Az Ige summája és ítélete

Zsoltár 119:160

a)Bevezetés

Van-e olyan beszéd, amit örök érvényűnek tarthatunk? Sok neves bölcs gondolatai maradtak fenn és formálják azok emberek gondolkodását. Ezeket messze felülmúlja az Isten szava, ami több, bölcsességeknél. Isten beszédében az élet van.

Lássunk erre egy szemelvény sorozatot ma!

b)Isten szava sokszínű, gazdag

Zsid 1:1 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, a ez utolsó időkben szólott nekünk Fia által,

Isten a történelem során sokféleképpen szólt már emberekhez. Ez egy nagyon közlékeny Istenről árulkodik. Isten alaptermészete nem a hallgatás, hanem a beszéd. Ez a megismerhetőségének a titka. Ha nem közölne, hiába kutatnánk Őt.

A végső nagy megszólalása Jézus Krisztusban történt. Vele, benne felfoghatatlanul sokat mondott nekünk Isten.

*Hallottad már ezt a beszédet? Keresd Jézust, mint Isten szavát.

c)A Jézusban kapott kijelentés az élet beszéde

Ján 6:67-68 Monda azért Jézus a tizenkettőnek: Vajon ti is el akartok-e menni? Felele neki Simon Péter: Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad.

A teljes írás az örök életről szól, de azt Jézus Krisztusban lehet igazán megérteni, megkapni. Ezt egyszer maga Jézus értelmezte:

Ján 5:39-40 Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam; És nem akartok hozzám jőni, hogy életetek legyen!

*Ne tulajdoníts kisebb jelentőséget Isten igéjének, mint azt, hogy Jézus a summája, az pedig az örök életet jelenti.

d)Az Isten beszéde „orvosi eszköz”

Zsid 4:12-13 Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. És nincsen oly teremtmény, amely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt mindenek meztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk.

Mélyre vág és előtte semmi nem rejthető el.

A legprecízebb lézernél is hatékonyabb és a legmodernebb képalkotó gépnél is tisztább képet ad.

*Csodálod ezt úgy, mint az orvostudomány vívmányait? Mered annyira rábízni magad, mint azokra az eszközökre és azok működtetőjére? Hiszel az általa feltárt képek igazságának, mint amennyire hiszed a leletek valódiságát?

*Sőt, akarod azt magadnak használni? Nem kell hozzá beutaló és hosszú előjegyzési várakozás.

e)Az Isten szava kemény és kíméletes is

Jer 23:29 Nem olyan-e az én igém, mint a tűz? azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó pöröly?

Ézs 55:8-11 Mert az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és a ti útjaitok nem az én útjaim, így szól az ÚR! Mert amiképpen magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál és az én gondolataim a ti gondolataitoknál! Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, úgy lesz az én beszédemmel is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és eredményes lesz ott, ahová küldtem.

Isten beszéde olykor éget, és keményen lesújtó. Ugyanakkor tud áztató eső is lenni, ami a legkeményebb rögöket is megpuhítja és termésre képessé tesz. Hogy mikor melyik jellemzőjét használja Isten? Ezt nem tudjuk megmagyarázni.

Ezeket a hatásokat magunkra értelmezzük, ne másokra. Vagy ha szeretnénk másokra nézve is használni, ne mindig kalapácsként vegyük elő, hanem lassan áztató esőként, ami szinte észrevétlenül csepeg a földre, és végzi a maga munkáját.

f)Isten többször szól, mentő szándékkal

Jób 33:13-18 Miért perelsz vele? Azért, mert egyetlen beszédre sem felelt? Pedig Isten szól egyszer vagy kétszer is, de nem törődnek vele. Álomban, éjjeli látomásban, amikor mély álom száll az emberre, és amikor fekvőhelyén szendereg, akkor nyitja meg az ember fülét, és megpecsételi intelmeit. Így fordítja el az embert a rossz cselekedettől, és így rejti el a kevélységet az ember elől. Visszatartja lelkét a sírtól és életét attól, hogy fegyver járja át.

Jób egyik barátja megdöbbentő dolgokat állít. Isten többször megszólítja az embert, amikor bajban van. Ennek célja, hogy elfordítsa az embert a rossz dolgoktól, hogy visszafordítsa a rossz irányból.

Ne hagyjuk figyelmen kívül ezt!

Az Isten beszédével lehet nem törődni, de nem éri meg.

g)A figyelmen kívül hagyott ige is hatással lesz

Ján 12:47-50 Ha valaki hallja az én beszédemet, és nem tartja meg, én nem ítélem el, mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megmentsem. Aki megvet engem, és nem fogadja be az én beszédeimet, van annak ítélőbírája: az a beszéd, amelyet szóltam, az ítéli el majd az utolsó napon. Mert én nem magamtól szóltam, hanem az Atya, aki elküldött engem, ő parancsolta nekem, hogy mit mondjak, és mit szóljak. Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amit mondok, tehát úgy mondom, ahogyan az Atya mondta nekem.

Az elutasított ige vádlóvá, sőt ítélő bíróvá fog válni az utolsó napon. Aki Isten beszédét megveti, az magát Istent, illetve Jézust veti meg. Nem szabad ilyen kockázatos játékot folytatni.

Hírdetés