Nem szolgálhatsz két úrnak

Máté 6:24

1)Bevezetés

Látszólag Jézus egy független témát vesz elő ezzel a rövid tanításával. Én azonban úgy látom, hogy az eddigiekre nézve is ad egy több kérdést érintő útmutatást.

Jusson eszünkbe, hogy beszélt az adakozásról, ami érinti a pénz az anyagi javak kérdését. Szólt arról is, hogy ne gyűjtsünk kincset magunknak a földön. Ez is kapcsolódik a Mammon kérdéséhez. Az ezt követő szakaszban is azt látjuk, hogy a megélhetés kérdéséről tanít, így arra pedig egy átvezetés is lehet.

Természetesen önmagában is egy jelentős téma, amivel érdemes így önállóan foglalkozni.

2)Senki sem szolgálhat két úrnak!

Ez egy nagyon egyszerű állítás. Mielőtt ezzel a kérdéssel foglalkoznánk, nézzük meg, hogy milyen háttér üzenete van ennek a mondatnak.

Uralmak harcolnak értünk

Ebben az életben több uralom is kialakulhat az életünk felett. Így a kérdés is joggal felmerül, hogy kinek álljak rendelkezésére, kinek legyek a szolgája.

Milyen uralmak lehetségesek ma?

Lehet részletekbe is merülni, de le is lehet egyszerűsíteni. Ezt szerintem Pál fogalmazta meg a legjobban:

Róma 6:12 Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. 13 Tagjaitokat se állítsátok a gonoszság fegyvereiként a bűn szolgálatába, hanem álljatok Isten szolgálatába, mint akik a halálból életre keltetek, és tagjaitok az igazság fegyvereiként szolgáljanak Istennek. 14 Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. 15 Mit tegyünk tehát? Vétkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk? Szó sincs róla! 16 Nem tudjátok, hogy ha valakinek a szolgálatába álltok, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra? De hála az Istennek, hogy ugyan a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek követésére átadattatok! 18 Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek.

Róma 6:22 Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a megszentelődést, amelynek vége az örök élet.

Tehát vagy a bűn szolgája valaki és ezen keresztül a Sátáné, vagy az Isten szolgája.

Pál említett egy kulcs fogalmat. Akinek a szolgálatába álltok. Tehát akinek a szolgáivá szegődünk, annak vagyunk a szolgái és ő uralkodik rajtunk.

*Tudod-e mindig, hogy kinek szolgálsz? Tudatos döntésünk van-e a választásaink mögött, hogy szolgálatra szánjuk magunkat?

*Állandóan megvan-e bennünk a meggyőződés, hogy szolga vagyok. Bár úgy tűnhet, hogy az ember maga ura, mégis mindig szolgaként létezik. Vagy Istennek szolgája, vagy a bűné a testen, a kívánságokon, az indulatokon keresztül. Jusson csak eszünkbe, mikor épp ezeket érinti támadás, néha azt mondjuk, hogy nem bírtam uralkodni magamon. Ekkor valójában nem önuralom hiány valósult meg, hanem rossz úr mellé történt az elszegődésünk.

Igaz, van arról szó a Bibliában, hogy jó magunkon uralkodni, de a háttérben az elköteleződés húzódik meg.

Péld 16:32 Jobb a hosszútűrő az erősnél, és aki uralkodik az indulatain annál, aki várost hódít.

Hogy kinek szolgálok az a döntésemtől függ

Az, hogy kinek vagyok a szolgája, az nem véletlen kérdése. Emögött mindig döntés van. Lehet, hogy a döntés nem mindig határozottan nyilvánvaló, de mégis biztos.

 • Júdás gondolhatta, hogy jó emberi döntést hoz, amikor megegyezett a papokkal Jézus felől, de az Ige azt mondja, hogy a Sátán ment a szívébe.

  • Luk 22:3 Bement pedig a Sátán Júdásba, akit Iskáriótesnek hívnak, és a tizenkettőhöz tartozott, Luk 22:4 és elment, megbeszélte a főpapokkal és a templomőrség vezetőivel, hogyan adja őt a kezükbe.
 • Dávidnak biztosan ésszerű volt Úriást haza hívni, majd a csata élére küldeni, hogy ott haljon meg, de ezzel az Ördög kapott helyet a szívében.

 • Géházinak, Elizeus szolgájának visszafogott megnyilvánulása volt, amikor Naámántól adományt kért, pedig Elizeus elutasította. Nem is gondolta, hogy teret engedett az ördögnek. Már azzal, hogy hazugsággal érvelt a meggyógyult Naámán előtt. (2 Király 5)

Lehet, hogy volt az életünkben egy nagy döntés, hogy kit fogadok el uramnak és kinek leszek a szolgája, de ennek meg kell látszani a mindennapok döntéseiben.

Jézus is találkozott ilyen emberekkel, akik azt hitték, hogy jó oldalon állnak, Isten szolgái, mégis rossz oldalra kerültek.

Ján 8:31-40 Azt mondta azért Jézus a benne hívő zsidóknak: Ha megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Erre azt felelték: Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek, miért mondod, hogy szabaddá leszünk? Jézus így válaszolt: Bizony, bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad mindörökké a házban, a Fiú marad ott mindörökké. Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Tudom, hogy Ábrahám magva vagytok, de meg akartok engem ölni, mert az én beszédemnek nincs helye nálatok. Én azt mondom el, amit az én Atyámnál láttam, és ti is azt teszitek, amit a ti atyátoktól hallottatok. Erre azt felelték: A mi atyánk Ábrahám. Jézus pedig azt mondta nekik: Ha Ábrahám gyermekei volnátok, Ábrahám cselekedeteit tennétek. De most meg akartok engem ölni, egy olyan embert, aki azt az igazságot mondta nektek, amelyet én Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem tette.

*Látszik-e a mindennapok lépéseiben, a hétköznapok döntéseiben, a folyamatos megnyilvánulásokban, hogy kinek a szolgája vagy?

Van egy jó elv ennek a leméréséhez. Egy ige hadd mutasson erre!

Ef 6:5-8 Ti, szolgák, félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek test szerint való uratoknak, tiszta szívvel, mint Krisztusnak. Ne látszatra, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái, lélekből cselekedjétek Isten akaratát, jóakarattal, mint akik az Úrnak szolgálnak és nem embereknek, tudva, hogy ha valaki jót tesz, az annak jutalmát veszi az Úrtól, akár szolga, akár szabad.

Ha egy olyan helyzetben vagyunk, amikor alárendelt szerepet töltünk be, akkor úgy kell engedelmeskedni, mintha az Úrnak engedelmeskednénk. Ez bizonyítja, hogy kinek a szolgája vagyok. Ezt nem látszatra kell végezni, hanem úgy, mintha jelen lenne az Úr.

*Ha senki nincs jelen, amikor egy megbízást végzek, amire valaki megkért, akkor is a tőlem telhető legjobban kell elvégezni, mintha az Úrnak végezném.

Két úrnak egyszerre szolgálni lehetetlen

Ezek után lássuk, mit is mond Jézus az egyszerű mondatával. Vajon csak egy figyelmeztetést, hogy vigyázzunk, mert nem szabad egyszerre két úrnak szolgálni? Nem ezt mondja. Azt állítja, hogy lehetetlen ezt megvalósítani. Ezáltal ez egy súlyosabb figyelmeztetés.

Nagyon keményen közelítve az értelmezéshez, Jézus azt mondja, hogy ha nem nekem szolgáltok, akkor a Sátán szolgálatában álltok, mert két úrnak nem lehet egyszerre szolgálni.

Igaz, egyszer Illés azt kérdezte a környezetében lévőktől, hogy meddig sántikáltok még kétfelé, ez mégsem egy lehetőség. Talán akkor az látszott a Baál követők életében, hogy némi formaságok tekintetében még Istenhez is ragaszkodnak, valójában már a szívük a Baálé volt. Íme az idézet erre:

1Kir 18:21 Illés pedig odament az egész sokasághoz, és azt mondta: Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az ÚR az Isten, kövessétek őt, ha pedig a Baal, kövessétek azt. De nem felelt neki a nép még csak egy szót sem.

*Számomra ez azt jelenti, hogy mindig tudatos követéssel kell Jézus mögött haladnom, mert egyébként könnyen más szolgálatba szegődhetek.

3)A szeretet a döntő a kérdésben

Jézus érdekes módon magyarázza az állítását.

A szeretet és a ragaszkodás viszonyulásával értelmezi azt, hogy kinek vagyok a szolgája. Akkor ez egy laza érzelmi kérdés? Nem.

Jézus egyszer így tanított:

Ján 14:15 Ha szerettek engem, megtartjátok a parancsolataimat,

Ján 14:23-24 Jézus így válaszolt: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én Atyám szeretni fogja azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet; és az a beszéd, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki küldött engem.

A Jézus irányába élő érzelmeinknek, így a meglévő szeretetünknek van jele. Ez pedig a beszédéhez való viszonyunk és a parancsainak való engedelmességünk.

Nem egy megfoghatatlan érzelmi kérdés tehát az, hogy kinek vagyok a szolgája, hanem egy gyakorlatban lemérhető állapot.

*Szereted az Urat? Látszik ez a beszéde iránti elköteleződésben és a parancsainak a megtartásában? Csak akkor igazi a szeretet, ha engedelmes követést eredményez.

4)A mammon kérdése

Elgondolkodtató, hogy ebben a témában miért a Mammont nevezi meg Jézus, mint a másik lehetséges urat, akinek a szolgáivá válhatunk?

A szó maga vagyont jelent. Ezt azonban nemcsak objektív értékként értelmezik, ha így nevezik, hanem olyan vagyon, ami szilárd, biztos, ami biztonságot nyújt. Azaz Jézus azt mondja, hogy ne rendeljétek magatokat alá a vagyonnak, amitől várjátok életetek biztonságát és stabilitását.

Közvetetten Jézus azt a kérdést teszi fel ezzel az állításával, hogy ki az az Úr, akire rábízod magad, akitől a biztonságot várod? Isten, vagy a pénz?

*Ugye megvan a világos látásunk. Lehet, hogy sok mindent megoldhatunk a pénzzel, ha van, de az életünket nem tartja meg semmilyen vagyon. Erre a létre is igaz ez, de az örök életre végképpen igaz.

5)Gyakorlati szempontok, hogy felmérjük, kinek szolgálunk

Kérdés lehet, honnan tudom, mikor kezdek a Mammon szolgálatába állni? Honnan ismerem fel, hogy a Mammon kezdi átvenni az uralmat az életemben?

 • Ha a jövedelmet hozó munkát minden további nélkül elvállalom, a szolgálatként végezhető feladatot pedig nem.

 • Ha úgy tudok csak szolgálatot végezni, hogy ne mínusszal jöjjek ki belőle. Ha például egy szolgálati útra kell menni, biztosan legyen fedezete legalább a benzin költségnek.

 • Ha nem kapok támogatást arra, hogy elvégezzem a képzést, akkor nem tudom vállalni. Nehogy már saját pénzből áldozzak rá.

 • Vannak, akik egy ajándék csomagért kilométereket készek gyalogolni, de egy lelki programért egy lépést sem tesznek.

6)Összegzés

 • Soha nem vagyunk függetlenek. Mindig valakinek a szolgálatában állunk. Akkor vagyunk jó Úr szolgálatában, ha Istent választottuk.

 • Hogy kinek a szolgálatában állok az a mindennapi döntéseken, tetteken mérhető le. Akit szeretek, annak vagyok a követő szolgája. Ennek a személynek pedig megtartom a parancsait.

 • A Mammon ártatlannak tűnő kötelekkel akar megfogni és uralma alá vonni. Ne engedjük.

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s