Az ítélet alapja a tettek megvizsgálása?

Jelenések 20:11-15

1)Bevezetés

Már délelőtt is láttuk, hogy az ember örökkévalóságra teremtetett. Ezt a bűnbe keveredéssel sem veszítette el. Azonban az örökké tartó időszak állapota és helye kétesélyes. A bűnben maradva örök kárhozat, a bűnből megmenekülve örök élet Istennel.

Ebben a szakaszban csak az egyik lehetőségről van szó. Azt írja le, kik kerülnek az örök tűzre. Nemcsak ezt fogjuk ma átgondolni.

2)Az ítéletről

A halottak feltámadnak

Az egyik fontos tény, hogy mindenki, aki elhunyt Jézus érkezésééig, nem marad a sírban, hanem feltámad és számadásra kerül.

Több igehely is igazolja ezt, hogy a feltámadás általános lesz, nemcsak a megváltottaké.

Dán 12:2 Azok közül, akik a föld porában alszanak, sokan fölébrednek majd, némelyek örök életre, mások pedig gyalázatra és örökkévaló utálatosságra.

Ján 5:28-29 Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az ő hangját, és kijönnek. Akik a jót cselekedték, feltámadnak az életre, akik pedig a gonoszt művelték, feltámadnak az ítéletre.

1Kor 15:51-53 Íme titkot mondok nektek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára.

Vannak olyan igék is, melyek sorrendet közölnek a feltámadás folyamatában. Ezek nem cáfolják azt, hogy minden lélek örökkévaló, csak részletezik a folyamatot.

1Kor 15:21-24 Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is. Mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. Mindenki pedig a maga rendje szerint. Első zsenge a Krisztus; azután akik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor. Aztán a vég, mikor átadja az országot az Istennek és Atyának; amikor eltöröl minden birodalmat és minden hatalmat és erőt.

1Thess 4:15-17 Mert ezt mondjuk nektek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először akik meghaltak volt a Krisztusban; Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk.

Könyvek és az élet könyve

Különös képet látunk. Az ítélet alkalmával könyvek nyittatnak meg és egy másik könyv, ami az élet könyve. Ez képezi alapját az ítéletnek.

Több ige is alátámasztja az élet könyvének tényét, az arról alkotott felfogást.

Luk 10:20 De azon ne örüljetek, hogy a lelkek nektek engednek; hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben.

Fil 4:3 Sőt téged is kérlek, hű szolgatársam, segíts nekik, akik az evangélium ügyében együtt küzdöttek velem, Kelemennel és a többi munkatársammal is, akiknek neve benne van az élet könyvében.

Jel 3:5 Aki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én Atyám előtt és az ő angyalai előtt.

Jel 13:8 Annak okáért imádják őt a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, amely a Bárányé, aki megöletett, e világ alapítása óta.

Jel 21:27 És nem megy abba be semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beírattak az élet könyvébe, amely a Bárányé.

Jel 22:19 És ha valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből, és a szent városból, és azokból, amik e könyvben megírattak.

 • Az tehát tény, hogy Isten előtt van élet könyve.
 • Az élet könyve sorsdöntő az örök életet tekintve.
 • Az élet könyvéből ki lehet töröltetni.
 • Az élet könyvének jelentősége, hogy benne legyen a név. A többi könyv a cselekedeteket tartalmazhatja, melyek az ítélet alapját képezik.

Nagyon érdekelne, hogy készül az élet könyvének listája, de erről keveset szól az ige. A beírást tényként említik a bibliai részek.

Nagyon komoly kérdés lehet az, ha az élet könyve a mérvadó az ítélet tekintetében, mi jelentősége van a cselekedeteknek?

A cselekedetek jelentősége az ítéletben

Különösen feltűnő, hogy azok az igék, melyek valamilyen formában említést tesznek az ítéletről, mindegyik a cselekedetekre épülő ítéletet fogalmazzák meg. Hogy lehet ez?

Amikor ezeket kimondjuk, bizonyára sokaknak eszébe jut az egyik kulcsfontosságú ige, ami az üdvösségről mond fontos állítást.

Ef 2:8-9 Mert kegyelemből nyertetek üdvösséget, hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senki se dicsekedjék.

A cselekedetekre épülő ítélet és a kegyelemből nyerhető üdvösség kettős állítása több kérdést vet fel.

 • Ha kegyelemből van üdvösség, miért tettek kerülnek vizsgálat alá az ítéletkor?
 • Feloldja-e a kérdést az a gondolat, hogy a cselekedetekre épülő ítélet azok felett fog megtörténni, akik nem nem jutottak hitre, de akik hitben vannak, azok nem kerülnek ítéletre? Erre nézve van több ige is, ami támogatja ezt a logikát:
  • Ján 3:18 Aki hisz őbenne, nem kerül ítéletre, aki pedig nem hisz, az már el is ítéltetett, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.
  • Ján 5:24 Bizony, bizony mondom nektek, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elküldött, örök élete van, és nem jut ítéletre, hanem már átment a halálból az életre.
  • Róm 8:1-2 Nincs tehát már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak, mert az élet lelkének törvénye Jézus Krisztusban megszabadított téged a bűn és a halál törvényétől.
 • Ha ez a logika megáll, két újabb kérdés merül fel. Egyrészt, miért vannak mégis olyan igék, melyek a hívők ítéletéről is szól? Másrészt, ha a cselekedetekre épülő ítélet alapján történhet örök életbe jutás, akkor megdől az az állítás, hogy egyedül Krisztusban van üdvösség?
  • 2Kor 5:10 Mert mindnyájunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki aszerint, amit e testben cselekedett, megkapja akár a jót, akár a gonoszt.
   • Ezt nem általában az emberek nevében írja Pál, hanem a hívőknek írt gondolatokba építve, ahol a halálról és feltámadásról értekezik.
  • 1Pét 1:17-19 És ha Atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél mindenkit cselekedetei szerint, félelemmel éljétek jövevénységetek idejét, tudva, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből, hanem Krisztusnak, a hibátlan és szeplőtelen báránynak a drága vérén.
   • Éppen azért szólít fel a félelemmel teljes, cselekedetekre odafigyelő életre, mert drága áron lettünk megváltva.
 • Összeegyeztethető a hitből való megigazulás és a cselekedetek fontossága ítélet szempontjából? Mindenképpen.
  • Jakab 2:12-26
  • 2Tim 4:7-8 Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon, de nemcsak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését.
  • Gal 5:6 Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit.
   • Nagyon fontos ige. Krisztusban is számít az, hogy van-e szeretet által dolgozó hit. Ugyanakkor a körülmetélés, mint vallási tett, az nem számít.
  • Zsid 6:9-12 De ha így szólunk is, szeretteim, felőletek ezeknél jobb dolgokról vagyunk meggyőződve, ami üdvösséggel jár. Mert Isten nem igazságtalan, hogy elfelejtkezzék a ti cselekedeteitekről és a szeretetről, amelyet az ő neve iránt tanúsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltatok és szolgáltok. Kívánjuk pedig, hogy mindegyikőtök ugyanazt a buzgóságot tanúsítsa a reménység teljes bizonyossága iránt mindvégig, hogy ne legyetek restek, hanem követői azoknak, akik hit és béketűrés által öröklik az ígéreteket.
 • A cselekedetek nem a megigazulás és üdvösség megszerzésének eszközei, hanem a kegyelemből nyert ajándéknak, az örök életnek a bizonyítékai és megőrzésének igyekezete.
  • Fil 2:12-13 Azért, szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nemcsak jelenlétemben, hanem sokkal inkább most távollétemben, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a véghezvitelt tetszése szerint.
  • 2Pét 1:5 Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt,

Melyek a jó tettek, ami a mennybe segít, és melyek a rosszak, amik a kárhozatba juttatnak?

Az félreérthetetlen, hogy a jó tettek örök életbe segítenek, a gonosz, vagy rossz tettek a kárhozatba juttatnak. Most már csak az a kérdés, hogy melyek ezek a jó, illetve rossz tettek?

Az eddig olvasott igék nem mondanak konkrétumokat. Általában nevezik meg a különbséget.

Van egy olyan igénk, ami nyújt egy kis infót, hogy mik lehetnek a jó tettek:

Ef 2:10 Mert az ő alkotása vagyunk Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtetve, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.

Ez az igevers egyrészt megerősíti az eddigi logikát, miszerint az újjászületett ember életében is számítanak a tettek. Egészen annyira, hogy maga az újjá teremtés célja is ez, hogy jó cselekedeteket hajtsunk végre. Másrészt rámutat, hogy ezeket maga Isten készíti el nekünk. Tehát Isten ad jó tettekre helyzeteket, talán parancsokat is, és azt akarja, hogy ezeket végre hajtsuk.

Túl sok konkrétumot nem közöl ez sem, de arra rámutat, hogy a jó tett nem az egyénre van bízva, hanem Isten készíti el számunkra. Ha azt a jó tettet hajtjuk végre, amit Isten elkészít nekünk, az engedelmesség is egy érték Isten szemében, ami számíthat az Ítéletkor.

Mindössze egy olyan rész van az újszövetségben, ahol konkrétabb megvilágítást látunk a jó tettek és a rossz cselekedetek vonatkozásában.

Máté 25:31-46

Így összegezhető a tettek felsorolása. A jó tettek a rászorulókon való segítés, a rossz tettek a segítség elmulasztása. A jó tett lehet az Isten által elkészített jó, a rossz pedig ennek figyelmen kívül hagyása, vagy vele szemben tanúsított engedetlenség. A rossz nem is direkt rossz, hanem a jó elmulasztása.

Ez, az ítéletet leíró történet nem nevez meg semmilyen kegyességi cselekvést. Nem mond ilyet:

 • Imaházba jártatok, imádkoztatok, Bibliát olvastatok, adakoztatok, énekkarban énekeltetek, konferenciára jártatok, igét hirdettetek, stb.
 • És nem rója fel ezek elmulasztását, mint kárhozatra juttató tetteket.

Nem ezek számítanak a hit mellé bemutatandó jó tetteknek? Bár ezek elengedhetetlenül fontosak egy hívő ember számára, nem ezek a szükségesek. Ezek csak segítséget nyújtanak ahhoz, hogy jó kapcsolatban legyek Istennel, aki nekem előre elkészíti a jó tetteket, és a jó kapcsolat révén észrevegyem és elvégezzem azokat.

Ki merhetjük mondani, hogy Isten az általa újjászületett emberektől egy karitatív lelkületű életet vár el? Igen. És ez illik is a Jézus által felvállalt küldetéshez, amit ő is kijelentett magáról:

Luk 4:16-19 Elment Názáretbe is, ahol felnövekedett. Szombaton szokása szerint bement a zsinagógába, és felállt olvasni. Ézsaiás próféta könyvét adták oda neki, ő pedig felnyitva a könyvet arra a helyre talált, ahol ez volt írva: Az Úr Lelke van énrajtam, aki felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, és elküldött, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakoknak a szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megtörteket, és hirdessem az Úr kedves esztendejét.

Sokat mondó lehet az is, hogy Jézus megállt és nem olvasta már fel azt, hogy „Isten bosszúállásának napját” is hirdetnie kell. Jézus egy segítő, vigasztaló szolgálatot látott maga előtt, amire megbízást, felhatalmazást kapott.

3)Összegezve

 • Aki hisz a Fiúban, örök élete van – láttuk délelőtt a nagyon fontos tényt.
 • Az ítélet előtt könyvek nyittatnak meg. Aki benne van az élet könyvében, az nem megy a kárhozatra.
 • Más könyvek alapján a cselekedetek is mérlegre kerülnek.
 • A hívőké is? Vagy csak a hitetleneké?
 • A hívők életében is fontosak a cselekedetek. Nem mint érdemszerző, üdvösséget kínáló tettek, hanem a hitet bizonyító, az új életről tanúskodó tettek.
Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s