A böjt

Máté 6:16-18

1)Bevezető

Az Úr Jézus a hegyen elmondott beszédében három kegyességi gyakorlatot említ meg. Az adakozást, az imádságot és a böjtöt. Az első kettőről már beszéltünk, most lássuk a harmadikra vonatkozó tanítást.

Amíg az adakozás az anyagiakhoz való kötődés miatt nehéz, és az imádkozás a titokzatos szellemi világban Istennel való kapcsolatteremtés miatt jelent kihívást, addig a böjt a testtel való harc miatt okozhat problémát. Viszont éppen ezért szükséges gyakorlat a hívő életben.

2)Kevés a konkrét utasítás

Ha valaki elkezd a böjt kérdésében kutakodni, azt állapíthatja meg, hogy az adakozáshoz és az imádkozáshoz képest alig találunk konkrét tanítást, eligazítást. Ebből egyrészt arra következtethetünk, hogy nincs akkora jelentősége, mint az adakozásnak és az imádkozásnak, másrészt azt láthatjuk benne, hogy nem annyira kötött a gyakorlata.

3)Jézus közvetlen üzenete

Ha ebből az igéből indulunk ki, Azt láthatjuk, hogy Jézus a böjtnél is ugyanazt a szempontot emeli ki, amit az előző kettőnél. Ne az emberek előtt történjen, hanem Isten előtt. Ne azért, hogy az emberek lássák és előttük tűnjön többnek a böjtöt gyakorló, hanem Isten lássa és Ő jutalmazzon érte.

Isten a böjtölőt is jutalmazni kívánja ugyanúgy, mint az imádkozót és az adakozót. Mi lehet a böjtölő jutalma? Hasonló megállapítást tudok tenni, mint a két másik gyakorlatnál. A böjtölő jutalma Isten hatalmának megtapasztalása és a vele való kapcsolatban történő elmélyülés.

Egy járulékos gyakorlati információ

Jézusnak ebben a tanításában van egy gyakorlati részletre mutató gondolata. A képmutatók eltorzítják arcukat, hogy lássák a böjtölésüket. Azaz a testük sanyargatása közben átélt érzéseiket kirakatba teszik, ezzel válik nyilvánossá a böjtjük. Mert egyébként nem látszana. Látszik-e egy éhes emberen az éhsége?

A böjtben a test próbára van téve. Komoly testi harcok indulnak el, hisz a szükségletek kielégítése nem történik meg.

4)További információk a böjttel kapcsolatban

A böjt kifejezése a Bibliában 61-szer fordul elő, ebből 37 az ószövetségben, 24 az újszövetségben található. Emellett vannak olyan igék, ahol nem a böjt szava áll, hanem körülírva található a gyakorlat. Például Pál a megtérésekor három napig nem evett és nem ivott. (Apcsel 9:9) Ebből az arányból is látszik, hogy az ószövetség több példát közöl ebben a kérdésben.

A böjt személyes formája

A böjt egyénileg vagy csoportosan vállalt gyakorlat. Egy vállalás valamilyen időtartamra, hogy addig bizonyos mértékben tartózkodnak az étel és ital fogyasztástól. A tartózkodás lehet teljes étel és ital megvonás, de valamilyen ételre vonatkozó.

Jézus negyven napig nem evett semmit a szolgálata előtti böjtben.

Luk 4:1-2 Jézus pedig Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a Lélektől vezetve a pusztában töltött negyven napot, ahol az ördög megkísértette. Nem evett semmit azokban a napokban, de azok elmúltával megéhezett.

Pál a megtérése után Damaszkuszban három napig nem evett és nem ivott semmit.

Apcs 9:8-9 Saul felkelt a földről, de amikor kinyitotta a szemét, semmit sem látott, azért kezénél fogva vezették be Damaszkuszba. És három napig nem látott, nem evett és nem is ivott.

Dániel három hétig nem evett kívánatos ételt, egy komoly látomás után.

Dán 10:1-3 Círusnak, Perzsia királyának harmadik esztendejében kijelentést kapott Dániel, akit Baltazárnak is neveznek. Igaz ez a kijelentés, és nagy háborúról szól. Ő megértette a kijelentést, és így megértette a látomást. Azokban a napokban én, Dániel, gyászoltam három teljes hétig. Kívánatos ételt nem ettem, húst és bort sem vettem a számba, és olajjal sem kentem meg magamat, míg el nem telt az a három hét.

Ezekből egy következtetést vonhatunk le. Aki böjtöl, nem egy előírt gyakorlatot kell végeznie, hanem személyes életviteléhez igazított önmegtartóztatást kell gyakorolni. Olyan ételekről kell lemondani, ami része a mindennapjainak. Ez egyéni döntés legyen. Az időtartama is a böjtölő személyes döntése lehet.

Példák a böjtre

A már említetteken túl több példát is látunk a Bibliában.

 • Izrael népe a Benjámin ellen folytatott csatában két vereség után böjtöl és megkérdezi az Urat. Ezután győztek. (Bírák 20: 26-28)

 • Jósafát király a Moábiták és az Ammoniták elleni harc előtt hirdet böjtöt. (2 Krónika 20:1-3)

 • Bűnbánattal egybe kötött böjtölés (1 Sámuel 7:6)

 • Saul és fiainak temetése után a nép hét napig gyászolt és böjtölt. (1 Sámuel 31:11-13)

 • Dávid a beteg gyerekéért böjtöl (2 Sámuel 12:13-tól)

 • A zsidó nép Eszter királyné idején a Perzsa birodalomban, hogy elkerüljék a kiirtást (Eszter 4:16)

 • Ninive lakossága, amikor a pusztulásról szóló figyelmeztetést hallották Jónástól (Jónás 3:5)

 • Nehémiás böjtöl, amikor hírt kap a romokban álló Jeruzsálemről (Nehémiás 1:4)

 • Ezsdrás is böjtöt hirdetett a haza indulás előtt (Ezsdrás 8:21-23)

 • Kornéliusz ima és böjt közben kap kijelentést Istentől, hogy hívassa magához Pétert (Apcsel 10-ben)

 • Barnabás és Pál kiválasztásakor és kiküldésekor a gyülekezet böjtölt is. (Apcsel 13-ban)

 • Pál apostol a szolgálat kihívásai, megpróbáltatásai között nevezi meg a böjtöt.

  • 2Kor 6:4-5 Hanem ajánljuk magunkat mindenben úgy, mint Isten szolgáit: sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, verésekben, bebörtönzésben, zavargásokban, fáradozásban, virrasztásban, böjtölésben,
  • 2Kor 11:26-27 Gyakran voltam úton, veszedelemben folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem körében, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis testvérek között, fáradságban és vesződségben, gyakori virrasztásban, éhségben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben.
 • Pál egy speciális gyakorlata a szolgálat érdekében

  • 1Kor 9:26-27 Én pedig nem céltalanul futok, és nem úgy viaskodom, mint aki levegőt vagdos, hanem megsanyargatom a testemet, és szolgává teszem, hogy amíg másoknak prédikálok, én magam nehogy alkalmatlanná legyek.

A példákból látszik, hogy a böjt soha nem önmagáért a cselekményért történt, hanem valamilyen célból. Általában összekapcsolódik az imádkozással. A böjt tehát – ahogy fentebb már megállapítottuk – a kitűzött cél elérése mellett a személyes Istennel való kapcsolat mélyítését is szolgálja.

A böjt negatív példája

Jézus rámutatott, hogy milyen a képmutató böjt, mint az öntelt ember gyakorlata.

Luk 18:9- Némelyeknek pedig, akik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe vették, ezt a példázatot is mondta: Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában: Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan, parázna vagy olyan, mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szereztem. A vámszedő pedig távol állva még a szemét sem akarta az égre emelni, hanem mellét verve ezt mondta: Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek! Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz, mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik.

A böjt egy speciális alkalmazása

Amikor Jézus meggyógyít egy beteget, amivel szemben a tanítványok tehetetlenek voltak, arról tájékoztatja őket, hogy ez csak imával és böjttel űzhető ki.

Máté 17:19-21 Ekkor a tanítványok külön odamentek Jézushoz, és megkérdezték: Mi miért nem tudtuk kiűzni? Jézus pedig azt mondta nekik: A ti kicsinyhitűségetek miatt. Mert bizony mondom nektek: ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, az odamenne, és semmi sem volna lehetetlen nektek. Ez a fajta pedig nem megy ki, csak könyörgés és böjtölés által.

Néhány gyakorlati gondolat

Végül néhány gyakorlati gondolat a böjt végzésével kapcsolatban

 • A böjt nem testsúlycsökkentésért, vagy méregtelenítésért végzendő. Bár ezek együtt járhatnak vele, de nem ez a célja.

 • A böjt bár kapcsolódhat a bűnbánathoz és a bűnbocsánatért való imádkozáshoz, de nem az Isten előtti vezeklés gyakorlata. Nem azért böjtölünk, hogy Isten előtt tisztábbak, kedvesebbek legyünk.

 • A böjt még ha közösségi indítvány és közös célért történik, egyéni vállalás kell, hogy legyen.

 • A böjtnek gyakorlásának vannak korlátozó tényezői. Egy cukorbeteg, egy várandós kismama nem biztos, hogy tud böjtöt vállalni.

5)Összegzés

 • A böjt nem kötelező, de mélyítheti, gazdagíthatja a hívő ember lelki életét.

 • A böjt egy olyan gyakorlat, amikor a testi szükségletekről tudatosan lemondok, hogy még komolyabban figyeljek a lelki dolgokra. Az éhség emlékeztet a döntésre és a vállalásra.

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s