A legvégül megnyitott könyvek

Jelenések 20:11-15

1)Bevezetés

A szó elszáll, az írás megmarad. Gyakran emlegetjük ezt a közmondást. Főleg akkor, ha mi magunk szeretnénk, hogy írásba legyen foglalva, amit mondunk, vagy amit más mond, esetleg ígér nekünk, hogy számonkérhető legyen az ígéret betartása.

Az is lehet, vannak olyan helyzetek, amikor annak örülnénk, ha nem lenne írásos nyoma egy megbeszélésnek, egy eseménynek, mert érezzük a súlyát, és számonkérő erejét a feljegyzéseknek.

Ma egy olyan ige van előttünk, ami megmásíthatatlan feljegyzésekről szól. Egy olyan bibliai szakasz ez, amivel kapcsolatban több lehet a kérdés, mint a pontos válasz. Mégse lépjünk túl rajta, hanem hagyjuk, hogy elgondolkodtasson minket!

2)Rejtélyes, de fontos

Ez az állítás a Jelenések könyvének több részletére is igaz. Ezzel a rövid szakasszal is érezhetjük ezt. Főleg, ha a Biblia más részeit is ismerjük már, sok olyan kérdés születik bennünk, ami bonyolulttá teszi ezt a néhány mondatnyi információt.

Kérdéseink lehetnek:

 • Mi az élet könyve?
 • Hogy kerül abba be valaki neve?
 • Mik lehetnek az említett könyvek?
 • Kikről szól ez a leírás? Kiknek az ítéletét mutatja be?
 • Miért halottakat említ? Csak azokról szól, akik már nem éltek, amikor elérkezik az ítélet napja?
 • Mi a pokol és a halál?
 • Mi a tűznek tava?
 • Mit értsük azalatt, hogy a pokol is a tűz tavába vettetik?
 • Mért van szükség könyvekre és az alapján a cselekedetek vizsgálására, ha azok vettetnek a tűz tavába, akik nincsenek beírva az élet könyvébe?

Lehet, hogy mások is feltették magukban ezeket a kérdéseket. Az is megtörténhet, hogy vannak olyanok, akikben eddig nem merültek fel ezek. Főleg az utóbbiakban így talán nyomasztóbbá válik az egész történet. „Ilyen bonyolult ez a kis szakasz?” – születhet meg a további kérdés.

Ha most ezekre a kérdésekre elkezdeném a pillanatnyilag meglévő válaszaimat megfogalmazni, több órát kellene itt tölteni. Közben pedig nagy valószínűséggel újabb kérdések születnének bennünk, s ezek megfogalmazása közben egyre fáradtabban küzdenénk az értelmezéssel.

Így most arra jutottam, hogy nem akarom részletesen körüljárni az összes kérdést. Azt szeretném, ha mindössze magáról az ítéletről gondolkodnánk el. Az ítéletről is úgy, mint amiben a cselekedetek kerülnek vizsgálat alá. Így a fenti kérdésekből néhányat részben érintünk és részleges választ adunk azokra.

3)Mindenki megítéltetik a cselekedetek alapján

Hitre jutott, kegyelemben részesült emberek között vannak olyanok, akik nehezen fogadják el, hogy a tetteknek van súlya és az utolsó ítélet számadásának alapját képezhetik.

Ezt nemcsak a saját ötletükből mondják, hanem bizonyos igék alapján, melyeket önállóan, más részektől elkülönítve értelmeznek.

Róm 3:27-28 Hol van tehát a dicsekedés? Ki van zárva. Milyen törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit törvénye által. Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedeteitől függetlenül.

Róm 9:31-32 Izráel viszont, amely törekedett az igazság törvényére, nem jutott el erre a törvény alapján. Miért? Azért, mert nem hitből keresték, hanem cselekedetek útján akarták elérni, és beleütköztek a megütközés kövébe,

Gal 2:15-16 Mi, természet szerint zsidók és nem a pogányok közül való bűnösök vagyunk, és tudjuk azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből, nem pedig a törvény cselekedeteiből, mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg senki.

Ef 2:8-9 Mert kegyelemből nyertetek üdvösséget, hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senki se dicsekedjék.

Tit 3:4-7 De amikor a mi üdvözítő Istenünk jó volta és az emberekhez való szeretete megjelent, nem a véghezvitt igaz cselekedeteink alapján újított meg, hanem könyörületből mentett meg minket az újjászületés fürdője és a Szentlélek által, akit kitöltött ránk bőséggel a mi üdvözítő Jézus Krisztusunk által, hogy kegyelméből megigazulva örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint.

Ezek az igék szembehelyezik a cselekedeteket a kegyelemmel az üdvösség szempontjából. Így látszólag kizárják a tettek jelentőségét az üdvösség eléréséből.

Meg kell látni, hogy ezek a megközelítések arra vonatkoznak, hogy éri el az ember a megigazulást, azaz mi alapján minősül Isten szemében igaznak. Erre nézve valóban fontos tudni, hogy csak kegyelemből történhet, amiben nincs semmi jelentősége a cselekedeteknek.

De a kérdés az, hogy mi a helyzet a hitre jutás után?

Csak egy igeszakaszt hadd idézzek most ebben a kérdésben és egyre pedig utalást teszek.

Jak 2:14 Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, cselekedetei pedig nincsenek? Vajon megtarthatja-e őt a hite?

Jak 2:20-22 Akarod-e pedig tudni, te hiábavaló ember, hogy a hit cselekedetek nélkül hasznavehetetlen? Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazult meg, amikor fiát, Izsákot felvitte az oltárra? Látod, hogy hite együtt munkálkodott a cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit.

Nézzük meg a Zsidók 11-ben a hithősök felsorolását. Bárkit is említ ott az ige, a hit megnyilvánulását valamilyen engedelmességi tettekben igazolja a példákon keresztül.

Nagyon fontosak tehát, hogy a kegyelemből történő megigazulás utáni életszakaszunk tettei mit bizonyítanak. Felmutatják-e a hitet, és a hit által megvalósuló engedelmességet? Vagy netán tükröződik egy kettősség azáltal, hogy van egy elméleti hit, és egy attól elszakadó gyakorlati életvitel?

4)Más igék is rámutatnak az ítéletben fontos tettekre?

Még egy igei elemzést tegyünk, a fenti kérdésre válaszolandó. Tájékozódni kell ugyanis, hogy csak egy rövid szakasz utal erre és ezzel – némelyek logikája szerint – csak bizonyos embercsoportok ítéltetnek tettek alapján?

Máté 16:26-27 Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall? Avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért? Mert az embernek Fia eljő az ő Atyjának dicsőségében, az ő angyalaival; és akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint.

Róm 2:6-8 Aki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint: Azoknak, akik a jó cselekedetben való állhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek, örök élettel; Azoknak pedig, akik versengők és akik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak, búsulással és haraggal.

2Kor 5:10 Mert nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megjutalmaztassék aszerint, amiket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.

1Pét 1:16-17 Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok. És ha Atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységtek idejét:

5)Mire törekszem?

A fentiek alapján fontosnak tartom, hogy ha kegyelemből hitre jutottam, meg kell valósulni az életemben egy olyan törekvésnek, ami meghatározza a jó tettekre való igyekezetet. Olyan elhatározásra van szükség, hogy igyekszem megismerni Isten akaratát, benne a nekem elkészített jó cselekedetet és azt meg is valósítani.

Ef 2:10 Mert az ő alkotása vagyunk Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtetve, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.

Mértékadó nekem ez az ige. Azért, mert rámutat, hogy a jó tettek nem valamilyen egyéni elképzelés szerinti magatartást jelent, hanem olyan gyakorlati életet, amiben az Isten által nekem elkészített jó dolgokat hajtom végre.

Be kell látni, hogy jó és jó dolgok között van különbség. És sok esetben a szerintem jónak tartott viselkedés Isten szemében határozottan rossz.

Gondoljunk Péterre, aki Jézusnak azt mondta, hogy nem történhet meg vele az, hogy elfogják és megöljék. Jézus erre azt mondta, hogy nem Isten dolgaira gondol, hanem emberekére.

Vagy nézzünk néhány mai életpéldát!

 • Jó dolog szorgalmasan dolgozni, hogy biztonságos anyagi hátteret biztosítsunk a családunknak? Igen. De baj van akkor, ha az ember emiatt elhanyagolja azokat, akikért dolgozik.
 • Jó dolog-e, ha valaki nem tékozol, hanem gyűjt? Igen. Mégis probléma lehet, ha a gyűjtésre törekvő életből egy fukar, kapzsi, harácsoló életvitel alakul ki.
 • Jó tett-e, ha valaki támogatja az állatmenhelyeket? Igen, de mennyire minősül jónak, ha emellett arrogáns, lenéző, durva az emberekkel, akikkel kapcsolatban van és szinte senkit nem tud megtűrni maga mellett?
 • Jó dolog-e hitben fejlődni, bibliai ismeretben gyarapodni? Igen. Mit ér ez a növekedés, ha ezáltal másokat lenéző emberré válik az ilyen ember és ezáltal egyáltalán nem tud mások megtéréséért szolgálni?
 • Jó jellemvonás-e, ha valaki tud alkalmazkodni? Igen. Mégis milyen visszássá tud válni, ha valaki mindig ahhoz simul, akivel éppen beszél, akinek a támogatását szeretné elnyerni.
 • Jó dolog-e, ha valaki következetes? Igen. Mégis baj, ha hajlíthatatlan merev, bibliai jelzővel élve keményszívű emberré válik, aki állandóan konfliktusba kerül, mert nem az elképzelései érvényesülnek.

*Felismerjük és beismerjük magunkban azt a hajlamot, hogy inkább szeretünk olyan jó dolgokat végrehajtani, ami a mi elképzelésünk és jellemünk szerint kényelmes, előnyös, hasznos? Hogy ezek miatt lehet, háttérbe helyezzük azokat a jó dolgokat, amelyeket Isten készít nekünk és inkább szolgálják az Ő dicsőségét, mint a mi anyagi javainkat?

*Elfogadjuk, hogy az ilyen módon elmulasztott jó tettek rajtunk számonkérhető mulasztásokká válnak?

Jak 4:17 Aki azért tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak.

*Gondoljuk végig testvérek, hogy mennyire igyekszünk a minket újjászülő Isten által számunkra elkészített jó tetteket végrehajtani!

6)A könyvet nem te írod, de rólad írják

Az ítéletkor könyvek nyittatnak meg. Ezt nem mi írjuk tele, nem mi válogatjuk össze a tartalmat, mint egy temetési életútnál. Ezt a mindenható Isten írja. Viszont Ő nem kitalálja a leírandókat, hanem rólunk írja azt.

Törekedjünk arra, hogy ne kelljen szégyellni azt, ami elírásra kerül.

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s