Ne ítélj, hogy ne ítéljenek!

Máté 7:1-6

a)Bevezetés

Ifin történt: Ha valaki azt mondaná, hogy Jézus egy bölcs tanító volt, mit mondanál erre? Az én válaszom az volt, hogy akkor tanulj tőle. A fiatalok arra összpontosítottak, hogy azt kifejezzék, Jézus több volt, mint tanító, én arra próbáltam rámutatni, hogy buzdítsam az embert, hogy ha elismeri Jézus tanítói szerepét, annak akkor van értelme, ha azt ki is használja.

Aki elkezd tanulni Jézustól anélkül, hogy előbb elfogadná megváltását, rá fog jönni, hogy lehetetlen az Ő tanításait megélni, megvalósítani. Megváltás, új élet nélkül lehetetlen például az ellenséget szeretni, és lehetetlen mindig mindent megbocsátani, ítélet nélkül elfogadni.

*Ha ma Jézus tanításáról akarsz gondolkodni, kell hogy ott legyen benned az ő Lelke, ami által újjászült és ami által tanít.

b)Határozott állítás, határozott tiltás

Jézus egyszerűen, határozottan közli, a tanítását, ami most egy óvó tiltás. Ugyan hozzáfűz egy kis magyarázatot, de önmagában egy nagyon egyszerű tiltást olvasunk.

Mi legyen a feleletünk, válasz viselkedésünk erre a tanításra? Uram, ha te mondod, megteszem. Nem ítélek senkit. Ez ilyen egyszerű?

Egyrészt igen. Abban az értelemben, hogy nem kezdek el vitázni az Igével, Jézussal, nem kezdem el ítélkező hajlamomat védeni, hanem arra törekszem, hogy megtartsam parancsát.

*Megvan-e ez az egyszerű hozzáállás benned Jézus minden tanítása iránt?

Azonban a Biblia egészét látva találunk olyan felszólításokat, ami kér tőlünk olyat, hogy véleményt kell mondani mások felett. Milyen hát a helyes hozzáállás? Ne törődjek senkivel, hagyjak mindenkit békén és engem is hagyjon mindenki békén vagy van felelősségem abban, hogy másokról is véleményt mondjak?

Ez a dilemma is megmutatja, mennyire összetett és olykor nehéz feladat a keresztyén élet. Van egymás iránti felelősségünk, de Jézus óvva int attól, hogy ítéljünk. Meg kell hát tanulni, mit tilt itt meg Jézus.

c)Mi az ítélet, mi nem az?

Az emberek felé, akiknek az életében tapasztalunk valami helytelen dolgot, érzékelünk bűnt, mit kell tenni?

Néhány példa:

Máté 18:15-17 “Ha vétkezik atyádfia, menj el hozzá, intsd meg négyszemközt: ha hallgat rád, megnyerted atyádfiát. Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt.

Gal 6:1 Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésbe ne essél.

Luk 17:3-4 Őrizzétek meg magatokat: ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, dorgáld meg őt; és ha megtér, bocsáss meg neki. És ha egy napon hétszer vétkezik ellened, és egy napon hétszer te hozzád tér, mondván: Megbántam; megbocsáss neki. (Károli)

Luk 17:3-4 Vigyázzatok magatokra! Ha vétkezik ellened atyádfia, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki. És ha naponta hétszer vétkezik ellened, és hétszer tér vissza hozzád ezt mondva: Megbántam – bocsáss meg neki.” (Új fordítás)

2Thess 3:14-15 Ha pedig valaki nem engedelmeskedik a mi levélbeni intésünknek, azt jegyezzétek meg magatoknak: ne tartsatok vele kapcsolatot, hogy megszégyenüljön. De ne tekintsétek ellenségnek, hanem intsétek, mint testvéreteket.

Intés, dorgálás, figyelmeztetés, útba igazítás. Ezek a felelősségteljes megnyilvánulások. Miben mások ezek, mint az ítélet?

Ha valaki ezeket teszi, valóságosnak tart egy rossz dolgot a másik ember életében, de arról azért beszél neki, hogy annak elhagyásában segítsen. Szeretné az illetőt ráébreszteni, hogy amit tesz, ahogy él, az Isten szemében nem kedves és akár a kárhozat is lehet a következménye. Egyszerűen fogalmazva segíteni akar az illető embertársán, testvérén, nem pedig kategorikus kijelentést tenni rá nézve.

Mi is az ítélet? Egy bűnös felett kimondott büntetés megfogalmazása.

Ettől óv minket Jézus. Ezt ne tegyük, de segítő, megmentő, útba igazító, figyelmeztető, ébresztő szolgálatot tehetünk egymás felé.

d)Néhány gyakorlati tanács

Hogy valósítsuk ezt meg? Néhány szempontot közölnék, amit eddig megértettem és én magam is igyekszem tanulni.

 • Törekedjünk a legteljesebb kép kialakítására

  • Ján 7:24 Ne ítéljetek a látszat után, hanem igaz ítélettel ítéljetek!
  • Arra kell törekedni, hogy az érzékelt problémát az illetővel való beszélgetésben járjuk körül. El kell mondani, mit látok, és kérdezni kell, mit gondol arról. Eközben fenn kell tartani annak az esélyét – sőt jó lenne mindig erre vágyni – hogy nem is jól látom a helyzetet.

  • Ha valaki úgy közeledik a másikhoz, hogy a saját állítását rendíthetetlen igazságnak tartja, az ítélkezve közeledik.

 • Kérdéseink legyenek és igyekezzünk türelmesen hallgatni.

 • Tanuljuk meg, hogy azt az embereket a bűnre nézve kell inteni, amiben az ige ad eligazítást. Nem a szerintünk való életvitelre kell kényszeríteni. Azért nem kell inteni, mert másképp hajt végre feladatokat, másképp él meg helyzeteket.

  • Jó példa erre, hogy a jobbkezesek ne ítéljék a balkezeseket. Ezt már nem is tesszük. Sok egyéb helyzetben így kell viselkedni.

e)Hogy ne ítéltess

Az intő tanítás első magyarázata ez. Ez sem olyan egyszerű, mint elsőre látszik.

Azt mondja Jézus, hogy aki nem ítél senkit, az maga is megmenekül az ítélettől? Nem. Jézus ezzel nem azt közli, hogy az óvatos, közömbös hozzáállás megment az ítélettől.

2Kor 5:10 Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit e testben cselekedett: akár jót, akár gonoszat.

Ha a logika állna, egy olcsó menekülést találna itt az ember. Ha én nem szólok bele senki életébe, én sem kapok ítéletet. Ezzel cselekedetekre építenénk a menekülést, pedig szabadulás csak kegyelemből van.

Mit jelent hát a kiegészítő magyarázat?

Felhívja a figyelmet arra, hogy az én viselkedésemnek, hozzáállásomnak mindig van rám visszaható következménye is. A kapcsolatokban működő folyamatok soha nem egyirányúak és egyoldalúak. Nemcsak én közlök, hanem velem is közölnek.

Rámutat Jézus arra, hogy minden megnyilvánulásom, amit az emberek felé gyakorlok az tükröződni fog az irányomban való megnyilvánulásokban.

Nem véletlen, hogy épp ebben a fejezetben olvashatjuk Jézus egyik fontos mondását:

Máté 7:12 “Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták.”

Ennek egy megelőlegező figyelmeztetése van előttünk: Ahogy tehát te cselekszel az emberekkel, te is azt fogod kapni. Ha ítélkezel, ne csodálkozz, hogy ítéletek alatt fogsz küszködni.

Mélyebb figyelmeztetés

Több is van azért ebben, mint reakció elmélet.

Pál ír erről egy komoly tanítást.

Róm 2:1-5 Ezért nincs mentséged, te ítélkező ember, mert amikor más felett ítélkezel, magadat ítéled el, hiszen magad is ugyanazt cselekszed, miközben ítélkezel! Azt pedig tudjuk, hogy az Isten ítélete igazságosan sújtja azokat, akik ilyeneket cselekszenek. Azt gondolod, te ember, aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazokat cselekszed, hogy akkor te megmenekülsz az Isten ítéletétől? Vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz? Te azonban kemény szívvel és megtérés nélkül gyűjtesz magadnak haragot a harag napjára, amikor az Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy igazságosan ítél.

Az a helyzet, hogy az ítélkező hozzáállás, az utalhat a bennem lévő bűnre. Ha azt veszem észre, hogy olyan könnyen ítélek mások felett, el kellene gondolkodnom, hogy amit megítélek abban én hogy állok.

Ezt magyarázza Jézus is, amikor a szemben lévő szálkáról és gerendáról szól.

Azt is mondhatnánk, hogy az ítélkező lelkületben kaptunk egy diagnosztizáló módszert is. Ha én másokban valamit megítélek, azon a területen nekem is lehetnek hibáim.

f)A helyes hozzáállás – az elengedhetetlen ítélet gyakorlás

Jézus rámutat, hogy mi a helyes hozzáállás. Elmagyarázza, hogy az embernek hol, és kivel szemben van kikerülhetetlen kötelessége arra, hogy ítéljen. Mindenkinek önmagával szemben.

Ezt Pál is érinti.

1Kor 11:31-32 Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne vesszünk.

Vedd ki előbb a szálkát a saját szemedből. Elemezd előbb magadat. Fogadd el előbb magadra nézve, hogy benned is van bűn. Állj őszintén Isten elé alázattal megvallva a magadban felismert bűnt. Ítéld meg magadat. S ha átélted a hű és igaz Isten bocsánatát, ezzel a lelkülettel menj a testvéredhez, felebarátodhoz.

Hadd emlékeztessenek bűneid, hibáid arra, hogy téged is csak a kegyelem tart meg és ezt kell képviselned a többi ember felé is.

g)Értékeiteket ne dobjátok kutyák, disznók elé

Hogy jön az utolsó intés az ítélettől való óváshoz?

Egy önmagában is helytálló kijelentés van itt. Vannak Istentől kapott szent értékeink, amire vigyázni kell, nem herdálhatjuk el.

De mond-e ezzel valamit az ítélkezéssel kapcsolatban?

Most a következőt értettem meg. A kegyelem, amiben a megváltást kaptam, a legszentebb, legértékesebb ajándék az életemben. Ha én ítélkezem mások felett, olyan mintha ezt a nagy értékű ajándékot eldobtam volna és más dolgot helyeznék első helyre.

Hírdetés