Az egykor megjelenő kegyelem

1 Péter 1:13-25

a)Bevezetés

Délelőtt a már megjelent kegyelemről volt szó, ami mindenkinek elérhető és azoknak, akik elfogadták tanító munkát végez az életükben.

Most a kegyelemről egy furcsának tűnő információt fogunk látni.

Biztosan feltűnt az alapigében, hogy Péter arra szólít fel, hogy reménykedjünk abban a kegyelemben, amit Jézus hoz majd megjelenésekor. Ez sokaknak elkerüli a figyelmét. A kegyelem már megjelent, de egy majdan megjelenő várt ajándék is.

Hogy is van ez? Ma gondolkodjunk erről!

b)Kegyelem, amit Jézus hoz, mikor megjelenik

Bibliát olvasva az a kialakult nézetünk – és alapvetően nagyon helyes ez – hogy Jézusnak két megjelenése van. Az egyik már megtörtént, amikor ember lett, a másik amikor visszajön és elkezdődik az örök lét.

Az elsőnél elhozta Isten kegyelmét, a másodiknál jön, mint Ítélő Bíró, aki tökéletesen szolgáltat igazságot.

Ezzel a nézettel kissé ütközik most ez a részlet, hogy Jézus második eljövetelekor is kegyelmet hoz majd. Hogy értsük ezt az állítást?

Mit nem jelent ez?

Azt biztosan nem jelenti, amit hallva ezt az infót sokan remélnek. Jézus újra kegyelmet hoz, tehát nem kell félni semmitől. Ő majd kiterjeszti a kegyelmet és mindenkit üdvözít. Ez a felfogás nem állja meg a helyét.

Jézus bár kegyelmet (is) hoz, ez nem az első kegyelemhez hasonló. Aki ezt gondolja, az kiragadja ezt az egy igeverset és alkot magának egy torz megmentés elméletet.

Miért nem áll meg ez az elképzelés?

Néhány kulcsfontosságú ige hadd mutasson rá az előbb megfogalmazott helytelen elméletre.

Zsid 9:27-28 És amiképpen elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, és azután lesz az ítélet, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét eltörölje, másodszor pedig bűn hordozása nélkül jelenik meg azoknak, akik várják őt üdvösségükre.

Róm 2:1 -8 Azért nincs mentség számodra, ó, ember, bárki légy, aki ítélkezel, mert amiben a másikat megítéled, abban önmagadat ítéled el, hiszen ugyanazokat teszed te is, aki ítélkezel. Tudjuk, hogy az Isten ítélete igazság szerint van azokon, akik ilyeneket cselekszenek. Vagy azt gondolod, ó, ember, aki elítéled azokat, akik ilyeneket tesznek, holott magad is azokat cselekszed, hogy te elkerülöd Isten ítéletét? Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem érted, hogy Isten jósága téged megtérésre indít? De te konokságod és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot a harag napjára, amikor Isten igazságos ítélete nyilvánvaló lesz, aki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint: azoknak, akik a jó cselekedetben való állhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek, örök életet ad, de a viszálykodóknak, akik nem engedelmeskednek az igazságnak, hanem a hamisságnak engednek, bosszúállással és haraggal.

Ján 5:26-29 Mert amiként az Atyának élete van önmagában, akként adta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában: És hatalmat ada neki az ítélettételre is, mivelhogy embernek fia. Ne csodálkozzatok ezen: mert eljő az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, És kijőnek; akik a jót cselekedték, az élet feltámadására; akik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására.

Máté 25:46 És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre; az igazak pedig az örök életre.

Látható, hogy Jézus második érkezésekor ítélettel is jön.

Ez az ítélet elválasztó hatású lesz.

Ezek tudatában kell keresni ennek az eljövendő kegyelemnek az értelmezését.

Befejező kegyelem

Ha egyszerűen akarom magyarázni az eljövendő kegyelmet, akkor úgy jellemezném, hogy ez a befejező kegyelem. Olyan kegyelmi megnyilvánulása Istennek, amivel lezárja azt a kegyelmi munkát, amit elkezdett.

Stílusosan ahhoz hasonlíthatnám, mint a bírói sípszó a focimeccsen. A kezdő sípszó a minden lehetőséget elindító kegyelmi folyamat kiinduló pontja. A lefújás a végén egy mindent lezáró ítélet, amiben ott a kegyelem is. Ennél a sípszónál – bár csak egyetlen sípszó – egyik csapat örül, a másik szomorú. Ez azért van, mert az utolsó pillanat állását rögzíti megváltozhatatlanul.

Közelítsük meg kicsit biblikusan is a kérdést!

A megelőző igeversek segítenek az értelmezésben. (3-9)

Péter hálaadásában írja le, hogy Isten irgalmából megtörtént egy újjászülés. Ebből fakad, hogy van egy biztos örökség, ami fenn van tartva az újjászületetteknek. Addig míg ez nyilvánvaló lesz, addig a hit által működik Isten hatalmának megőrző munkája. Az élet, a folyamat végén jön az öröm, mert elérhette a hívő a célját, a lélek üdvösségét.

Egy másik ige:

2Tim 4:7-8 Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon, de nemcsak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését.

Pál is teljesen biztos abban, hogy el van neki téve az igazság koronája. Ezt már a damaszkuszi úton megkapta. Ezt azonban az igaz bíró Jézus csak ama napon adja meg, amikor megjelenik neki. Addig nála van, Ő rendelkezik vele.

Az, hogy odaadja, vagy nem, az az ő döntése. Az a kérdés, hogy ez milyen döntés? Egy érdemeket jutalmazó, teljesítményt díjazó döntés, vagy kegyelmi döntés? Mivel senki nem tudja hibátlanul és hiánytalanul betölteni az elvárásokat, így az egy kegyelmi döntés lesz.

c)A két kegyelem között törekedjünk szent életre

Az eljövendő kegyelemről szólva Péter felszólít egy szent életre törekvő magatartásra.

Miért kell mindez? Hálából és felelősségtudatból.

Péter azzal érvel a szent életre törekvés mellett, hogy tudjuk, nem veszendő dolgokon lettünk megváltva. Azért szükséges a szent életre törekvés, mert drága volt az a kegyelem, amit kaptunk. Aki törekszik a szent életre, az ezzel a hozzáállással a háláját fejezi ki, amit az engedelmességében bizonyít be.

Egy másik rövid megerősítő magyarázat:

1Ján 3:2-3 Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk őhozzá, és meg fogjuk őt látni, amint van. És akiben megvan ez a reménység iránta, az mind megtisztítja magát, ahogyan ő is tiszta.

*Hogy éled meg a kegyelem közé ékelődött életedet? Megvalósul benne a szentségre törekvés?

d)A szentség leglényegesebb eleme

Nagy kérdés, hogy mi a szent élet lényege?

Az igeszakasz ezt is tartalmazza.

1Pét 1:22-23 Az igazság iránti engedelmességben tisztítsátok meg életeteket képmutatás nélküli testvéri szeretetre a Lélek által, és egymást tiszta szívből, kitartóan szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Istennek élő és maradandó igéje által.

A képmutatás nélküli szeretetet a Lélek által lehet gyakorolni.

A képmutatás nélküli szeretet a romlandó magból való újjászületés bizonyítéka. Tehát azok jellemzője, akiknek az életében elindult Isten kegyelmi munkája.

*Él a szeretet benned, ami bizonyítja, hogy Isten kezdő kegyelme elindította a maga munkáját, valamint hogy várod az eljövendő kegyelmet?

e)Összegzés

Összegzésül egy igeszakasz:

2Pét 3:17-18 Ti azért, szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, nehogy a gonoszok tévelygései magukkal sodorjanak, és a saját erősségetekből kiessetek, hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk és üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és örökkön-örökké.

Aki meg akar állni a kegyelemben, annak növekedni kell a kegyelemben.

Hírdetés