Egymásért egymással

1 Kor 12:12-27

a)Bevezetés

Biztosan ismerősek azok a gondolatok, képek, melyek a közösség, az egység erejét mutatják.

Egy szál búza az útszélen és a búzatábla

Egy darab fa tűzből kivéve és a tábortűz

Egy papírlap és a telefonkönyv szakíthatósága

Egy szál gyufa vagy egy köteg összefogva

Szép képek, szép gondolatok. Működhetnek ezek a gyülekezetben is. Ráadásul nem mi találtuk ki, hanem Isten ötlete, terve ez, hogy a sok, egyenként nem túl erős tag együtt vigyen végbe nagy dolgokat.

b)Ne gondold magadról, hogy olyan legyél, mint a többiek!

A 15-16. versben Pál egy tagként, egy testrészként gondolkodik. Azt a kérdést teszi fel, mivel nem vagyok olyan mint egy másik tag, akkor már nem is vagyok a test része? Konkrét választ nem ad, inkább további kérdésekkel gondolkodtat el. Ebből viszont az az egyszerű válasz fogalmazható meg: Dehogynem!

Nem számít a származás

Sokan emiatt érzik kellemetlenül magukat egy közösségben. A 13. vers sokat mond. Egy testté kereszteltettek a zsidók és a görögök. A kiválasztottak és a pogányok.

Nem baj, hogy nem vagy tősgyökeres baptista, nem vagy értelmiségi család tagja. Istennél nem ez számít. Vetted-e a Lélek újjászülő munkáját, a Lélek által megkereszteltettél? Akkor ugyan olyan tag vagy, mint mások.

Nem számít a végzettség, a tudás

Vannak akiket az zavar, hogy nincs diplomájuk.

Ez önmagában nem baj. Ettől nem vagy értéktelenebb.

A lényeg az, hogy a személyes értékességedet ne a másokhoz való viszonyban mérlegeld. Ne mondd, hogyha nem tudok úgy énekelni, igét hirdetni, beteget vigasztalni, mint más, akkor nem is érek semmit a gyülekezetben.

Ez persze nem jelenti azt, hogy ne tanulj, ne fejlődj, ha teheted. Nem jelenti azt, hogy meg kell elégedni a nyolc általánossal. Az a lényeg, hogy ne ettől tedd értékessé magad.

c)Ne gondold másról, hogy nincs rá szükség

A 21. vers egy másik szemléletet közöl. Attól, hogy valaki nem olyan mint én, nem állíthatom róla, hogy szükségtelen, felesleges a személye.

Ennek a hozzáállásnak egy gyakorlati megnyilvánulása, hogyha egy adott feladatot nem mersz másra bízni, mert úgy gondolod, hogy csak te tudod a legjobban elvégezni. Megvallom, ezzel nekem sokat kell küzdenem.

Nincsenek polihisztorok

Nem szabad azért sem ezt gondolni, mert kizárt dolog, hogy közülünk bárki is olyan legyen, aki mindenhez ért, mindent tud. Ezt a mindentudást nem a személyes igények tekintetében kell vizsgálni, hanem a gyülekezet működése szempontjából. Senki nincs, aki a gyülekezet minden feladatát maximális tudással, hozzáértéssel tudná végezni.

Korábban egy lelkipásztornak szinte ilyennek kellett lenni. Egy kis létszámú szórvány gyülekezetben még meglehet az igény, esetleg szükséglet erre, de egyre inkább be kell látni, hogy ez lehetetlen.

Azt is mondják, hogy egy lelkipásztor akkor működik a legjobban, ha az esetleges távozását abban az értelemben nem sínyli meg a gyülekezet, hogy minden munka zökkenőmentesen megy tovább.

Ezeket azért sorolom, mert, ahhoz, hogy ez így működjön, mindenkiben látni kell a lehetőséget, hogy valamit tud tenni a gyülekezetért.

*Ki tudjuk mondani egymásra, hogy szükségünk van rád? Nem kihasználási szándékkal, hanem a gyülekezet egészséges működése érdekében, a célok elérése tekintetében.

Nem mondhatja

A tagok nem vethetik meg egymást, és ezt nem mondhatják ki.

Egyszerűen ilyen kommunikációnak nincs helye.

Ef 4:29-32 Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. És meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szent Lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára. Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt; Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett nektek.

Az egymás közötti kommunikációnak mindig a kölcsönös építést kell szolgálnia. Ami nem ilyen, az a Lélek megszomorítása.

Jak 4:11 Ne szóljátok meg egymást atyámfiai. Aki megszólja atyjafiát, és aki kárhoztatja atyjafiát, az a törvény ellen szól, és a törvényt kárhoztatja. Ha pedig a törvényt kárhoztatod, nem megtartója, hanem bírája vagy a törvénynek.

Jak 5:8-9 Legyetek ti is béketűrők, [és] erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. Ne sóhajtozzatok egymás ellen, atyámfiai, hogy el ne ítéltessetek: íme a Bíró az ajtó előtt áll.

d)Néhány szempont a kölcsönösségre

Szemezgessünk az igéből, látva mit tanít a kölcsönös együttműködésről. Milyen területeken, hogyan kell ezt megélni?

Egymás különbnek tartása

Fil 2:1-4 Ha annak okáért [helye van] Krisztusban az intésnek, ha [helye van] a szeretet vigasztalásának, ha [helye van] a Lélekben való közösségnek, ha [helye van] a szívnek és könyörületességnek, Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egyugyanazon indulattal lévén; Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. Ne nézze ki-ki a maga [hasznát], hanem mindenki a másokét is.

A verseny szemlélet sajnos könnyen kialakul bennünk. Ezt a hajlamot is a társadalomban élő szemléletből hozzuk. Ott működnek ilyen elvek. Mérnek, összehasonlítanak, értékelnek. A munkaterületek nagy részét így is nevezik, hogy versenyszféra.

A gyülekezetben nem kell, hogy legyen verseny, nem szabad, hogy a dicsőségvágy hajtson minket.

Pontosítsunk! Nem a világban megszokott elvekkel működik verseny. Egy területen ugyanis ajánl az ige versenyt, és Jézus is adott útmutatást, hogy haladhat feljebb és feljebb valaki a gyülekezetben.

Róm 12:10 a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők,

G5092 τιμή (timé)

1) tisztesség, becsület, megbecsülés, méltóság, rang

2) (áldozati) ajándék

3) kárpótlás, elégtétel

4) érték, ár; fizetség

Etimológia: a tió-ból (tisztel, becsül)

Márk 10:42-45 Jézus pedig magához szólítván őket, monda nekik: Tudjátok, hogy azok, akik a pogányok között fejedelmeknek tartatnak, uralkodnak felettük, és az ő nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk. De nem így lesz közöttetek; hanem, aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok; És aki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgája legyen: Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért.

A tiszteletadás területén szabad versenyezni. Törekedhetünk arra, hogy egymást előzzük meg a megbecsülés kimutatásában, nagyra értékelésünk kifejezésében.

Csak vigyázzunk, hogy nehogy vitába torkolljon a megelőző szándékunk! 🙂

Másrészt a fölfelé haladás valósuljon meg lefelé törekvéssel. A nagyság elérésének útját a szolgálat készségében járhatjuk végig.

A gyülekezetben úgysem működik a kikövetelt tisztelet, illetve nem lesz tartós a szolgálat nélküli pozíció.

Példa: Gyakoroljuk a személyes márka elvét! A személyes márka az, amit akkor mondanak rólad, amikor kilépsz a helyiségből. Hiába van kikövetelt tisztelet, elismerés, félelem a társaktól, vezetettektől, a távollétünkben nem az elvárások szerint gondolkodnak, beszélnek rólunk.

Tehát ne legyen versengésünk más dolgokban, csak a tiszteletadásban és az alázatos szolgálatban.

Versengéseink

Minden helyzetben, amikor egymást úgy hasonlítjuk össze, hogy az a szempont, ki a nagyobb, ki a több.

Ha tetten érjük magunkban ezt a lelkületet, azonnal legyen készségünk ezt letenni. Nincs semmi szükség rá.

Az összehasonlításnak csak akkor lenne értelme, ha két egyforma embert vizsgálnánk, akik egyforma környezetben élnek, egyforma feladatot végeznek. Van ilyen? Nincs. A bal kéznek is más a feladata, mint a jobbnak.

A legjobb énekes, adakozó, igei szolgáló, imádkozó. Ilyen kísértéseink lehetnek.

Negatív formában is jelentkezhet. A legbetegebb, legtöbb próbát átélő, a legnehezebb sorsú. Még ilyenből is tudunk versenyt teremteni.

Egy speciális forma: az általánosító megelégelés.

Amikor az fakad ki belőlünk: Mindig csak én? Mindig csak nekem kell? Másoknak nem kell? Ez is egy versengő forma.

Örülőkkel örülni, sírókkal sírni

Róm 12:15 Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal.

Csodálatos felszólítás. Kölcsönösséget igényel ez is. Egymásra figyelés kell hozzá. Legyetek együtt érzők!

Őszinte légkör, amiben szabad örülni, és szabad sírni.

Nagyon érdekes felszólítás ez. Nem azt kéri, hogy örüljünk mások sikereinek, eredményeinek, áldásainak, hanem együtt örüljünk azzal, aki örül ilyenek miatt. Bár ezen is kell örülni.

Nem azt kéri, hogy sírjunk, ha valakinek kudarcai vannak, gyászol, munkanélküli lett, hanem sírjunk együtt azzal, aki emiatt sír. Bár ezek miatt is kell sírni.

Azt kéri az ige, hogy társuljunk az örülőkhöz, sírókhoz.

Mi kell ehhez? Hogy örüljön, akinek erre oka van és sírjon, akinek arra van oka.

Sajnos sok helyen tud olyan kemény közeg kialakulni, ahol nem szabad érzelmeket őszintén megélni. Talán épp azért, mert soha nem örültek az örülővel és nem sírtak a síróval. Nem örülnek, mert az irigység megakadályozza, nem sírnak, mert nem akarják a kárát átérezni a másiknak.

Valljátok meg egymásnak bűneiteket!

Jak 5:16 Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.

Micsoda felhívás ez is!

Mikor kell ezt tenni?

 • Amikor a bűn érinti a másikat, amikor közvetve, vagy közvetlenül hat az illetőre is.

  • Játékképezési kényszer. Az a család pénztárcáját károsítja. Igazából személyes baj, de kihat másokra is. Lehet titokban, személyes plusz jövedelemből, borravalóból. Felébredhet a bűntudat, hogy ez a pénz jó lenne a családnak.

 • Amikor a bűn egy megkötöző erővé vált és egyedül nem megy a szabadulás, a gyógyulás belőle.

  • Függőség bármi miatt.

A megvalláshoz ugyancsak elfogadó légkör kell.

Eset a nyári táborban. A személyes vallomás és együtt imádkozás.

Bocsássatok meg egymásnak!

Kol 3:12-13 Öltözzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést; Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna; miképpen a Krisztus is megbocsátott nektek, akképpen ti is;

G430 ἀνέχομαι (ἀνέχω) (anekhomai anekhó)

1) fölemel, szilárdan tart

2) eltűr, elvisel, bátran vállal, kibír

3) meghallgat, türelmesen végighallgat

Etimológia: G303 + G2192 (mediális igealak)

G5483 χαρίζομαι (kharidzomai)

1) kedvét keresi, kedvében jár; enged

2) szívesen ad / ajándékoz

3) megbocsát

Etimológia: a G5485 mediális igealakja

Mit eltűrt, elhordozott, kibírt Jézus miattunk. Mit eltűr, kibír, elhordoz a mindennapi életünket látva. Milyen türelmesen tud végighallgatni minket. Nekünk is ezt kell tenni.

Jézus úgy bocsátott meg, hogy azzal együtt szívélyes ajándékozást is végrehajtott. Nekünk is így kell kölcsönösen megbocsátani egymásnak.

Mennyiszer? Hétszer?

Luk 17:3-4 Őrizzétek meg magatokat: ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, dorgáld meg őt; és ha megtér, bocsáss meg neki. És ha egy napon hétszer vétkezik ellened, és egy napon hétszer te hozzád tér, mondván: Megbántam; megbocsáss neki.

Intve óvjátok egymást!

Zsid 3:12-14 Vigyázzatok atyámfiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon; Hanem intsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményíttessék meg a bűnnek csalárdsága által: Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha ugyan az elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk.

Lehet olyan az atyafiak között, aki elszakad az élő Istentől? Sajnos igen, ha a szív rossz változásokon megy keresztül. Megtelepszik benne a gonoszság, majd megkeményedik. Ennek megelőzésében lehetünk egymás oltalmazó segítői, egymás felvigyázói.

*Fáj eléggé, ha valaki távolodik? Tudsz többet is tenni, mint közömbös szemlélődéssel figyelni? Akarsz többet, mint szeretetlen ítélgetést gyakorolni?

*Akarod, hogy aki elkezdte a bizalmat, az be is tudja fejezni?

e)A három nap és a mai üzenet összefoglalása

 • Egyén és közösség

  • Egyénként térsz meg, egyénként állsz Isten ítélő széke elé, de közösségben növekedhetsz ezzel hozzájárulva a test növekedéséhez

 • Erősek és gyengék

  • Váltakozó állapot. Ne gondolt, hogy soha nem kerülsz megtántorodó, gyenge állapotba. Számolni kell a gyengeséggel, el kell fogadni, hogy más is lehet gyenge.

 • Egy testet alkotunk

  • Értékes vagy, szükség van rád.

  • Testvéreid is értékesek, szükséged van rájuk.

  • Kölcsönös

   • egymásra figyelés,

   • megbocsátás,

   • megelőző tiszteletadás,

   • együttérzés örömben, sírásban

   • bűnvallás

   • megbocsátás és

   • óvó, féltő intés.

 • *Töltsd be úgy helyedet a gyülekezetben, Krisztus testében, hogy ne okozz fájdalmat a Fejnek! Ne legyen miattad fejfájása a Testnek!

Hírdetés