Hála a titkok kijelentőjének

5 Mózes 29:29

5Móz 29:29 (28) A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink és a fiainkéi mindörökké, hogy teljesítsük ennek a törvénynek minden igéjét. >>

a)Az evangélium titka megismerhető

Márk 4:10 Amikor egyedül maradt, a körülötte levők a tizenkettővel együtt megkérdezték őt a példázatokról.

Márk 4:11 Jézus így szólt hozzájuk: “Nektek megadatott az Isten országának titka, de a kívülvalóknak minden példázatokban adatik; >>

Márk 4:12 hogy akik néznek, nézzenek ugyan, de ne lássanak, és akik hallanak, halljanak ugyan, de ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsáttassanak.” >>

b)Az evangélium titka megerősít

Róm 16:25 Annak pedig, aki titeket megerősíthet az én evangéliumom és a Jézus Krisztus hirdetése szerint, ama titoknak kijelentése folytán, mely örök időtől fogva el volt hallgatva, >>

Róm 16:26 Most pedig megjelentetett a prófétai írások által, az örök Isten parancsolata szerint, a hitben való engedelmesség végett minden pogányoknak tudomására adatván, >>

Róm 16:27 Az egyedül bölcs Istennek a Jézus Krisztus által dicsőség mindörökké. Ámen. >>

c)Krisztus titka: A pogányok is örökösök

Ef 3:1 Ezért [vagyok] én, Pál, a Krisztusnak foglya ti értetek, a pogányokért; >>

Ef 3:2 Ha ugyan hallottátok Isten kegyelmének rendelkezését, melyet nekem adott a ti érdeketekben; >>

Ef 3:3 Hogy [tudniillik] kijelentés útján ismertette meg velem a titkot, aszerint, amint az előbb megírám röviden, >>

Ef 3:4 Melynek olvasásából megérthetitek, hogy micsoda az én értelmem a Krisztus titka felől; >>

Ef 3:5 Amely egyéb időkben meg nem ismertettetett az emberek fiaival úgy, ahogy most kijelentetett az Ő szent apostolainak és prófétáinak a Lélek által: >>

Ef 3:6 Hogy [tudniillik] a pogányok örökös társak és egyugyanazon test tagjai és részesei az ő ígéretének a Krisztus Jézusban az evangélium által. >>

d)A feltámadáskor bekövetkező átváltozás

1Kor 15:51 Íme titkot mondok nektek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. >>

e)Krisztus közöttünk van, ez is kijelentett titok

Kol 1:24 Most örülök a ti értetek való szenvedéseimnek, és a magam részéről betöltöm ami híja van a Krisztus szenvedéseinek az én testemben az Ő testéért, ami az egyház; >>

Kol 1:25 Amelynek lettem én szolgájává az Isten sáfársága szerint, amelyet nekem adott ti rátok nézve, hogy betöltsem az Isten igéjét, >>

Kol 1:26 [Tudniillik] ama titkot, mely el vala rejtve ősidők óta és nemzetségek óta, most pedig megjelentetett az Ő szentjeinek, >>

Kol 1:27 Akikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága, az [tudniillik], hogy a Krisztus ti köztetek van, a dicsőségnek ama reménysége: >>

Kol 1:28 Akit mi prédikálunk, intvén minden embert, és tanítván minden embert minden bölcsességgel, hogy minden embert tökéletesnek állassunk elő a Krisztus Jézusban; >>

Kol 1:29 Amire igyekezem is, tusakodván az Ő ereje szerint, mely énbennem hatalmasan munkálkodik. >>

f)A kegyesség titka

1Tim 3:16 És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben, megigazíttatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségbe. >>

g)A megváltozott élet nem maradhat titokban

Luk 8:43 És egy asszony, ki vérfolyásban volt tizenkét esztendőtől fogva, és bár minden vagyonát az orvosokra költötte, senki meg nem tudta gyógyítani, >>

Luk 8:44 Hátulról hozzá járulván, illeté az ő ruhájának peremét; és azonnal elálla vérének folyása.

Luk 8:45 És monda Jézus: Ki az, aki engem illete? És mikor mindnyájan tagadták, monda Péter és akik ő vele valának: Mester, a sokaság nyom és szorongat téged, és [azt] mondod: Ki az, aki engem illete?

Luk 8:46 Jézus pedig monda: Illete engem valaki; mert én észrevettem, hogy erő származék ki tőlem. >>

Luk 8:47 Mikor pedig látta az asszony; hogy nem maradt titokban, reszketve előjöve és előtte leesvén, megjelenté neki az egész sokaság előtt, miért illette őt, és hogy azonnal meggyógyult.

Luk 8:48 És ő monda neki: Bízzál leányom, a te hited megtartott téged; eredj el békességgel! >>

Jel 17:3 És lélekben elvitt engem egy pusztába és láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, amely teljes vala káromlásnak neveivel, amelynek hét feje és tíz szarva vala. >>

Jel 17:4 Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skárlátba, és megékesíttetett vala arannyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala, tele utálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával, >>

Jel 17:5 És az ő homlokára egy név vala írva: Titok; a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja. >>

Jel 17:6 És látám, hogy az asszony részeg vala a szentek vérétől és a Jézus bizonyságtevőinek vérétől; és nagy csodálkozással csodálkozám, mikor látám őt. >>

Jel 17:7 És monda nekem az angyal: Miért csodálkozol? Én megmondom neked ez asszonynak titkát és a fenevadét, amely őt hordozza, amelynek hét feje és tíz szarva van. >>

Jel 17:8 A fenevad, amelyet láttál, volt és nincs; és a mélységből jő fel és megy a veszedelemre. És a föld lakosai csodálkoznak (akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe e világ alapítása óta) látván a fenevadat, amely vala és nincs, noha van. >>

Jel 17:9 Itt az elme, amelyben van bölcsesség. A hét fő a hét hegy, amelyen az asszony ül; >>

Jel 17:10 Király is hét van; az öte elesett, és az egyik van, a másik még el nem jött; és mikor eljő, kevés [ideig] kell annak megmaradni.

Jel 17:11 A fenevad pedig, amely vala és nincs, az maga a nyolcadik, és a hét közül való; és a veszedelemre megy. >>

Jel 17:12 A tíz szarv pedig, amelyet láttál, tíz király, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak; de hatalmat kapnak mint királyok egy óráig a fenevaddal. >>

Jel 17:13 Ezeknek egy a szándékuk; erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják. >>

Jel 17:14 Ezek a Bárány ellen viaskodnak, és a Bárány meggyőzi őket, mert uraknak Ura és királyoknak Királya; és az ő vele való hivatalosok és választottak és hívek [is]. >>

Hírdetés