Feltámadásával Isten hatalmas Fiának bizonyult

Róma 1:1-7

Bevezetés

A levél bevezetése egy hatalmas hitvallás is egyben. Pál megfogalmazza, hogy Jézus Dávid utódaitól származott test szerint, ugyanakkor a szentség Lelke szerint pedig a feltámadása által Isten hatalmas Fiának bizonyult.

Pál kimondta tehát, hogy Jézus ember és Isten egy személyben.

Megerősít egy hatalmas hitvallást, miszerint Jézus az Isten Fia.

Nem erről a dogmatikai kérdésről szeretnék beszélni, hanem egy kérdést feltenni. Neked Jézus már Isten hatalmas Fiának bizonyult? Ha Isten Fiának tartod Őt, mire nézve, milyen megnyilvánulása alapján vallod Őt Isten Fiának?

Egy sok mozaikos kép bontakozhat ki ma előttünk, ami alátámasztja Jézus Isten Fiú állapotát. A sok mozaikból egy azonban mindennél fontosabb.

Jézus angyal által hirdetett Fiú

Luk 1:35 Az angyal így válaszolt: A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékol be téged, azért a születendőt is szentnek hívják, az Isten Fiának.

Jézus az angyalok által ismert és elismert személy, akiről már a születése előtt így beszélnek, és azt állítják, hogy mindenki így fogja hívni.

*Teljesült már benned az angyal kijelentése?

Jézus Fiú, amit a Sátán és a démonok felismertek, de el nem ismerték

 • Jézust a pusztában megkísérti a Sátán. Így szólítja meg: Ha Fia vagy,… A megszólítás után hatalma bemutatására akarja rávenni.

 • Amikor megszállottakkal találkozott, a bennük lévő gonosz is felismerte Isten Fiát, de elutasította őt.

Felismert, de el nem ismert Fiú. Ilyen a gonosz által megvalósuló hozzáállás.

*Milyen a viszonyod Isten Fiához? Felismered, vagy elméletileg be tudod azonosítani, de alárendelni már nem tudod magadat? Vigyázz, ez hasonlít az ördög hozzáállásához.

János által megvallott Fiú

Ján 1:33-34 És én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, az mondta nekem: Akire látod a Lelket leszállni és rajta megnyugodni, ő az, aki Szentlélekkel keresztel. És én láttam, és bizonyságot tettem róla, hogy ő az Isten Fia.

Ez egy nagyszerű bizonyságtétel. Sokan elhitték és követték Jézust. Amikor ez egyre inkább kiteljesedett, János örült neki.

Kettős üzenete van ennek:

 • Az Isten Fia felismeréséhez mások bizonyságtétele segít eljutni. Mi is ezzel segíthetünk másokat, ha meggyőzően megvalljuk, hogy Jézus Isten Fia.

 • Másik, hogy annak, aki Isten Fiáról tesz bizonyságot nem önmagához kell az embereket kötni, hanem Krisztushoz kell engedni őket. Ezt egy nagyszerű vallomás bizonyította János életében.

  • Ján 3:25-26 Vita támadt János tanítványai és egy zsidó között a tisztulási szertartás felől, és Jánoshoz mentek, és azt mondták neki: Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme, az keresztel, és mindenki hozzá megy… Ján 3:30 Neki növekednie kell, nekem pedig egyre kisebbé kell lennem.

*Nyitott vagy mások bizonyságtételére? Figyeled az ilyen beszámolókat, hogy te is megismerhesd Isten Fiát?

*Ha te bizonyságot teszel, magadhoz akarod kötni a megtérőket, érdemként akarod őket mutogatni, vagy Jézus hatalma által vezetett személyekké szeretnéd tenni őket? Tudsz-e alázatosan alább szállani, kisebbé lenni, hogy Krisztus legyen az Úr?

Egy nehéz helyzetben hozott felismerés által Fiúnak vallani

Amikor Márta beszélget vele Betániában, testvére Lázár halála után, megszületik benne a felismerés és a vallomás.

Ján 11:25-27 Ekkor Jézus azt mondta: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él, és mindenki, aki él, és hisz énbennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Azt mondta neki: Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia, akinek el kellett jönnie a világra.

Egy közeli hozzátartozó elvesztésekor Jézussal való beszélgetéskor jön a felismerés és a megvallás.

*Lehet ilyen az Isten Fiának elismerése és megvallása. Megszülethet ez egy gyász állapotában, nagy megpróbáltatások között is. Ilyenkor felismerheti az ember, hogy Jézus az igazi, emberekkel törődő segítő, aki a feltámadás és az élet.

A csodában, szabadulásban felismert Fiú

Amikor a tanítványok a viharos tengeren vesződnek éjszaka, és Jézus hozzájuk megy a vízen, hatalmas csodákat élnek át. Már Jézus vízen járása is az. Péter hitbeli lépése is annak vehető. A szél hirtelen elcsendesülése is annak hat bennük. Ekkor születik a felismerés és a vallomás:

Máté 14:32-33 És amint beszálltak a hajóba, elállt a szél. A hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták: Bizony, Isten Fia vagy!

*Jézus tudja bizonyítani hatalmát csodákban is. Ilyen helyzetekben is hitet akar ébreszteni. Ez azonban lehet, hogy rengeteg vesződésen keresztül fog megmutatkozni. Kész vagy erre is?

Egy hitvitában is lehet Jézust Isten Fiának megvallani

Jézus többször került heves vitába zsidó emberekkel. Egyszer ez abból indult ki, hogy ki képes igazi mennyei kenyeret adni. Ebből egy olyan kijelentése született Jézusnak, amire sokan megbotránkozással reagáltak és elhagyták Jézust. Az Úr rákérdezett az apostolokra, hogy ők is el akarnak-e menni. Ekkor Péter újra megfogalmazza a legfontosabb vallomást.

Ján 6:67-69 Monda azért Jézus a tizenkettőnek: Vajon ti is el akartok-e menni? Felele neki Simon Péter: Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.

*Abban a helyzetben sokan voltak még a hitbeli érettség kezdeti fokán. Ezért nem tudták feldolgozni, hogy Jézus teste étel, vére pedig ital. A bizonytalanságot más nem tudja eloszlatni, csak az, hogy Jézus az örök élet beszédét közvetíti, mert Ő Isten Fia.

*Minden nehezen érthető tanítás ellenére tudod mondani, hogy Jézus az örök élet beszédét mondja? El tudod őt fogadni, mint Isten Fiát?

*Tudod-e az Isten hatalmas Fiában való hit meggyőződéseként venni az úrvacsorát, ami az örök élet beszédét kijelentő Jézussal való közösséged bizonyítéka?

A halálát érzékelő vallomása

Jézus keresztre feszítésekor a kivégzést vezető százados a közvetlen átélések által jutott el a felismerésre, hogy Jézus az Isten Fia

Máté 27:54 A százados pedig és akik vele őrizték Jézust, látva a földrengést és a történteket, igen megrémültek, és azt mondták: Valóban Isten Fia volt ez!

Márk 15:39 Amikor a százados, aki vele szemben állt, látta, hogyan bocsátotta ki lelkét, azt mondta: Bizony, ez az ember Isten Fia volt!

A természet reakcióit érzékelve és az élet befejeződését látva születik egy felismerés.

*Voltál már ilyen közel a megfeszített Krisztushoz? Tudtad már beleélni magad abba a helyzetbe, amikor Ő érted is meghalt? Tudod a kereszten szenvedő Krisztust Isten Fiának mondani?

A feltámadt Krisztus Isten Fia

Végül az alapigénk egy állítása.

A halálból való feltámadásával Isten hatalmas Fiának bizonyult.

Hát mindez nem volt elég? A sok csoda, meggyőző beszélgetés, szemeket nyitó leleplezés, önfeláldozó halál a kereszten kevés, hogy Jézus az Isten Fiának bizonyuljon?

Pont a feltámadás által bizonyul hatalmas Fiúnak, amit nem is Ő hajt végre, hanem Isten tetteként zajlik le? Minden másban egy aktív, erős Krisztust látunk, miért pont a feltámadása teszi Őt hatalmas Fiúvá?

Azért, mert ez az Isten által adott elismerő minősítés. Ebben nyeri el azt a dicsőséget, amivel már a világ teremtése előtt rendelkezett. Mert ebben zárul a megváltás hatalmas munkája.

*Milyen Krisztust vallasz Isten Fiának?

 • Tudod-e mindenek előtt és mindenek felett a Kereszten érted szenvedő és a halálból dicsőségesen feltámadt Jézust a te Megváltódnak, Isten Fiának nevezni?

Jézus, mint Isten Fia

 • A Sátán ezzel a címmel, állapottal kísérti Máté 4, Lukács 4

 • Az ördöngős így szólítja meg Gadarában Máté 8:28

 • A viharos tengeren, amikor Péter vízen jár. A hajóba szállás után mondják ki az ott lévő tanítványok Máté 14

 • Péter vallástétele Jézus kérdésére Máté 16

 • Kihallgatáskor a főpap kényszeríti, hogy mondja meg, ő Isten Fia-e? Máté 26, Márk 14, Lukács 22

 • Kísértés a kereszten Máté 27

 • Halála után a százados vallomása Máté 27, Márk 15

 • Márk így vezeti be az evangéliumát Márk 1:1

 • Tisztátalan lelkek vallomása Márk 3

 • A gadarai megszállott megszólítása Márk 5, Lukács 8

 • Már az angyal így említi a születendő gyermeket Máriának, Lukács 1:35

 • Sok ördög kiűzésekor Lukács 4:41

 • Keresztelő János bizonyságtétele János 1:34

 • Nátánael vallomása János 1:50

 • Isten Fiának küldetése, János 3:15-17

 • Isten Fia szavának ereje, eredménye, János 5:25

 • Péter vallomása, amikor sokan elhagyják Jézust, mert az élet kenyerének nevezi magát. János 6:69

 • Kérdés a vakon születettnek a gyógyulása után: Hiszel-e az Isten Fiában? János 9:35

 • Lázár betegségének hírekor mondja Jézus, hogy ezáltal dicsőíttetik az Isten Fia János 11

 • Márta vallomása a Jézussal folytatott beszélgetésben János 11:27

 • Azáltal van az embernek élete, hogy elhiszi, hogy Jézus az Isten Fia, János 20:31

 • Az Isten Fiának jelenléte a zsidók megtérését szolgálja Apcsel 3:26

 • A szerecsen komornyik vallomása bemerítkezése előtt Apcsel 8

 • Pál közvetlenül a megtérése után hirdeti Damaszkuszban, hogy ő az Isten Fia, Apcsel 9

 • Isten Fia halálában megbékéltünk Istennel, az élete által megtartatunk, Róma 5:10

 • Isten Fiának testi állapotában kárhoztatta Isten a bűnt, Róma 8:3

 • Isten az Ő Fiával való közösségre hívott el minket, 1 Korintus 1:9

 • Az új élet az Isten Fiában való hit élete, Galata 2:20

 • A Fiú és a Fiú lelkének fontos jelentősége, Galata 4:4-6

 • A kiválasztottak felkészítő munkájának lényege, hogy eljussunk az Isten Fiában való hit egységére Efézus 4:11-13

 • Az utolsó idők erőteljes szava Istentől Fia által, Zsidók 1:1

 • Kemény ítéletre számíthat, aki Isten Fiát megtapossa, Zsidók 10:26-29

 • Az ördög munkáját lerontja Isten Fia 1 János 3:8

 • Isten a szeretetét az elküldött Fiúban mutatta meg, 1 János 4:9-10

 • Aki vallja, hogy Jézus Isten Fia, abban marad Isten 1 János 4:15

 • Aki hiszi, hogy Jézus Isten Fia, legyőzi a világot 1 János 5:5

 • Isten bizonyságot tett a Fiáról. Akiben él ez a bizonyságtétel, annak élete van. 1 János 5:9-13

 • Isten Fia értelmet adott, hogy megismerjük az igazat, 1 János 5:20

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s