Éhség – Isten a gondviselő

2 Mózes 16:1-15

1)Bevezetés

Folytassuk annak tanulmányozását, hogy az Egyiptomból kiszabadított csoport, hogy válik közösséggé, milyen utat járnak végig azért, hogy egy népként képviseljék Istent!

Eddig láttuk, hogy Isten vezető, aki tudja, olykor miért kell kerülő úton vezetni népét. Megfigyelhettük, hogyan szabadítja meg a népet amikor beszorultak az üldöző sereg és a Vörös-tenger közé. Azt is láttuk, hogy hogyan oldja meg az életveszélyes vízhiányt, amivel bizonyítja, hogy gyógyító Úr is az Isten.

Most egy újabb fázisát elemezhetjük annak, hogyan formálja a kihívott, kiszabadított közösséget néppé.

2)A krízis, mint változást formáló állapot

A részletek kibontása előtt hadd szóljon egy általános igazság, ami az eddig tanulmányozott történetekre is fontos.

A nép a csapások megpróbáltatásai után kijön Egyiptomból és elindul az ígéret földje felé. Ezzel együtt el kell indulnia is a szabad nép formálódásának is. Eddig a Fáraó katonáinak korbácsa, a kiadott parancsok ereje irányította őket. Most már a Mindenható Isten szavát kell követni. Meg kell tanulni, hogyan érthetik meg Isten vezetését és hogyan teljesíthetik a megértett utasításokat.

Ennek elsajátításához Isten krízis helyzetekbe engedi, viszi a népet. A krízis olyan állapot, ahol megnyílik az ember a változás lehetősége előtt.

A krízis kifejezésnek a jelentését három forma foglalja össze:

 • döntés, döntő fordulat (görög kriszisz)

 • szita, rosta (latin cribum)

 • tisztulás (német kreian)

Ezeket összefoglalva így fogalmazhatjuk meg a krízis lényegét: A krízis egy döntő fordulat, ami kirostálja a felesleges dolgokat, így megtisztít minket.

A krízist senki nem kéri az életében, de Isten nagyon jól tudja, hogy szükség van rá. Azért kellenek, hogy az ember változása, döntésre épülő változtatása elinduljon.

Gondoljunk arra, hogy sokan tudják, valamit változtatni kellene az életmódon, hogy egészségesebben éljenek, de ezt csak akkor lépik meg, ha átmennek egy krízisen, egy nehéz állapoton.

*A krízist ne végzetes tragédiaként fogd fel, hanem egy változást hozó lehetőségként.

A krízis helyes megélésének, feldolgozásának akadálya tehát leginkább az lehet ha valaki tiltakozik a változás ellen.

3)Zúgolódás az éhség miatt

Eddig már kétszer fordult elő, hogy a nép elégedetlenül, számonkérő módon kezdett zúgolódni. Most még egy példát látunk erre.

Meghalni mindig másképp jó

A vándorlás idején hamar elérkezett az a helyzet, hogy a magukkal hozott élelem elfogyott. Már minden tartalékot feléltek. Pusztában vannak, tehát vásárolni sem tudnak, nincs kitől. A helyzet kilátástalannak tűnik. Itt a vég, éhen fogunk halni – gondolták az emberek.

Ebben a krízisben furcsa gondolatokat fogalmaznak meg.

Bárcsak a húsos fazekak mellett haltunk volna meg inkább, mint így a pusztában éhen. Hasonlót a Vörös-tengernél is kimondtak:

2Móz 14:11-12 Ezt mondták Mózesnek: Hát nincsenek Egyiptomban sírok, hogy ide, a pusztába hoztál minket meghalni? Mit cselekedtél velünk, hogy kihoztál minket Egyiptomból? Nem megmondtuk neked Egyiptomban: hagyj békét nekünk, hadd szolgáljunk az egyiptomiaknak! Mert jobb lett volna szolgálnunk nekik, semhogy itt a pusztában haljunk meg.

Mit fejez ki ez a hozzáállás?

Minden más próba, veszély jobb, mint amiben most vagyok. Minden más halál forma jobb, mint ami elé most nézek.

Sajnos ilyen az ember. Ha baj van, minden más problémát szívesebben fogadna, mint amiben éppen van. Ezzel csak az a baj, hogy akkor is így érezne és így nyilvánulna meg, ha abban a másik helyzetben lenne.

*Hogy gondolkodsz és viselkedsz nehéz helyzetekben? Mit mondasz arra, ha valamilyen krízisbe kerülsz? Ne engedd, hogy a „mi lenne, ha…”, illetve a „mi lett volna, ha…” gondolatok uralják le az életedet! Ehelyett inkább Istenre próbálj figyelni. Ne csak a körülmények kössék le a figyelmet, hanem Isten, aki abban a helyzetben is Úr.

Ha zúgolódsz, Istent támadod még akkor is, ha embereket kérsz számon

Ebben a szituációban egy érdekes ellentmondást láthatunk.

Először azt olvassuk, hogy Izrael zúgolódott Mózes és Áron ellen (2. v.). Majd azt látjuk, hogy Isten meghallotta az Ő ellene való zúgolódást (7. v.) Végül Mózes ki is mondja, hogy a zúgolódás tulajdonképpen látszólag ember ellen történik, de Isten ellen szól (8. v.)

Ez egy komoly igazságra világít rá.

Az emberek egy közösségben az elégedetlenségeiket a vezetők felé fogalmazzák meg. A zúgolódás, a kritika mindig őket célozza. Azonban ezzel a magatartással nem csupán magát a vezetőt kritizálják, hanem a mögötte álló hatalmat is.

Ez több vezetési szintre is igaz. Általában a társadalomra és Isten népére is.

Ezért szólnak újszövetségi figyelmeztetések is:

Róm 13:1-2 Mindenki engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, csak Istentől, a meglévő felsőbbségeket Isten rendelte. Azért, aki szembeszáll a felsőbbséggel, az Isten rendelése ellen szegül, az ellenszegülők pedig ítéletet vonnak magukra.

1Pét 2:17 Mindenkit tiszteljetek, a testvériséget szeressétek, Istent féljétek, a királyt tiszteljétek.

A nép nem érzékeli, hogy nemcsak azt illetik kritikával, akit látnak – Mózest és Áront – hanem azt is, akit nem látnak – Istent.

Az is tanulságos, hogy a sikerek, jó megtapasztalások idején az Urat magasztalják, a problémáknál az Úr által rendelt vezetőket támadják.

*Hogy viselkedsz, ha valami megpróbáltatáson kell átmenned? Szidod a rendszert, a miniszterelnököt, a polgármestert, a gyülekezet vezetőit, ezzel zúgolódsz Isten ellen? Vagy tudsz bízva, hittel imádkozni segítségért?

Milyen jó, hogy nemrég olvastuk Jakab levelében: Ha valaki beteg, hívja magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte.

*Még ifjúsági vezetőként hallottam egy ironikus tanácsot. Egy tanításban azt mondta egy illető, ha elégedetlen vagy a lelkipásztoroddal, imádkozz azért, hogy jó pásztor legyen és akkor meghívják máshová. Vicces, de komoly. Ha elégedetlen vagy egy vezetővel, imádkozz érte, hogy jó legyen és már nem leszel elégedetlen, sőt akkor már nem is akarod elengedni azt, akit most legszívesebben elküldenél, ha tehetnéd.

4)A kegyelmes Isten válasza

Amint lezajlik a kritikus folyamat, Isten válaszol. Mózesen és Áronon keresztül üzen, majd cselekszik. Mit tesz Isten? Haraggal válaszol? Nem. Kegyelemmel gondot visel. Most még nem haragszik, de később, közvetlenül Kánaán határában már más lesz a helyzet:

Zsid 3:10-11 Azért megharagudtam arra a nemzedékre, és ezt mondtam: Mindig tévelyegnek szívükben, mert nem ismerték meg az én utaimat. Úgyhogy megesküdtem haragomban, hogy nem fognak bemenni az én nyugodalmamba.

Most kegyelemmel és türelemmel fordul népe felé Isten. Estére húst ad nekik, reggelre mannát.

Mennyire türelmes Isten a népével. Még szükséges a bizonyíték, ami felnyitja a szemüket. Már megmutatta magát, mint vezető, mint szabadító, mint gyógyító. Ezzel még nincs vége. Kell láttatni a néppel, hogy Ő gondviselő is. Olyan Úr, aki gondot visel és kielégíti a szükségleteket. Akkor is élt az igazság, amit Jézus később egyenesen kimondott: Tudja a ti Atyátok, hogy ezekre szükség van.

Mit tanulhatunk ebből az esetből mégis?

 • Ha Isten tudja, hogy valamire szükségünk van, és Ő azt készségesen adni is akarja, mit kell tenni? Kérni kell, nem zúgolódni. Hálaadással kell kérni. (Filippi 4:6-7)

 • Az, hogy Isten nem haraggal reagál a zúgolódó viselkedésre, az még nem azt jelenti, hogy minden rendben van, nem tettem semmi rosszat. Attól, hogy nincs azonnal a fejünkre koppintva egy helytelen viselkedés után, az még nem azt jelenti, hogy helyes amit tettünk.

Nehogy az legyen ránk jellemző, amire a Prédikátor könyve figyelmeztet.

Préd 8:11-12 Mivel nem hajtják végre mindjárt az ítéletet a gonosz cselekedetek fölött, az emberek teljesen a gonosz cselekvésére adják szívüket. Bár a bűnös akár százszor is vétkezhet, és lehet hosszú az élete, mégis tudom, hogy az istenfélőknek lesz jó dolguk, azoknak, akik az ő arcát félik.

Meg kell érteni, hogy a zúgolódó, elégedetlenkedő élet káros annak, aki eszerint él.

1Kor 10:10-12 Ne is zúgolódjatok, amint közülük némelyek zúgolódtak, és elvesztek a pusztító által. Mindezek pedig példaképpen történtek velük, és a mi tanulságunkra írattak meg, akikhez az időknek vége elérkezett. Azért aki azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék.

Fil 2:14-15 Zúgolódás és kételkedés nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és tiszták legyetek, Isten szeplőtlen gyermekei az elferdült és elvetemedett nemzedékben, akik között ragyogtok, mint a csillagok a világban,

A zúgolódás, a romlás útjának jelzője. Az elégedetlen, méltatlankodó lelkület komoly romboló hatást tud kelteni és akadályozza a Krisztusra mutató küldetés betöltését.

A kenyér Isten próbája

Mit végez tulajdonképpen Isten a mannán keresztül a nép életében? Azon túl, hogy gondoskodik, tanít is. Az ötödik versben láthatjuk, hogy Isten a gondviselését gyakorolva egy próbatételt is ad. Ennek lényege az, hogy bízik-e az ember annyira Istenben, hogy minden nap a mindennapit veszi el, másrészt, hogy a nyugalom napján nem akar tenni semmit, mert hisz abban, hogy a hatodik napon szedett étel elég a nyugalom napra is.

Két tanulságot érthet meg a nép.

 • Nem kell halmozni, tartalékot képezni, mert Isten mindig ad eleget.

 • A nyugalom napján nem kell félni attól, hogy nem lesz elég a hatodik napon szedett mennyiség.

Az Isten gondviselésében való bizalom több, mint a megélhetés kérdése. Az Isten gondviselésében való hit egy hatalmas bizonyságtétel is arról a hitről, amivel kötődünk Istenhez. A gondviselésbe vetett hit, a nyugalomnap megtartása, a megelégedés egy hatalmas bizonyságtétel Istenről.

*Isten gondviselése, az ebben való hit, bizalom ma is egy fontos próbája Istenek. Talán távol van már tőlünk a mindennapi betevő meglétének kérdése, de jó ezt átgondolni. Sőt még lehet, súlyosabb a kérdés. Hiába tele van a fagyasztó és a kamra, mégis többet aggodalmaskodunk, netán még zúgolódunk is, ha valami kár ér minket.

5)Összegzés

 • Jó bízni Istenben, hogy Ő gondviselő is.

 • Jó megtapasztalni azt, hogy a krízis a változások lehetőségét hordozza magában.

 • Meg kell érteni, ha valamilyen felhatalmazott vezető ellen zúgolódom, akkor Isten ellen zúgolódok.

 • A zúgolódás egy káros, ártalmas állapot, amit érdemes kerülni.

 • Az, hogy nem jön egyből haraggal teljes ítélet, az még nem jelenti azt, hogy folytathatom, inkább lágyítsa meg a szívemet a kegyelem.

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s