Hetedik parancsolat – Ne paráználkodj!

2 Mózes 20:14

a)Bevezetés

Az emberi kapcsolatokra irányuló parancsolatokból a harmadik van ma előttünk, ami a tízből a hetedik. Amíg a „Ne ölj!” parancsnál azt érezhettük, hogy tőlünk távol álló területről van szó, így könnyen teljesíthető tiltás, addig a paráznaság kérdésénél nem lehet ilyen hozzáállásunk. A társadalom mai állapota olyan, hogy lépten-nyomon érintve vagyunk. A testiesség gondolata rengeteg helyen megjelenik. Általában azzal, hogy a reklámok a kínált termékeket azzal a szlogennel kínálják, hogy megérdemled, ne vond meg magadtól. Ezt fokozza, hogy a legkülönfélébb termékeket női szereplőkkel reklámoznak, akik sok esetben hiányos öltözetben jelennek meg.

A szabadság téves értelmezése is erősíti a veszélyt ezen a területen, ami fokozza a téma komolyságát.

b)Ádám (meg)ismerte a feleségét

Érdemes ott kezdeni a téma vizsgálatát, hogy Isten hogyan képzelte el a férfi és a nő kapcsolatát. Ezt azzal az egyszerű kifejezéssel, gondolattal érthetjük meg, amit az első emberpár utódnemzésére használ a Biblia.

Ádám ismerte, vagy megismerte a feleségét, Évát.

Az egy testnek szánt két fél eggyé válik a házasságban és azon belül a testi kapcsolatban, ami nem más, mint egy kölcsönös megismerés. Mit jelent ez? Mi áll emögött?

A megismerés ebben az értelemben nem egy felületes információ birtoklást jelent, azaz arcra felismerek valakit, hanem egy mély kapcsolatot. Emögött ott van a kölcsönös őszinte, bizalomra épülő leplezetlenség, kitárulkozás, sőt mondjuk ki a teljes meztelenség. Nevezhetjük ezt egy teljes kiszolgáltatottságnak.

A Teremtő nagyon jól tudta, hogy a szaporodás parancsának teljesítéséhez szükséges ez a magatartás, ezért ezt egy védett intézményben, a házasságban megélve helyezi védelem alá.

Tehát a férfi és a nő közötti testi kapcsolat Isten ajándéka, amit Ő szeretne megáldani, az áldásával a benne élőket gazdagítani. Ezt a férfi és a nő, csak a kölcsönös elkötelezettségben kaphatja meg.

Minden más forma, amiben férfi és nő között testi kapcsolat létrejön, azt az Ige paráznaságnak nevezi és bűnnek tartja.

c)A parancs értelmét tágítani kell

Ha nagyon következetesek akarunk lenni, azt kell mondani, hogy a hetedik parancsolat egy speciális bűnt tilt, mégpedig a házasságtörést. A kifejezés, ami itt szerepel határozottan házasságtörést jelent.

H5003   נָאַף (ná’ap̄)

Kal

1) házasságtörést követ el, házasságot tör (ti. konkrét és szellemi értelemben egyaránt)

Piél

1) házasságtörést követ el, házasságot tör (ti. konkrét és szellemi értelemben egyaránt)

Etimológia: ige (verbum).

Ejtsd: náaf.

H2181   זָנָה (zánáh)

Kal

1) paráználkodik, házasságot tör

2) bálványt imád, idegen istent követ (ti. spirituális értelemben paráználkodik)

Pual

1) paráznaság okán felkeres, megkeres

Hifíl

1) paráznaságba visz, csábít, rávesz a paráznaságra

2) paráznaságot követ el

Etimológia: ige (verbum).

Ejtsd: záná.

Bár itt egy konkrét esetről van szó ki kell tágítani a személetet. Ha nem tesszük, olyan, mintha házasságon kívül állók azt tesznek amit akarnak. Sőt tovább is lehet menni, ezért nem kell házasságokat kötni, hogy ne szegjük meg a tízparancsolatot. Ez így nem állja meg a helyét.

Hogy ezt belássuk, az Úr Jézus értelmezését kell előzetesen elővenni. Ő azt mondta, hogy ha valaki kívánsággal tekint asszonyra (a másik nemre), már paráználkodott a szívében. Tehát nemcsak a házasságban lévőknél harmadik fél felé kialakuló kapcsolatról van szó, hanem minden házasságon kívüli kapcsolatról.

d)Miért tiltja Isten ezt a kapcsolati formát?

Először talán furcsa a kérdés, mert sokan egyértelmű választ adnak erre, mégpedig azért, mert ez is bűn. Továbbá, aki ebben a bűnben van, az kimarad Isten országából.

Jel 22:14-15 Boldogok, akik megmossák ruhájukat, hogy joguk legyen az élet fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. De kinn maradnak az ebek és a varázslók, a paráznák és a gyilkosok, a bálványimádók és mindaz, aki szereti és cselekszi a hazugságot.

Jel 21:7-8 Aki győz, örökölni fogja mindezt, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nekem. A gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosoknak és gyilkosoknak, a paráznáknak és varázslóknak, a bálványimádóknak és minden hazugnak osztályrésze a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz; ez a második halál

Ez a válasz tökéletesen megállja a helyét. Viszont a mai társadalomban ezt az érvelést sokan kevésnek tartják. Nem értik, miért mondja rossznak a Biblia azt, ami egyébként jó. Miért kell adminisztratív módon regisztrálni egy kapcsolatot, hogy két személy együtt éljen? Nem fogják fel, hogy mi ártalmas van ebben. Mert azt könnyű belátni, hogy a gyilkossággal mennyit ártunk, na de mi ártalmas van abban, ha valamiben jól érzik magukat az érintettek?

A paráznaság következményei:

 • Torzuló jellem, életvitel. Sőt egy új tudományos megfigyelés által torzuló generációk. Az új jelenség: telegonia. (Hullám genetika, Távoli születés, nemzés)

 • Kiüresedés. A kielégüléshez egyre fokozódó inger szükséges.

 • Jézus értelmezése

  • Vágyakozással tekintés. A szívből indul ki ez a rossz is, mert a szem érzékeléséhez kívánság kapcsolódik.

  • A hozzá fűzött elkerülési mód részleteket tár fel: Szem és kéz botránkoztat meg. (Máté 5:30)

  • A kéz botránkoztatását és annak levágását a lopáshoz csatolják sokan. Pedig ez szervesen beleépül a paráznaságról mondott gondolatába Jézusnak.

   • Önmegnyugtatás az, ha azt mondják, hogy nem történit semmi valójában, mert a valós testi kapcsolat nem jött létre. Figyelj csak! A kezed megbotránkoztat paráznasági szempontból. Mi mindent lehet kézzel csinálni? Már ez is bűn.

 • A parancs betartását segítő módszerek

  • A szem kivájása, kéz levágása. Mit jelent ez?

   • Nem aktív öncsonkításra van szükség. Olyan döntésre és lépésre, ami úgy is megközelíthető, hogy meg kell válni valamitől, ami csábít, bűnbe ejt.

  • Jób 31:1 Szövetségre léptem szemeimmel, és hajadonra mit sem ügyeltem.
  • Luk 11:34 A testnek lámpása a szem: ha azért a te szemed őszinte, a te egész tested is világos lesz; ha pedig [a] [te szemed] gonosz, a te tested is sötét.
  • Férj és feleség

   • 1Kor 7:3-5A feleségének adja meg a férj a köteles jóakaratot; hasonlóképpen a feleség is a férjének. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje; hasonlóképpen a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg egymást, hanemha egyenlő akaratból bizonyos ideig, hogy ráérjetek a böjtölésre és az imádkozásra, azután ismét együvé térjetek, hogy a Sátán meg ne kísértsen titeket, mivelhogy magatokat meg nem tartóztathatjátok.
  • A női öltözködés közvetett segítség

   • 1Tim 2:8-10 Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl harag és versengés nélkül. Hasonlatosképpen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magukat; nem hajfonatokkal és arannyal vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkel, Hanem, amint illik az istenfélelmet valló asszonyokhoz, jó cselekedetekkel.
 • Nyomatékosító indokok a tartózkodásra

  • Amit már láttunk, ez is kizáró ok az Isten országából

  • A testünk templom, amire vigyázni kell.

   • 1Kor 6:18-20 Kerüljétek a paráznaságot. Minden bűn, melyet az ember cselekszik, a testen kívül van, de aki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik. Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi.

e)Összegzés

 • Isten a férfi és nő közötti kapcsolatot a házasság keretein belül látja helyesnek, csak ott tudja megáldani, ott tud benne védelmet nyújtani az egymás felé teljes kiszolgáltatottságig megnyíló személyeknek.

 • A bűn súlyosságát sok evilági következmény is fokozza, de az Isten országából való kimaradás a legfőbb indok arra, hogy tartózkodjunk.

 • Személyes módszert, stratégiát kell kialakítani a megelőzésre.

Hírdetés