Meghajlok hatalmad előtt

Lukács 5:12-16

1)Bevezetés

Mindent lehet, csak akarni kell – mondják sokan. Ezzel rámutatnak, hogy dolgok kivitelezésében egyedül az akarat számít.

Mire képes az emberi akarat? Vannak-e határai akaratunknak? Amit emberként akarunk, az mindig helyes, biztosan jó célt szolgál? Van-e magasabb rendű akarat, ami előtt a mi akaratunknak meg kell hajolnia? Fontos kérdések ezek, melyekre egy személyes történeten keresztül keressünk válaszokat.

2)Ki ne akarna gyógyulni?

A történet szereplője egy leprás ember. Bizonyos fordítás azt közli, hogy tetőtől talpig beborította a lepra. Egy súlyos betegségben, hatalmas megpróbáltatások között van. Egy mély szükséghelyzetben van az élete. Mit akarhat egy ilyen ember? Gyógyulni. Ki ne akarna gyógyulni? Csak egészség legyen, az a lényeg – mondják sokan ma.

Következtetésként kimondhatjuk, hogy olyan állapotban, amikor nehézségek között vagyunk, biztosan tudjuk, mit akarunk. Gyógyulni, szabadulni a rossztól, menekülni a bajból. Ilyenkor is valóságos és rendíthetetlen az elképzelés, hogy csak akarni kell és minden lehetséges? Nem lehet, hogy van magasabb rendű akarat, ami előtt meg kell hajolni és elfogadni a nehézséget, elviselni a megpróbáltatást?

Ne kerülgessük a kérdést. Akarhat-e Isten mást, mint amit mi a szükséghelyzetünkben akarunk? Igen. Ennek az esélye megvan.

Két igazságot kell elfogadni.

 • Az ember akarata nem mindig épül Isten akaratára. Nem mindig ismeri, vagy ha ismeri, nem mindig tudja elfogadni Isten akaratát.
 • Isten nem mindig a rövid távú megoldást akarja, tehát nem mindig a gyors menekülést, a gyors gyógyulást, szabadulást tartja célnak.

Mintha ezt ismerte volna fel ez a leprás ember is. Azzal tökéletesen tisztában volt, hogy mit akar. De felismerte, hogy Jézus, akinek van hatalma arra, hogy meggyógyítsa őt, akarhat mást is.

Vannak, akik bizonytalan kishitűségnek tartják a mondatát, mivel nem volt biztos abban, hogy Jézus mindenkit meg akar gyógyítani, azért kérte így. Szerintem nem kishitűség, hanem hatalmas felismerés bizonysága ez a mondat. Többféleképpen is kifejezhetnénk ezt.

 • Ha akarod a gyógyulásom, megengedem, mert tudom, ha te is akarod, akkor képes vagy megtenni.
 • Tudom, hogy van hatalmad megtisztítani, de tudom, hogy lehet más az akaratod is.
 • Nemcsak hatalmad előtt hajolok meg, hanem akaratod előtt is. Bár szeretnék gyógyulni, de nem követelem tőled, ha te nem akarod.

Más példák is bizonyítják, hogy nem feltétlenül akarja Isten mindig a gyógyulást, illetve nem úgy, ahogy mi elképzeljük.

Pál valamilyen tövist kapott a testébe, aminek elmúlásáért többször imádkozott. Azt kapta válaszként, hogy elég neked az én kegyelmem. Pál akart a kellemetlen helyzetből szabadulni, de az Úr nem akarta megszabadítani.

Pál, amikor börtönben volt és kivégzése is szóba került, azt írta a Filippiben élőknek: nem tudom, melyiket válasszam, a halált, ami nekem nyereség, vagy a szabadulást, ami nektek a hasznos? Nem ösztönösen válaszolt a kérdésre, hogy mit akar.

A 2 Timóteus 4:20-ban azt írja Pál, hogy Trofimoszt Milétoszban hagytam betegen. Miért? Az Úr nem tudta, vagy nem akarta meggyógyítani? Pál, aki sokakat meggyógyított nem tudta őt is meggyógyítani?

Miért mondom mindezeket? Miért nem a gyógyulás és szabadulás hitét erősítem a hallgatókban? Miért a bizonytalanság magvait ültetem el a szívekben – kérdezhetnék sokan. Mert meg vagyok győződve arról, hogy hazugság és csak az olcsó népszerűség útja azt hirdetni, hogy Jézus mindenkit meg akar gyógyítani. Ezt Ő soha nem mondta. Azért viszont határozottan imádkozott, hogy azt akarja, hogy az övéi ott legyenek, ahol Ő van.

Ján 17:24 Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is velem legyenek ott, ahol én vagyok, hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már e világ teremtése előtt.

Az, aki minden áron a gyógyulást kínálja és nem beszél a mennyország lehetőségéről és mindenek feletti értékességéről, az akár a Sátán taktikáját is képviselheti. Ő érvelt az egészség elsőbbsége mellett, amikor Isten szolgája, Jób életéről alkudozott.

Jób 2:4-5 A Sátán ezt válaszolta az ÚRnak: Bőrt bőrért; de mindazt, amije csak van, odaadja az ember az életéért. Nyújtsd csak ki a kezed, és sújts le csontjára és testére: vajon akkor nem átkoz-e meg téged szemtől szembe?

Ennek a modern módszere, ha hiszel, meggyógyulsz. Ha mégsem, akkor nem hiszel elég jól. Ez hazugság. Egyszerűen annyi a helyzet, hogy fel kell ismerni, mit akar Isten. Ahogy fentebb idéztem, Ő nem vég nélküli, tehát mindenből kigyógyuló földi életet akar, hanem végtelen, örök életet vele a mennyben.

De még egy gondolatmenet hadd erősítsen abban, hogy Isten akarata eltérő lehet a mienktől. Nekünk pedig ezt kell megismerni, elfogadni és teljesíteni.

Jézus a példaképpen elmondott imádságában azt tanította, hogy kérjük az Atyától, hogy legyen meg az akarata a földön is, mint a mennyben. Vajon miért kell ezt nekünk kimondani? Isten szenilis és elfelejti akaratát érvényesíteni? Nem. A kéréssel kifejezzük meghajlásunkat, hogy elfogadjuk az Ő akaratát.

Jakab a levelében az elbizakodástól mentes élettel kapcsolatban arra int, hogy ne azt mondjuk teljes magabiztossággal, hogy bárhova elmegyünk és ott azt csinálunk, amit éppen jónak tartunk. Ehelyett azt kell mondani, ha az Úr akarja és élünk, végrehajtjuk terveinket. Ezzel arra a belátásra tanít, hogy lehetnek elképzeléseink, de azt alá kell rendelni Isten akaratának.

Miért kéri Pál a hívőktől, hogy változzanak meg értelmük megújulásával, hogy így tudják megismerni, mi az Isten jó, kedves és tökéletes akarata? Mert nem elég azt hinni, hogy amit mi akarunk, az biztosan megegyezik Isten akaratával.

És természetesen a legnagyobb példát se hagyjuk ki. Jézus a kivégzésének hajnalán azzal küzdött, hogy a személyes akarata és az Atya akarata megegyezzen. És nem Istent győzködte, hogy fogadja el az Ő akaratát, hanem azért könyörgött, hogy tudja elfogadni az Isten akaratát. Ezt mondta: Ne úgy legyen ahogy én akarom, hanem ahogy te.

*Csak egy kérdés ezek után. Mit akarsz? Mit akarsz jobban? Minden probléma megoldását, minden betegségből való gyógyulást, vagy Jézus akaratának teljesülését, aki azt kérte az Atyától, hogy vele legyünk és meglássuk az Ő dicsőségét?

3)Mit akarsz Uram?

Ezek után hadd vigyem tovább a gondolatot, hogy mérlegre tegyük akaratunkat, céljainkat és Isten akaratát, célját.

Vannak szeretteink, akiknek kívánunk a kedvében járni és lessük a vágyaikat, figyeljük a gondolataikat, hogy azokból valamit teljesítsünk, hogy örömöt szerezzünk neki. Úgy is megközelíthetjük, hogy meg akarjuk tudni, mit akar, és azt megtesszük, hogy örömöt szerezzünk neki.

Megvalósulhat-e ugyanez Jézussal való kapcsolatunkban? Egyáltalán számít Ő nekünk annyira, hogy így álljunk hozzá? Sőt elfogadjuk, hogy az Ő kívánságát, akaratát nemcsak azért jó teljesíteni, mert ezzel örömet szerzünk neki, hanem mert azáltal a magunk javát is szolgáljuk?

Néhány területet szeretnék érinteni, amivel kapcsolatban megvizsgálhatjuk, hogy állunk Isten akaratával kapcsolatban.

Isten azt akarja, hogy minden ember megtérjen

Péter ír egy nagy biztatást a második levelében.

2Pét 3:9 Nem késik az ígérettel az Úr, még ha némelyek késedelemnek tartják is, hanem hosszútűrő irántatok, nem akarva, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.

Nem azt akarja, hogy néhányan is elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérjen. Isten azt akarja, hogy mindenki hozzá térjen.

*Kimondtad már Istennek, hogy elfogadom akaratodat? Leborultál már előtte, hogy mivel azt akarod, hogy megtérjek, meg akarok térni? Keresed ebben a kérdésben is az Úr akaratának tökéletes teljesülését? Vagy menekülsz Isten akarata elől? Esetleg nem akarsz tudomást venni róla? Vagy azt gondolod, neked nem kell, mert elég jó vagy megtérés nélkül is?

Isten azt akarja, hogy mindenben hálát adjunk

A panasz és az elégedetlenség elhatalmasodott a modern világban. Emiatt még inkább értékes amit Isten ajánl nekünk, hogy teljesítsük akarataként.

1Thess 5:18 Mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Krisztus Jézusban számotokra.

Ebben a kérdésben is könnyen beláthatjuk, hogy Isten akaratának teljesítése nem megfoszt minket valamitől, hanem hozzá segít egy gazdag élethez. A hálaadás is Isten akarata a mi javunkra.

*Eszedbe jut naponta, hogy hálát adj mindazért, amit adott neked? Tudod úgy gyakorolni ezt, hogy ez is egy engedelmességi lépés részedről?

Isten akarata a cselekvés, a szolgálat

Isten azt is akarja, hogy aktívan végezzük azt a munkát, ami az Ő országát építi, ami a terveinek megvalósulását segíti.

Nagyon szeretem, ahogy Pál is a Damaszkuszba vezető úton, amikor találkozott Jézussal, ez volt az első kérdése: Mit akarsz, hogy cselekedjem?

Apcs 9:5-6 És monda: Kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig monda: Én vagyok Jézus, akit te kergetsz: nehéz neked az ösztön ellen rugódoznod. Remegve és ámulva monda: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?

Az addig ösztönösen cselekvő farizeus rádöbben, hogy ez így nem mehet tovább. Meg kell ismerni az Úr akaratát és aszerint cselekedni.

*Eljutottál már eddig? Felismerted, hogy könnyen irányíthat az ösztön, de az nem biztos, hogy Isten akaratával egyezik? Ki tudod mondani a kérdést, „Mit akarsz Uram, hogy cselekedjem?” úgy, hogy kész vagy a válasz végrehajtására?

Nemcsak szóban, tettben

Jézus egyszer egy példázattal vizsgálta hallgatóságát.

Máté 21:28-32 De mi a véleményetek erről? Egy embernek két fia volt. Odament az elsőhöz, és azt mondta neki: Eredj, fiam, dolgozz ma a szőlőmben. Az pedig így felelt: Nem megyek, de azután meggondolta magát, és elment. A másikhoz is odament, és hasonlóképpen szólt. Az így válaszolt: Megyek, uram, de nem ment el. E kettő közül melyik teljesítette az apja akaratát? Így feleltek: Az első. Jézus erre azt mondta: Bizony mondom nektek: a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában. Mert eljött hozzátok János, az igazság útjának képviselője, és nem hittetek neki, de a vámszedők és a parázna nők hittek neki; ti pedig, akik ezt láttátok, még ezután sem éreztetek bűnbánatot, hogy hittetek volna neki.

Ez a történet kicsit visszautal az első kérdésre, a megtérésre is. Az ember életében az első engedelmesség Isten akarata előtt a megtérés. Viszont utána is fontos ez az elv. Ha Isten kér valamit, jobb nem mondani semmit, de utána cselekedni, mint mindent megígérni, de semmit végre nem hajtani.

*Mit kezdesz Isten akaratával? Csak helyesled, vagy végrehajtod is?

Vállalni a küzdelmet is, ha ez Isten akarata

Van egy különös téma is Isten akaratának vonatkozásában. Péter írt erről.

1Pét 3:17 Mert jobb, ha jót cselekedve szenvedtek, ha ez az Isten akarata, mint gonoszt cselekedve.

Lehet Isten akarata, hogy tetteink miatt szenvedjünk. Ez akkor lehet építő, ha nem a rossz tetteink miatt szenvedünk, hanem a jó miatt. Ráadásul ez nemcsak a gonosz világ érthetetlen reakciója, hanem Isten akarata is lehet.

*Az engedelmesség felső iskolája ez. Beiratkoztál már ide? Kész vagy jót tenni akkor is, ha ezért nem dicséretet, hanem bántást, gúnyt kapsz? Ki tudsz tartani a jó szolgálatában akkor is, ha felismered, Isten akaratából kapsz érte szenvedést?

Isten akarata a tisztaság, a megszentelődés

Vannak szinte magától értetődő témák is, a tekintetben, hogy mit akar Isten. Mégis fontos megemlíteni ezt is, mert az ilyenben is kell a tudatosság. Azért is fontos tudni, mit akar Isten, mert ebben a témában könnyen azt mondjuk, hiába ismerjük Isten akaratát, nem vagyunk képesek megtartani.

1Thess 4:2-6 Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus által. Mert ez Isten akarata, a ti megszentelődésetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok, hogy mindegyikőtök szentül és tisztán őrizze meg testét, nem szenvedélyes érzékiségben, mint a pogányok, akik nem ismerik Istent, és hogy senki ne legyen szertelen, és ne károsítsa meg valamely dologban a testvérét, mert bosszút áll az Úr mindezekért, amint előbb is mondtuk nektek, és bizonyságot tettünk róla.

Isten meg akar szentelni, egyre szentebbé, tökéletesebbé akar formálni. Ehhez pedig elengedhetetlen a tisztaságra való vigyázás.

*Akarod ezt is? Itt is ki tudod mondani, amit a leprás? Ha akarod, megszentelhetsz – kifejezve ezzel, hogy te is akarod és kéred is ezt a munkát az Úrtól?

Az engedelmesség vezet a cél felé

Istennek nagyon sok ígérete van. Ezeket ő akarja teljesíteni. Legnagyobb ígérete az üdvösség. Ennek eléréséhez is fontos Isten akaratának ismerete és teljesítése.

Zsid 10:35-37 Ne dobjátok el hát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy Isten akaratát cselekedve elnyerjétek az ígéretet. Mert még egy kevés idő, és aki eljövendő, eljön és nem késik.

*Megértetted már, hogy Isten akaratának kikutatása, rád vonatkozó részleteinek végrehajtása az az ígéret felé haladás fontos részlete? Olyan ez, mint a GPS az autóban. Tudjuk a célt, azt beírjuk. Utána a program mondja az útvonalat. Ha követjük az „akaratát” célba érünk. Igaz, néha hibázik a program, de Isten biztosan nem. Bár, ahogy a GPS is néha furcsa utakra visz, úgy néha Isten is vezet érthetetlen helyekre minket. Mégis jó hinni, hogy akaratának követése visz az ígéretei felé.

4)Összegzés

 • Jól hangzik, ha azt mondják, minden lehet, csak akarni kell. Az ige viszont azt mondja:
  • Róm 9:16 Azért tehát nem azé, aki akarja, nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené.
 • Ne te akard Istent rábeszélni a te akaratodra, hanem te keresd Isten akaratát és teljesítsd azt!
 • Nem biztos, hogy az ösztönösen kívánt változás az Isten akarata is.
 • Egy biztos, hogy Jézus azt akarja, hogy vele legyünk ahol Ő van. Legyen ez a legfőbb akaratod neked is!
 • Hidd el, hogy Isten akaratának végrehajtása célba segít, még ha néha furcsa utakon is vezet!
Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s