Ötödik parancs – Tiszteld atyádat és anyádat!

2 Mózes 20:12

a)Bevezetés

A parancsolatok eddigi pontjainál is igyekeztem hangsúlyozni, hogy nem egy lekorlátozó utasítás halmaz van előttünk a Tízparancsolatban, hanem egy segítő, támogató, áldások feltételét bemutató vezetés. Ez ebben a parancsolatban még inkább megmutatkozik.

Ez az első pont a parancsolatok sorában, ami nem a büntetést helyezi kilátásba a szabály megszegésére, hanem ígéretet fogalmaz meg a betartás következményére nézve.

b)Tiszteld!

A szülők tiszteletét kéri Isten.

Azok után, hogy az Ő személyét érintő parancsok leírattak, a következő embertársi kapcsolatra vonatkozik. A kapcsolatokon belül speciálisan egyre a szülők iránti kapcsolatra.

A kép készítés tilalmánál elhangzott, hogy ne csináljunk képeket, és ne imádjuk, ne tiszteljük azokat. Ezzel szemben a szülők iránt tiszteletet kér Isten.

Az, amit Isten magára nézve kér, és egyedül Őrá nézve megengedett, hogy tiszteljük, ezt a szülőkre nézve is kéri.

Miért tisztelet, miért nem szeretet?

Fontos lehet ez a kérdés, hisz két olyan fogalomról szól, ami Istennel szemben is szükséges. Isten kéri önmaga irányába a szeretetet és a tiszteletet is.

Ha kéri Isten a tiszteletet a szülőknek, miért nem kéri a szeretetet is? Nehéz ezt megválaszolni. Ilyen esetekben olyan gyakorlati megközelítést szeretek alkalmazni, amiben a hiány és szükség elvét tartom szem előtt. Ez azt jelenti, hogy Isten olyan parancsokat ad, ami alapvetően hiányzik, nem természetes megnyilvánulásunk, de nagyon szükséges jellemvonás. Tehát a szülő tisztelete nem természetes emberi magatartás, de nagyon szükséges. Ez az elv a lelki hozzáállás szempontjából is jó. Segít abban, hogy ne csak felső utasítást lássak a parancsban, hanem alapvető szükségletet.

Persze ezen túl részletező magyarázatok is adhatók.

A szó értelmezése:

(Tiszteld, H3513, H8761)

H3513   כָּבֵד (káḇéḏ)

Kal

1) nehéznek, súlyosnak lenni

2) tompának, érzéketlennek lenni (ti. szem, fül, szív stb.)

3) tisztességben lenni, megtiszteltnek lenni, megbecsülésben részesül

4) nagynak, óriásinak, súlyosnak, erősnek, hevesnek lenni

5) terhére lenni vkinek, ránehezedik vkire (ti. Isten keze)

Piél

1) megtisztel, tisztességet ad, tisztességben részesít

2) elnehezít, megkeményít (ti. szívet)

Pual

1) megtiszteltetik

Hifíl

1) megnehezít, elnehezít

2) megtisztel, tisztességet ad, tisztességben részesít, megdicsőít

3) eltompít, elhomályosít (ti. szemet), megkeményít (ti. szívet)

Nifal

1) megtiszteltetik, tisztességben részesül, dicsőségnek örvend, élvezi a dicsőséget, dicsőségesnek lenni

2) megdicsőül vmiben, vki által

3) bőségesnek, bővölködőnek, gazdagnak lenni

Hitpaél

1) dicsekedik, megdicsőíti magát

2) sokasodik, szaporodik, számosnak lenni

Etimológia: ige (verbum).

Ejtsd: kávéd.

(Óhéber BDB)

Látható, hogy egy összetett tartalommal bíró kifejezésről van szó. Ezt erősíti a gyakorlati megközelítés is. A tiszteletnek a kiindulási pontja egy érzelmi alap, amihez társul egy gondolati viszonyulás, ami megnyilvánul tettekben, magatartásban is.

A legfontosabb jelentés, amit kiemelhetünk, az hogy súlyt tulajdonítani, megbecsülni, értékelni.

A kérdés ezek után az, hogy a parancsolat mit kér? Legyen bennünk tiszteletteljes érzés? Vagy éljen bennünk tudatos viszonyulás? De ezek működnek-e parancsra? (Ehhez hasonló kérdésről volt májusban tanítás: Parancsolható-e a hit és a szeretet?)

Kell-e a tiszteletnek előzmény, kiváltó ok? Gondoljunk arra, hogy a szóhasználatban elterjedt az a kifejezés, hogy „tiszteletreméltó”. Akire ezt alkalmazni tudjuk, az valamivel kiérdemelte a tiszteletet. Ebből születhet egy következtetés, hogy a tiszteletnek van teljesítményt elismerő változata. De csak így működhet? Azért tisztelhetek valakit, mert teljesített valamit, adott nekem valamit? A szülőket azért kell tisztelni, mert tett valamit? Egyrészt igen. Azzal, hogy közreműködtek az élet létrejöttében, már tiszteletet érdemelnek a gyerekektől.

Ezzel együtt azt hiszem, hogy nem teljesítmény alapú tiszteletet kér Isten ezzel a parancsolattal. Azaz nemcsak tiszteletreméltó szülőt kell tisztelni Isten előtti engedelmességért.

Továbbá a szülő jó, ha életével, példájával megkönnyíti a gyerekeinek a tiszteletet. Erről később még lesz szó, illetve délután bővebben.

A szülők iránti tisztelet, mint alapelv

Úgy látom, hogy egy nagyon fontos társadalmi alapelvet fogalmazott meg itt Isten. Egy olyan lelkületi és magatartásbeli minimumot írt le, ami nélkül összeomlik a közösség.

Ha egy társadalomban nem tisztelik a szülőt, akkor nagyon valószínű, hogy más tekintélyt sem fog tisztelni. Ezzel együtt nem tiszteli az idős embert sem. Ha az idős embert nem tiszteli, akkor nem tiszteli a kort, a bölcsességet, a tapasztalatot, a teljesítményt. Ha ez a helyzet kialakul, öntelt fölényes fiatalság, majd idősödő generáció alakul ki. Az ilyen nép viszont halad a veszte felé.

Atya és anya a keleti gondolkodásban

Azt is fontos látni, hogy a keleti embereknél a törvény keletkezésének idején az atya és anya kifejezés nem feltétlenül csak a szülőt jelentette, hanem az ősöket. Így a tiszteletre való felszólításban az ősök, elődök tisztelete is benne van. Tisztelni a nagyszülőt, azok elődeit is fontos.

Egyszerre tisztelt és tisztelő

Ne felejtsük el, hogy életünk hosszú időszakában egyszerre vagyunk tisztelni való szülők és tiszteletre kötelezett gyermekek. Az, ahogy megéljük a tiszteletet a szüleink felé és a tágabb család idősei felé, azzal közvetlen példát mutatunk gyerekeinknek. Szülőként ne csak a tisztelet követelésével, számonkérésével foglalkozzunk, hanem azzal is, hogy mi hogy éljük meg a tiszteletet saját szüleink felé.

Komoly kérdés ma az, hogy ezt a példaadást hogyan éljük meg. A generációk együttélése nagyon ritka. A szülők és gyerekeik egymástól távol élnek. Nem lehetetlen a tisztelet megélése ilyen körülmények között sem, de egészen mást jelent, mint korábban.

c)Miben teljesül a tisztelet?

Eddig is esett szó róla, hogy összetett magatartást jelent a tisztelet.

Néhány ige hadd segítsen megérteni, mit jelent a tisztelet a szülők felé!

Megbecsülés kifejezése alapvető magatartással

3Móz 19:32 Az ősz ember előtt kelj föl, az idős embert becsüld meg, és féld Istenedet. Én vagyok az ÚR.

Az idősebb ember előtt a felállással is ki kell fejezni tiszteletünket. Ez alapvetően a köszöntésére vonatkozik, de más élethelyzetekre is igaz. Nekem azt is jelenti, hogy adjam át a helyemet, ha olyan szituációba kerülök.

Figyelni erkölcsi tanításukra

Péld 4:1-4 Halljátok meg, fiaim, atyátok erkölcsi tanítását, és figyeljetek, hogy megérthessétek! Jó tanulságot adok nektek, ne hagyjátok el útmutatásomat! Amikor még mint fiú atyámnál voltam, gyenge és egyetlen gyermek anyám előtt, tanított engem, és azt mondta nekem: Szívedben őrizd beszédemet, tartsd meg parancsaimat, és élni fogsz.

Péld 4:10-11 Hallgasd, fiam, és fogadd be beszédeimet, így sokasodnak meg életed évei. A bölcsességnek útjára tanítottalak, igaz ösvényen vezettelek téged.

A tiszteletadás másik formája, hogy elfogadjuk az erkölcsi tanítást. Nem a tudományos felvilágosítást, mert abban a fiatalok előrébb járnak. Inkább a tapasztalatra épülő életviteli tanácsokat.

Figyelni rá és megbecsülni

Péld 23:22 Hallgass apádra, aki téged nemzett, és ne vesd meg anyádat, mikor megöregszik.

Negatív intéssel szól ez az ige, ami figyelmeztet. Az idősödő szülő megvetése, leértékelése könnyen kialakulhat. Vigyázni kell rá, hogy ne a bűnös természet megnyilvánulása győzzön.

Mindezek összegzéseként kimondhatjuk, hogy a szülő iránti tisztelet egyik kifejező módja az engedelmesség.

A gondoskodás gyakorlása

1Tim 5:3-4 Az özvegyasszonyokat, akik valóban özvegyek, tiszteld. Ha pedig valamely özvegyasszonynak gyermekei vagy unokái vannak, tanulják meg, hogy első sorban a maguk háza iránt legyenek istenfélők, és adják meg szüleiknek a viszont tartozást; mert ez szép és kedves dolog Isten előtt.

Pál kéri, hogy még a gyülekezetben is – akár anya iránti hozzáállást megélve – tiszteljék az özvegyasszonyokat. Ennek gyakorlati megvalósulását a gondoskodásban mutatja meg az apostol, amit elsősorban a gyerekeknek kell teljesíteni. A tisztelet abban nyilvánul meg, hogy még rászoruló állapotában sem veti meg, hanem segíti.

Nagyon szép ahogy ezt Pál viszont tartozásnak nevezi. Amit egykor kapott a gyerek a szülőtől, azt tiszteletből igyekezzen viszonozni.

Máté 15:1-6 Akkor írástudók és farizeusok jöttek Jézushoz Jeruzsálemből, és ezt mondták: Miért szegik meg a te tanítványaid a vének hagyományát? Mert nem mosnak kezet evés előtt. Ő pedig így felelt nekik: Ti meg miért szegitek meg az Isten parancsolatát a ti hagyományotok által? Mert Isten azt parancsolta: Tiszteld apádat és anyádat, és aki apját vagy anyját szidalmazza, halállal lakoljon. Ti pedig ezt mondjátok: Aki apjának vagy anyjának ezt mondja: áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek – az ilyennek nem kell tisztelnie apját vagy anyját. Így teszitek érvénytelenné Isten törvényét a hagyományotok által.

Az elvet Jézus is erősíti. Leleplez egy hamis gyakorlatot. Az írástudók és farizeusok azt az elvet érvényesíthették, hogy ha valaki tudna segíteni a szülőnek, mert van miből, de dilemmába kerül, hogy most a áldozati ajándékot adja be, vagy segítsen a szülőnek, a farizeusi tanács arra irányított, hogy a áldozatot kell inkább előnyben részesíteni. Ezzel a lelkülettel és tanáccsal érvénytelenné tették az Isten parancsát.

Az Úr Jézus tehát azt mondja, hogy a szülő tisztelete, annak támogatása, segítése még az áldozatnál is fontosabb, amennyiben úgy alakul a helyzet.

Megjegyzem, hogy nem általános felmentést fogalmaz ezzel meg az áldozatok alól, hanem szükségszerű alkalmazást. Jézus nem adott ezzel senkinek felmentést, hogy Isten számára ne adjon, inkább tartsa meg a családjának, szüleinek, mert szükségük lehet rá.

A szülő iránti tisztelet nem valami felületes, időnként megjelenő, az érintett jelenlétében hízelgő szavakat kifejező magatartás, amit a szülő távollétében a közömbösség, lekicsinylés, megvetés vált fel. Az igazi tisztelet az illető háta mögött is tisztelet. Ezt egyébként minden kapcsolatunkra terjesszük ki!

A tisztelet gyakorlása az egyetlen megengedett versenyhelyzet

Róm 12:10 a testvéri szeretetben egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek.

A hívő élet általánosnak mondható tiltása, hogy semmit ne cselekedjetek versengésből. Ezzel szemben a tiszteletadásra nézve ezt az életviteli szabályt kapjuk, hogy egymást előzzük meg. A Káldi fordítás ezt mondja:

Róm 12:10 Ami a testvéri szeretetet illeti, legyetek egymás iránt gyengédek, a tisztelet dolgában egymással versengők,

Ezt azért érdemes látni, hogy ekkora jelentősége van az életünkben a tisztelet gyakorlásának. Mindenki felé fontos, megelőző törekvéssel kell gyakorolni, a szülők felé még inkább.

d)Az ígéret, ami által erősödik a parancs lényege

A parancshoz kapcsolódik egy ígéret. Ennek teljesülése ösztönzést adhat a parancs betartására. Ugyanakkor a megígért következményre nézve a parancs megtartása egy teljesítendő feltétel.

Van, aki amúgy is törekszik a szülők tiszteletére, de az ígéret erre még inkább ösztönöz. Lehet olyan is, akinek nem természetes a szülő tisztelete, de a megígért következményre vágyik, így alárendeli magát ennek a parancsnak.

De mi is ez az ígéret? Jelenti ez az egyéni élet hosszú voltát? Vagy inkább közösségi, nemzeti és földrajzi vonatkozású?

A példabeszédek ad olyan képet, miszerint az egyéni élet hosszúságára is hatással van a szülő iránti megbecsülés.

Péld 3:1-2 Fiam, ne felejtsd el tanításomat, és parancsolataimat őrizze meg szíved. Mert hosszú napokat, hosszú életet és békességet hoznak azok neked.

A szülő tanításának – főleg, ha az Isten tanítását közvetíti – megtartása hosszú élethez segíti az alázatos követőt. Van tehát ilyen következménye az ilyenfajta megbecsülésnek, tiszteletnek.

A törvény kibontása még komolyabb részleteket tár elénk:

2Móz 21:15 Aki megveri atyját vagy anyját, halállal lakoljon.

2Móz 21:17 Aki szidalmazza atyját vagy anyját, halállal lakoljon.

5Móz 21:18-21 Ha valakinek engedetlen és konok fia van, aki nem hallgat apja és anyja szavára, és akkor sem engedelmeskedik nekik, ha megfenyítik, az ilyet fogja az apja és az anyja, vigye a város véneihez lakóhelye kapujába, és azt mondják a város véneinek: Ez a mi fiunk engedetlen és konok, nem hallgat a szavunkra, dorbézoló és részeges. Akkor a város férfiai valamennyien kövezzék őt halálra. Így tisztítsd ki a gonoszt a magad köréből, hogy egész Izráel hallja meg ezt, és féljen!

Ha nyílt megvetés, szidalmazás formájában érik tetten a tiszteletlen magatartást, az az élet végét is jelenti az ilyen gyermeknek.

Ezekkel együtt kérés, hogy Isten csupán a személyes hosszú élet titkát árulta el népének az ötödik parancsolattal? Úgy látom nem kizárólag erről van szó.

Hangsúlyosnak érzem az ígéret megfogalmazásában azt, hogy „azon a földön, amit az Úr, a te Istened ad neked”. Nem általában a földön, hanem a kegyelemből kijelölt, Ábrahámnak megígért és hamarosan megkapott földön. Ilyen vonatkozásban a földrajzi, társadalmi, nemzeti otthonra nézve mond ígéretet.

Általános figyelmeztetése Istennek az, hogy tartsák meg parancsait, hogy a föld, amit ad nekik, ki ne okádja őket:

3Móz 18:26-28 Tartsátok meg tehát rendeléseimet és végzéseimet, és ez utálatosságok közül semmit se cselekedjetek, se a bennszülött, se a közöttetek tartózkodó jövevény. Mert mindezeket az utálatosságokat megcselekedték annak a földnek lakosai, amely előttetek van, és förtelmessé lett az a föld. Hogy ki ne okádjon titeket az a föld, ha megfertőztetitek, amint kiokádja azt a népet, amely előttetek van.

3Móz 20:22-24 Tartsátok meg minden rendelésemet és minden végzésemet, és azokat cselekedjétek, hogy ki ne okádjon titeket az a föld, amelyre én viszlek be titeket, hogy ott lakjatok. Ne kövessétek annak a népnek a szokásait, amelyet kiűzök előletek. Azért utáltam meg őket, mert ezeket cselekedték. Nektek pedig ezt mondom: Örökölni fogjátok földjüket, mert nektek adom azt örökségül, azt a tejjel és mézzel folyó földet. Én vagyok az ÚR, a ti Istenetek, aki kiválasztottalak titeket a népek közül.

Isten a vele való szövetség meghatározásaként adott parancsok megszegése következményét abban jelöli meg, hogy ahogy a Kánaáni népek kivettettek, úgy fognak ők is kivettetni.

Jeruzsálem eleste, elfoglalása előtt, és a fogságra vitelt megelőzően Ezékiel így szól a néphez:

Ez 22:1-7 Azután így szólt hozzám az ÚR szava: Te, embernek fia, akarsz-e ítélkezni? Meg akarod-e ítélni a vérontó várost? Add tudtára minden utálatosságát, és ezt mondd: „Így szól az én Uram, az ÚR: E városnak, amely vért ontott, eljön az órája, mivel bálványokat készített magának, és tisztátalan lett. Az általad kiontott vér miatt lettél vétkessé, és az általad készített bálványokkal fertőztetted meg magadat. Közelebb hoztad napjaidat, és eljutottál esztendeid végéhez: Ezért gyalázatul adlak a népeknek, és csúfságul minden országnak. A közel és távol lévők kicsúfolnak téged, te rossz hírű, te sokat háborúskodó! Íme, Izráel fejedelmei közül mindegyik azon volt, hogy minél több vért ontson. Apát és anyát semmibe vettek benned, a jövevényt nyomorgatták, az árvát és özvegyet sanyargatták.

A felsorolt okok között szerepel a szülők semmibe vétele. Nem csoda, hogy eltörpül ez a kérdés, hisz annyi más, súlyos bűn miatt jött az ítélet a népre. És mi a következmény?

Ez 22:15-16 Elszélesztelek a népek közé, és szétszórlak az országokba, s kiirtom belőled a tisztátalanságot. Megszégyenülsz a népek szeme láttára, és akkor megtudod, hogy én vagyok az ÚR.”

Az Isten szövetségének megsértése, benne a szülők iránti tisztelet figyelmen kívül hagyása az ígéret földjén való élet korlátozását vonta maga után.

Ha egy nemzet megtagadja az Isten tiszteletét, vele együtt a szülők tiszteletét, elődök tiszteletét, az a jövőével is játszik.

e)Összegzés

  • Az emberi kapcsolatokat szabályzó első parancs a szülők tisztelete. Ez minden kapcsolat felett álló.

  • Az egymást megelőző tiszteletadás a szülő – gyermek kapcsolatában is érvényesüljön!

  • A tisztelet több, mint érzelem. A tisztelet életforma.

  • A szülők irányában szükséges tisztelet nemzeti kérdés, a fennmaradás alapja is.

Hírdetés