Aki vérével vásárolt meg minket

Jelenések 5

1)Bevezetés

Régebbi időkben az emberek ha készítettek valamit, azt saját maguknak készítették. Ma, a piacgazdaság idejében legtöbbször a készült termékek a piacra készülnek, azért hogy valaki megvegye és használja. Sokan állítanak elő így terméket és vásárolnak mások által létrehozott árukat. Valaki egyszer azt mondta erre a piacgazdaságra, hogy egész életemben kacatokat gyártok, hogy az így kapott fizetésből mások által készített kacatot megvásároljam.

Ma tehát már természetes, hogy amit valaki gyárt, azt nem magának állítja elő. Van valaki, aki nem így áll azokhoz, amiket létrehozott. Isten, minden élő alkotója, teremtője nem azért hoz létre életeket, hogy az másé legyen. Isten azt szeretné, hogy minden élő az ő valós tulajdonaként éljen. Ezért mindent meg is tesz, hogy az ember, az ő alkotása az övé legyen.

2)Elveszettek visszavásárlása

Isten megalkotta a világot és benne az embert. Isten alkotása vagyunk. Azonban az alkotás nem kívánt az alkotóval élni, elfordult tőle, saját útra tért. Az ember különleges teremtmény. Döntési joga van arra, hogy a Teremtővel legyen vagy nem. Választhat, hogy a mindenség Urával jár, vagy megy a maga útján.

Isten azonban az elszakadás után is mindent megtett, és megtesz azért, hogy az elfordult alkotásait újra magához visszavezesse. Nem erővel, hanem szeretettel.

*Elhiszed, hogy Isten alkotása vagy? Tapasztalod, hogy Isten veled is kapcsolatba akar lenni? Érzed, hogy a szeretetével igyekszik elrendezni a valamilyen mértékben megromlott kapcsolatot? Szembesültél már valaha azzal, hogy elveszett vagy? Érezted már valamikor, hogy hiányzik valami az életedből, hiába megvan mindened?

Ezek a kérdések nagyon fontosak ahhoz, hogy kapcsolatunk a Teremtővel helyreálljon.

A János által látott eseménysor nem kizárólag erről a kérdésről szól, inkább csak utal rá. Amikor az egyedül méltó Bárányt bemutatja, megjelenik benne Istennek ez a visszavásárló kegyelme. A magasztaló, énekkel dicsérő csoport fejezi ki azt, hogy azért méltó a könyv átvételére és a pecsétek feltörésére, mert megöletett és vérével vásárolta meg az elveszetteket Istennek.

Jézus küldetésének célja, az elveszettek megkeresése és megtartása

Jézus Krisztus a Jerikóban élő fővámszedő Zákeus megtérésekor fogalmaz meg egy nagyon fontos önjellemző kijelentést.

Luk 19:10 Mert azért jött az Emberfia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.

Minden tanítása, minden elvégzett csodája, minden emberekkel folytatott személyes beszélgetése ennek érzékeltetéséért történt. Kereszthalála pedig tökéletesen beteljesítette ezt a célt.

Ki az elveszett?

Úgy látom, ma van egy komoly akadály arra nézve, hogy ez a megmentő találkozás létre jöjjön. Ez pedig az, hogy az ember nem tudja, nem akarja belátni, hogy elveszett. Nincs elveszettség tudata.

Úgy érzi az emberiség és benne az egyén, hogy mindent kézben tart, tudja mi a célja és azt érzi, mindene megvan, hogy azt el is érje. Látszólag hatalmában tartja a természetet, amikor jégelhárító ágyúval oszlatja a felhőket, mégis tehetetlen, amikor több, mint 100 mm csapadék hull le, mint néhány nappal ezelőtt Zala megyében. Jó tervei vannak és megfelelő adottságai annak végrehajtásához.

Fokozódik ez a baj azzal, hogy nem látja be, hogy az elveszettség más szempontból érvényesül. Ézsaiás fogalmazta meg nagyon szépen. Érdekes, hogy épp Isten szenvedő szolgájáról írt gondolatok között mondja ki, mi az elveszett állapot lényege.

Ézs 53:6 Mindnyájan, mint juhok, eltévelyedtünk, mindenki a maga útjára tért, de az ÚR őrá vetette mindnyájunk vétkét.

Az elveszett állapot az, amikor az ember megy a maga feje után. Amikor nem hallgat és nem figyel a Teremtőre. Ezért is jelenik meg az elveszetteket kereső Jézus a pásztor képében is.

Péter levele is erősíti ezt a nézőpontot.

1Pét 2:25 Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához.

A megtérő ember életének legfőbb változása, hogy a látszólag tudatos életvezetésből, ami valójában tévelygő bolyongás, odaszegődik a tökéletes utat mutató Pásztorhoz.

*Milyen szerepet tölt be az életedben az Isten irányítása, vezetése? Mennyire nyer teret a Tőle kapott tanács, cél? Ha vezetése nélkül a magad útját járod, elveszett vagy. Szükséged van a téged kereső Megváltóra!

Ezen elmélkedve és a témával foglalkozó igéket olvasva bukkantam egy döbbenetes önjellemzésre.

Zsolt 119:176 Tévelygek, mint az elveszett juh. Keresd meg szolgádat, mert parancsolataidat nem felejtettem el!

Felismeri a tévelygő, elveszett állapotát és kéri a megkeresést. Annak ellenére támadt benne az érzés, hogy ismeri és emlékezik is a parancsolatokra. Ez félelmetes! Válhat úgy tévelygővé az ember, hogy Isten igéjét, parancsolatait ismeri? Térhet a saját útjára, haladhat a maga feje után annak ellenére, hogy nem felejti el isten parancsait? De még mennyire!

Bibliai példák igazolhatják ezt.

Jézus Pilátus előtti kihallgatásakor, amikor a helytartó szabadon akarja engedni:

Ján 19:6-7 Amint meglátták őt a főpapok és a szolgák, így kiáltoztak: Feszítsd meg, feszítsd meg! Pilátus pedig azt mondta nekik: Vigyétek el őt ti, és feszítsétek meg, mert én nem találok benne bűnt. De a zsidók így feleltek: Nekünk törvényünk van, és a mi törvényünk szerint meg kell halnia, mivelhogy Isten Fiává tette magát.

Mire építették az elutasító, halálba küldő vádjukat? Az Isten beszédére, a törvényre. Félreértelmezték, elferdítették, így vált tévelygés alapjává.

Jézus is utal ilyen helyzetre, amikor készíti a tanítványokat a rájuk váró üldöztetésre:

Ján 16:2-3 A zsinagógákból kizárnak titeket, sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megöl titeket, úgy véli, hogy Istennek tesz szolgálatot vele. Mindezt azért teszik, mert nem ismerték meg sem az Atyát, sem engem.

Ján 16:2 (Károli) A gyülekezetekből kirekesztenek titeket; sőt jön idő, hogy aki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik.

Az új közösséget a régi egyház azzal a meggyőződéssel üldözte, hogy ezzel istentiszteletet gyakorol. Miközben azt gondolja, hogy a legnemesebb parancsot hajtja végre, valójában tévelyeg.

Péter is utal ilyen magatartásra, amikor a megváltásról ír, amit Pál is komoly levelekben fejteget:

2Pét 3:15-16 És a mi Urunk hosszútűrését üdvösségnek tartsátok, ahogyan szeretett testvérünk, Pál is írt nektek a neki adott bölcsesség szerint szinte minden levelében, amikor ezekről szól. Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyeket a tanulatlanok és állhatatlanok csűrnek-csavarnak, mint más írásokat is a maguk vesztére.

A nehezebben érthető igei részek kiforgatása, személyes elképzelésekhez való igazítása egy önmagára veszélyes tévelygésbe sodorhatja az embert.

*Nagyon kell vigyázni testvérek. Attól, hogy valaki olvassa az igét, ismeri Isten szavát, még nem magától értetődő biztonság arra nézve, hogy nem válik tévelygővé, hogy nem lesz olyan egyén, akinek fel kell kiáltani, „Keresd meg szolgádat…”

Egy segítő tanács ebben a témában:

1Kor 8:1-2 Ami a bálványáldozati húst illeti, tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismerete. Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ha pedig valaki azt hiszi, hogy ismer valamit, az még nem ismerte meg úgy, ahogyan ismernie kell.

A gyarapodó ismeret – legyen bármilyen területen is – könnyen felfuvalkodottá tehet. Ennek alapja, hogy az ember úgy látja, milyen jól ismer már valamit. Ekkor elfelejti, hogy még egyáltalán nem ismeri úgy az adott témát, ahogy kellene azt ismernie.

*Testvérem! Ha azt érzed, önmagadra nézve, hogy már elég jól ismered a Bibliát, akkor vigyázz, nehogy beleess a felfuvalkodottság csapdájába és komoly tévelygésbe kerülj!

Mit jelent az, hogy keres az Úr?

Jézus azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Mit jent az, hogy Ő keresi az elveszettet? Azért teszem fel a kérdést, mert a Bibliából azt látjuk, hogy Isten előtt nincs semmi titokban. Mindenkit ismer, mindenkiről tud mindent, még a hajunk szálainak számát is ismeri, még ki sem mondjuk a szavakat, ő már érti, mit fogunk mondani. Ilyen tények mellett, hogy lehet az, hogy Jézus keresi az elveszetteket?

A keresés nem azt jelenti, hogy nem vagyunk nyilvánvalóak Jézus előtt. Ezzel a kifejezéssel azt akarja értésünkre adni, hogy Ő mindent megtesz azért, hogy kapcsolatba kerüljünk.

Gondoljunk arra, amikor valakivel egyeztetünk egy későbbi beszélgetést, de még nem tudjuk az időpontot és a helyszínt és azzal búcsúzunk egymástól, hogy egyikőnk azt mondja, „Majd keresni foglak.” Ezzel a további egyeztetésre, kapcsolatfelvételre irányuló törekvést fejezzük ki, nem pedig azt, hogy akkor nem fogjuk tudni, hol van az illető.

Vagy, amikor valakit felhívunk, de nem vette fel elfoglaltsága miatt, és visszahív bennünket, úgy is utalhatunk az elmaradt beszélgetésre, hogy azt mondjuk, „Láttam, kerestél.” Ez sem arra utal, hogy láttam, éppen nem tudtad, hol vagyok – bár ez is fennállhat – hanem arra, hogy mondani akart valamit, kapcsolatba akart lépni velem.

Ha értelmezni akarjuk, mit jelent az, hogy Jézus keres, azt is mondhatjuk, hogy személyes kapcsolatba akar lépni, hogy meg tudjon menteni az elveszett állapotból.

*Tapasztaltad már, hogy keres téged is Jézus?

  • Egy hirtelen kialakult veszélyhelyzetben érthetetlen módon elkerült a baj, megúsztad a szituációt?

  • Egy kilátástalannak tűnő anyagi helyzetben valaki érthetetlen módon segítséget nyújtott neked?

  • Egy filmben hallottál egy neked szóló mondatot, láttál egy személyesen érintő jelenetet?

  • Egy könyvet olvasva érezted, hogy valami nagyon komolyan elgondolkodtat?

  • Ismersz személyeket, akik felfoghatatlan türelmet, békességet közvetítenek, jó a társaságukban lenni, bár nem értesz egyet Krisztusba vetett hitükkel?

  • Ami már közvetlenebb megszólítás, ha valaki meri olvasni a Bibliát és azt tapasztalja, hogy az éppen olvasott rész az a lehető legkonkrétabban rá illik, neki szól.

Biztos vagyok abban, hogy mindenkire igaz személyesen ez a kijelentés: Az Ember Fia azért jött, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett. Ne menekülj a keresés elől, inkább ragadd meg a lehetőséget és keresd te is Őt!

Két ige hadd bizonyítsa, hogy a lehetőségek nem biztos, hogy vég nélküliek.

Ézs 55:6 Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van!

Jób 33:13-17 Miért perelsz vele? Azért, mert egyetlen beszédre sem felelt? Pedig Isten szól egyszer vagy kétszer is, de nem törődnek vele. Álomban, éjjeli látomásban, amikor mély álom száll az emberre, és amikor fekvőhelyén szendereg, akkor nyitja meg az ember fülét, és megpecsételi intelmeit. Így fordítja el az embert a rossz cselekedettől, és így rejti el a kevélységet az ember elől.

3)Összegzés

  • Az Isten Báránya vérével fizetett azért, hogy te újra Isten tulajdona lehess.

  • Ez a tranzakciónak csak egy részlete.

  • Most keres téged, hogy kapcsolatba kerülhessetek. Talán azért, hogy beláttassa veled, elveszett állapotban vagy, mert a magad feje után mész, tévelyegve.

  • Nemcsak üres időtöltésért keresi a kapcsolatot veled, hanem azért, hogy kimentsen az elveszett állapotból. Hogy ne tévelyegve bolyongó egyén légy, hanem céltudatosan haladó tanítvány.

Mit felelsz erre?

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s