Mindenek előtt a szeretet legyen kitartó

1 Péter 4:7-11

1)Bevezetés

Mi lenne az a tennivaló, amit az emberek fontosnak tartanak, ha azt a hírt hallanák, hogy közel van a vég? Mi az, ami halaszthatatlan, és elengedhetetlen feladat, ha kevés időnk van hátra?

A világ a gazdasági kérdéseket, a környezetvédelmet, az egészségügy helyzetét tartja fontosnak. Mindez olyan terület, ami az egyszerű ember hatáskörén túl mutat, így az érdeklődését sem kelti fel.

Mit kell tényleg fontosnak tartanunk, ha azzal szembesülünk, hogy kevés az időnk?

2)Mennyire közeli a vég?

Péter itt a levele vége felé egy intő tanácsait fogalmazza meg. Tanácsai jelentőségét azzal akarja érzékeltetni, hogy közel a vége mindennek. Most újra elgondolkodtatott ez a megközelítés.

Mindennek vége közel van. Hogy hat ránk ez az állítás? Elgondolkodtat? Netán megborzongat egy kicsit? Vált ki érzelmeket belőlünk? Vagy egy olyan sokszor ismételt igazság ez, ami már teljesen hidegen hagy minket?

Ne menjünk ez a közelgő vég lehetősége mellett soha.

Lehet, hogy nem a mindenség vége fog minket érinteni, de a személyes vég bármilyen közel lehet most is. Tudom, nem kellemes téma ez, de azt látom, hogy a hívő élet egyik jelentős értéke, hogy ezzel is szembe tudunk nézni. Nem azért, mert határtalan bátorságot kaptunk arra, hogy bármilyen veszélyt könnyen kezeljünk, hanem azért mert egy csodálatos ígéret vár minket az itt átélhető vég után.

Ahogy pár hete is témánk volt Pál gondolatai által, nagy kérdés, hogy tudunk-e vágyakozni az örök életünk után, amit Isten adott nekünk?

*Határozza meg minden gondolatunkat, megnyilvánulásunkat, a nehézségekhez való hozzáállásunkat az, hogy tudjuk, biztos és nagyon jó jövőnk van Isten kegyelméből.

Péter a közelgő végre nézve több tanácsot is ad. Ebből most én csak egyet kívánok kiemelni. Ez pedig az, hogy mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennünk.

3)A kitartó szeretet

Ha sürget minket az idő, akkor leginkább azon törjük a fejünket, hogy mi mindent kell még elvégezni, megcsinálni. Péter nem ilyen munkára hívja fel a figyelmet, hanem a szeretet fontosságára.

A szeretet is szolgálat

Azt gondolhatnánk, hogy Péter a vég közeledése miatt egy érzelgős lelkületre akar buzdítani. Egy örök érvényű, mindig fontos hozzáállásra buzdít, amivel soha nem hibázunk, ha megvalósul bennünk.

Úgy látom, hogy a kölcsönös szeretetre buzdítva nem érzelgősséget kíván, hanem szolgálatra késztet. A szeretet ugyanis nem egy megfoghatatlan érzés csupán, hanem aktív szolgálati megnyilvánulás.

Tegyünk egy próbát! Milyen igeverset idéznénk, ami a leghamarabb eszünkbe jut, ha az a kérdés, mivel lehet legjobban leírni az Isten irántunk való szeretetét? Úgy gondolom, sokaknak leghamarabb a János 3:16 jut eszébe. Ez azt közli, hogy Isten szeretetének megnyilvánulása, hogy Fiát adta. Azaz a szeretete egy valóságos, nyomon követhető szolgáló életben ragadható meg.

*Tudsz a szeretetre úgy tekinteni, mint ami maga is szolgálat? Elfogadod, hogy a szeretet nem csupán kísérője a szolgálatnak, hanem a lényege?

A szeretet többszörösen is szolgálatot jelent.

Ján 13:35 Arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.

Gal 5:13 Mert ti, testvéreim, szabadságra hívattatok; csakhogy a szabadság ne legyen ürügy a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak.

*Milyen jó lenne, ha a szeretetet nem valami véletlenül megjelenő érzelemnek tekintenénk, hanem egy fontos szolgálati formának! Ha nemcsak várnánk, hogy valahogy szülessen meg a szeretet bennünk, hanem a tettrekészség közben tapasztalnánk meg, hogy ez egy nagyszerű erőforrás a kölcsönös szolgáló életben.

*Adja Isten, hogy az egymás iránti szeretetünk egy aktív közeledést, segíteni akarást jelentsen nekünk, nem pedig annyit, hogy bárkit eltűrök magam mellett. Ez még nem szeretet. Nem szeretet, ha egyfajta kölcsönös békén hagyás már kielégítő számunkra.

Legyen kitartó a szeretet

Az egymás iránti szeretet legyen kitartó! Ezt kéri Péter. A kérés rámutat a szeretet egyik gyenge pontjára, mégpedig a tartósságára.

A szeretet rövid ideig nagyon erős tud lenni, viszont ha tartósan működnie kell, gyakran azt tapasztaljuk, hogy gyengül. A szeretetben a kitartás okozza a nehézséget.

  • Örülünk a vendégeknek, szeretjük őket, de jól esik egy kis lazulás, amikor elmentek.

  • Szeretjük a szükségben lévőket és szeretünk segíteni rajtuk néha-néha, de ha sokáig kell ebben helytállni, akkor már kényelmetlenné kezd válni a helyzet.

  • Nagyon igyekszünk szeretni a velünk ellenséges embereket is, hisz ezt tanuljuk a Bibliából, de ha gyakran jönnek a támadások, akkor bizony elveszíthetjük a türelmet és nem működik a szolgáló szeretet.

  • Miért van olyan sok válás a mai társadalomban? Mert nem működik kitartóan a kölcsönös szeretet.

*Őszintén be kell látni, hogy a szeretetnek egyik gyenge pontja lehet a kitartás. Ennek beismerése segít megérteni, miért erre buzdít Péter ezekben a sorokban.

A kitartó szeretet kísérői, támogatói

Keressük a megoldást, hogyan tudnánk kitartóak lenni a szeretetben. A kitartó szeretet több más jellemző által támogatva, azok aktív működésével valósulhat meg. Melyek ezek?

Hűség

A kitartó szeretet megéléséhez elengedhetetlen a hűség is. Mindjárt itt megjegyezném, hogy ami most felsorolásra kerül, majdnem mind benne van a Lélek gyümölcsének elemei között. Tehát a kitartó szeretet és minden más részlete a Lélek gyümölcseként teremhet bennünk.

Az egymás iránti kitartó szeretethez elengedhetetlen, hogy hűséggel tekintsünk a kapcsolatainkra. Igaz ez a házasságra, de a gyülekezeti közösségre is. A hűség így írható le:

Hűség: a szövetséges viszonyon belül a kötelező vagy elvárt magatartás a másik fél (rokon, barát, vendég, hozzátartozó, főnök, beosztott, munkatárs) irányában. Az a lojalitás, amit egy közösségen belül a legkülönbözőbb élethelyzetben a közösség tagjai egymással szemben megbizonyítani tartoznak. Ebben az összefüggésben az, aki egy közösségen belül eleget tesz a reá háruló kötelezettségnek: hűséges (Keresztyén bibliai lexikon)

Ha kitartó szeretnék lenni a szeretetben, állandóan emlékeztetni kell magamat arra, hogy egy elfogadott és megfogadott szövetségben vagyok részes, amit nem rúghatok fel hűtlen viselkedéssel.

Türelem

A kitartó szeretet nagyon igényli a türelem képességét is. Ahogy fentebb már szóba került, a szeretet inkább rövid távon működik jól. Ennek egyik oka, hogy a szeretet elfogadó, de hosszú távon ez elgyengül.

Ha egy vendég gyerek jön hozzánk sok mindent megengedünk neki. Amikor elegy nem rakatunk vele rendet. Ha örökbe fogadnánk, ezek az engedmények nem állnának rendelkezésére. Amíg vendég rövidebb időre, eltűrjük a viselkedését, s ha elment rendet rakunk. Ha véglegesen nálunk marad, akkor már nem működik úgy a türelem.

A példával érzékeltetni akartam azt, hogy a kitartó szeretet igényli a türelmet. Nem akartam negatív képet mondani az örökbefogadásról és nem akartam állítani, hogy abban nem működik a kitartó szeretet. Nagyon is működik, de nem a „mindent elnézek” elven, hanem az együttélés szabályai mentén.

Megbocsátás

Következő támogató erő a kitartó szeretetben a megbocsátás. Természetesen a bocsánatkérés is. Nehéz kielemezni, hogy a megbocsátás képessége segít a kitartó szeretet megéléséhez, vagy a kitartó szeretet segít megbocsátani. Az viszont biztos, hogy sokszor szorulnak egymásra, így elválaszthatatlanok egymástól.

Ha meginog a megbocsátás készsége, a kitartó szeretet is zátonyra fut. Mennyi kapcsolat mérgesedik el tragikus állapotokig, mert a megbocsátás hiányában megszűnik a kitartásra ösztönző szeretet.

Kegyelem, irgalom

Szorosan kapcsolódik az előző jellemzőhöz. Ezek nélkül nem tudunk megbocsátani. Ha nem él bennünk a kegyelem és irgalom készsége, nem fogunk tudni tartozást elengedni és segítséget nyújtóvá válni.

Hadd emlékeztessek a korábban már említett megközelítésre, hogy írhatjuk le a kegyelem és irgalom lényegét! Kegyelem az, amikor nem kapod meg azt, amit érdemelsz, irgalom pedig az, amikor megkapod azt, amit nem érdemelnél. A szeretet oldaláról nézve a kegyelem az, amikor nem azt adod, amit a másik megérdemelne, ugyanakkor kész vagy arra is, hogy teljesítsd felé, amit nem érdemelne meg soha.

Alázat

Végül mégy egy tényező, ami kell a kitartó szeret megéléséhez. Alázat nélkül nehezen teljesedhet az életünkben a szeretet kitartó formában. A szeretetben az ember szolgáló szerepben van. Tud-e bárki is szolgálni, ha nem alázattal viszonyul a másik ember felé? Nehezen. Lehet egy színlelt látszat szolgálat, de az inkább valamilyen érdek orientált kötelesség teljesítés, nem pedig önzetlen hozzáállás.

4)Miért kell a kitartó szeretet?

Joggal kérdezhetjük meg, miért fontos a kitartó szeretet?

Egyrészt azért, mert a kitartás alapvetően egy fontos tényező az üdvösség tekintetében. Ha mindennek vége közel van, akkor elengedhetetlen a kitartás, hogy az üdvösséget elnyerjük.

Máté 24:12-13 Mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül, de aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül.

A megsokasodó gonoszság nemcsak a körülményeket rontja a világunkban, hanem megfoszt minket a szeretettől. A szeretet elvesztésének pedig kitartást befolyásoló hatása is lehet.

Péter valamelyest ehhez társul a magyarázatában, de konkrétabb megközelítésben. A kitartó szeretet hatása lehet az, hogy sok vétket képes lesz elfedezni.

Nagy titok ez a kérdés. Olyan, mintha valami bűnös társulásra biztatna az ige. Nem így van. Egy hatalmas kihívást kér inkább. (2018 decemberében szóltam erről, most hadd ismételjem!

A vétkeket elfedező szeretet olyan, ami által a bűnben lévő, a bűnbe esett embert is védi a szerető társ, ahelyett hogy fecsegő magatartásával céltáblává tenné őt. Az elfedezés tehát egyik értelemben az, hogy nem teregetem, hanem a megoldásban segítem. Hadd legyen az értelmezés kedvéért előttünk néhány ige:

Péld 10:12 A gyűlölség szerez versengést; minden vétket pedig elfedez a szeretet.

Péld 17:9 Elfedezi a vétket az, aki a szeretetet keresi, aki viszont ismételten szóba hoz egy dolgot, elszakítja egymástól a jóbarátokat is.

Jak 5:19-20 Atyámfiai, hogyha valaki ti köztetek eltévelyedik az igazságtól, és megtéríti őt valaki, Tudja meg, hogy aki bűnöst térít meg az ő tévelygő útjáról, lelket ment meg a haláltól és sok bűnt elfedez.

A vétkeket elfedező kitartó szeretet arra törekszik, hogy még a vétkes embert is megmentse. Mivel mindennek vége közel van, ez a legfőbb feladat: minél több embert megmenteni. Ez csak a kitartó szeretettel lehetséges.

5)Összegzés

  • Ne gondoljuk azt, hogy végtelen sok időnk van. Az időnk véges és lehet, meglepően rövid.

  • Az idő sürgetésében a legfontosabb törekvésünk az legyen, hogy tartsunk ki abban, hogy egymást szeretjük. Fogadjuk el, hogy a szeretet a maradandó érték a hit és a remény társaságában!

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s