Ne vegyél, hanem adj!

Efézus 4:28

a)Bevezetés

A „Ne lopj!” parancson gondolkodva úgy is körbejárhatjuk a témát, hogy mit jelent ez az új életben járás tekintetében. Az alapige ugyanis abban a felsorolásban szerepel, ahol az apostol azt írja körül, milyen az új élet, amit Krisztusban élünk.

Az új ember felöltése összetett életváltozást jelent. Ebből most lássuk ezt a mozaikot.

b)Az új ember változása

Mielőtt a részletekbe mennénk, érdemes egy kicsit azon gondolkodni, milyen is az új állapot, az új ember, amit Krisztusban kaptunk. Hogy értelmezzük azt a két igazságot, melyet olvashatunk az igében?

2Kor 5:17 Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme, újjá lett minden.

Gal 3:27 Mert akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel.

Kol 3:9 Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, 10 és felöltöztétek az új embert, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. 11 Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Mint Istennek szent és szeretett választottai, öltsetek magatokra könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. 13 Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. 14 Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent.

Tehát van egy állítás, ami befejezett tényként szól az új emberről, mint új teremtésről, egy másik pedig a felöltött Krisztusról.

A harmadik ige pedig azon túl, hogy megtörtént az új ember felöltözése, beszél egy folyamatos újulásról és kéri a további öltözködést.

Mit kezdjünk ezzel?

Ha hozzá tesszük Pálnak egy személyes vallomását, akkor könnyebben megérthetjük a már befejezett új és a folyamatosan formálódó új értelmét.

Filippi 3:12 Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott Krisztus Jézus.

Fil 3:12 Nem mintha már elértem volna, vagy már tökéletes lennék, hanem igyekszem, hogy megragadjam, mert engem is megragadott Krisztus Jézus. (Rev Károli)

Pál életében Jézus megtette, amire szüksége volt: megragadta. Elhatározta, hogy ő is megragadja Krisztust és ebből kinő egy igyekezet, ami hajtja a cél felé és viszi a tökéletes állapot felé.

Krisztus oldaláról kész a munka, ő a rá háruló feladatot elvégezte, az emberben lejátszódó folyamat szempontjából még nincs kész. Ebből adódik ez a kettősség.

Tehát egy véget nem érő változás, újulás folyamatban vagyunk, amiből ki kell venni a részünket.

Ezt elsősorban nem másoktól kell elvárni, másokban kell keresni és követelni, hanem magunkban kell végbevinni. A változást könnyen várjuk, követeljük környezetünktől, miközben mi egy lépést sem akarunk tenni.

c)Aki lopott, többé ne lopjon, hanem…

A megtérés, az újjászületés tehát új életet hoz létre. Az új élet eltér a régitől. A változás egyik része, hogy ami jellemző volt, az már ne legyen jellemző. Azonban nemcsak ennyi, hanem tovább is kell menni.

Általában azt kell megérteni, hogy a Krisztusi életben nem az a lényeg, hogy már ne tegyük a rosszat, hanem igyekezzünk a jóra. Nem annyi a cél, hogy ne ártsunk másoknak, hanem igyekezzünk a javukra, hasznukra lenni.

A mai témánkban az az értelme ennek, ha valaki lopott, azaz az életében jellemző volt az a gondolkodás, hogy úgy jutott megélhetéshez, vagyonhoz, hogy másoktól vette el, az ezután ezt ne tegye, de lépjen túl, és igyekezzen eljutni odáig, hogy másoknak ad.

Félre ne értsük!

Nem azt mondja, hogy aki lopott, az ossza meg a lopott dolgait és ezzel ellensúlyozza a bűnét, hanem azt, hogy dolgozzon és így szerezze meg a javakat.

Ebben van egy leleplező igazság. Kialakulhat egy olyan gondolkodás, és egy olyan életvitel, ami mellőzi a munkát és másokból akar élni. Ez nem az új ember jellemzője. Nem lehet az újjászületett ember ilyen. Ezzel együtt tesz egy közvetett értelmezést is a lopásra. Aki nem akar dolgozni, hanem anélkül kíván megélni, az tolvaj módjára él.

Az újjászületett ember egyik értékes tulajdonsága a munkához való példás hozzáállása.

*Van olyan, aki nem szeret dolgozni? Imádkozzon azért, hogy ezen a területen Isten végezze a formáló munkáját, mert a rest, tétlen ember nem jó közvetítője, képviselője a Megváltó Urának.

A munka tesz fogyasztóból adakozóvá

Az, hogy az ember ne másokból élő, lopásból tengődő legyen, dolgoznia kell. Akinek ez nehéz, annak a restséget, a lustaságot kell legyőzni. Egyrészt azért, hogy adakozóvá váljon, másrészt azért, hogy jó bizonyság legyen a benne élő Úrról.

Néhány elgondolkodtató ige buzdításul:

Préd 10:15 Ha rest az ember, beroskad a gerenda, és ha ölbe teszi kezét, csöpög a háztető.

Péld 24:30-34 Elhaladtam a lusta ember mezeje mellett, és az esztelen szőlője mellett, és íme, mindenütt fölverte a tövis, színét elfedte a gyom, és kőkerítése leomlott. Mikor ezt láttam, elgondolkodtam, és erre nézve ezt a tanulságot vontam le: egy kis álom, egy kis szunnyadás, egy kis összetett kézzel heverés, és így jön el szegénységed, mint az útonálló, és ínséged, mint a felvértezett férfi.

A lustaság eredménye a lakó környezeten is meglátszik. Ez többet beszél rólunk, mint gondolnánk.

Péld 10:26 Amilyen az ecet a fognak és a füst a szemnek, olyan a rest azoknak, akik megbízták valamivel.

A lusta ember marja a munkaadók szemét. Kárt okoz ilyen formán is a lusta, főleg ha hívő embernek vallja magát.

Péld 15:19 A rest útja olyan, mint a tövises sövény, az igazak útja pedig el van egyengetve.

Ez egy komoly ige. A bölcs mondás a lustasággal szembe az igaz utat állítja.

Péld 21:25-26 A lustát elemészti kívánsága, mert keze nem akar dolgozni. Egész nap csak kívánsága gyötri; az igaz pedig ad, és nem tartja vissza adományát.

Ez is a lustát és az igazat állítja ellentétpárba. A gondolatmenet szerint az igaz ellentéte a lusta.

Ha szeretnénk, hogy betöltsük a „Ne lopj!” parancsot, akkor szorgalmas munkára kell törekedni, amíg van rá lehetőségünk és erőnk.

A munkát elkerülő életvitel rendetlen életnek minősül.

2Thess 3:10-13 Mert amikor nálatok voltunk, meghagytuk nektek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Mert halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek közöttetek, akik semmit sem dolgoznak, hanem haszontalanságokkal foglalkoznak. Az ilyeneknek azonban elrendeljük, és intjük őket a mi Urunk Jézus Krisztusban, hogy csendesen munkálkodva a maguk kenyerét egyék. Ti pedig, testvéreim, meg ne restüljetek a jó cselekvésében.

A munka célja nemcsak a gyarapodás, hanem az adakozás

A szorgalmas munkás élet csak egy közbenső állapot a fejlődő életben. Ez egy feltétel, hogy az újjáteremtett és folyamatosan újuló ember eljuthasson addig, hogy egy másokon segítő, adományozó ember lesz belőle.

Úgy is megközelíthetjük, hogy a hívő élet egyik fontos jellemzője a másokon való segítés. Ezt kisebb-nagyobb mértékben minden Krisztus-követő személynek teljesíteni kell. Az nem jó, ha valaki folyamatosan csak rászorul, és soha nem tud, nem igyekszik másoknak adni.

Szép példa előttem egy idős testvérnő, aki idősek otthonába kerülése után szomorúan állapította meg, hogy most már a nyugdíja nagy részét térítési díjként kell befizetni és alig marad neki, amiből szolgálatot végezhetne. Nem sokáig tépelődött ezen. Elkezdett rajzolni és ezeket ajándékozta, horgolni apró kis ajándékokat és azt is ajándékba adta. Ezen túl a kicsi nyugdíjából olykor apró édességgel lepte meg látogatóit.

Ebben látszik az új élet igyekezete. A dolgozni akarás szándéka és tettre készsége. Nem az zavarta csak, hogy neki nincs, hanem hogy nem tud adni. Nemcsak önmagában a munka hiányzott, mert egész életében dolgozott, hanem az ajándékot előteremtő munkát kereste.

*Megvan egy ilyen igyekezet bennünk? Kérjük Istentől ezt a lelkületet.

Ne csak elvi igazság legyen előttünk a Jézusnak tulajdonított állítás, ami így szól:

Apcs 20:35 Minden tekintetben megmutattam nektek, hogy ily módon fáradozva kell az erőtlenekről gondot viselni és megemlékezni az Úr Jézus szavairól, mert ő azt mondta: Jobb adni, mint kapni.

Pál személyes példájával erősítette az igazságot. Dolgozott, hogy tudjon segíteni az erőtleneknek.

*Mennyire hatja át életünket ez az elv, hogy jobb adni, mint kapni? Mennyire élő vágy ez, hogy szeretnénk többet adni, többet segíteni annak, aki igazán rászorul?

Kérjük ezt a lelkületet, mert ez egy nagyon jó bizonysága annak, hogy új teremtései vagyunk Istennek, olyan gyermekei, akik gazdagok a jó tettekre.

d)Összegzésül

  • A „Ne lopj!” tiltás mögött egy felszólítás is van. Igyekezz adni ahelyett, hogy elveszel másoktól, kihasználsz másokat.

  • A szolgáló, adakozó, segítő élet az újjászületés bizonyítéka. Ennek érdekében folyamatos újulásra van szükségünk.

  • A lopás helyett inkább segíteni tudó élet közbenső fázisa a szorgalmas munkavégzés. Ez is bizonyítéka az új életnek, ugyanakkor feltétele a segítő szolgálatnak.

  • A jobb adni, mint kapni mondás ne csak egy üres elv legyen, hanem egy megtapasztalni vágyott igazság.

Hírdetés