A kényszerítő és az engedékeny Isten/1

1 Mózes 40:20-23

1)Bevezetés

Ha Isten hatalmáról gondolkodunk, és azt a kérdést tesszük fel, van-e akadálya annak, hogy Ő valamit megtegyen, mi lenne a válaszunk? Bizonyára elsőként azt vágjuk rá, hogy nem lehet akadály. Isten mindent elvégez, amit akar. Ez alapvetően igaz is. Ahogy Jeremiás fogalmazta, mi is ki tudjuk jelenteni:

Jer 32:17 Ó, URam, Istenem! Íme, te alkottad a mennyet és a földet nagy hatalmaddal és kinyújtott karoddal, és nincs előtted semmi lehetetlen!

Tehát nincs Isten előtt lehetetlen. Akkor miért mondta Jézus a nagyhéten Jeruzsálemben, hogy hányszor akartalak összegyűjteni, de ti nem akartátok?

Luk 13:34 Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek! Hányszor akartam egybegyűjteni gyermekeidet, mint a tyúk a csibéit a szárnyai alá, és ti nem akartátok!

Tovább viszem a kérdést. Kell-e Istennek kényszert alkalmaznia, hogy akarata szerint történjenek az események? Ha kell, alkalmaz-e mindig kényszert? A fentiek alapján már lehet, nem vagyunk annyira magabiztosak a válaszban. Ha Jézus teljesítetlen feladatként gondol az övéi összegyűjtésére, akkor azt mondhatjuk, hogy nem alkalmaz kényszert mindenáron.

Bonyolíthatjuk a kérdést. A jó megtörténésére várnánk Isten kényszerítő munkáját, vagy a rossz elkerülésére? A bűnökkel küzdő ember lehet felsóhajt, hogy Isten bárcsak megakadályozta volna Ádámak és Évának azt, hogy szakítson a tiltott gyümölcsből. Azaz kényszerrel érvényt szerzett volna a tiltásnak és elkerülte volna az ember a rosszat. Nem ez történt. A tragédia után, már kényszerrel toloncolta ki Isten Ádámot és Évát az édenből.

Van azonban más helyzet is, amikor van kényszerítő erő:

Máté 14:22 És mindjárt kényszeríté Jézus az ő tanítványait, hogy szálljanak a hajóba és menjenek át előre a túlsó partra, míg ő elbocsátja a sokaságot.

Jelentéktelennek tűnő apróság az eddigi példákhoz ez a kis történet. Valójában nem, mert itt látták meg az apostolok, ki a Mester akit követnek. Miután Péter is vízen jár és elcsendesül a vihar, kimondják a tanítványok a legfontosabb bizonyságtételt: Bizony Isten Fia vagy. Kényszer nélkül nem éltek volna át ilyen bizonyosságot.

A végtelen hatalommal rendelkező Isten mindent megtehet, nincs előtte semmi lehetetlen, mégis úgy tűnik, hogy az emberrel olykor meggyűlik a baja. Van olyan, hogy kényszert kell alkalmaznia, de olyan is, hogy kellene kényszer, de nem lép így fel az Úr.

Lássunk egy tanulságos élettörténetet, ahol Isten több kényszert is alkalmazott terve végrehajtásához!

2)József életének messze mutató jelentősége

Mielőtt a részletekbe merülnénk, hadd mutassak rá egy fontos dologra. Az, ami Józseffel történt, az nem egy ember életének önálló kérdése. József – és az életében alkalmazott Isteni kényszerek – egy hosszú távú terv részei. Az, hogy József Egyiptomba került egy hatalmas történelmi esemény kimunkálója volt. Ugyanakkor egy előkép is lett az üdvösségre nézve is. Miről van szó?

Isten azért irányítja úgy az eseményeket József életében, ahogy történnek a dolgok, hogy egy népet vezethessen ki Egyiptomból.

Hóseás mutat rá az Isten beteljesült tervére:

Hós 11:1 Mikor még gyermek volt Izráel, megszerettem őt, és Egyiptomból hívtam ki fiamat.

Maga ez a prófécia pedig később is jelentőséget nyer, mert Jézus gyerekkori menekülésénél is előkerül:

Máté 2:13-15 Alighogy elmentek, íme, az Úr angyala álomban megjelent Józsefnek, és ezt mondta: Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, ameddig mondom, mert Heródes máris halálra keresi a gyermeket. Ő erre felkelt, vette a gyermeket és anyját, és még azon az éjjelen Egyiptomba ment. Ott is maradt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: Egyiptomból hívtam ki az én fiamat.

Hiszem, hogy Isten tervezte mindezeket, és a kivitelezést egyéni életeken, azokban alkalmazott kényszereken vitte véghez.

Mellesleg megjegyezném, hogy Heródes őrjöngése egy kényszerítő erő, hogy József a gyermek Jézussal Egyiptomba meneküljön.

3)Részletek József életéből

József egy különleges személy a Bibliában. Sok tanulság van az életében. Most tekintsünk rá úgy, hogy hogyan működött a Mindenható Isten kényszerítő és engedékeny hozzáállása. Tegyük ezt úgy, hogy közben vizsgáljuk, miért is állt éppen úgy az adott helyzetben Isten Józsefhez.

Az öntelt tinédzser

József, apja kivételezett gyermeke volt. Testvérei azért sem szerették, mert árulkodott, rossz híreket hordott apjuknak róluk. (1 Móz 37:2) Ez csak fokozódott, amikor álmot kapott, és ezt elmondta. A második álom már az apját is elgondolkodtatta.

Több kérdést és több tanulságot is felvet ez a részlet.

Van egy 17 éves fiú, akivel nagy tervei vannak Istennek. Harminc évesen a fáraó fejedelemmé tette őt Egyiptomban. (1 Mózes 41:41-46) Kinevezése után kezdődik a hét bő esztendő, majd elérkezik az éhínséget jelentő aszályos időszak. Ennek idején jön a családja gabonáért.

Tehát, az amit álmodott, az kb. húsz év múlva következett be.

Ki adta az álmot Józsefnek? Isten. Igaz volt-e az álom? Igen. Bekövetkeztek volna-e az események úgy, ahogy a Bibliában ismerjük, ha nem egy elkényeztetett, öntelt tinédzser kapja mindezt, akit megutálnak a viselkedése miatt a testvérei? Ezt nem lehet tudni, de mivel így történt, mondhatjuk, hogy ez tetszett Istennek.

Azt lehet mondani, hogy megengedte ezt a folyamatot, vagy ilyen jellemmel, ilyen megnyilvánulásokkal kényszerítette Isten a dolgok folyását.

Itt megállhatunk, hogy tegyünk egy fontos megállapítást. Egy adott élethelyzetet egyik érintett személy Isten engedékeny hozzáállásaként éli meg, a másik átélő pedig nehéz kényszernek.

József viselkedése mögött Isten engedékenysége látszik, a testvérei számára pedig egy hatalmas harcot jelentő kényszer, hogy elviseljék az elkényeztetett testvért.

*Testvérem! Zavar a fiatalok élete? Úgy érzed, hogy kényeztető és engedékeny szülők rontják el őket? Talán még az a kérdés is megfogalmazódott benned, hogy Isten túl engedékeny? Te pedig kibírhatatlan kényszert érzel arra nézve, hogy elviseld őket? Tudom, nehéz ez a helyzet. Jusson eszedbe minden nehéz pillanatban, hogy József életében hogyan működött Isten munkája! Gondolj arra, hogy ez a kibírhatatlan fiatal húsz év múlva életed nagy segítője, problémáid megoldásának munkálója lehet. Engedj Isten kényszerének, hogy elfogadd őt.

A dühös testvérek

Fordul a kocka. Isten megengedi, hogy a testvérek eladják Józsefet és a büszke öcsike kerül nehéz kényszer alá.

Félelmetes belegondolni, hogy mind emögött Isten munkája is ott van. Újra enged egyik oldalon, és kényszerít a másik oldalon.

Ez az a részlet a történetben, ami majd évtizedek múlva értékelésre kerül. Amikor már meghalt Jákób és a testvérek kétségbeestek, József mondja ki az évek alatt kialakult meggyőződését a történtekről:

1Móz 50:20 Ti rosszat gondoltatok felőlem, de Isten úgy gondolta, hogy jóra fordítja azt, hogy úgy cselekedjék, amint ma van, hogy sok nép életét megtartsa.

Az Isten megengedte a rossz gondolatot, tervet a fivérek életében, ezzel nehéz helyzetbe kényszerítette Józsefet. Nem biztos, hogy így tervezte Isten, de megengedte és jót hozott ki belőle.

Egészen addig formálódott ez benne, hogy Isten elküldő munkájának nyilvánítja az egészet.

1Móz 45:7 Isten küldött el engem előttetek, hogy munkálkodjam a megmaradásotokon e földön, és hogy megmenthesselek titeket nagy szabadítással.

*Újabb kérdés. Úgy érzed bizonyos emberek indulatainak kitett személy vagy, aki emiatt sok nehéz élethelyzetet kényszerül átélni? Ne feledd, ez is csak Isten megengedő kegyelmével történhet. De gondold át azt is, hogy amit így vagy kénytelen megélni, szabad választásból kérnéd-e Istentől, hogy általa formálódj? Mered feltételezni, hogy az éppen most átélt nehézségek olyan életutat bontakoztatnak ki előtted, melyen valamikor mások megmentésének eszközévé válsz?

Potifár házában

Az új otthonában a kiszolgált kisfiú mindenki szolgájává válik egyik napról a másikra. Talán épp ez a szituáció kellett ahhoz, hogy a fiatal gyerek személyesen értelmezni, tapasztalni tudja, mit jelent az az állítás, hogy Isten vele van. (1 Mózes 39:2, 21) Ez igaz volt Potifárnál, a börtönben a parancsnok előtt.

József beosztott szerepbe kényszerül. Nem dacból, büntetésből, hanem mert Isten fel akarja őt emelni. József még nem hallhatta Jézus tanítását, de ettől függetlenül az Atya már alkalmazhatja. „Aki nagy akar lenni, legyen mindenki szolgája!” Elméleti oktatás nélkül a gyakorlat kényszerítő módszerével viszi véghez Isten ezt a tervet.

*A közelmúltban két idős személlyel készült interjút hallgattam. A 80 éves Balczó András többszörös öttusa olimpiai bajnokkal és Jelenits István 86 éves piarista szerzetessel. Mindkét személy rengeteg megpróbáltatáson, küzdelmen ment keresztül lettek egyre alázatosabbak, és így értek el eredményeket. Két, ma is élő személy, aki fiatal korába nem várt és nem választott nehézségekbe kényszerült és így lett naggyá.

*Hol vagy most? Milyen az életszakaszod? A kívánt úton jársz, vagy úgy érzed, olyan helyen és helyzetben vagy, ami kibírhatatlan kényszer? Ne feledd, lehet ez is Isten módszere, hogy naggyá tegyen.

*Én nem nagyon tudok mit kezdeni a ma divatos szlogenekkel. „Merj nagyot álmodni!” „Tedd azt, amiben örömedet leled!” „Képzeld el és valósítsd meg!” „Azt tenni, amihez kedved van.” Azt sugallják, hogy minden a vágyaktól, a tervektől, a kívánságoktól függ. Aki ma ezeket hirdeti, az nem látja reálisan a világot és biztosan nem tájékozott a Bibliában és általa Isten tervezésében.

A „Használd ki a lehetőségeket” veszélye között

Potifár felesége szemet vet a fiatal, szorgalmas szolgára. Keresi, sőt készíti azt a lehetőséget, hogy megszerezhesse magának a fiút. Ezt is megengedi Isten. József számára pedig ez egy nehéz helyzet. Kísértés. Jakab levelét sem olvashatta József, de biztosan tudta, hogy csak az az ember boldog, aki a kísértésben kitart.

Nem fogadja el azt az elvet, ami ma nagyon divatos: Használd ki az adódó lehetőségeket.

Megengedte Isten, hogy a „főnöke” kényszerítse olyanra, ami nem helyes. Kérdezhetné, hogy „Miért engedte ezt meg Isten?” A Biblia közlése szerint nem kérdezi. Elutasítja a kényszert, a csábítást.

Lehet, hogy akkor még nem tudja, mi lesz a következménye, csak egyszerűen Isten szerint dönt, aki vele van. Utólag lehet, hogy megkísérti az önvád, hogy miért nem engedett, akkor lekerülhette volna a börtönt. De lehet, hogy még ott is határozottan kiállt a jó döntés mellett.

Az teljesen biztos, hogy nem látta, hogy ez az affér a továbblépés egyik lépcsője. A Fáraó udvarába a börtönön keresztül vezet az út. Bűntelenül kell a börtönbe jutni. Rágalmak alapján született ítélet kényszere alatt kell hűvösre kerülni.

*Meg kell érteni, hogy nem minden lehetőség Isten adta lehetőség. Vannak az Ördög által kínált lehetőségek, melyeket határozottan el kell utasítani még akkor is, ha abból kárunk keletkezik. Egyszerűbben fogalmazva a bűn elkövetésére nyíló lehetőségek nem Isteni engedménnyel született alkalmak a kihasználásra. Ezek inkább a vágyak kényszerítő ereje, amire nemet kell mondani.

*Vannak csábító lehetőségek az életedben? Jó irányba visznek azok? Engedned kell, vagy inkább ellenállnod? Lehet egy jó teszt, amivel az ilyen helyzeteket értékelheted. Ha örömmel és bátran tudnál róla bizonyságot tenni a gyülekezetben, akkor lehet, hogy jó.

A várakozás kényszere

Börtönbe kerül József koholt vádak alapján. Hamar fordulat következik, mert ott is kitűnik rátermettsége. Elítélt ugyan, de mégis vezetőként él a rácsok mögött.

Jön a nagy lehetőség. Két rabtársának álmát megfejti, amitől a gyors szabadulást reméli. Itt felvillan a régi természet.

1Móz 40:14-15 Csakhogy azután emlékezzél meg rólam, amikor jól lesz dolgod, és kérlek, cselekedjél irgalmasságot velem. Emlékezzél meg rólam a fáraó előtt, és szabadíts meg engem e házból. Mert galádul raboltak el engem a héberek földjéről, és itt sem cselekedtem semmit, hogy tömlöcbe vessenek.

A szolgálatából üzletet csinál. Segítettem, segíts te is rajtam. A megoldást lobbizással akarja elérni. Most éppen nem Istenhez könyörög, hanem az emberi lehetőségeket használja ki.

Újabb lehetőségek a láthatáron az engedékeny Istentől? Talán. Végül is ezen az úton bontakozik ki a szabadulás, és a felemelkedés, de mégsem ilyen elképzelés szerint.

Ez most itt a várakozás kényszere. És közben annak megküzdése, hogy hiába segítek másokon én nem számíthatok senkire. Milyen igazságtalan ez a világ.

Talán kell még két év, hogy József tanulja azt a leckét, hogy másokon segíteni nem azért kell, hogy én ezáltal támogatókat szerezzek a céljaim eléréséhez.

*Sokszor bosszant, hogy te segítesz, de rólad meg megfeledkeznek? Van úgy, hogy nem érted, miért nem történik már végre valami, hogy vége legyen a rossz időszaknak? Jusson eszedbe József történetének ezen része! Szinte karnyújtásnyira a szabadulás, de időben messze még a lehetőség. Még nem álltak össze a feltételek. Még nem álmodott a Fáraó, aminek megfejtéséhez segítség kell. Ha ezt megelőzően kerülne szabadlábra, egy büntetett előéletű hajléktalan lenne belőle. Várni kell még.

4)Összegzés

  • Bármilyen furcsa is, Isten egyszerre kényszerítő és engedékeny Isten.

  • A neked adott engedmények másoknak kényszerhelyzetet teremthetnek, és a neked nehéz kényszert jelentő helyzetek másoknak nagy lehetőségek.

  • Ne feledd, Isten kényszerítő munkája javadat szolgálja és azt, hogy mások életében használni tudjon. Abban teremt kényszert, amiről soha nem tudna meggyőzni, hogy az neked jó.

  • Engedj Isten kényszerítő munkájának, hogy az utolsó napon ne kényszerüljön kemény ítéletre. Lehet, hogy most kibújhatsz minden kényszer alól, de az utolsó napon szó nélkül hajtod végre a parancsát.

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s