Erőforrások – 2.

Mottó: Efézus 6:10

a)Bevezetés

A délelőtt elhangzottakról:

A gyengeség érzelmi alapokon nyugszik sokszor.

A gyengeség okai életünkben: A bűn, a félelem, a testi gyötrelmek, maga a test gyengesége.

Bár elhangoztak már az okok elemzésénél is tanácsok az erőtlenség leküzdésére, most lássuk konkrétabban az Ige útmutatását erre nézve.

b)Erőforrások

Bibliai személyek példájából, vagy konkrét tanító kijelentésekből vehetjük a tanácsokat, hogyan erősödhetünk, ha már gyengeséget érzünk. Milyen erőforrásokat használhatunk ki hívő életünkben?

Az Ige, mint erőforrás

Jézus a szolgálata elején negyven napig böjtölt. A végén megéhezve jött a kísértő. Isteni hatalmára apellálva próbálta elejteni, hogy a köveket tegye kenyérré, hogy azt elfogyasztva erősödjön. Jézus válasza mutat rá, hogy mivel élhet, mivel erősödhet az ember.

Máté 4:4 Ő pedig ezt felelte: Meg van írva: nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik.

Isten beszéde erőforrás. Hiszed-e ezt?

Hiszed-e, hogy emiatt minden nap élni kell vele? Ahogy minden nap eszünk, hogy éljünk, az Igét is minden nap magunkhoz kell venni.

Néhány biztatás ehhez a tanácshoz:

Sokan panaszkodnak, hogy olyan hamar elfelejtik az olvasott, hallott igét. Ez szomorúságot okoz. Ha valaki szeretne emlékezni az Igére, memorizálja, tanulja meg. Ugyanakkor bízzon a Lélek emlékeztető munkájában. Azonban, ha az Igét, mint erőforrást tekintjük, nem az a lényeg, hogy emlékezzek rá, hanem hogy vegyem magamhoz. Ki emlékszik arra, hogy három héttel ezelőtt szombaton mi volt az ebédje? Lehet, hogy senki. Az viszont biztos, hogy mindenki evett. Az erő, az élet szempontjából ez a lényeg.

Ez nem azt jelenti, hogy értelem nélkül, gépies kötelességből olvassuk az Igét, hanem azt, hogy nem a visszamondás a lényeg.

*Minden nap hittel vedd, fogadd Isten Igéjét.

Problémák ezen a területen:

Van olyan, hogy válogatunk az igében.

Nem fogyasztunk mindent szívesen. Lehet, hogy a könnyebben emészthetőket részesítjük előnyben. Vagy a már ismert részeket szeretjük újra olvasni. Az is előfordulhat, hogy azokat fogadjuk szívesen, ami a pillanatnyi meggyőződésünket erősíti – főleg, ha valakivel nézeteltérésem támadt egy témában – és a más nézőpontot alátámasztó Igéket kerüljük. És ami a legfájóbb lehet, hogy a szembesítő, leleplező, bűnöket feltáró igéket kotorjuk ki a tányér szélére.

A pihenés, mint erőforrás

A gyengeség oka lehet a fáradtság. Mi ennek az ellenszere? A pihenés. Természetes reakció ez? Sajnos nem mindig. Van olyan, hogy ész nélkül hajszoljuk magunkat és nem akarunk megállni. Az is lehet, hogy nem merünk, mert bűntudatot érzünk a pihenés közben.

Higgyük el, hogy a pihenés szükséges. Ezt Isten maga építette be az élet rendjébe. Hat napos teremtés után megpihent Ő is. Majd parancsba adta, hogy hat nap munka után mi is pihenjünk.

Más példák is arra, hogy Isten ezt kéri, ezt támogatja.

Illés példája nagyon beszédes. Jézabel elől menekülve a gyengeség a csúcson volt az életében. Mi volt Isten terápiája a megerősítésre? Az álomba merülő Illést hagyta aludni. Majd felébresztette és enni, inni adott neki. Ezt többször is megismételte.

*A már-már depressziós állapotba sodródó, agyonhajszolt, elgyengülő ember legfontosabb erőforrása a pihenés.

Pihenjünk eleget!

Az ima, a szív kiöntése

Dávid egyik zsoltára mutat rá arra, hogy az ima milyen fontos eszköz az erőgyűjtésben. Emellett több igét is sorolhatnánk.

Zsolt 142:2-4/a Fennszóval hívom az Urat, fennszóval könyörgök az Úrhoz. Kiöntöm előtte panaszomat, kitárom előtte nyomorúságomat, Mikor elcsügged bennem a lelkem.

Üldöztetésekor egy barlangban imádkozik fennszóval, azaz lehet, hogy kiáltva adta ki magából érzéseit és kért segítséget.

Az ima akkor is segített Dávid életében a megerősödésben, amikor bevallotta bűneit:

Zsolt 32:5 Vétkemet bevallám neked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam: Bevallom hamisságomat az Úrnak – és te elvetted rólam bűneimnek terhét.

*Ha úgy érzed, elfogyott az erőd, beszélgess Istennel.

A Lélek is támogat ebben

Mi van, ha már ahhoz sincs erő, hogy imádkozzunk? Van ilyen állapot is, amikor egyszerűen megszólalni sem tudunk, azt érezzük, üres a szív, béna a száj. Erre is van egy biztatás:

Róm 8:26-27 Ugyanakkor a Lélek is segítségére van a mi erőtlenségünknek. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, amint kellene, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.

*Akkor is fordulj Istenhez, ha annyira gyenge vagy, hogy nem tudsz mit mondani. Segíteni fog neked.

A közösség, mint erőforrás

Egy közmondás is emlékeztet arra, hogy a közösség, benne az összefogás erősít. Egységben az erő – szól a mondás.

Ez a hívő közösségben is igaz.

A közösség megerősítő hatású lehet. Ez felelősségünk is.

1Thess 5:11 Vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is.

Zsid 10:24-25 Legyen gondunk arra, hogy egymást buzdítsuk a szeretetre és a jó cselekedetekre, nem hagyva el összejöveteleinket, ahogyan szokásuk némelyeknek, hanem intve egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap.

Zsid 12:12-15 Azért a lankadt kezeket és megroggyant térdeket egyenesítsétek ki, és lábatok az egyenes úton járjon, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenkivel a békességre és a megszentelődésre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat, vigyázva arra, hogy az Isten kegyelmétől ne szakadjon el senki, nehogy a keserűség bármely gyökere fölnövekedve zavart keltsen, és ez sokakat megfertőzzön.

*Törekedjünk arra, hogy gyülekezetünk a gyengék megerősödésének helye legyen. Erősítsük egymást.

Bizalmas személyes kapcsolat

A közösségen belül megerősítő forrás lehet a bizalmas személyes kapcsolat. Jó, ha van valaki, akivel le lehet ülni beszélni, akinek el lehet mondani érzéseinket. Aki meghallgat, imádkozik, tanácsot ad, az a személy Isten kezéből kapott erőforrás.

Egy nagyon szép példa erre Dávid és Jonatán kapcsolata. Sámuel második könyvében olvashatunk történeteket. A 20. fejezet egyik kiemelkedő rész ezek közül.

*Keressünk, építsünk bizalmas kapcsolatokat, és gyűjtsünk, erőt ezekből!

A zene, az ének is erőforrás

Zsolt 28:7 Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik szívem. Megsegített, ezért örvend a szívem, és hálát adok neki énekemmel.

Zsolt 59:18 Én erősségem, neked énekelek! Mert Isten az én váram. Ő az én kegyelmes Istenem!

Zsolt 118:14 Erősségem és énekem az ÚR, ő lett a szabadítóm.

A korábbi tapasztalatok felidézése

Zsolt 42:7 Istenem, elcsügged bennem a lelkem, azért megemlékezem rólad a Jordán földjéről és a Hermónról, a Micár hegyéről.

A kegyelem egy nagy erőforrás

2Kor 12:7-9 és hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bízzam magam, tövis adatott a testembe, a Sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bízzam magam. Háromszor könyörögtem az Úrhoz, hogy távozzék el ez tőlem, de ő ezt mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben azért az én erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem.

Zsid 4:14-16 Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyengeségeinken, hanem aki hozzánk hasonlóan megkísértetett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk idejében jövő segítségül.

A tudat, hogy nem vagyunk egyedül a kísértésben

Sokszor a gyengeség a kísértésekben okoz nagy gyötrelmet. Ez fokozódik, ha a kísértésben bukás következik.

Jusson eszünkbe az erre adott kijelentése Istennek:

1Kor 10:13 Nem emberi erőn felüli kísértés esett rajtatok, mert Isten hű, és ő nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek, sőt a kísértéssel együtt a kimenekülést is megadja majd, hogy el tudjátok hordozni.

A szolgálat, mint erőforrás

Végül egy csodálatos Krisztusi példa az erőforrásra.

Jézus, amikor fáradtan leült Samáriában és a tanítványok elmentek ételért, tette ami küldetéséből adódott. Beszélgetett, segített, Istenhez vezetett.

A visszaérkező tanítványok meglepődtek Jézus válaszán, aki nem fogadta el az ételt.

Ján 4:31-34 Közben a tanítványai kérlelték: Mester, egyél! Ő pedig azt mondta nekik: Van nekem eledelem, amit egyem, amiről ti nem tudtok. A tanítványok ekkor azt kérdezték egymástól: Netán valaki hozott neki enni? Jézus pedig azt mondta nekik: Az én eledelem az, hogy annak akaratát tegyem, aki elküldött engem, és az ő munkáját elvégezzem.

Mibe telt volna csendben meghúzódni ott a Jákób kútjánál egy fa árnyékában, míg az az asszony nem merít a kútból? Hát egy fáradt ember pihenjen – nemrég mondtam.

Vannak azonban helyzetek, amikor nem ezt kell előnyben részesíteni. Adódhatnak alkalmak, amikor nem a fáradtságra kell figyelni.

Aki kész erre, csodálatos megtapasztalásban lesz része. A logika szerint a fáradt ember nem bír szolgálni. Ha mégis elkezdi, nemcsak azon fog csodálkozni, hogy volt még némi tartalék, amivel elvégezte a szolgálatot, hanem úgy jön ki a szolgáló helyzetből, hogy azt érzi, megerősödött.

A szolgálat, Isten akaratának teljesítése valóságos táplálék, ennél fogva megerősítő ajándék Istentől.

c)Összegzés

  • A gyengeség egy pillanatnyi állapot, Istennek számos eszköze van, hogy erősítsen.

  • Használjuk ki a lehetőségeket!

Hírdetés