Aki megszabadít minket az eljövendő haragtól

1 Thesszalonika 1:8-10

1)Bevezetés

Ahogy délelőtt említettem, a Húsvét az öröm alkalma, ünnepe. Ha valaminek örülünk, nem illik az örömöt elrontó gondolatokat, témákat felhozni. Lehet, sokan ezt gondolják, hogy örömrontó téma, ha Isten eljövendő haragjáról lesz szó. Önmagában valóban úgy tűnhet, hogy a harag említése és a Húsvét öröme idegen egymástól, de beláthatjuk, hogy örömöt erősítő összefüggés is van a kettő között.

Előzetesen csak annyit, ahogy Pál a felolvasott igében írta is, a feltámasztott Jézus megment, megszabadít az eljövendő haragtól. Jézus feltámadása egy nagy örömöt munkáló szabadítás elvégzője is.

2)Az eljövendő harag

Úgy gondolom, kell egy kis időt szánni arra, hogy megértsük, mire is utalhat ez a megfogalmazás, hogy eljövendő harag. Emberi harag? Vagy Isten haragja?

Nem emberi haragra kell gondolni, hanem Isten haragjára.

Sokaknak kellemetlen téma ez. Úgy látom ebben a kérdésben végletekben gondolkodnak az emberek. Vannak, akik azt mondják, hogy Isten annyira jó és szerető, hogy kizárt dolog, hogy haragudni tudna. Mások pedig sok emberi megnyilvánulásra úgy reagálnak, hogy Isten haragjával fenyegetőznek.

Akik ezekbe a végletekbe esnek, nem ismerik jól a Biblia közléseit Isten haragjával kapcsolatban.

Múltbeli példák Isten haragjára

Bár most eljövendő haragról van szó, az értelmezéshez jó megnézni, mit mutat be a Szentírás arról, hogyan nyilvánult meg Isten haragja a múltban.

Talán nem meglepő, hogy az Ószövetségben sok olyan történetet látunk, amiben Isten haragjának megnyilvánulásairól van szó. Hadd soroljak ebből néhányat!

 • Isten megharagudott a népére azért, mert aranyborjút készített magának – 2 Mózes 32:10-11

 • Megharagudott Mózesre is, mert nem az Isten dicsőségét mutatta be. –5 Mózes 4:21

 • A honfoglalás során, amikor Ákán eltulajdonított a kincsekből –Józsué 7:1

 • Salamonra is megharagudott az ő elhajlása miatt – 1 Király 11:9

 • Ezékiás előbb elfordítja Isten haragját megtéréssel és reformokkal, majd rá is megharagszik az Úr, mert felfuvalkodott – 2 Krónika 32:25

 • Jeremiás azt közli, hogy Isten haragja előtt reszket a föld – Jeremiás 10:10

 • Ezékiel próféta azt jelzi, hogy természeti csapások formájában fog működni Isten haragja – Ezékiel 13:13

Hogy lássuk, ezek a régi történetek sem egy indokolatlan, önkényes, mindenáron pusztítani akaró haragot mutatnak be, hadd legyen néhány olyan ige is, ami a jellemzőjét is megmutatja az olykor működő isteni haragnak.

 • Ezsd 8:22 Mert szégyelltem sereget és lovasokat kérni a királytól, hogy oltalmazzanak ellenségeink ellen az úton, mivel azt mondtuk a királynak: Istenünk jóakarata van mindazokkal, akik őt keresik, de hatalma és haragja van mindazokon, akik elhagyják őt.
 • Jób 4:8-9 Ahogyan én láttam, akik hamisságot szántanak, és gonoszságot vetnek, azt is aratnak. Isten leheletétől elpusztulnak, haragja szelétől elvesznek. – Ki mint vet, úgy arat.
 • Jóel 2:13 Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruháitokat, úgy térjetek meg az ÚRhoz, a ti Istenetekhez! Mert könyörületes és irgalmas ő, késedelmes a haragra, nagy kegyelmű, és bánkódik a veszedelem miatt.
 • Jón 3:8-10 Hanem öltözzenek zsákruhába az emberek és az állatok, erősen kiáltsanak Istenhez, és térjen meg mindenki gonosz útjáról és az erőszakosságból, amelyet cselekszik. Ki tudja, talán felénk fordul Isten, és megengesztelődik, lelohad lángoló haragja, és nem veszünk el! Amikor Isten látta, amit tettek, és hogy megtértek gonosz útjukról, megbánta a rosszat, amelyről azt mondta, hogy végrehajtja rajtuk, és nem hajtotta végre.

Isten nem azért haragszik, mert egy torzult jellemű Úr, aki dühöngő pusztításban lelki kedvét. Nem. Ő a tökéletes Isten, aki azért haragszik, mert nagyon szeret. Van egy ige, ami ezt jól bemutatja:

Náh 1:2-3 Féltőn szerető és bosszúálló Isten az ÚR, bosszúálló az ÚR, és haraggal teli. Bosszút áll ellenségein az ÚR, és haragtartó ellenfeleivel szemben. Hosszútűrő az ÚR, de nagy hatalmú, és nem hagy az ÚR büntetés nélkül. Szélvészben és viharban visz az ÚR útja, és a felhő lábainak pora.

Amit érdemes kiemelni ebből a visszatekintésből, hogy Isten jóakaró azokkal, akik keresik, de haragudni kényszerül azokra, akik elhagyják, elutasítják. Tehát a harag egy válasz az emberek egyfajta viselkedésére.

Erről sokaknak eszébe juthat az evangéliumból a tékozló fiú története, ahol az atya egyáltalán nem haragszik, hanem folyamatosan várja vissza a tőle elfordult, elszakadt fiát. Teljesen jogos felvetés. Azonban ne felejtsük el, hogy az egy példázat, ami nem fejt ki mindent részletesen. Ezt Jézus azért mondta el, mert az akkor élő vallási vezetők nem tudtak örülni, ha a bűnösök megtérnek. A történettel Jézus arra világított rá, hogy Isten is örül, ha valaki megtér. Az atyát tehát úgy mutatja be, hogy milyen azzal a fiával, aki ugyan elfordult, de újra keresni kezdte az atyát.

Jézus haragudott-e?

Ha Isten haragjáról gondolkodunk, azt is érdemes megvizsgálni, hogy Jézus, aki az Atyától jött és vele egy, aki magát az Atyát mutatja be, volt-e haragos.

Van erre is példa:

Két konkrét eset van, amikor azt közli az evangélium, hogy Jézus érzelmei haragba fordultak át.

 • Amikor egy zsinagógában szombaton akart meggyógyítani egy beteget.

  • Márk 3:4-5 Azoktól pedig ezt kérdezte: Szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni? Életet menteni vagy kioltani? De azok hallgattak. Ő pedig bánkódva szívük keménysége miatt haragosan végignézett rajtuk, és azt mondta az embernek: Nyújtsd ki a kezedet! Mire az kinyújtotta a kezét, és teljesen ép lett.
 • Amikor a tanítványok megdorgálták azokat, akik gyerekeket vittek hozzá.

  • Márk 10:13-14 Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket, a tanítványok pedig megdorgálták azokat, akik ezt tették. Amikor Jézus ezt észrevette, haragra gerjedt, és azt mondta nekik: Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa.

Jézus nem előítéletesen haragudott. Nemcsak a farizeusokra irányult a harag. Nem emberre haragudott önmagában, hanem a tettek váltották ki belőle a haragot.

Ez egy fontos információ! Isten nem az emberre haragszik, hanem a tett miatt, amit végez.

A két példán túl példázatokban is megemlíti Jézus az Atya haragját.

 • Máté 18-ban, amikor az adós szolga nem engedte el a tartozását az embertársának, pedig az ő Ura ezt megtette vele szemben.

  • Máté 18:33-35 Nem kellett volna neked is könyörülnöd szolgatársadon, ahogy én is könyörültem rajtad? És haragjában ura átadta őt a hóhéroknak, míg minden tartozását meg nem fizeti. Így cselekszik az én mennyei Atyám is veletek, ha szívből meg nem bocsátotok atyátokfiainak.
 • Amikor a királyi menyegzőről, vagy nagy vacsoráról mond egy példázatot és a hivatalosok elutasítása miatt lobban haragra a király.

  • Máté 22:7 A király ekkor haragra gerjedt, elküldte hadait, elvesztette a gyilkosokat, és városukat fölégette.
  • Luk 14:21 Viszatért a szolga, és jelentette ezeket urának. Akkor megharagudott a ház ura, és azt mondta szolgájának: Menj ki hamar a város tereire és utcáira, és a szegényeket, csonkabonkákat, vakokat és sántákat hozd ide!

Ezekből is leszűrhető, hogy az ember elutasító viselkedése, a lehetőségektől elforduló magatartás váltja ki a haragot Istenből.

A harag, ami ezután jön

Látható tehát, hogy valóságos az Isten haragja.

De mire gondoljunk, mire számítsunk eljövendő harag megnevezés alatt?

Amíg a régi haragot az Ószövetség lapjain találtuk, addig az eljövendő haragot az Újszövetségben kell keresni. Itt sem akarom mindet felsorolni, csak a legfontosabbakat kiemelni.

Jézus utalása a témában

Az Úr Jézusnak egy markáns kijelentése van ebben a kérdésben.

Ján 3:36 Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem Isten haragja marad rajta.

Az eljövendő harag egy folyamatosan fennálló harag, mivel maga Isten is örökkévaló. A haragja, az lényével, jellemével együtt létező valóság. Jézus azért jött, hogy ezt a haragot eltávolítsa az ember életéről. Aki viszont nem enged ennek, arról nem tudja.

Ahogy eddig láttuk. Nem az ember váltja ki a haragot lényével, hanem az elutasító viselkedésével.

Apostoli tanítások a témában

Pál több helyen megemlíti a kérdést. Ebből is a legfontosabbakat, legtartalmasabbakat hadd emeljem ki!

 • Róm 2:4-8 Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem érted, hogy Isten jósága téged megtérésre indít? De te konokságod és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot a harag napjára, amikor Isten igazságos ítélete nyilvánvaló lesz, aki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint: azoknak, akik a jó cselekedetben való állhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek, örök életet ad, de a viszálykodóknak, akik nem engedelmeskednek az igazságnak, hanem a hamisságnak engednek, bosszúállással és haraggal.

A harag egy jogos fizetség lesz Isten részéről. Aki nem enged a kegyelemmel teljes igazságnak, Jézus Krisztusnak, arra jön a haraggal teljes igazság.

 • Ef 5:5-7 Mert azt jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy kapzsinak, aki bálványimádó, sincs öröksége a Krisztus és Isten országában. Senki titeket be ne csapjon üres beszédekkel, mert ezek miatt jön el Isten haragja a hitetlenség fiaira. Azért ne legyetek részesei ezeknek.

Ebből az igéből is megerősíttetik az eddigi logika, miszerint az engedetlen, hitetlen életvitelre jön Isten haragja.

A Jelenések könyvének üzenete

A Jelenések könyve képszerűen is bemutatja ezt a haragot.

A könyv 15. és 16 fejezetét érdemes ehhez elolvasni. Hét angyal kapja meg a hét poharat, melyek, Isten haragjával vannak tele. A poharak kitöltésekor különböző természeti események történnek meg, csapások jönnek a földre. Érdemes megfigyelni ezek leírásában, hogy van néhánynál egy értékelő megállapítás is. Így szól: „káromolták Isten nevét, … de nem tértek meg, hogy dicsőséget adjanak neki.” Ebből azt érthetjük meg, hogy még ez a végső harag is helyreállító szándékú, de nem élnek vele az emberek. Ehelyett olyan mértékű lesz az ellenállás, a népek összegyűlnek Isten elleni harcra.

3)Megszabadít az eljövendő haragtól

Az eljövendő harag tehát valóság. De nem kikerülhetetlen. Az eddigi idézetek is rámutattak már erre. A mai alapigénk is ezt mutatja. Ez egy húsvéti örömhír. Az eljövendő harag elkerülhető, meg lehet szabadulni tőle, vagy inkább előle.

Pál nemes egyszerűséggel írja ezt le.

Aki elfordul a bálványoktól Istenhez, azaz az istentelen életből megtérve Istenhez fordul, annak az életében elindul a haragtól megmentő munka folyamata. Hogy is idéztem Ezsdrástól? „Istenünk jóakarata van mindazokkal, akik őt keresik, de hatalma és haragja van mindazokon, akik elhagyják őt.”

Aki ezzel a döntéssel Krisztushoz csatlakozott, aki halálával megváltott, az már nem menekül előle, nem félelemmel várja a visszajövetelét, hanem reménységgel várja Őt vissza. Várja a Feltámadt Királyt.

A várakozás azért reményteljes, mert átélte a szabadítást. Azt a szabadítást, ami az eljövendő haragtól is megment.

*Ne ámítsa senki magát abban, hogy bármilyen praktikával elkerülhető az eljövendő harag, amit Isten azért kénytelen gyakorolni az emberiségen, mert elutasította a kegyelmi lehetőséget. Nem lehet elbújni előle, nem lehet elmenekülni tőle.

Lehet ma is választani.

Ez a levél később két csoportról beszél. Még lehet a világosság fiaihoz csatlakozni.

1Thess 5:7-10 Mert akik alszanak, éjjel alszanak, és akik részegek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk mértékletesek, öltsük fel a hit és szeretet páncélját és sisak gyanánt az üdvösség reménységét. Mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem arra, hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk.

A sötétség fiai haragot kapnak. A világosság fiai, akik elfogadták az értük meghalt Jézus Krisztust, üdvösséget nyernek. Melyiket akarod? Válassz most! Hidd el, hogy a húsvéti örömöd akkor lesz igaz, ha azt a szabadítást is elfogadod, ami az eljövendő haragtól megment téged.

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s