?

Isten olyan dolgokat kér, amiből hasznunk van és ami nem valósul meg teljesen magától.

Így kapjuk a növekedés, a megújulás felszólítását is.

*Azon túl, hogy vágynunk kell rá, engedelmességből is kell ezt megvalósítani.

e)A növekedés tulajdonképen Isten munkájának eredménye

Láttuk, hogy felszólításunk van a növekedésre, tehát be kell látni, hogy tennünk is kell érte valamit. Ezzel együtt nagyon fontos már most azt is meglátni, hogy a növekedés – annak ellenére, hogy felszólításunk van rá – nem a mi teljesítményünk eredménye, hanem Isten munkájának a hatása.

Jézus kérdése a hegyibeszédben igazolja ezt:

Máté 6:27 Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal?

Pál is kénytelen volt erre rávilágítani a Korintusban kialakult pártoskodó, rivalizáló vitában.

1Kor 3:5-7 Hát kicsoda Pál és kicsoda Apollós? Csak szolgák, kik által hívőkké lettetek, és pedig amint kinek-kinek az Úr adta. Én plántáltam, Apollós öntözött; de az Isten adja vala a növekedést. Azért sem aki plántál, nem valami, sem aki öntöz; hanem a növekedést adó Isten.

Biztató igék ezek. Isten nem követeli a növekedést úgy, hogy közben messziről figyeli, sikerül-e, hanem inkább együttműködésre hív minket. Ő a növekedés Istene, aki kész ezt elvégezni, csak azt kéri, hogy döntésünkkel és igyekezetünkkel járuljunk hozzá.

Ugyanakkor figyelmeztetés is, mert ha azt tapasztaljuk, hogy nincs növekedés az életünkben, az nem Isten mulasztása, hanem a mi együttműködésünk hiánya miatt van.

Az is lehet, hogy mi nagyon akarunk valamiben növekedni, de az csak a mi vágyunk, amihez nem kapjuk meg Isten segítségét.

De még olyan is lehet, hogy saját erőfeszítésből is sikerül egy területen a növekedés, de az nem válik javunkra, mert nem Isten szerint történik. A gazdagság, az anyagi növekedés törekvése tipikusan ilyen.

1Tim 6:9-10 Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértetbe meg tőrbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől, és magukat általszegezték sok fájdalommal.

Hozzá kell tenni, hogy az anyagi gyarapodás nem önmagától bűn, hanem az indíttatásban és a megvalósításban kerülhet bűnös állapotba az ember. Erre jó példa az alábbi ige:

Péld 11:24 Van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik; és aki megtartóztatja a járandóságot, de ugyan szűkölködik.

Péld 21:5 A szorgalmatosnak igyekezete csak gyarapodásra [van]; valaki pedig hirtelenkedik, csak szükségre [jut].

*Ne félj a fejlődéstől, a növekedéstől! Isten akarata ez, amihez csupán együttműködést kér.

f)Mi a részünk a növekedésben?

Lássuk ezek után, mire kell figyelni, mire kell törekedni, hogy a növekedésünk megvalósuljon.

Az ige utáni vágy és az arra való figyelés

Három igét kell itt felidézni, aminél a használt fogalmi hasonlóságok miatt figyelmesnek kell lenni.

1 Péter 2:2 Mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek;

Péter nem nevezi meg, mi a tej, ami után úgy kell vágyni, mint ahogy az újszülött vágyik utána. A következő igék mutatják meg, mire utal ez a kép.

Zsid 5:11-14 A Melkisédek rendje szeinti főpapról (Akiről) nekünk sok és nehezen megmagyarázható mondani valónk van, mivel restek lettetek a hallásra. Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket; és olyanok lettetek, akiknek tejre van szükségetek és nem kemény eledelre. Mert mindaz, aki tejjel él, járatlan az igazságnak beszédeiben, mivelhogy kiskorú: Az érettkorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek mivoltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz között való különbségtételre.

1Kor 3:1-2 Én sem szólhattam nektek, atyámfiai, mint lelkieknek, hanem mint testieknek, mint a Krisztusban kisdedeknek. Tejnek italával tápláltalak titeket és nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna meg, sőt még most sem bírjátok meg:

Úgy látom, hogy Péter tanácsa azt mutatja, hogy a hamisítatlan, tiszta tejre, ami az Ige, úgy kell vágyni, mit az újszülöttnek, hogy azon növekedjünk. Ez nemcsak az újszülötteknek szól, ez mindenkire vonatkozik.

A két másik Ige alapján sem arra kell jutni, hogy az Ige utáni vágy csak a mostanában megtértek fontos eledele, hanem mindenkié. Csupán arra mutatnak rá, ha valaki nem figyelmes hallgatással fogadja, vagy testies életvitele akadályozza az üzenet megértését, az nem tud rajta növekedni, így újra az egyszerű összefüggéseket kell megtanulnia élete változásához.

*Jó példa erre Kirk Lowery professzor gondolata, amit tegnap a teológián mondott el. „Már kb. 30 éve tanulmányozom a Bibliát. Elég kicsi az esélye, hogy olyan üzenetet halljak, ami teljesen új lenne. Mégis minden alkalommal szükséges, hogy emlékeztessenek engem is a fontos igazságokra.”

*Vágyakozz minden nap az Ige után, hogy azon növekedj. Ha nincs vágyad erre, imádkozz érte azzal a meggyőződéssel, fontos az Ige a növekedésedhez.

*Hányszor olvastad át már a Bibliát? Alakíts ki módszert!

*A Biblia egy csodás táplálék. Abban Isten egyben tálalja a könnyű tejet és a kemény eledelt is. Mindenkinek megvan benne életkorához, adott növekedési fázisához szükséges táplálék.

Nyitottnak kell lenni a közösségben vehető tanításra

Egy tartalmilag nagyon gazdag igét kell itt idézni.

Ef 4:11-16 És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul: A szentek tökéletesebbítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére: Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére: Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által; Hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva nevekedjünk Abban, aki a fej, a Krisztusban; Akiből az egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az [Ő] segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben.

  • A kiválasztott némelyek készítenek fel szolgálatukkal a szolgálatra. Ez is a növekedés része.

  • Általuk tanulva, és az igazságot követve növekedünk Jézusban, aki a fej.

  • Minden egyes tag munkája hozza a tagonkénti és a teljes test növekedését.

A szolgálatot kell hűségesen végezni

Ezt a gondolatot már a fentiek is érintették, de hadd essen szó róla külön is.

A már említett igék a 1 Kor 3-ból közlik ezt:

Pál és Apollós szolgák. Plántálnak, öntöznek, hogy legyen növekedés, de Isten végzi el. Ez a munka nemcsak a közösség növekedését adja, hanem a szolgákét is.

Akinek van, annak adatik…

Olyan igevers ez, amit az evangéliumokban öt helyen olvasunk. Ez három különböző történetben jelenik meg, tehát két ismétlés történik. Ez nagy vonalakban két történet (magvető példázata és a tálentumok /gírák) példázata), de két evangélista kiegészítéssel közli a magvető példáját.

Máté 13:12 – a magvető példázata után. Nektek megadatott, hogy érhessétek.

Máté 13:12 Mert akinek van, annak adatik, és bővölködik; de akinek nincs, az is elvétetik tőle, amije van.

Máté 25:29 – tálentumok példázatához kapcsolódva. A tízre tízet gyarapítónak adatik az egy rejtegetve megőrzött.

Máté 25:29 Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és megszaporíttatik; akinek pedig nincsen, attól az is elvétetik, amije van.

Márk 4:25 – a magvető példázata után, kiegészítve az el nem retett gyertya képével.

Márk 4:25 Mert akinek van, annak adatik; és akinek nincs, attól az is elvétetik, amije van.

Lukács 8:18 – ugyanúgy, mint az előzőnél

Luk 8:18 Meglássátok azért, mimódon hallgatjátok: mert akinek van, annak adatik; és akinek nincs, még amijét gondolja is hogy van, elvétetik tőle

Lukács 19:26 – Gírák példázata kapcsán.

Luk 19:26 [És] [ő monda]: Mert mondom nektek, hogy mindenkinek, akinek van, adatik; akinek pedig nincs, még amije van is, elvétetik tőle.

A gyarapító, megosztó munka hozza a növekedést.

Ezekből érdemes kiemelni a tálentumok példáját, ahol a gyarapítók azt a jutalmat kapják, hogy sokra bizatnak. A kicsiben hűségesek nyernek többet. Lehet, hogy szolgálatban, de épp ez a növekedés lényege.

*Az életemben többször rácsodálkoztam, hogy hogyan jutottam én ide, ahol most vagyok. Egyet megláttam. Mindig újabb és újabb feladatok jöttek, amit a tőlem telhető legjobban igyekeztem elvégezni. Ez a lényeg.

*Aki végez munkát a gyülekezetben, végezze hűségesen és ne lepődjön meg, ha újabbakat fog kapni. Aki nem csinál semmit, az kezdjen hozzá, kérjen munkát. Ez a növekedés feltétele.

Még egy tanács a szolgálatra

Márk 10:42-45 Jézus pedig magához szólítván őket, monda nekik: Tudjátok, hogy azok, akik a pogányok között fejedelmeknek tartatnak, uralkodnak felettük, és az ő nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk. De nem így lesz közöttetek; hanem, aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok; És aki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgája legyen: Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért.

Jézus nem megtiltja a törekvést, hanem eligazítást ad arról, hogyan kell megélni. Az alázatos szolgálat hoz felemelkedést növekedést.

Isten igéjének növekedése – mint közösségi növekedés

Apcs 2:46-47 És minden nap egy akarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesednek vala eledelben örömmel és tiszta szívvel. Dicsérve az Istent, és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az üdvözülőkkel.

Apcs 12:24 Az Istennek igéje pedig növekedik és terjed vala,

Apcs 19:20 Ekképpen az Úrnak igéje erősen nevekedik és hatalmat vesz vala.

Gyakorlati tanácsok

Mi a szükséges? Haszontalan dolgokra kár időt szánni.

Hozzuk magunkat kényszerhelyzetbe. Ha csak csendes ötlet valami, nem biztos, hogy megvalósul. Osszuk meg. Iratkozzunk tanfolyamra.

Csináljuk együtt, ha lehet.

A gyenge területeken való erősödés, változás, növekedés.

Egyszerű kérdések, szempontok:

Hányszor olvastad át a Bibliát?

Hány könyvet olvastál el különböző témákban? Törekszel-e ezek kiválasztásánál egyfajta területi specializálódásra? Kell ugyan a széles látókörűség, de jó elindulni egy specializálódásban.

Hányféle szolgálatot végeztél eddig? Miért hagytad, abba, amit abba hagytál? Úgy látom, egy területen akkor szabad abbahagyni a munkát, ha újabbat kapunk. Csak úgy, mert nincs kedvünk, nem szabad abbahagyni. Esetleg akkor, ha határozottan bezárja Isten a lehetőséget. Ilyenkor is jönni kell új területnek, új feladatnak.

A témával foglalkozva sokszor ütközöm abba a problémába, hogy a lelki növekedés nehezen tetten érhető. Sőt vannak esetek, amikor a tudatos törekvés visszás életfelfogást is hozhatnak.

Aki nagy akar lenni köztetek….

Eszerint a törekvés nem bűnös, de nem mindegy, hogy történik. Egy felfelé törekedés, lefelé hajlással valósul meg. Aki másképp akar nagy lenni, az rosszul értelmezi az Isten országában való növekedést.

Hírdetés