A világosságot befogadók kiváltsága

János 1:9-13

a) Bevezetés

Eljött a világ a világba.

A nyelvünk adta lehetőséget kihasználva játszom a kifejezéssel. A „világ” népies értelmezése a fény is lehet, azaz a világosság. Gondoljunk mondjuk egy ilyen mondatra: Az ablakon beszűrődik a holdvilág.

A világba érkező világ megváltoztatja a világot. De hogyan? Gondolkodjunk ezen ma!

b) A „világ” szó értelmezései

1. Minden létező összessége, amely a test érzékszervein keresztül érzékelhető a maga összefüggésében és rendjében; a mindenség.

A világon az anyaggal, térrel és idővel jellemezhető valóságot értjük. A világ megismerését a természettudományok kutatják.

2. Vallási: A teremtett mindenség, amely a teremtő Isten alkotása.

A vallásos felfogás szerint elhagyja a világot az, aki meghal. A világot az Isten az emberre bízta.

3. Az egész Föld a rajta levő természeti és társadalmi alakulatokkal együtt.

A világ megismerése a 20. század elejére befejeződött. A hajózás fejlődése magával hozta a világ beutazását.

4. Az ember környezete, a valóság érzékelésünk körébe eső jelenségei.

A világ megőrzése fontos feladata az embernek. A részeg ember annyit iszik, hogy forogni kezd vele a világ.

5. Az emberiség vagy jelentős része; a földön lakó valamennyi, illetve legtöbb ember.

A világ békéjét fontos lenne megvalósítani. A gazdaságnak a világ jóléte felé kellene működnie.

6. Általában az emberek, különösen egy személy környezetében élők; a nyilvánosság, illetve az ismerősök.

Az emberek fontosnak gondolják, mit gondol róluk a világ. Aki a világ elé áll, annak számolnia kell azzal, hogy számon kérik a dolgait.

7. Az emberi társadalom és élete, léte.

Egy remete visszavonul a világtól. Az elkeseredett ember megszakítja a kapcsolatát a világgal.

8. Egy bizonyos kor; egy korszakra jellemző gazdasági és pénzügyi viszonyok összessége.

A pengős világban a háborúig alig volt infláció. A modern világ egyik fő gondja a hitelpénz miatti sorozatos válságok megoldatlansága.

9. Társadalmi érvényesülés, kedvező körülmények, illetve jó élet.

Az ember fiatalon úgy érzi, hogy övé a világ. Általános nézet, hogy egy ügyeskedő sikeres lehet a világban.

10. Általában a földi lét, a földi élet, sors.

Az anya világra hozza gyermekét. A nagyon idős ember már búcsúzik a világtól.

11. Összefüggő terület, kör; azonos foglalkozású személyek, hasonló jellegű élőlények, élettelen tárgyak vagy szellemi jelenségek csoportja.

Az emberek azt gondolják, hogy a sztárok világa csak csillogásból áll. Az orvosok világa egy zárt közösség. A technika világából sűrűn érkeznek újdonságok.

12. Belső kör, személyes élet; egy egyén, típus, csoport tapasztalatainak, gondolatainak, vágyainak, erkölcsi ítéleteinek, szokásainak, magatartásának egymással összefüggő rendszere.

Sokan azt gondolják, hogy egy tudós világa könyvekből áll. Az irodalomórán a tanulók Petőfi világáról tanulnak.

13. Azok a külső körülmények, amelyek között egy személy otthon érzi magát.

A jó gazda világa a falu, a növények és az állatok. A vállalkozó világa a piac, a pénz és a haszon.

14. Vallási: Az anyagi dolgok összessége, szembeállítva azzal, ami szellemi és örökkévaló.

Az ember a mulandó világba halmoz fel kincseket. A mai ember a világban keresi örömét.

15. Népies: Világító sugárzás, fény; fizikai energia, és ennek látható megnyilvánulásai.

A fiatalember a lámpa világánál olvas. Az éjszakát a hold világa ezüstözi be.

16. Népies: Világítóeszköz fénye; egy lámpa, mécses, gyertya, illetve ezek fénye.

A szobában az asszony világot gyújt. – Oltsd el a világot, olvasás helyett inkább aludj.

17. Népies, átvitt értelemben: Értelmi tisztaság, megértés, szellemi energia.

A tanár világot vet a tananyag nehezen érthető részére. A könyvben leírt világ tudatossá teszi az olvasót.

18. Népies, átvitt értelemben: Megismerő erő, amely értelmezi, megvilágítja az élet dolgait.

Az imádság a hit világánál kapja meg értelmét. A vélemények igazsága körül az ész világának kell ítélkeznie.

(Forrás: https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/Vil%C3%A1g)

Ezeket olvasva mondhatjuk, hogy a magyar nyelv tekintetében is rendkívül szép megfogalmazást olvashatunk a János evangéliumában Jézus születésére nézve.

A fentiekből néhányat szeretnék kiemelni, hogy a mai üzenet megértését segítsem.

 • A világ az emberiség összessége.

  • Az emberek közül sokan fontosnak tartják, mit gondol róluk a világ.

  • Az elkeseredett ember megszakítja a kapcsolatát a világgal.

 • Egy társadalmi csoport

  • A színészek világa egy sajátos közeg

  • A zsidók világa egyedi kulturális közösség

 • Belső kör, személyes élet

  • Sokan azt gondolják, hogy egy tudós világa könyvekből áll

  • A gyerekek világa sajátos gondolkodást rejt

 • A világ a világosságot is jelenti.

  • Az őszi betakarítást a holdvilágnál fejezték be a földeken.

c) A világosság a világba jött, de…

János a Jézus születését két képpel írja le. A világba jött, illetve az övéi közé jött. Ezekhez jól társíthatók a fentebb kiemelt „világ” értelmezések.

Eljött az egész teremtett világ emberiségéhez, és azon belül egy nemzethez, egy szűkebb társadalmi csoporthoz.

Ami közös mindkettőre nézve, hogy nem történt meg az elfogadás. A világ nem ismerte meg, nem ismerte fel, az övéi nem fogadták be.

Nem merész állítások ezek? Hát nem megtörtént a felismerés és a befogadás? Születésekor még távoli keletről is jöttek bölcsek, mert felismerték érkezésének jelét. Az övéi is befogadták. Erről több ige is szól.

Luk 10:38 Ahogy továbbmentek, Jézus bement egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta.

Ján 4:45 Amikor megérkezett Galileába, a galileaiak befogadták, mivel látták mindazt, amit Jeruzsálemben az ünnepen tett, mert ők is elmentek az ünnepre.

Ján 17:7-8 Most megismerték, hogy mindaz, amit nekem adtál, tetőled van, mert a beszédeket, amelyeket nekem adtál, nekik adtam, és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem.

Ha történtek befogadások, miért állítja János, hogy sem a világ, sem az övéi nem fogadták be?

Az arányok miatt. Az egész világon, illetve a saját népe között egy elenyésző kisebbség jutott felismerésre és történt meg nála a befogadás. De náluk megtörtént.

Tehát a világ nem ismerte fel, az övéi nem fogadták be, de vannak akik befogadták.

Fontos tényekre rávilágít ez a gondolatmenet:

 • Ha a többség egy társadalomban, egy nemzetben egy családban nem ismeri fel, nem fogadja el Jézust és benne a világosságot, ez nem zárja ki, hogy én, mint egyén ezt megtehessem.

 • A Jézus befogadása nem kollektív esemény, vagy folyamat, hanem egy egyéni átélés lehet csak.

*A környezeted nem érti, nem fogadja el Jézust a világ Megváltóját? Ne keseredj el. Ez nem akadály abban, hogy te elfogadd.

*A környezetedben többen elfogadják, elfogadták Őt? Valamilyen szinten élvezed is ennek a légkörét? Ne feledd, hogy ezzel te még nem fogadtad be őt. Ez olyan, mintha azok, akik befogadták, azok kapnának egy lámpát, mondjuk egy fejlámpát. Ha a családban mindenkinek van, csak neked nincs, elég jól elboldogulhatsz a jelenlétükben, bár gyakran bosszantó, hogy nem oda fordítják a fejüket, ahová te szeretnél figyelni. Ne nyugodj meg ebben a helyzetben! Legyen neked is saját lámpád, fogadd be te is a Világosságot!

d) Azoknak, akik befogadták…

Mi jó származik abból, ha valaki befogadja? Az előző illusztráció alapján azt mondhatjuk, hogy annyi a haszna, hogy elboldogul magában is, mert lesz egy saját fényforrása. Ez több tekintetben igaz is. Azonban nem ez a legfontosabb. János sem ezt emeli ki.

Akik befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeié legyenek. Tehát nem valamilyen képességváltozás bír nagy jelentőséggel a befogadással, hanem hovatartozásbeli változás.

Mit üzen ez a megállapítás?

Az ember alapvetően nem bír azzal a joggal, hogy az Élő Isten, a Mindenható Teremtő gyermeke legyen, és élvezze a gyermekség minden előnyét, áldását. Ezt a jogot, felhatalmazást csak Jézus befogadásával nyeri el az ember.

Miért fontos ez a személyes befogadás?

Ezt egy rövid állítással tudom megválaszolni. Mert az örök élet egy személyes ügy.

Hogy jön ide az örök élet? Hogy van összefüggésben a karácsony és az örök élet? Jézus egyik imádságának részlete jól kifejti ezt:

Ján 17:3 Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.

Az örök élet titka itt van. Nem Pandóra szelencéjében, nem a különleges vizekben. Ha valaki megismeri, befogadja a földre jött világosságot, az megkapta az örök életet.

Hogy ez valóban egy személyes ügy, több bibliai részlet igazolja. Sok helyen van arról szó, hogy mindenki egy egyéni, személyes felelősséggel áll majd Isten előtt. Ebből egy így szól:

Róm 14:11-12 Mert meg van írva: Élek én – így szól az Úr –, mert meg fog hajolni előttem minden térd, és minden nyelv Istent fogja magasztalni. Tehát mindegyikünk maga fog számot adni magáról Istennek.

Ennek a számadásnak legfontosabb kérdése ez: Ismersz engem? Befogadtál engem? Igaz, az Úr tudja, majd, hogy kinél van helye, ki fogadta be, kivel van valóságos, mindennapi élő kapcsolatban. Ez a kérdés inkább nekünk segítség most az értelmezésben.

e) Befogadás – Istentől születés

Még egy gondolat a témához.

János azt közli, hogy úgy nyernek a befogadók felhatalmazást arra, hogy Isten gyermekei legyenek, mint akik Istentől születtek.

Ahhoz, hogy Isten gyermekeivé legyünk gyermekeivé kell születni.

Testi szüleinktől testi állapotban születtünk. Lelki Atyánktól lelki állapotban kell megszületni. Mert ami testtől született, az test, ami Lélektől született, az lélek.

Ennek elérhetősége áll a következő igékben:

Jak 1:18 Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy teremtményeinek első zsengéje legyünk.

1Pét 1:22-23 Az igazság iránti engedelmességben tisztítsátok meg életeteket képmutatás nélküli testvéri szeretetre a Lélek által, és egymást tiszta szívből, kitartóan szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Istennek élő és maradandó igéje által.

A testi születésünket nem kérjük, nem törekszünk rá akarattal. A lelki születésünket szabad kérni, lehet érte lépéseket tenni.

Ne légy nyugodt az Isten családján kívül, engedd, hogy gyermekévé tegyen, újjászülve téged is Igéje által, ami Jézusról tesz bizonyságot, így az Ő befogadását végzi el benned is!

Hírdetés