Élet a szövetségben

Jeremiás 11:1-23

1)Bevezetés

Továbbra is megvan bennem az a furcsa érzés Jeremiás könyvét olvasva, hogy hogyan juthat el egy nép odáig, hogy Isten keményen fellépésre kényszerül velük szemben. Megengedi, hogy egy terjeszkedő nagy hatalom, a Babilóniai birodalom leigázza őket és távoli vidékre hurcolva fogságba vigyék többségüket.

S ha ez így van, mi értelme van a próféta küldetésének? Nem más, mint az egyéni megtérés lehetősége. Nem mindegy ugyanis, hogy valaki hitetlenül megy egy idegen környezetbe, egy idegen kultúrájú és vallású vidékre, vagy Istennel élő, mély kapcsolatban.

*Mindjárt egy párhuzam. Ha ez a világ megég és minden elmúlik, ha megállíthatatlan a gonoszság sokasodása és a közelgő végítélet, miért van értelme hirdetni az evangéliumot? Azért, mert nem mindegy, milyen állapotban ér minket az előre jelzett nyomorúság, vagy maga az ítélet. Nem mindegy, hogy valaki hitben, Istennel élő, szövetséges kapcsolatban lép át a túlvilágra, vagy hitetlen, ellenséges viszonyban kell ezt megélnie.

A hitben járó Dánielnek és társainak az idegen országba történt elhurcolás, a fogság nem jelentett tragédiát, mert a kapcsolatuk rendezett, elmélyült volt Istennel. Ők példái annak, miért kell megállíthatatlan történelmi folyamatok között a megtérést hirdetni és az Istennel való kapcsolatot folyamatosan megvizsgálni. A most rendbe tett kapcsolat a jövőbeli helytállás garanciája.

Az is fontos kérdés, hogy milyen jelentősége van most nekünk ennek az igének? Van-e értelme egy kb. 2500 éves történetet és annak mondanivalóját vizsgálni? Mivel ez Isten szava, így mindenképpen. Isten beszédének mindig van aktualitása, jelentősége. Mindennél fontosabb a Biblia és annak minden részlete.

2)Emlékeztetés a szövetségre

A mai szakaszunk első része a szövetségre emlékezteti a népet és arra nézve fogalmazza meg intő gondolatait.

Isten kihozta a népét Egyiptomból, ahol közel négyszáz évet töltöttek. Az ott töltött idő alatt elnyomásba kerültek, az ország rabszolgái lettek. Ezért is nevezi úgy Isten azt a helyet és időszakot, hogy vaskohó. Erről a helyről tehát megszabadította őket és a Sinai hegyhez érve szövetséget kötött velük. Ott jelentette ki a parancsait és ennek megtartásához kapcsolta a kölcsönös kapcsolatot. Ami Istent kötötte ebben a szerződésben, azt Ő hiánytalanul teljesítette, nevezetesen, hogy nekik adta a megígért Kánaán földjét.

Csakhogy a szövetséget a nép nem tartotta meg. Lehangoló képet ír le Isten a prófétának. A 8. versben olvashatjuk ezt. Nem hallgattak Istenre, nem figyeltek rá és mindenki a megátalkodott gonosz szíve szerint élt. Ezért tart ott a nép, ahol éppen tart, ezért kapják a leigázás fenyegető hírét.

Ami a lényeg, hogy Isten ezekről beszél a népével.

*Ma is van szövetsége Istennek az emberrel. Nem nemzeti szinten, nem közösségi vonatkozásban, hanem egyenként kötött szövetség formájában. Ma nem kollektíven ment meg Isten és ajánl szövetséget, hanem személyre szabva.

*Tud erről beszélni Isten veled? Tud emlékeztetni arra, amikor kihozott a fogságból, a bűn szolgálatából? Megtörtént, már, hogy megértetted, te is a bűn mocsarában vergődsz, ahonnan csak úgy tudsz menekülni, ha valaki kihúz abból?

*Volt ezek után szövetségkötésed? Elfogadva a felajánlott szerződést, oda tetted a magad pecsétjét a keresztséget, a bemerítést. Igen, ma ez az ember oldaláról a szövetség pecsétje. Miután elfogadtam a megszabadító kegyelmet, elkezdem a Megváltó példáját követni. Mi volt Jézus első példaértékű tette, amivel megjelent a nyilvánosság előtt? Az, hogy bemerítkezett. Ő is be akarta tölteni az igazságot. Bár ő nem a bűnbocsánat utáni engedelmességi lépésként vállalta fel, hanem a példaadás céljából.

*Ha volt szabadulásod és szövetségkötésed, most milyen állapotban van a kapcsolatod? Az említett két témában milyen jellemzést mondhatna neked az Úr? Figyelsz a szavára és hallgatsz arra, amit mond? Mi irányít téged, Isten szava, vagy a saját szíved, fejed diktál? Egyáltalán milyen a szíved? Most is formálódó, szentségre törekvő, vagy megátalkodott és gonosz? Milyen durva minősítés ez! A szó jelentési tartalmát még így lehetne részletezni: akaratosság, csökönyösség, konokság, makacsság, nyakasság, önfejűség. Ez az egyik legnegatívabb jellemző, amit Isten emberre ki tud mondani. Miért? Mert ez az állapot az, aminek meglétében nem tud semmit kezdeni az emberrel. Bármilyen rossz állapotban tud segíteni, ha valaki beismeri azt és változást szeretne. A megátalkodott szívvel nehezen tud mit kezdeni. Persze ez sem lehetetlen neki, de keményebb eszközöket kell alkalmaznia.

*Tehát milyen jellemzést fogalmazhat meg rólad az Úr?

Aki nem hajlandó Istenre hallgatni, elérheti, hogy Isten sem hallgat rá

A folytatásban már a következményeket is részletezi Isten. A nép, aki nem hallgatott Szabadítójára és megszegte a létrehozott szövetséget szörnyű jövő elé néz. „Veszedelmet hozok rájuk, ami elől nem tudnak elmenekülni.” Továbbá kiáltanak, de nem hallgatom meg őket. Sőt, még a prófétának is megtiltja, hogy könyörögjön értük.

Tudom, félelmetes ez. Istenről, akit hajlandóak vagyunk jónak nevezni, ilyen kemény képet látunk. Mit jelentsen ez?

Úgy látom, hogy ez is a nép érdekeit szolgálja.

Figyeljük csak meg, minek nevezte Isten az egyiptomi állapotot? Vaskohónak. Egy olyan eszköznek, amiben szörnyű folyamatok játszódnak le, de a végeredmény hasznos.

Nem tudom, ki ismeri a vaskohó működését, lényegét? Csak az üzenet kedvéért fontos dolgokat hadd említsem. A kohóba helyezik a vasércet, amiből szeretnék kinyerni a vasat. Ehhez még adnak segédanyagokat és kokszot, ami az olvadáshoz szükséges magas hőt biztosítja. A kohó aljára érve ez az anyag átalakul és lesz belőle vas és a felesleges szennyező anyagok különválva, mint salak. Ezeket külön lecsapolják, és hasznosítják. A lényeg, hogy bár több ezer fokon történik az átalakulás, de a célja a tisztulás. Egy nép életében többször fennállhat a „kohó állapot”.

 • Isten elengedte Jákóbot és családját Egyiptomba, mint egy 70 fős csoportot és négyszáz év után, gyarapodva, változások után kihozta őket onnan. Egy Istenhez kiáltó, könyörgő nép jöhetett ki a szolgaságból. De nem ez volt az egyetlen kohó.

 • A pusztában töltött negyven év is ezt a szerepet töltötte be. Meg kellett tisztítani a népet az elégedetlenkedő, lázadó elemektől.

 • A Jeremiás által is jövendölt Babiloniai fogság is egy ilyen kohó, hisz a fogságból egy újjáépítésre is kész közösség tér vissza, akik megépítik a lerombolt templomot és Jeruzsálem falait. Érdekes, hogy hetven évig senkinek nem jutott eszébe azok közül, akik otthonukban maradhattak.

 • Egyfajta kohó lehetett Izrael életében az újjáépítéstől Keresztelő Jánosig terjedő közel ötszáz év is. Nézzük csak, hogy az ez alatti időszakról nincs könyv a Bibliában. Amíg hallgat az Úr, ég a kohó is.

 • A Jézus után létrejött egyháznak az első három évszázad egy tisztaságot garantáló kohó volt, amit az üldöztetés, az állandó fenyegetés tüze érvényesített.

 • Aztán az elismertség időszakában szépen jött az, hogy újra felgyűlt az egyházban a szenny, a salak. De egyfajta tisztulást szolgálhatott a 7. 8. században lezajlott iszlám terjeszkedés, az iszlám birodalom hódítása.

 • Majd újabb belső tüzet gerjesztett és tisztulást munkált az 1500-as években végbement reformáció is.

Enged Isten ilyen kohósítási folyamatot ma is népének életében? Lehet ma is megpróbáltatás a tisztulás érdekében? Lehet. Talán már zajlik is, csak még nem éget annyira.

 • Mert az iszlám mai terjedése is hozhat megpróbáltatást a keresztyén világ számára.

 • A nyílt társadalom elvét képviselő közösségek érdekérvényesítő tevékenysége eredményezhet égető harcokat a hívőknek.

 • Az új világrend épülése okozhat még kemény helyzeteket a Krisztus követők számára.

Ezek megállíthatatlan folyamatok. Az viszont nem mindegy, hogy a benne lévő egyének, mikét formálódnak. Hagyják-e, hogy Isten tisztító munkája végbemenjen, vagy salakként kerülnek ki és mennek az örök tűzre.

*Miként szeretnéd megélni a történelem nehéz időszakait? Tisztulást eredményező folyamatként, vagy megátalkodott szívvel a salakban akarsz maradni, amit kivetnek majd az utolsó napon?

*Igyekszel-e hallgatni Isten szavára, hogy Ő is hallgasson majd rád a megpróbáltatásokban, vagy a problémamentes időszakban figyelmen kívül hagyod a parancsait és vállalod, hogy a bajban kiáltva esetleg nem hallgat rád?

A próféta küzdelme

Van még egy apró részlet, amit szeretnék megragadni.

Mit jelent az, hogy Isten megtiltja Jeremiásnak, hogy könyörögjön a népért? Arra mutat rá, hogy Jeremiás könyörög ezért a népért. A tiltás így számára nem egy könnyebbséget okozó felszabadítás, hanem egy terhet jelentő állapot.

*Higgyék el a testvérek, hogy Isten szolgái rengeteget küzdenek a rábízott népért. Sokat könyörögnek, sok igyekezetet megvalósítanak. És rengeteget gyötrődnek, hisz ők azok, akik közvetítik az Isten parancsát, és amikor azt látják, hogy ezt figyelmen kívül hagyják, és mindenki a megátalkodott szíve után megy, az nagy fájdalmat okoz nekik.

*Nekem is nagy fájdalmat okoz, amikor egy igehirdetésben elmondott tanítás után azt látom, hogy semmi eredménye, mert a benne elmondottakkal éppen ellentétes dolgok történnek.

3)Amit az Úr ültetett, azt kivághatja

Isten hoz egy újabb képet figyelmeztetésül.

Jeremiás könyvében többször előkerül a templom képe és a templom jelentőségének félreértelmezése. Egy kérdéssel fogja meg a figyelmüket: „Mit akarsz népem a templomomban?”

A nép azt gondolta, hogy önmagában a templom, mint épület és a benne bármilyen lélekkel is végrehajtott istentisztelet megmentő erejű számukra. Isten rámutatott már egy korábbi részben is, hogy ez hiábavaló hozzáállás:

Jer 7:4-7 Ne bízzatok hazug beszédekben, ezt mondva: Az ÚR temploma, az ÚR temploma, az ÚR temploma ez! Mert csak ha valóban megjobbítjátok útjaitokat és cselekedeteiteket, ha igazságosan ítéltek ember és felebarátja között, ha a jövevényt, az árvát és az özvegyet nem nyomorgatjátok, és ártatlan vért sem ontotok ki ezen a helyen, és idegen istenek után sem jártok a magatok veszedelmére, akkor engedem meg, hogy ezen a helyen lakozzatok, azon a földön, amelyet atyáitoknak adtam öröktől fogva mindörökké.

Észaiással is közöltetett hasonló figyelmeztetést Isten:

Ézs 1:12-20 Ha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjetek, ki kívánja tőletek, hogy udvaraimat tapossátok? Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot, az illatáldozat utálatos előttem. Újhold, szombat és ünnepre hívás? Bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. Újholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlöli a lelkem, terhemre vannak, elfáradtam viselni. Ha kitárjátok kezeteket, elrejtem szememet előletek. Sőt ha megsokasítjátok is az imádságot, akkor sem hallgatom meg: kezetek vérrel van áztatva. Mossátok meg, tisztítsátok meg magatokat, távoztassátok el szemem elől gonosz cselekedeteiteket, szűnjetek meg gonoszt cselekedni. Tanuljatok meg jót tenni, törekedjetek az igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, szolgáltassatok igazságot az árvának, és hozzatok ítéletet az özvegy ügyében! Gyertek hát, törvénykezzünk, azt mondja az ÚR! Ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, ha vérvörösek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Ha engedelmesen hallgattok rám, élhettek e föld javaival. De ha vonakodtok, sőt pártot üttök, fegyver emészt meg, mert az ÚR szája szólt!

A templom tehát, a benne megszokásból végrehajtott ünneplések semmit nem érnek, ha nincs mögötte tiszta, megújulást átélő szív.

Szomorú képpel írja le Jeremiás ezt a helyzetet. Isten által ültetett olajfa Izrael, de Ő, az ültető borította lángba és tördelte le ágait.

Amit ültet az Úr, azt akár ki is vághatja.

4)Isten szolgája, mint áldozati bárány

Végül itt is egy személyes biztatást végez Isten a küzdelmeket átélő próféta felé. Tudatja vele, hogy mit terveznek ellene. Ez teljes mértékben meglepi, nem is gondolta, hogy ilyet terveznek ellene.

A nép nem tudta elviselni a próféta által közölt kijelentéseket, mert az nekik nem volt logikus és elfogadható. Soha nem volt még olyan, hogy Isten embere azt mondja az Úr parancsaként, hogy hajtsátok fejeteket Babilon jármába.

Jer 27:11 Azt a nemzetet pedig, amely nyakába veszi a babilóni király jármát, és szolgál neki, meghagyom a maga földjén – ezt mondja az ÚR –, és művelheti azt, és lakhat benne.

Mivel tehát ez nem illeszkedik a korábbi tapasztalatokhoz, és ezáltal elfogadhatatlan ez a prédikáció, el akarják tenni láb alól annak hirdetőjét.

Isten azonban nem hagyja annyiban ezt a cselszövést. Igazságos ítéletét helyezi kilátásba, és ezzel biztatja a prófétát.

*Nagyon sokszor kísért ma is ez a folyamat. Könnyebb az ige hirdetőit kiiktatni, mint a hirdetett üzenet alapján formálódni.

*Hallottam én olyan helyzetről, amikor a lelkipásztort „ki kellett menteni” a közösségből. De olyat is, hogy a nyájat kellett megmenteni a pásztortól.

*Ma már ritkán történik az, hogy ki akarják iktatni az igehirdetőket. Az inkább gyakori, hogy az üzeneteiket elengedik a fülük mögött. Vagy egyszerűen meg sem hallgatják. Inkább mennek más közösségbe, vagy fordulnak az internet adta lehetőségekhez. Vagy még az is megtörténhet, hogy inkább egyáltalán nem is hallgatnak igehirdetéseket, mert mindegyik bántja a nyugalmukat.

5)Összegzés

 • A világ a vég felé halad.

 • Van már szabadulási és szövetségkötési emléked? Van mire emlékeztetnie Istennek téged?

 • Komolyan veszed-e a szabadulásodat és a szövetségedet Istennel?

 • Ugye inkább hallgatsz szavára és követed parancsait, minthogy megátalkodott szíved szándéka után menj?

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s