A testté lett Ige Isten igazsággal és kegyelemmel teljes dicsőségét tükrözi

János 1:14-18

Amikor Jézusban az Ige testté lett, benne az Isten szavának minden ereje, hatalma koncentrálódott.

a) Bevezetés

A logosz

(Ige, G3056)

G3056 ὁ λόγος, -ου (ho logosz ú)

1) Jézus Krisztus a hús-vér testté lett logosz (Jn 1:1-14)

2) Ige, Írás

3) szó, beszéd minden fajtája: kérdés, állítás, kijelentés, tanítás, prédikáció, prófécia, üzenet, utasítás, parancs, elbeszélés, közmondás

4) írás, írásmű; beszámoló

5) dolog, téma, tárgy, mondanivaló

6) számítás, számadás, felelősség; bankszámla

7) ok, cél; figyelembevétel

Etimológia: G3004

(Ógörög 2.)

b) Kezdetben

1 Mózes 1:1 – Kezdetben, A teremtés indulását írja le, ahol Isten szavával alkot.

János 1:1 – Kezdetben, A teremtés előtti helyzetet mutatja be, ahol a teremtő szóról tesz említést.

Jób 37:4 Isten az ő szavával csodálatosan mennydörög, és nagy dolgokat cselekszik, úgy hogy nem érthetjük.

Zsid 11:3 Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő.

Zsolt 33:6 Az ÚR szavára lettek az egek és szájának leheletére minden seregük.

Amikor az Ige testté lett, ez a teremtő szó lett láthatóvá.

c) Isten szavának munkája

Amikor Jézusban az Ige testté lett, benne az Isten szavának minden ereje, hatalma koncentrálódott.

 • A teremtő erő, hatalom. A halottakat szavával támasztotta fel.

 • Tanító, feddő, megjobbító, igazságban nevelő – Jézus is egy tanító mester volt

  • 2Tim 3:16 A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,
 • Az ige élő és ható – Jézus Krisztus is élő és igen hatékony, mindenkire hatást gyakorló személy volt

  • Zsid 4:12 Mert Isten beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű kardnál, és elhat a szívnek és léleknek, az ízületeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait.
 • Jézus a békéltető, ahogy a ránk bízott ige is békéltet:

  • 2Kor 5:18-19 Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket magával Jézus Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Mivel Isten az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítva nekik bűneiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét.
 • A testté lett Ige bizonyítja, hogy mindenre képes amikor nincs testben:

  • Képes köztünk lakni, képes bennünk lakni

  • Ján 14:23 Jézus így válaszolt: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én Atyám szeretni fogja azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.

d) Láttuk az ő dicsőségét

Egy sokatmondó állítása ez Jánosnak. Ebbe belesűrítette a megváltás tervét és munkáját.

Látni Isten dicsőségét, az az Istennel való találkozás, ami a kegyelem elnyerését jelenti. Ez Isten terve volt, hogy megmutassa dicsőségét és ennek a dicsőségnek az örök szemlélésére hívjon mindenkit.

Egy prófécia:

Ézs 66:18 És én cselekedeteiteket és gondolataitokat [megbüntetem]! Eljő [az idő], hogy minden népeket és nyelveket egybegyűjtsek, hogy eljövén, meglássák az én dicsőségemet.

A testté lett Ige imádsága:

Ján 17:24 Atyám, akiket nekem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek; hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál: mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt.

e) Teljes volt kegyelemmel és igazsággal

Ahogy Jézus személyében egyszerre teljesült az, hogy teljesen Isten és teljesen ember, úgy teljesült benne az, hogy a kegyelem és az igazság is egyszerre jellemzi teljességgel.

Kire nézve fontos ez a megállapítás? Önmagára? De önmaga felé nem kellett kegyelmesnek lennie. Ez ránk nézve fontos. Jézus kegyelemmel és igazsággal teljes létezése nekünk jelent sokat.

Ha valaki találkozik az igazsággal teljes Istennel, mit várhat tőle? Jogos, vitathatatlan ítéletet, mert mindenki vétkezett, így mindenki ítéletre méltó. Ezt Jézus képviselte is. Aki közelébe került, mégsem az ítélettel szembesült, hanem a kegyelemmel. Ő teljes volt mindkettővel. Miután személyesen megmutatta az igazságát valakinek, felmutatta a kegyelmet is.

Erre legjobb példa a házasságtörésen kapott nő története. (János 8) Az igazság megköveteli a bűn büntetését, tehát dobjátok a követ a bűnösre. A kegyelem viszont esélyt ad, menj és többé ne vétkezz.

*Láttad már ezt a kettős természetet egyszerre? Az igazsággal szembesülve remegett már a lábad? Megérezve a kegyelmet ujjongott már a szíved?

f) A kegyelem és igazság a törvénnyel szemben

János ezt a kegyelmet és igazságot a törvénnyel állítja szembe.

A törvényt egy ember, Mózes továbbította. Isten adta rajta keresztül. A kegyelem és igazság Jézus által lett. Mit értsünk ezen a szembe állításon?

A törvény értelme, hatása mi lehet az emberre?

Az alábbi igében erre és a kegyelem és igazság működésére is látunk választ:

Róm 3:20-24 Mert a törvény cselekedeteiből senki sem igazul meg előtte, hiszen a törvény csak a bűn felismeréséért van. Most pedig a törvénytől függetlenül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot tesznek a törvény és a próféták. Istennek ez az igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által lesz mindazoké, akik hisznek. Mert nincs különbség, mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül, és az ő kegyelméből ingyen igazulnak meg a Krisztus Jézusban való váltság által.

A törvény szembesít, de jobbá nem tesz. Igazzá a már meglévő bűnök miatt nem tud tenni. Ha a kegyelmet elfogadja az ember, akkor tudja Isten igaznak minősíteni Jézus Krisztusra nézve.

*Lezajlott-e már benned ez a folyamat? Felismerted-e bűneidet és kaptál-e megigazulást a kegyelem által?

*Tudod-e ezt képviselni mások felé? Rámutatni a bűnre, de nem büntető szándékkal, hanem kegyelmi törekvéssel, a megigazulás céljával?

*Tudod-e ma is így megélni a folyamatot, amikor már jobban ismered a törvényt? Az igazság állapota most is ezen az úton érhető el.

g) A logosz, mint minden oka és célja

Jézus bemutatta miből ered minden és mibe fog érkezni. Ő a kezdet és a vég. Azért is lett testté, hogy bemutassa ezt nekünk.

*El tudod mondani, hogy Jézus számodra az első és az utolsó?

Hírdetés