Egy Lélekkel teljes férfi

Apcsel 6:1-15

1)Bevezetés

Amiről eddig szó volt az ünnepen – a Lélek segít a test elleni harcban, a Lélek tudatosítja kik vagyunk – az nem egy természeti jelenségként, általános hatásként tapasztalható, hanem mindenkinek személyesen a saját életében. Isten Lelkének munkái leginkább egyéni átélésekben érhető tetten. Ezért Isten Lelkének erejét, hatását emberi életeken keresztül tapasztalhatja a világ, egyéni szolgálatokon keresztül közvetíthetjük a társadalomban.

A mai igénk egy ilyen egyéni életet tár elénk, ahogy a Lélek működött az életében.

2)Előzmények

Növekedés áldása

A Jeruzsálemi gyülekezet növekedett. Isten megáldotta a szolgálatukat, emberek közötti forgolódásukat és ennek eredményeként tapasztalták, hogy a közösség naponta gyarapodott az üdvözülőkkel. (Apcsel 2:47)

Ez a tény mindig megdöbbent engem. Naponta újabb személyek csatlakoztak a gyülekezethez. Micsoda hatása lehetett a hívőknek akkor. Persze közel volt időben a Lélek kitöltésének hatalmas csodája, de biztos, nem csak egy halványuló emlék okozta az emberek megtérését, hanem a megtértek bizonyságtevő élete.

*Ha ez a tendencia működne ma, az egyház összeroppanna a súlya alatt. Ha csak naponta egy személy térne meg, mi egy fél éven belül kinőnénk az imaházat.

*Vágyunk mi ekkora növekedésre? Három hónap után többen lennének a friss megtérők, mint a régi tagok. Vágyunk egyáltalán a hitetlenek megtérésére? Vágyunk a gonosz, tiszteletlen, züllött, erkölcstelen, önimádó, pénzhajhászó, hatalommániás emberek beépülésére? Természetesen a megtéréssel ezekből kiszabadulnának, de azért mondom így, mert most ilyeneket kell elérni és Krisztushoz vezetni. Netán titokban örülünk, hogy milyen jó, hogy nem ilyen eredményes a missziónk, így nem hígul fel a gyülekezet? Sajnos volt, ahol azért fékezték a missziót a tagok, mert azt mondták, ha így haladunk, felhígul a gyülekezet.

A növekedésben tapasztalt teher

Tehát gyarapodott a gyülekezet, ami problémákat hozott magával. Szembesültek azzal, hogy nő a tagság, de nincs elég szolgáló. Emiatt zúgolódás támadt a testvérek között, mert nem mindenki részesült a segítségből, a szolgálat áldásaiból.

Hát igen. A növekedés fájdalmakkal is jár. A gyarapodásnál kiderül, hogy hogy viszonyul a gyülekezet a szolgálathoz. Milyen arányban vannak a kiszolgálók és a kiszolgáltak.

*Te melyik csoporthoz tartozol? A benned lévő érzések szerint hova sorolnád magad? Inkább keresed azt, hogy mit lehet csinálni, kinek lehet segíteni, hova lehet elmenni? Akkor inkább tartozol a szolgálók közé. Vagy inkább azt ismered be, hogy azt figyeled, te kapsz-e annyi figyelmet, segítséget, telefonhívást, látogatást, mint más? Akkor sajnos a kiszolgáltakhoz akarsz tartozni. Persze vannak, akik életkoruk, testi állapotuk miatt kényszerülnek ide, nem az ilyenekről gondolkodom.

*Él az a szomorúság benned, ami egy idős testvérben, aki amiatt élt meg lelki harcokat, mert az egészsége miatt már nem tudott menni és részt venni szolgálatokban? Az akadályoztatás közben tanúsított érzése, magatartása bizonyította, hogy lelkében ott él a szolgálat vágya. Nálad mit bizonyít az akadályoztatáskori magatartásod? Szomorú vagy, vagy azt gondolod, hogy nem mehetek, de nem is baj, mert jól esik a lazítás?

Törekvés a probléma megoldására

A kialakult helyzetben a tanítványi kör kereste a megoldást a problémára. A tizenkettő vezetésével, iránymutatásával diakónusokat választottak, akik ellátták a szükségben lévő özvegyek – és minden bizonnyal más rászorulók – szociális támogatását.

Ebben a problémamegoldási folyamatban kerül a történetben előtérbe István, aki a Szentlélek munkájának személyes bemutatója, bizonyságtevője.

*Egy változó gyülekezet életében újabb és újabb problémák adódnak, amit meg kell oldani. A megoldandó feladatok bizonyos értelemben mutatják a gyülekezet életminőségét. Ha fegyelmi problémákat kell megoldani, akkor labilis lelkiállapotról mutat képet a közösség. Ha egyre gyarapodó szolgálatokat kell ellátni, akkor a missziós lelkületről tanúskodik a gyülekezet.

3)A kiválasztott szolga

A gyülekezet az apostolok vezetésével kiválaszt hét gondozót, akik majd kézben tartják a gyülekezet szociális szolgálatait. A kiválasztottakkal szemben követelményeket fogalmaznak meg. Ezek nem emberi igények, hanem Istentől kapott látásként megfogalmazott feltételek a szolgálathoz.

Legyenek olyanok, akikről az emberek is jó véleménnyel vannak, látszik az életükön, hogy Lélekkel és bölcsességgel teljesek.

Azon gondolkodtam, hogy hogyan tudták ezen feltételek szerint kiválasztani a hét személyt? Lefuttattak egy gyors állásinterjú sorozatot? Kértek önéletrajzot és motivációs levelet? Biztos, hogy nem. Inkább lehetett az, hogy a feltételek ismeretében eszükbe jutottak személyek, aki a gyülekezetben és a társadalomban való korábbi forgolódásuk alapján megfelelnek a kritériumoknak. Tehát olyan egyének kerültek képbe, akik már eddig is végeztek munkát, voltak olyan megnyilvánulásaik, ami bizonyította a bölcsességüket, és a Lélek által vezetett életet.

Valószínű, hogy ezek a személyek nem vártak valamilyen ünnepélyes felkérésre, hogy szolgáljanak, nem kérették magukat, ha feladatot kellett megoldani, nem panaszkodtak, hogy nincs idejük másokon segíteni, nem húzódoztak szolgálatok alól, mondva, hogy ez nem az én dolgom. Ahol szükség volt, ott segítettek, szolgáltak, bölcsességgel döntöttek és cselekedtek. Úgymond a háttérben is helytálltak, de most kiderül, hogy nem maradt titokban.

Jusson csak eszünkbe, hogy mit mondott Jézus a kegyes élet részleteiről!

Máté 6:3-4 Amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy a te adakozásod titkon legyen. És a te Atyád látja, amit titkon tettél, és megfizet neked nyiltan.

Ugyanezt az imádkozásra és a böjtölésre nézve is elmondja.

Aki titkon, azaz nem a nyilvánosságnak szolgál, az jutalmat kap. Milyen jutalomra számíthat az ilyen szolgáló? Még több, még felelősségteljesebb szolgálatra. A jó és hű szolga számíthat arra, hogy az ura még többet bíz rá, ha a kevesen hű volt. (Máté 25:21)

Sajnos vannak időnként, vagy gyakran olyanok Isten kertjében, akik egyből nagy dolgokban akarják megmutatni a hűséges sáfárkodásukat. Olyanok, akik egyből nagy megbízásokért állnak sorba de a láthatatlan háttérszolgálatokat nem szívesen végzik. Ez nem az isteni kiválasztás útja.

*Kinek szolgálsz? Az emberi szemeknek, látszatra, vagy Istennek, aki minden úgymond láthatatlan szolgálatot nyomon követ?

Milyen komoly tanácsot fogalmaz meg Pál az alábbi levélrészletben:

Ef 6:5-8 Ti, szolgák, félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek test szerint való uratoknak, tiszta szívvel, mint Krisztusnak. Ne látszatra, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái, lélekből cselekedjétek Isten akaratát, jóakarattal, mint akik az Úrnak szolgálnak és nem embereknek, tudva, hogy ha valaki jót tesz, az annak jutalmát veszi az Úrtól, akár szolga, akár szabad.

Több is rejlik a szolgában

A történetben kiderül, hogy az asztali szolgálatra kiválasztott István több ajándék birtokában is van. Miközben ellátja a rászorulókat, bizonyítja, hogy Isten általa többet is tesz, mint éhezőket megelégít.

Istvánon keresztül jelek és csodák is történnek. Láthatóvá válik a benne munkálkodó kegyelem és erő.

Mit bizonyít ez a beszámoló? Nekem azt üzeni, hogy nem kelletlenül végzi a rábízott munkát, hanem szívvel lélekkel, a Szentlélek segítségével. Lehet, hogy a szükségben lévő özvegyek között történik a csoda. Az is lehetséges, hogy más formában, más területen.

Ha bárhol is számonkérték, a Lélekkel bölcsen válaszolt, ami lefegyverezte a támadókat.

Lehetne azon gondolkodni, ha ilyen erő működik Istvánban, miért csak diakónus lett, miért csak a szociális munkát bízták rá? Nem túl alantas ez a szolgálat egy ilyen kvalitású egyénnek? Ez a kérdés emberi logikából születik. Isten országában nincs alantas munka. Ha a megváltó kész a rabszolgák feladataként számontartott lábmosást elvégezni, akkor minden követőjének késznek kell lenni a legkisebb, legalantasabb munkát elvégezni.

Vagy az is kérdés lehet, ha ő a szociális feladatokra lett kiválasztva, hogy tud ilyen kaliberű hatásokat is elérni, hogy tud általa Isten ilyen nagy erőket bemutatni? Hát a jelek és csodák azok nemcsak az apostolok hatáskörébe tartoznak? Nem. Isten minden szolgálati területen kész megmutatni a hatalmát az engedelmes szolgáló életén keresztül.

*Testvérem! Bármilyen szolgálatban állsz, lásd meg, hogy abban is tud Isten rajtad keresztül jeleket produkálni. Amennyiben hálával, engedelmesen végzed a munkát, fogod ezt is tapasztalni.

A Lélek jelenlétének még egy bizonyítéka

István az eredményes szolgálata miatt támadások kereszttüzébe kerül a zsidók között. Ebben a helyzetben is bizonyítja a Lélek erejét, munkáját. Nemcsak azzal, hogy bölcsen beszélt, és ezzel kivédte a támadásokat, hanem azzal is, hogy a rágalmazások idején is angyali tekintettel állt a vádlók között.

A Szentlélek nemcsak csodákkal és jelekkel bizonyítja erejét, hatalmát, hanem azzal az erővel is, ami a szelíd, alázatos emberekből árad.

István arca nem sugárzott gőgöt, önteltséget, lenézést, haragot, bosszúvágyat. Talán fájdalmat és szomorúságot érezhetett, de ebből nem lett a mélybe húzó megnyilvánulás, amit a test cselekedetei okoznak. Nem ébredt harag, ellenségeskedés benne, hanem a Lélek teremte a gyümölcsöt, a béketűrést, jóságot, szelídséget.

Ilyen viselkedés is bizonyítja a Lélek uralmát az életünkben.

Bárcsak a szelíd, alázatos, türelmes megnyilvánulásaink, békés, szeretetteljes tekintetünk is bemutatná a bennünk lévő Szentlelket!

4)Összegzés

  • A Lélek munkája a növekedés. A növekedésből származó kihívásokban csak a Lélek segíthet.

  • A szolgáló gyülekezetnek az egyre több feladattal kell megbirkózni. A tétlen gyülekezetnek a belső problémákkal kel foglalkozni.

  • A Lélek munkája nem várja meg a kiválasztást. Engedj neki a szolgálatban akkor is, ha még senki nem kért fel szolgálatra.

  • Hidd el, hogy nemcsak jelek bizonyítják, hogy benned van a Szentlélek, hanem a szelídséged is!

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s