Idősek és fiatalok a gyülekezetben

Titusz 2:1-8

1)Bevezetés

Egy gyülekezet közös küldetése, hogy képviselje Krisztust és hirdesse a megváltás evangéliumát. Bár ez a legtöbb esetben egyéni munka, a közösségnek is van felelőssége ebben. Egy idős testvér által az Úrhoz vezetett személy ne botránkozzon meg egy gyülekezetbeli fiatal életén, ugyanakkor egy fiatal testvér szolgálatára megtérő kortársa se ütközzön meg idősek viselkedésén. Egymás munkáját, szolgálatát erősíteni és építeni kell.

Igaz, hogy csak egy vonatkozásban írta le Pál a tanácsainak indoklását, de úgy érzem, minden viszonylatban ez a szempont. Azért kell minden korosztálynak figyelni a magaviseletére, „nehogy miattuk érje gyalázat Isten igéjét.”

Ezért kap Titusz is a szolgálatához olyan eligazításokat, melyek az idősek és fiatalok viselkedésére irányuló tanításra buzdít.

2)Kissé távolról szemlélve a témát

Mielőtt a tanácsok részletes vizsgálatába kezdenénk, gondoljuk át kissé általánosabban a helyzetet. Az apostol a fiatal szolgatársát buzdítja, hogyan vezesse, tanítsa a rábízott Krétai gyülekezetet. Ennek része, hogy a közösségben lévő korosztályokat tanítja a megfelelő magaviseletre.

A korosztályok viselkedése igehirdetési téma

Sok témáról szólhat az igehirdetés. Rengeteg teológiai kérdést kell az igehirdetőknek tisztázni. Mégsem kizárólag ilyen témákat, tanácsokat ad Pál, hanem hétköznapi, viselkedésbeli, magatartási témákról ír Titusznak.

Ezzel azt láthatjuk be, hogy hívő életünkben nem az a lényeges önmagában, hogy milyen mély, összetett, átfogó, aprólékos bibliai ismeretünk, teológiai tudásunk van, hanem az, hogy milyen az életünk, magatartásunk, hétköznapi életvitelünk. (Meg kell jegyezni, hogy a bibliaismeret fontos, hisz ez formálja a gondolkodást, az pedig kihat a viselkedésre. Tehát nem a biblia ismerete ellen szólok, csak azt érzékeltetem, hogy önmagában a Bibliából szerzett tudás kevés.)

Ahogy a presbiterek, diakónusok kiválasztásánál sem teológiai elvárások vannak felsorolva, hanem életviteli és életvezetési szempontok, úgy itt is ilyeneket látunk.

*Mi a fontos az életedben, a hívő életvitelben? Elmélet, tudás, bibliaismeret? Vagy a magatartás, viselkedés is? Netán ez fontosabb, mert ez bizonyítja, milyen a teológiai tudásod?

Idős és fiatal egyaránt tanítást kap

Egyszerre kap eligazítást az idős és a fiatal. Mit jelent ez? Azt, hogy senki sem érte el a tökéletes szintet, mindenkinek van még miben fejlődni, változni, vagy legalábbis van mire odafigyelni. Senki nem mondhatja – sem idős, sem fiatal – hogy már mindent tökéletesen csinál, életvitele, magatartása hibátlan.

*Kedves Testvérem! Milyen az énképed? A szentségben, magaviseletben milyennek tartod magad? Belátod, és elfogadod, hogy van mire odafigyelni, van miben fejlődni, van mit tökéletesíteni? Hidd el, ez a helyes hozzáállás. Tedd magadévá a tanácsokat megfogalmazó apostol vallomását!

Fil 3:12-14 Nem [mondom], hogy már elértem, vagy [hogy] már tökéletes volnék; hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Atyámfiai, én énmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna: De egyet [cselekszem], azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nekik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.

*Tudod, mivel mérheted le igazán, hogy megvan-e benned ez a hozzáállás. Azzal, ahogy viselkedsz, amikor valakitől a hiányosságaidra nézve kapsz véleményt. Amikor valaki rámutat arra, hogy a beszéded, magatartásod, munkád, szolgálatod hiányosságokat mutat. Ha sértődötten és indulattal reagálsz, akkor nem elég mély benned a tökéletlenség tudata. Ha az első rossz érzéseidet le tudod küzdeni – mert ez szinte elkerülhetetlen, ha kritikát kapunk – és átgondolod a véleményt és változtatásra törekszel, akkor bebizonyítod, hogy nem tartod magad tökéletesnek.

*Kedves idős testvérek! Tekintsetek úgy a fiatalokra, mint akiket Isten formálja, akik még nem tökéletesek! Ugyanúgy, kedves fiatalok, tekintsetek úgy az idősekre, akik még nem érték el a szentség tökéletes szintjét, még ők is tanulásban állnak!

(Délelőtt a bevezetési rész alapján szólt az igehirdetés. Itt hallgathatja meg. )

 (Délután a részletekről szóltam. Mivel a vázlat a felsorolt magatartási formák görög jelentéseit is taglalja, nem mindenkinek élvezetes olvasni. Hasznos lehet közvetlenül a tanítás hallgatása.)

3)Az idős férfiakról

A megszokottnak mondható sorrendben adja Pál a tanácsait a különböző korosztályú testvérekre nézve. A férfiakkal kezdi, pontosabban az idős férfiakkal.

Hat jellemzőt említ az apostol, amire oda kell figyelniük.

Nekem mindig elgondolkodtató, hogy egy ilyen felsorolásban miért épp azok vannak. Ha egy korcsoport helyes magatartását akarjuk leírni, azt nem hat jellemzővel tehetjük meg. Sokkal több szempontot elvárást kellene említeni. Azt látom, hogy akkor, ott, annak a megszólított csoportnak azok voltak a legfontosabb tanácsok, ezekben kellett formálódni, változni.

Mértékletes, tisztességes, józan

Az első felsorolás három eleme ez.

Lássuk ezeknek a görög formáját és azok jelentését.

(józanok, G3524)
G3524   νηφάλιος, ία, ον (néphaliosz, ia, on)
józan, mérsékelt alkoholfogyasztású, fegyelmezett
Etimológia: G3525
(Ógörög 2.)

G3524   νηφάλεος νηφάλιος (néphaleosz néphaliosz)
– józan, bort nem ivó
Etimológia: a G3525-ből
(Ógörög)

Valószínű, hogy az idősödő atyafiaknak Krétán gondjaik lehettek az itallal. Nem tudtak mértéket tartani, fegyelmezetten megállni ebben a kérdésben.

(mértékletesek, G4998)
G4998 σώφρων, ον, Gen: -ονος (szóphrón, on, : -onosz)
józan gondolkodású, mértékletes,
fegyelmezett, megfontolt, előrelátó
Etimológia: szósz ép, egészséges, sértetlen + G5424
(Ógörög 2.)

G4998 σώφρων (szóphrón)
– józan, mértékletes, épeszű, fegyelmezett, visszafogott
Etimológia: a szósz (ép, egészséges; biztos) a G5424 származéka
(Ógörög)

Ahogy telik az idő az ember életében, már nem tud annyira előre tekinteni, hosszú távon gondolkodni. Könnyen kialakul az „éljünk a mának” gondolkodás. Ugyanezt a tulajdonságokat a nőknél is említi Pál. A megfontolt, előrelátó, fegyelmezett gondolkodás mindkét oldalon szükséges.

(tisztességesek, G4586)
G4586 σεμνός, ή, όν (szemnosz, é, on)
1) tiszteletre méltó, jeles, kiváló, figyelemre méltó
2) tisztességes, becsületes
Etimológia: G4576
(Ógörög 2.)

G4586 σεμνός (szemnosz)
– tiszteletre méltó, szent; nemes, előkelő, ünnepélyes, méltóságteljes
Etimológia: a G4576-ból
(Ógörög)

Ez egy nagyon érdekes részlet. Nem csupán arról van szó, hogy saját értékrendje alapján mindenben tisztességesen járjon el, hanem az, hogy váljon tiszteletreméltó személlyé. Azon gondolkodtam, hogy milyen belső folyamatra kell figyelni, hogy valaki tiszteletre méltó legyen?

A tiszteletre méltó, egy külső minősítés. Így ez a jellemző olyan életvitelt kíván, amire a környezet reakciója a tiszteletre méltó minősítés.

Igaz, hogy már magát az idős kort is kell tisztelni, de ha ez magától értetődő lenne, nem hívná fel Pál a figyelmet arra, hogy törekedni kell ennek megvalósulására.

Bizonyos kutatások kimutatták, hogy azokat a személyeket tisztelik a környezetében élők, akin érezhető az önbizalom, a lelkesedés, a szakértelem, a segítőkészség, a kedvesség, őszinte köszönetnyilvánítási készség. Kiegészíti még ezt a pontosság és precizitás, és az őszinteség, ha ebben valami nem sikerül.

*Szeretnék olyan idős ember lenni, akinek nem kell kikényszeríteni, megkövetelni a környezetétől a tiszteletet, hanem az életvitelért, szeretetért, szolgálatért maga a közösség tartana méltónak a tiszteletre.

Épek, egészségesek a hitben, szeretetben, állhatatosságban

Álljanak itt is az eredeti szavak jelentésükkel

(épek, G5198)
G5198 ὑγιαίνω (hügiainó)
1) ép, egészséges állapotban van, jól van
2) (hitében) ép, romlatlan állapotban van
3) participium: egészséges
Etimológia: G5199
(Ógörög 2.)

G5198 ὑγιαίνω (hügiainó)
1) ép egészséges, jól van
2) ép, romlatlan
Etimológia: a G5199-ből
(Ógörög)

(szeretetben, G26)
G26 ἡ ἀγάπη, -ης (hé agapé, -ész)
1) szeretet
2) szeretetvendégség
3) ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν (1Jn 4:8), az Isten szeretet.
Etimológia: G25
(Ógörög 2.)

G26 ἀγάπη (agapé)
1) szeretet
2) szeretetvendégség
Etimológia: G25-ből
(Ógörög)

(hitben, G4102)
G4102 ἡ πίστις, -εως (hé pisztisz, -eósz)
1) hit
2) bizalom
3) hűség, megbízhatóság, hitelesség
4) meggyőződés (Róm 14:22), bizonyosság
5) bizonyíték (Csel 17:31)
Etimológia: G3982 *pith tövéből
(Ógörög 2.)

G4102 πίστις (pisztisz)
1) bizalom
2) meggyőződés, bizonyosság; bizonyíték
3) hit
4) hűség
5) megbízhatóság
6) hitelesség; hitel
7) ígéret; biztosíték, kezesség; szerződés
8) megbízás; rábízott holmi, letét
9) oltalom; fennhatóság
Etimológia: a G3982 *pith tövéből
(Ógörög)

(tűrésben, G5281)
G5281 ἡ ὑπομονή, -ῆς (hé hüpomoné, -ész)
1) tűrés, türelem, elviselés
2) kitartás, állhatatosság
Etimológia: G5278
(Ógörög 2.)

G5281 ὑπομονή (hüpomoné)
– tűrés, elviselés; türelem, kitartás, állhatatosság
Etimológia: a G5278-ból
(Ógörög)

Az idős embereknél sérülhet e három terület épsége, egészsége. Hitben, szeretetben és türelemben történhet törés, gyengülés.

Ugyanakkor a másik jelentés is előfordul, hogy gyengül a kitartás, a nehézségek elviselésének a képessége.

4)Az idős nőkről

A gyülekezetben egyaránt fontos mindkét nem helyes magatartása, megfontolt szerepvállalása.

Szentekhez illő magaviselet, ne rágalmazzanak, ne legyenek mértéktelen borivás rabjai, tanítsanak a jóra.

Amit a fiataloknak kell tanítani, az rájuk is vonatkozik.

Tehát legyenek még férjüket és gyerekeiket szeretők, tiszták, háziasak, jók, férjük iránt engedelmesek.

Szentekhez (illő, G2412)
G2412   ἱεροπρεπής, ές (hieroprepész, esz)
szenthez illő
Etimológia: G2413 + G4241
(Ógörög 2.)

G2412   ἱεροπρεπής (hieroprepész)
– szenthez illő
Etimológia: G2413 + a G4241 származéka
(Ógörög)

Egy önálló jelző a görög nyelvben. Olyan, mint például a magyar nyelvben az, hogy jóképű. Egy olyan jellemző, amit mindeni ért. Az asszonyi jellemvonásban van egy ilyen irány, amire törekedni kell.

(patvarkodók, G1228)
G1228   ὁ διάβολος, -ου (ho diabolosz, -u)
1) vádló, rágalmazó, uszító, hibáztató, félrevezető, ellenség, ellenálló
2) Ez a Sátán egyik neve, mivel ő az, aki a szenteket éjjel és nappal vádolja. (Jel 12:10, Jób 1:9-11)
Etimológia: G1225, vö. H7854 – Szátán
(Ógörög 2.)

G1228   διάβολος (diabolosz)
1) vádló, rágalmazó, uszító, hibáztató, félrevezető, ellenség, ellenálló
2) Sátán másik neve
Etimológia: a G1225-ből (vö. H7854 – Szátán)
(Ógörög)

G1225   διαβάλλω (diaballó)
1) átdob, szétdob
2) vádol, bevádol, vádat emel
3) gyanúsít, megrágalmaz, gáncsol, rossz hírbe hoz, hiteltelenné tesz
4) gyanakszik, neheztel, előítélettel van
5) panaszkodik, kifogásol
6) elferdítve ad elő, hamis megerősítést ad
7) okol, hibáztat
8) hamisnak nyilvánít, megcáfol
9) félrevezet, becsap, eltérít
10) ellenségeskedik, vitatkozik
11) fél, idegenkedik, ellenáll
12) uszít, összeveszít, nézeteltérést hoz létre
Etimológia: G1223 + G906
(Ógörög 2.)

G1225   διαβάλλω (diaballó)
1) átdob, szétdob
2) uszít, összeveszít, nézeteltérést hoz létre
3) rossz hírbe hoz, hiteltelenné tesz
4) gyanakszik, neheztel, előítélettel van
5) megrágalmaz, vádol, panaszkodik, kifogásol
6) elferdítve ad elő, hamis megerősítést ad
7) okol, hibáztat
8) hamisnak nyilvánít, megcáfol
9) félrevezet, becsap, eltérít
10) ellenségeskedik, vitatkozik
11) fél, idegenkedik, ellenáll
Etimológia: G1223 + G906
(Ógörög)


Ez az egyik legdurvább tulajdonság, amitől óv Pál. A diabolosz jelző, az magának az ördögnek is a tulajdonsága. Az idős nőknek erre kell nagyon vigyázni. Nehogy az uszító, nézeteltérést létrehozó, rossz hírbe keverő, rágalmazó, kifogásoló, tényeket elferdítve előadó személy legyen.

Nem sok borivás rabjai

Szó szerint nem sok bor rabszolgája.

(megokosítsák, G4994)
G4994   σωφρονίζω (szóphronidzó)
1) józanságra int, egészséges gondolkodásra ösztönöz
2) képez, felkészít, buzdít, támogat
3) észhez térít, fegyelmez, helyes mederbe terel, megfékez
Etimológia: G4998
(Ógörög 2.)

G4994   σωφρονίζω (szóphronidzó)
1) józanságra int, egészséges gondolkodásúvá tesz
2) fegyelmez, megfékez; helyes mederbe terel
Etimológia: a G4998-ból
(Ógörög)

Az idős asszonyoktól kéri, hogy legyenek készek a tanításra a fiatalabb asszonyok felé. Ne elvárással viszonyuljanak feléjük, hanem támogató tanítással. Buzdító, támogató hozzáállással segítsék a helytállásukat.

szeressék (férjüket, G5362)
G5362   φίλανδρος, ον (philandrosz, on)
férjét szerető
Etimológia: G5384 + G435
(Ógörög 2.)

G5362   φίλανδρος (philandrosz)
– férjét szerető
Etimológia: a G5384 + G435
(Ógörög)

szeressék (magzataikat, G5388)
G5388   φιλότεκνος, ον (philoteknosz, on)
gyermekeit szerető
Etimológia: G5384 + G5043
(Ógörög 2.)

G5388   φιλότεκνος (philoteknosz)
– saját gyermekeit szerető
Etimológia: a G5384 + G5043
(Ógörög)

(mértékletesek, G4998)
G4998   σώφρων, ον, Gen: -ονος (szóphrón, on, : -onosz)
józan gondolkodású, mértékletes, fegyelmezett, megfontolt, előrelátó
Etimológia: szósz ép, egészséges, sértetlen + G5424
(Ógörög 2.)

G4998   σώφρων (szóphrón)
– józan, mértékletes, épeszű, fegyelmezett, visszafogott
Etimológia: a szósz (ép, egészséges; biztos) a G5424 származéka
(Ógörög)

(tiszták, G53)
G53   ἁγνός, ή, όν (hagnosz, é, on)
1) tiszta (erkölcsileg-szellemileg), szent
2) érintetlen, tisztességes (2Kor 11,2)
3) ártatlan (2Kor 7,11)
Etimológia: G40-el rokon
(Ógörög 2.)

G53   ἁγνός (hagnosz)
– tiszta (erkölcsileg-szellemileg), szent, érintetlen, tisztességes
Etimológia: a G40-nel rokon
(Ógörög)

(háziasak, G3626)
G3626   οἰκουργός, όν és οἰκουρός, όν (oikurgosz, on oikurosz, on)
házat őrző, házzal törődő, házias, otthon teremtő
Etimológia: G3624 + urosz őr, védelmező
(Ógörög 2.)

G3626   οἰκουρός (oikurosz)
– házat őrző, otthon ülő, ház úrnője
Etimológia: G3624 + urosz (őr, védelmező) (egyes kéziratokban oikurgosz található: házzal törődő, házias)
(Ógörög)
(jók, G18)

G18   ἀγαθός, ή, όν (agathosz, é, on)
1) jó, nemes, bátor, vitéz, derék, kiváló, becsületes, jóindulatú, jóakaratú
2) hasznos, előnyös, kedvező, jótékony hatású
3) főnévként: erkölcsi értelemben jó, helyes (dolog) (Róm 2:10)
4) főnévként: anyagi javak (Luk 12:18)
Etimológia: alapszó
(Ógörög 2.)

G18   ἀγαθός (agathosz)
1) jó, nemes, bátor, vitéz, derék, kiváló, becsületes, jóindulatú
2) hasznos, kedvező, szerencsés, boldog
3) főnévként: jó dolgok, javak
Etimológia: alapszó
(Ógörög)

Férjüknek (engedelmesek, G5293)
G5293   ὑποτάσσω (hüpotasszó)
1) alárendel, alávet
2) passzív alak: enged, engedelmeskedik
3) passzív alak: aláveti, alárendeli magát vkinek
Etimológia: G5259 + G5021
(Ógörög 2.)

G5293   ὑποτάσσω (hüpotasszó)
1) alátesz; alárendel; alattvalóvá tesz, leigáz
2) passzív alak: engedelmeskedik, aláveti magát; meghódol
Etimológia: G5259 + G5021
(Ógörög)

5)Az ifjakról

Mindenben józanok legyenek. Ezen túl, amit Timóteus példaként bemutat, annak is követői legyenek. Azaz komolyság egészséges és feddhetetlen beszéd jellemezze őket.

(mértékletesek, G4993)
G4993   σωφρονέω (szóphroneó)
1) eszénél van, eszének birtokában van
2) önuralmat, önmérsékletet tanúsít
3) józanul gondolkodik
Etimológia: G4998
(Ógörög 2.)

G4993   σωφρονέω (szóphroneó)
1) épelméjű, eszénél van
2) önuralmat tanúsít, józan, mértékletes, „normális”
Etimológia: a G4998-ból
(Ógörög)

Ez nem ugyanaz a kifejezés, amit az időseknél láttunk.

Milyen érdekes, hogy fiatalok, gyerekek, bizonyos viselkedésük miatt olykor megkapják a felnőttektől azt a kérdést, hogy „Normális vagy?” A bátorság ugyanis időnként átcsap vakmerőségbe, az pedig mellőzi a józan, mértékletes gondolkodást.

Tudományban (romlatlanságot, G90, G861)
G90   ἡ ἀδιαφθορία, -ας (hé adiaphthoria, -asz)
romlatlanság
Etimológia: G1 (fosztóképző) + G1311-es
(Ógörög 2.)

G861   ἡ ἀφθαρσία, -ας (hé aphtharszia, -asz)
1) romolhatatlanság
2) el nem múlás, múlhatatlanság, halhatatlanság
Etimológia: G862
(Ógörög 2.)

G90   ἀδιαφθορία (adiaphthoria)
1) romlatlanság, elmúlhatatlanság
2) tisztaság (egy tantételé)
3) megvesztegethetetlenség
Etimológia: G1 (fosztóképző) + G1311-es származéka
(Ógörög)

G861   ἀφθαρσία (aphtharszia)
1) romolhatatlanság
2) el nem múlás, múlhatatlanság
Etimológia: a G862-ből
(Ógörög)

(méltóságot, G4587)
G4587   ἡ σεμνότης, -ητος (hé szemnotész, -étosz)
tisztesség, méltóság, komolyság, becsületesség, feddhetetlenség
Etimológia: G4586
(Ógörög 2.)

G4587   σεμνότης (szemnotész)
– méltóság, ünnepélyesség; szentség; tartózkodás
Etimológia: a G4586-ból
(Ógörög)

(Egészséges, G5199)
G5199   ὑγιής, ές (hügiész, esz)
1) egészséges, ép
2) felépült, meggyógyult
3) épeszű, józan, romlatlan
Etimológia: alapszó
(Ógörög 2.)

G5199   ὑγιής (hügiész)
1) egészséges, ép
2) épeszű, józan, romlatlan
Etimológia: alapszó
(Ógörög)

(feddhetetlen, G176)
G176   ἀκατάγνωστος, ον (akatagnósztosz, on)
feddhetetlen, kifogástalan, el nem ítélhető
Etimológia: G1 (fosztóképző) + G2607
(Ógörög 2.)

G176   ἀκατάγνωστος (akatagnósztosz)
– feddhetetlen, kifogástalan, el nem ítélhető
Etimológia: G1 (fosztóképző) + G2607 származéka
(Ógörög)
(beszédet, G3056)

G3056   ὁ λόγος, -ου (ho logosz, -u)
1) Jézus Krisztus a hús-vér testté lett logosz (Jn 1:1-14)
2) Ige, Írás
3) szó, beszéd minden fajtája: kérdés, állítás, kijelentés, tanítás, prédikáció, prófécia, üzenet, utasítás, parancs, elbeszélés, közmondás
4) írás, írásmű; beszámoló
5) dolog, téma, tárgy, mondanivaló
6) számítás, számadás, felelősség; bankszámla
7) ok, cél; figyelembevétel
Etimológia: G3004
(Ógörög 2.)

G3056   λόγος (logosz)
1) szó, beszéd (annak minden fajtája: kérdés, állítás, kijelentés, tanítás, prédikáció, prófécia, közmondás; üzenet; utasítás, parancs)
2) írás, írásmű; beszámoló, elbeszélés
3) Írás, Ige
4) dolog, téma, tárgy, mondanivaló
5) számítás; számadás, felelősség; bankszámla
6) ok, cél; figyelembevétel
Etimológia: a G3004-ből
(Ógörög)

6)Összegzés

  • Hívő emberként nem gondolkodhatunk úgy – sem fiatalként, sem idősként – hogy olyan vagyok, amilyen. Gondosan kell tanulmányozni a Bibliát, hogy Isten milyen életvitelt, viselkedést, magatartásformát vár el tőlem.

  • Soha ne mondjuk, hogy én már jól vagyok úgy, ahogy vagyok, én már nem tudok változni. Ez a hozzáállás nemcsak az érdektelenség miatt, vagy az Isten formáló akaratának elutasítása miatt baj, hanem azért is, mert aki így gondolkodik, Isten hatalmát vonja kétségbe, hogy Ő még tud továbbformálni a krisztusi jellem felé.

  • Ne lepődjünk meg, ha még az ifjúkori helyes viselkedést sem sikerült elsajátítani, és máris az idősödő, vagy időskori magaviseletre kell figyelni, koncentrálni.

  • A személyes formálódásunkat ne kínos kényszernek fogjuk fel, hanem Isten adta lehetőségként éljük meg. Tapasztaljuk meg a csodát, hogy tudunk változni, ha Istennel igyekszünk a Biblia szerinti változásra.

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s