Isten gyermeke vagy – Hagyatkozz a Lélekre!

Róma 8:9-17

1)Bevezetés

A Szentlélek egy ajándék Istentől. Ajándék azoknak, akik elfogadják Jézus Krisztus megváltó kegyelmét és a felkínált örök életet.

Egy olyan ajándék, ami egész életünkben fontos és hasznos kelléke lesz az mindennapjainknak. Nem kell attól tartani, hogy elromlik, kinőjük, értéktelenné válik. Sok olyan ajándék van, vagy volt a birtokunkban, amire így tudunk tekinteni. Használtuk, de elromlott, viseltük, de már nem jó ránk, hasznos volt, amikor kaptuk, de most már elavult.

A Lélek tanít, emlékeztet, vigasztal, erősít, felkészít, stb. Ma is láthatunk egy fontos szerepet, amit a Lélek betölthet az életünkben.

2)Figyeljek, vagy ne figyeljek?

Mielőtt az ige részletes magyarázatába kezdek, egy olyan kérdést hadd tegyek fel, ami az üzenet hallgatására irányul! Kell-e hallgatnod a mai üzentet? Vonatkozik-e rád a mondanivaló?

Többen vagyunk, akik már töltöttünk ki valamilyen kérdőívet. A kérdőívekben van arra lehetőség, ha egy kérdésre nemmel válaszolunk, akkor a következő kérdésekkel nem kell foglalkozni, mert a nemleges válasz miatt nem vagyunk benne érintettek.

A mai ige megközelíthető így is. A továbblépés előtti kérdés így szól: Befogadtad-e már Jézus Krisztust, ezáltal él-e benned a Szentlélek? Ha nem a válaszod, akkor a mai fejtegetések még nem vonatkoznak rád. Ez nem azt jelenti, hogy el kell menni. Ha valaki annak ellenére végigolvassa az igét és végighallgatja a magyarázatot, elindulhat benne valami. Kialakulhat egy érdeklődés, akár vágy arra, hogy szeretne a Szentlélek által vezetett személy lenni.

*Kívánom, hogy a lélek birtokosa légy és az ilyen témák is érintsenek a Bibliában.

3)Képzavar, vagy a titokzatos Szentháromság

A vizsgált szakaszunk bizonyos részei egy látszólag ellentmondásos képzavart mutatnak nekünk.

 • 9. vers

  • A Lélek szerintiekben Isten lelke lakik. Ha viszont nincs bennünk Krisztus lelke, nem vagyunk az övéi.

  • Isten lelke, vagy Krisztus lelke? Két lélek? Ha elhisszük Jézus állítását – ami ugyancsak egy misztérium – hogy „az Atya és én egy vagyunk” (János 10:30), akkor nem ellentmondás, hanem ugyanannak két megközelítése.

  • A Szentlélek, amit befogadhatunk, az egyszerre Isten lelke, és Krisztus lelke. Ezáltal Jézus, és Isten egyszerre van bennünk.

 • 11. vers

  • Annak lelke lakik bennünk, aki feltámasztotta Jézust. Ez a lélek megeleveníti a halandó testünket a bennünk lakó lelke által.

  • Isten támasztotta fel Jézust. A Lelke megeleveníti a mi halandó testünket is.

  • Isten nemcsak Jézus feltámasztására volt képes, hanem a mi halandó testünk megelevenítésére is. Atya, Fiú, Szentlélek értünk működő jelenlétét írják le. Ami megvalósult a múltban – Jézus feltámasztása, él a jelenben – bennünk lakik, és várható a jövőben – megeleveníti halandó testünket.

4)Adósok vagyunk

Nagyon sok komoly állítást fogalmaz meg Pál.

 • Nem vagyunk test szerintiek,

 • a test halott a bűn miatt, a lélek azonban él a megigazulás által.

 • A bennünk lakó Lélek megeleveníti a halandó testünket.

Ezekre nézve ír le Pál egy összegző következtetést. „Ezért tehát nem vagyunk adósai a testnek.” Ehhez hozzáfűzhető az az állítás, amit ugyan nem mond ki Pál, de az összefüggés mutatja, hogy adósok vagyunk a Léleknek.

Nem vagyunk adósai a testnek

Pál gazdasági megközelítésben írja le, hogyan kell viszonyulni a testhez és a Lélekhez. Ez a szempont az adósság.

A testnek nem tartozunk. A test nem követelhet tőlünk semmit. Azaz mi a testtől nem kaptunk olyan ajándékokat, amiért szolgálni kellene a testet. Egyébként hogy szolgáljunk egy halott testet. Na ennél a pontnál érdemes kicsit megállni. Mit jelent az, hogy a test halott?

A test halott

Az könnyen belátható, hogy nem biológiai halálról van szó. A testünk nagyon is él, működik. Éppen ezért lehetséges az, hogy a test a lélek ellen törekszik, harcol.

Gal 5:17 Mert a test a Lélek ellen törekszik, a Lélek pedig a test ellen, ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok.

Az élő működő test eredményezi, hogy vannak cselekedetei, amelyeket gyakorolva az ember kívül maradhat Isten országán.

Gal 5:19-22 A test cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, versengés, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek.

Vagy hogy uralkodhat a bűn ebben a testben, ha halott?

Róm 6:12 Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, ne engedjetek kívánságainak!

Miért vívódik Pál a halál testével, amiből szeretne kiszabadulni, mert tagjaiban egy olyan erő működik, ami arra is képes rávenni, hogy ne azt tegye, amit akar. (Róma 7)

A test aktív működése miatt is szükség van – a később részletesebben tárgyalandó – Lélek által történő harcra, öldöklésre, ami a test cselekedeteivel végez. (11. vers)

Ha ennyire aktív, erős a test és rengeteg küzdelem kiindulópontja, hogy értelmezzük, hogy halott?

A következőképpen látom ezt a kérdést.

A halott test egy meggyőződésbeli hozzáállás a testi állapothoz. Úgy kell magunkra tekinteni, hogy a test, ami támadható a kísértéssel, halott. Ezt tanácsolja Pál a következő igeversben:

Róm 6:11 Így tekintsétek ti is magatokat, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban.

Más igék is ezt a hozzáállást ajánlják.

1Pét 2:24 Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalva az igazságnak éljünk, és az ő sebei által gyógyultatok meg.

Gal 2:20 Krisztussal együtt megfeszíttettem. Többé pedig nem én élek, hanem Krisztus él bennem;

Gal 5:24 Akik pedig Krisztuséi, a testet indulataival és kívánságaival együtt megfeszítették.

A halott test képe egy hozzáállás, egy meggyőződés, ami segít az ellene való harcban.

 • Ha halott az, akin uralkodni akarnak, nem tudnak uralkodni rajta.

 • Ha halott az, akin adósságot akarnak behajtani, nem tudnak.

 • Ha halott az, akit meg akarnak ölni, hiábavaló igyekezet már a gyilkosság szándéka.

Tehát úgy kell a bűn, a kísértés vonatkozásában viszonyulni a testhez, hogy az már halott a bűn számára. Nincs keresnivalója nála, benne.

Ez egy lépés a kísértés elleni harcban. Jakab azt írja, boldog ember az, aki a kísértésben kitart. A kitartás egyik hozzáállása, hogy a támadáskor ezzel a tudattal védekezem: halott vagyok neki. Nem mutatok életjelet. Nem tanúsítok érdeklődést.

Egy egyszerű kép hadd értesse meg velünk ezt.

Ha valaki nagyon mélyen alszik – a halál sokszor így is megjelenik a Bibliában – és valaki egy ilyen személynek akar valamit mondani, esetleg valamire felkérni, netán egy kívánságot felébreszteni benne nem tudja. Tehetetlen az alvó emberrel szemben. Egy alvó emberben nem lehet kiváltani a vágyakat.

Arra is utalhat a halott test minősítés, hogy a megváltás, a megigazulás csak a lelki minőségben hozott új életet. A testünket nem cseréltük ki. A régi elmúlt és új jött létre, a lelkünkre igaz, a test ugyanaz marad. A test megváltása még ezután jön.

Róm 8:22-23 Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és vajúdik mind ez ideig. De nemcsak ez a világ, hanem mi is, a Lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúvá fogadtatást, testünk megváltását.

Ezért a test az örökkévalóság tekintetében halott állapotban maradt. De majd ezt a halottat, halandót újra cseréli Isten a feltámadáskor.

1Kor 15:53-54 Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és ez a halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Amikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül az az ige, amely meg van írva: A diadal elnyelte a halált.

A halottnak tulajdonított test, nagyon is akar uralmat gyakorolni. Nagyon is követelőzik, mintha tartoznánk neki. Pedig nem vagyunk adósok a testnek. Ez pedig azt jelenti, hogy nem a test diktál nekünk. Aki ugyanis tartozik valakinek, a tartozása miatt elkötelezett, függő állapotban is van a hitelezője iránt.

Az, hogy nem vagyunk test szerintiek, azt jelenti, hogy nem a szerinte diktált feltételeket hajtjuk végre.

Az hogy nem a test felé való adósságtudattal élünk kétféle képen érthető. Az egyik mindennapi kérdés is lehet, a másik komoly lelki téma. A kettő lehet, összekapcsolódik.

Be kell látni, hogy sokszor úgy élünk, cselekszünk, gondozzuk a testünket, mintha tartoznánk neki. Egész életünket nézve többet áldozunk a testre, többet teszünk a testért, mint a lélekért.

 • Tápláljuk a legfinomabb ételekkel, kielégítve az éppen ébredő kívánságát.

 • Aztán minden erőnket megfeszítve, anyagi áldozatokat sem kímélve igyekszünk fogyasztani a testet, de nem azért, hogy a lélek erősödjön, hanem a testi egészség javuljon, a megfelelési vágyunk teljesüljön. Tudom, nem rossz, ha valaki az egészségére figyelve tart be étkezési szabályokat. Nem lehetünk igénytelenek és ápolatlanok, mert más szempontból a testünk a Szentlélek temploma. De lássuk meg, hogy a halott test túlzott gondozásává is válhat ez. Egy idő után komoly lelki hatása is lehet. Amikor én is benne voltam és 12 kilót fogytam, kezdtem öntelt lenni, hogy nekem sikerült, kezdtem másokat kicsit lenézni, hogy miért nincs elég akaraterőd. Ezek már mély lelki hatások. A test a lélek ellen küzd még így is.

 • Lehet, hogy idő hiányában elmarad a napi tevékenységben az ima és a Biblia olvasása, de nem marad el az öltözködés, a fésülködés, a test csinosítása. Senki nem megy pizsamába dolgozni, mert a lelkieket előbbre helyezte.

 • Az egész életet tekintve többet költünk a testre, mint a lélekre. Vitaminokra, gyógyszerekre, sporteszközökre, kozmetikai termékekre, több pénzt adunk ki, mint könyvekre, konferenciákra, netán önkéntes szolgálatokra.

Úgy gondolom, hogy ilyen viszonylatban is érdemes átgondolni a halott test és az élő lélek egyensúlyát az életünkben. Főleg azért, mert sokszor ezekből a hétköznapi, ártalmatlannak tűnő törekvésekből, célokból lesznek komoly lelki harcok az életünkben.

A másik nézőpont komolyabb területeket érint a test felé való adósság tekintetében.

A Kísértő úgy közvetíti az ajánlatait, mintha arra apellálna, hogy tartozunk a testnek azokat elfogadni és végrehajtani. Ismerjük azt a gondolatot, amikor magunkat azzal győzködjük, amikor nehéz dönteni egy kérdésben, hogy azt mondogatjuk: Erre szükségem van.

 • Szükséged van a vágyak szabad kiélésére, mert ha elfojtod, torzul a jellemed

 • Szükséged van a szabadság korlátlanságára, mert egyébként a korlátozások akadályozzák a lelki fejlődésed.

 • Biztosítani kell a döntési jogot akár a nem-váltásra is, mert senkit nem zárhatunk a biológiai nemébe.

Ezek a mai téves adósság megnyilvánulások.

Tartozunk mi a testnek, hogy ezekkel foglalkozzunk, ezekért bármit is tegyünk? Nem. Ezek mind a bűn felé sodornak minket. Ha test szerint élünk meghalunk. Ellenben van életlehetőség.

*Hogy gondolkodsz a testről? Mennyire érzed adósnak magad irányában?

5)A Lélek segít az öldöklésben

Végül Pál még egy tanácsot ad a test és a lélek egymás elleni harcára.

Egy kategorikus állítása van. Ha a test szerint élünk, meghalunk, de ha a test cselekedeteit megöldököljük, élünk.

Mik a test cselekedetei?

Fentebb teljesen hétköznapi dolgokkal magyaráztam a test felé való adósságot. Maguk a test cselekedetei nem a test valóságos fizikai megnyilvánulásait jelentik. Legjobb összefoglalást a Galatákhoz írt levélben találjuk. (Galata 5:19-21)

Ebből a felsorolásból kategóriákat alkothatunk:

 • Testi vágyak kiélését teljesítő tettek

 • Kapcsolati problémákat okozó, azokat erősítő gondolatok, tettek

 • Szenvedélyek, megkötözöttségek

 • Nem hasznos spirituális tevékenységek

Ezek ellen kell harcolni, egészen pontosan ezeket kell megöldökölni.

Figyeljünk a kifejezésre! Megöldökölni, nem csupán megölni. Azaz nem egyszeri harcra van szükség, hanem egy folyamatos küzdelemre. Egyrészt azért, mert látható, több oldalról támad a test, másrészt, mert ha egyik nap győztesek lettünk, még nem jelenti azt, hogy a következő napon ugyanolyan területen nem kell újabb csatát vívni.

Ugye mindenki tapasztalja, hogy milyen sokszor akarnak hatalmukba keríteni az indulatok. Ha ma ezeket sikerül leküzdeni és megőrizni a nyugalmunkat, az nem azt jelenti, hogy holnap nem kell nyelni nagyokat bosszantó helyzetekben, hogy ne a harag, a düh szólaljon meg belőlünk.

A test cselekedetei elleni harc szükségességét nem nagyon kell indokolni. Mert ugye senki nem akar direkt a fentebb említett felsorolás tetteiben élni. Senki nem érzi jól magát, ha azok megnyilvánulnak.

De hogyan kell ezeket megöldökölni?

Erre nagyon nehéz válaszolni. Nincs egy kizárólagos módszer, egy mindenkinél működő elv. Személyesen kell kialakítani a stratégiát.

Van azonban néhány jó szempont, amit alkalmazhatunk ehhez.

„Éheztetéssel”

Érdekes, hogy a test cselekedeteinek ellen oldalán az ige a Lélek gyümölcsét említi. Erről egy kert juthat eszünkbe, ahol teremni kíván a Lélek szép és hasznos gyümölcsöket, a test pedig ezeket, mint egy gyom, el akar nyomni. Arra kell törekedni, hogy a Lélek gyümölcse gazdagon teremjen, miközben a gyom elhaljon.

Ennek egyik módszere, hogy a Lelket tápláljuk, gondozzuk, a test dolgait pedig kiéheztetjük. Tudom, sokaknak az jut eszébe, hogy a gyom minden ilyen hozzáállás mellett képes túlnőni mindenen. Ez nem mást jelent, mint hogy még komolyabban kell venni ezt a kérdést.

A kiéheztetés mégis jó elv. Egyik helyen így fogalmaz a Biblia:

Róma 13:14 (Rev Ufo) hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust; a testet pedig ne kényeztessétek úgy, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne.

Róm 13:14 H Katolikus (SztI) Inkább öltsétek magatokra Urunkat, Jézus Krisztust, és ne dédelgessétek testeteket, nehogy bűnös kívánságokra gerjedjen.

Ez a tanács arra is rávilágítja a figyelmet, hogy nem elég csupán a negatívumok ellen küzdeni, a pozitívumokra kell inkább törekedni és közben harcolni a rossz ellen.

Menekülés

Egy másik gyakorlat, ami az öldökléshez kell, az a menekülés. Ha lehetséges, ki kell lépni a támadást okozó hatás alól, el kell távolodni az örvénytől, ami húz lefelé.

Az ószövetségi József jó példa erre. Amikor a gazdája felesége arra akarta rávenni, hogy testi kapcsolatba lépjen vele, ő inkább elfutott. Nem alkudozott, nem vitázott, nem kezdett el érvelni. Menekült. És valószínű, hogy ezután szobájába bezárkózva imádkozott, hogy adjon Isten erőt neki ellenállni.

Fejlődés az önismeretben

Az is segít a test cselekedeteinek leküzdésében, ha igyekszünk magunkat jobban megismerni. Ha megfigyeljük, milyen területen vagyunk gyengék, sebezhetők, igyekszünk kerülni a kiváltó helyzeteket.

Ha vannak olyan szituációk, amelyeket nem tudunk kikerülni, akkor a tisztább önkép segít, hogy ne érjen meglepetésként a feltörő érzés, indulat, vágy, hanem számítunk rá és igyekszünk időben felvenni a harcot.

Ha például valaki azt figyeli meg, hogy türelmetlen a másképp gondolkodó emberekkel szemben, és ilyen személlyel találkozik, egy belső figyelmeztetéssel elkezdi a harcot jó előre. Imádkozva, hogy a türelmetlenség ne vegyen erőt rajta.

A Lélekkel kell küzdeni

Mindezekben lényeges, hogy nem saját erő igénybevételével kell ezt végezni, hanem a Lélekkel. A Lélek bír minden felismerést, ellenállást, döntést segítő erővel, aminek igénybevételével leküzdhetjük a test cselekedeteit. A Lélekkel vívott csatára volt példa az előzőekben, csak konkrétan nem hívtam fel rá a figyelmet. József menekülésében és a feltételezett utána történő imádkozásban használta ki, és az önismerettel vívott megelőző rákészülésben is a Lélek segítségét lehet igénybe venni.

6)Összegzés

 • Isten kiárasztotta a Lelkét.

 • Nem azért tette, hogy egy mutogatásra való ajándékot adjon.

 • Ez a Lélek vezet el a bűnbánatra és a kegyelem elfogadására és szül újjá. Ez a Lélek tanít, emlékeztet, erősít minket.

 • A Lélek társként áll mellettünk a test cselekedeteinek leküzdésében, megöldöklésében.

Mindezekből az látszik, hogy Isten a Lelkében minden segítséget megadott és ezzel minden garanciát vállalt, hogy győzni tudjunk.

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s