Terméketlen fügefa

Márk 11:11-14, 19-26

1)Bevezetés

Nem férhet kétség ahhoz, hogy Jézus egy rendkívüli személy, aki bemutatta Isten hatalmát és szeretetét. Épp ez a jellemző teszi nehézzé ezt a történetet, a benne lezajló eseményeket.

Jézus itt is csodát hajt végre. Szava által történik valami rendkívüli, amit addig emberek nem láttak. Csakhogy ez a csoda nem pozitív változást hoz, ami életet jelent, hanem egy teremtmény halálát okozza.

Vajon igaz ebben az esetben is, hogy a csoda egy megerősítő jele annak, hogy Jézus a Messiás és a csoda egyben erősíti a hirdetett ige igazságát és Istentől jött hatását úgy, ahogy ezt maga az írás is magyarázza?

Márk 16:20 Azok pedig kimentek, és mindenütt prédikáltak. Az Úr pedig együtt munkálkodott velük, és megerősítette az igét az azt kísérő csodálatos jelekkel.

Zsid 2:1-4 Azért tehát még jobban kell nekünk a hallottakra figyelnünk, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Mert ha az angyalok által hirdetett beszéd erős volt, és minden bűn és engedetlenség elvette igazságos büntetését, hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel? Ezt kezdetben az Úr hirdette, majd azok, akik hallották, megerősítették számunkra, Isten pedig bizonyságot tett mellettük az ő akarata szerint jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek ajándékával.

Alapvetően jó hozzáállás, ha azt mondjuk, hogy ez a csoda is a Krisztus hatalmát és küldetését erősítő jel. Viszont így is egy nehezen megérthető esemény marad.

Megvallom, nehéz ebből az igéből úgy üzenetet közvetíteni, hogy egy jól összeszedett, szépen felépített tanítás álljon össze. Inkább tűnhet majd úgy, hogy kérdésekkel járom körbe a témát és válaszokat keresek azokra.

2)Lehetséges megközelítések

Hadd kezdjem úgy a gondolataim kifejtését, hogy különböző megközelítési szempontokat említek.

Sokat hallott magyarázat

Az egyik lehetséges hozzáállás a történet értelmezéséhez, hogy hagyjuk érvényesülni a legtöbbször megfogalmazott magyarázatot.

Gondolom ezen igerész kapcsán sokan kezdtek már kíváncsi keresgélésbe, hogy mit is üzenhet a történet. Ha valaki ezt teszi, a legtöbb elérhető magyarázatban, kommentárban azt találja, hogy ez egy szimbolikus cselekedete Jézusnak. Ez abban teljesül, hogy a fügefát Izraellel azonosítják, fügefa jelképezi Isten kiválasztott népét. Ebből születik az a vélemény, hogy Jézus rámutatott, hogy szerinte mennyire gyümölcstelen az Úr népének élete. Hiába van szép, látványos lomb, azaz külsőleg egészséget mutató állapot, ha nem tudja betölteni Istentől kapott küldetését, azaz nincs rajta gyümölcs. Ha nem terem gyümölcsöt, csak egy önmagáért zöldellő fa, amit nem élvezhetnek a körülötte élők. Pedig bizonyos értelemben Izrael küldetése az is volt, hogy bemutassa a világnak az egy igaz élő Istent. Jézus tettével rámutat, hogy az irányában eddig (virágvasárnap van) tanúsított magatartásuk alapján bekövetkezhet az, hogy állapotuk így is marad és soha többet nem ehetnek róluk gyümölcsöt.

Sok igazság van ebben a megközelítésben. Más eseményeknél beszélt arról Jézus, hogy az Ő jelenléte rögzíthet pillanatnyi lelki állapotokat.

Máté 13:13-15 Azért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és hallván nem hallanak, sem nem értenek. Beteljesedett rajtuk Ézsaiás jövendölése, amely így szól: Hallván halljatok, és ne értsetek, nézvén nézzetek, és ne lássatok! Megkövéredett ennek a népnek a szíve, és fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és én meg ne gyógyítsam őket.

Márk 4:10-12 Amikor egyedül maradt, megkérdezték a körülötte levők a tizenkettővel együtt a példázat felől. Ő pedig azt mondta nekik: Nektek adatott az Isten országának titka, a kívülvalóknak azonban minden példázatokban adatik, hogy nézvén nézzenek, és ne lássanak, hallván halljanak, és ne értsenek, hogy soha meg ne térjenek, és bűneik bocsánatot ne nyerjenek.

És még egy részlet, ami még komolyabban rámutat erre a tényre, bár látszólag változásról szól, nem változhatatlanságról:

Ján 9:39-41 Jézus pedig azt mondta: Ítélet végett jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek. A vele levő farizeusok közül néhányan hallották ezt, és megkérdezték tőle: Talán mi is vakok vagyunk? Jézus azt válaszolta: Ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök, de mivel azt mondjátok, hogy látunk, a bűnötök megmarad.

Jézus világosan kimondja, hogy akik magukról kialakított saját véleményük szerint látnak, hallanak, értenek mindent, de Isten szerint ez nem igaz rájuk, akkor a ténylegesen fennálló vakságuk, siketségük, értetlenségük megmarad, így nem találhatják meg a bűnbocsánatot sem.

Tehát Izrael egy gyümölcstelen fügefa, amit Jézus kemény ítélettel megátkoz.

Ha ezt az értelmezést elfogadjuk, semmiképpen ne úgy tegyük, hogy egy földrajzilag és időben tőlünk távol élő nép jogos ítéletét látjuk benne. Sajnos sok magyarázat eddig jut. Azt a következtetést is hozzá kell tenni, hogy ugyanez a helyzet ma is igaz lehet az egyház vonatkozásában. Így egy komoly figyelmeztetést kell látnunk ebben.

Sajnos nem nehéz elképzelni, hogy a keresztény egyházak egy hatalmas lombú, szépen zöldellő faként állnak az út mentén, de mindenki kénytelen tovább állni, ha esetleg gyümölcsöt keres rajta, mert semmit nem talál. Számukra egy értéktelen, szükségleteik kielégítésében segíteni nem tudó látványosság csupán az egyház.

Ahogy szoktam mondani, a gyümölcs az, amit mások leszakítanak és élvezettel elfogyasztanak és érzik a felüdítő, jótékony hatását, és amiért akár rendszeresen megkeresik a közösségeket. Ilyennek kell lenni az egyháznak.

*Ha ezt a magyarázatot magadévá tudod tenni, azt vizsgáld meg, közreműködsz-e tevékenyen annak érdekében, hogy ilyen legyen a gyülekezeted?

További értelmezések

Sokan kíváncsiságukat kielégítve, nyugodtan zárják le a történet értelmezését és lépnek tovább.

Sajnos, vagy nem sajnos, nem tudom, de én nem tudom így venni ezt a magyarázatot. Miért? Mert bár logikailag megáll a kifejtés és komoly üzenete is van, úgy látom, Jézus bár gyakran beszélt példázatokban, és gyakran mondott ítéletet a korabeli vallási felfogásra, gyakorlatra, ennyire nem csinált semmit titokzatosan.

  • Ha nem tetszett neki Izrael lelki élete, elmondta, hogy a fejsze már a fa gyökerén van, hogy kivágják. (Máté 3:10)
  • Ha megszentségtelenítik a templomot, akkor konkrétan megmondja, hogy latrok barlangjává tették. (Máté 21:13)
  • Ha rá akart mutatni a farizeusok és írástudók hibáira, nyíltan mondta, hogy jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok.

Ha ezt szeretné fokozni, akkor tényleg egy ilyen tettel hajtaná ezt végre? Ne felejtsük el, hogy ezek a tanítványok jelenlétében zajlanak. Tehát nem egy nagy nyilvánosság előtt zajló csodatételről van szó. Így bizonyos értelemben kérdésessé válhat az egész népre vonatkozó összefüggés.

Továbbá, ha tényleg ilyen magyarázattal indokolható a tette, akkor az apostoli kérdésre miért nem ezt az összefüggést vázolta, vagy legalább miért nem utalt rá? Ehelyett az imádkozásról és a megbocsátás fontosságáról beszélt.

Mi rejlik még ebben a történetben?

​Biztos, hogy nem egy éhes férfi bosszúját látjuk

Egy nagyon emberi megközelítéssel folytatom a gondolatomat. Jézus éhesen megy a fához, hogy fügét szakítson róla. Nem tudta enyhíteni éhségét és hatalmánál fogva bosszúból megátkozza a fát.

Sajnos olvastam ilyen okfejtésről is. Beláthatjuk, hogy olyanoknak, aki nem tisztelik Jézust, könnyen üzenheti ezt is a történet.

Nyugodtan állíthatjuk, hogy nem egy éhes ember haragos tettéről van szó. Tenne-e ilyen egy olyan személy, aki tud 40 napig is böjtöni és amikor hatalmánál fogva még a köveket is tudna kenyérré változtatni, nem teszi, mert neki fontosabb eledel Isten beszéde? (Máté 4) Megátkozná-e a gyümölcstelen fát, akinek az Atya akaratának végrehajtása kielégítő táplálék tud lenn? (János 4:34)

Bármennyire is adja magát az, hogy az Úr hirtelen felindulásból tett elhamarkodott kijelentést, biztos, hogy nem így van.

Arra viszont tökéletesen rámutatott, hogy ő az élet ura. Tudom, sokan nem fogadják ezt el, de ettől még így van. Isten mindenek teremtője és Jézus az, akinek adatott minden hatalom mennyen és földön. Így adja az életet mindennek és mindenkinek és szabja meg élete végét is a teremtményeknek.

*Kedves testvérem, barátom! Mit gondolsz az életről? Kitől ered és ki annak végérvényes ura? Tudom, ma sok forrásból az jön, hogy te vagy az életed ura. A te tested a tiéd, így te rendelkezel vele. Az időd is a tied, aminek beosztásába senki ne szóljon bele. A terveid is a tieid és bármi áron végre akarod hajtani. Te álmodsz nagyokat és mindent megteszel, hogy az valóra is váljon. Mindezekre hadd mondjam, hogy kaptál ezekre nézve szabad döntésre jogot, de végül is nem a tieid ezek. Isten alkotása vagy és Ő rendelkezik az életedről.

Pál is találkozott azzal a felfogással, hogy az emberek felháborodnak azon, hogy Isten „beleszól” az életükbe. Erre ő ezt a feleletet adta:

Róm 9:20 De hát ki vagy te, ó, ember, hogy perbe szállsz Istennel? Vajon mondja-e a készítmény a készítőjének: Miért formáltál engem ilyenre?

*Tehát Jézusnak vitathatatlan joga volt véget vetni a fügefa létének, mert tőle kapta a kezdetét is. Krisztus kezében van a te, és mindannyiunk élete. Rád nézve is teljes joga van megnézni, teremsz-e gyümölcsöt, és joga van úgy dönteni, hogy véget érnek a lehetőségek számodra.

*Tudod, mikor lesz igazán megnyugtató ez a hír neked. Ha átadod magad neki és befogadod Őt az életedbe. Mert akinek az élet Krisztus, annak a halál is nyereséggé válik. (Filippi 1:21)

​Az élet ura kegyelmes velünk

Mielőtt nagy lenne a felháborodás amiatt, hogy Jézus ilyen kegyetlenül dönt egy életről, figyeljünk arra, hogy Ő nagyon kegyelmes is.

Erre egy példázat mutat rá, ami történetesen ugyancsak egy terméketlen fügefáról szól és Ő képviseli a haladékot kérő és a változásra alapot adó segítő szerepet. (Lukács 13:6-9)

Jézus a végsőkig elmegy, hogy az életünk termőre forduljon. Viszont tökéletesen látja – és ennek a történetben is hangot ad – hogy minden igyekezete és kegyelmi haladéka ellenére is lehet gyümölcstelen a fa. S ha ez így marad, akkor bizony elkerülhetetlen a kivágás.

*Lehet, hogy nem tiltakozni, magyarázkodni, vádaskodni kell az élet ura ellen, hanem engedni, hogy végre működjön az a sok befektetés, amit Ő vállalt értünk.

*Belátod, hogy Isten, Jézus sok lehetőséget adott már neked, sokat tett érted és joggal vizsgálja, mennyire gyümölcsöző ez az életet adó kegyelem? Lásd be és fogadd el! Ha nem teszed, akkor ne lepődj meg, ha azzal szembesülsz, hogy egyszer vége lesz a lehetőségeknek.

*Hallgass még egy komoly figyelmeztetést!

Jób 33:13-14 Miért perelsz vele? Azért, mert egyetlen beszédre sem felelt? Pedig Isten szól egyszer vagy kétszer is, de nem törődnek vele.

​Jézus nem egy tájékozatlan, buta zsarnok

Még egy megközelítés lehet, hogy Jézus hibázott, mert alapvető természeti ismeretekkel nem rendelkezett. Fügét keresett egy fán akkor, amikor nem volt fügeérés ideje. Ez a tény egyáltalán nem jelenti azt, hogy Jézus nem ismerte a természet rendjét, illetve azt sem, hogy megalapozatlanul keresett fügét.

A mi vidékünkön a gyümölcsfák általában egyszer teremnek és így egyszer van gyümölcsérés. Hiába akarok almát szedni áprilisban, nem tehetem meg.

Nálunk is egyre többen termesztenek fügét. Akinek van fügefája, tudja, hogy akár kétszer is hoz gyümölcsöt.

Izrael területén viszont az a helyzet, hogy háromszor is terem a füge. Igaz, nem azonos minőségű gyümölcsöket hoz, de van három termés is. Az úgynevezett elő füge a legkorábbi. Mivel ezzel egy időben nincs más gyümölcs, előszeretettel eszik az emberek. A korai füge a legjobb, legízletesebb, ami nyáron terem. Tulajdonképpen ez a fő termése a fának. Talán erre is utalhatott a füge érés ideje megjelölés. A harmadik termés pedig a késői füge, amit megaszalnak és így tesznek el.

Tehát a közel-keleten nem sok esély van arra, hogy egy fügefán, amikor már zöld lombja van, ne legyen rajta termés.

Ebből a megközelítésből nemcsak agrár tanulságot vonhatunk le, hanem lelkit is.

Nincs fügeérés ideje. Nincs itt a gyümölcstermés ideje. Nincs itt a számadás ideje. Nincs itt a szüret ideje. Kinek a szempontját visszhangozhatja ez az állítás? Lehet, hogy sokan azt gondolják, hogy most még nincs itt a számadás ideje, most még nem fontos gyümölcsöket felmutatni. Ráérünk még arra. Igen? És mikor jön el ennek az ideje?

*Tudod, az életben minden korszak, minden pillanat a gyümölcstermés ideje. Minden helyzet egy számadás. Minden esemény egy alkalom arra, hogy bizonyítsd a hited termékenységét. Ez nem olyan, mint a nyugdíjba készülő emberek helyzete, akik igyekszenek az utolsó munkás évek bérét valahogy feltornázni, hogy jobb összegű nyugdíjat kapjanak. Nem elég az életed vége felé arra gondolni, hogy most már kellene valamilyen gyümölcsöt is felmutatni az Úrnak. Egyrészt azért nem jó ez a hozzáállás, mert Isten nemcsak az utolsó éveket nézi, hanem az egészet. Bár lehet jó minden, ha a vége jó sok rossz előzmény után, ahogy a bűnöző Jézus mellett a kereszten megtért. De ne erre apellálj! Másrészt ne gondold, hogy elvesztegeted a fiatalságod idejében a lehetőségeket, erődet és majd lesz elég energiád idős korban behozni lemaradásokat. Harmadrészt, mi a garancia a hosszú életre és az erőteljes idős korra? Mi a garancia a holnapi napra?

*Mit gondolsz, Jézus szempontjából itt van már a gyümölcsérés ideje rád nézve? Ne kelljen csalódnia a gyümölcstelenséged miatt.

Lehet, hogy most sokan kérdezik magukban, hogy mi az a gyümölcstermő élet. Ezt most nem tudom teljes részletességgel kifejteni, csak egy kép hadd adjon választ. Jézus egy tanításában azt mondta el (Máté 25), hogy az utolsó ítéletkor az lesz a szempont, hogy ki adott enni az éhezőnek, ruhát a ruhátlannak, ki látogatta meg a börtönben lévőt, ki fogadta be az idegen. Egy szóval, ki vált mások számára szükségletek kielégítésében használható eszközzé. Akinél ez teljesült, az nem mondható gyümölcstelennek, nem kell a kárhoztató ítéletre mennie.

Jézus azt mondja, hogy soha többé ne egyenek rólad gyümölcsöt. Ez azt is jelenthetné, hogy maradj ugyanígy terméketlen, csak lombod legyen továbbra is. Legalább árnyékot adj a nagy hőségben. Mégsem a hibás állapot folytatása következik, hanem az élet teljes lezárulása. Ez nem más, mint annak gyors és radikális bekövetkezése, ami amúgy is igaz volt a fára. Ha egy növény terméketlen, értelmetlen az élete. Halálra van ítélve. Bármilyen szép a magyarázkodás és értékkeresés vele kapcsolatban, az csak önámító hazugság.

Ha valakinek hit nélküli az élete, ennél fogva gyümölcstelen a léte, mit ér az az élet? Ha abban a pillanatban érné a halál, mit várhatna az életére nézve? Ítéletet és kárhozatot. Bármennyire is szépíti az ilyen egyén a helyzetét, bármilyen magyarázatokkal próbál javítani a megítélésén, hazugság. Teljesül egy kemény igazság rá nézve.

Ján 3:18 H Karoli rev 2011 Aki hisz őbenne, nem kerül ítéletre, aki pedig nem hisz, az már el is ítéltetett, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.

Ján 3:18 HUN Aki hiszen ő benne, el nem kárhozik; aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.

*Bármilyen látványos lombbal is rendelkezik az életed, ne ámítsd magad azzal, hogy ez is elég. Ez az állapot egyenlő a halállal. Lehet, még nem érzed, de ebben a helyzetben máris kárhozatban vagy.

3)A közvetlen magyarázat Jézustól

Korábban már volt szó arról, hogy Jézus Péter kérdésére, amiben rácsodálkozott, hogy a fa kiszáradt, nem azzal felelt, hogy így jár Izrael is, ha nem terem gyümölcsöt. Ehelyett azt kéri az apostoloktól, hogy higgyenek Istenben. Ehhez pedig hozzáteszi a hitből való imádság erejének magyarázatát és a megbocsátás fontosságát.

Látjuk, hogy nem tudtak a tanítványok sem kérdés nélkül elmenni a látottak mellett. Kérdésükre, csodálkozó megjegyzésükre azzal reagál, hogy erősíti hitüket.

Akkor az eddigi fejtegetés mind nem ér semmit? Úgy ahogy van, dobjuk ki azokat és felejtsük el, mert semmi alapja nincs? Semmiképpen. A Bibliát olvasva bármilyen személyes, megérintő üzenet, gondolat fogalmazódik meg bennünk, és az változtat az életünkön, az Istennel való kapcsolatunkon, az jó és hasznos. Ha tehát az eddigiek megérintettek, gondolkodásformáló hatást gyakoroltak ránk, nem kell semmisnek tekinteni. Ugyanakkor engedjük Istennek, hogy mélyebb üzenetet, összefüggést is megmutasson nekünk.

Miről is van szó? Jézus tesz valamit, ami nem logikus – fügét keres, amikor nincs fügeérés ideje. Kimond egy átkot, aminek következtében olyan történik, amit addig nem láttak. Az apostolok emiatt csodálkoznak. Jézus pedig ezt felhasználva tanítja őket. Mit gondolunk, ha ezek után fügefát láttak, mi jutott eszükbe? Lehet, hogy Jézus itt elmondott rövid tanítása. Milyen gyakran láthatnak az apostolok országukban fügefát? Mivel egyik alapvető gyümölcsfa, így elég gyakran.

Mikor történt mindez? Négy nappal Jézus halála előtt. Az Ő halála napján, amikor elindult a kereszttel, sokan siratták. Amikor bátorítja őket, mond egy érdekes mondatot.

Luk 23:31 Mert ha a zöldellő fával ezt teszik, mi történik a szárazzal?

Elfogatását követően, a sorozatos kihallgatások után, amiben rengeteg megalázó dolgot tettek Jézussal és keményen megkínozták, elindul a kivégzőhelyre. Amikor siratják Őt, azt mondja, hogy „ne engem sirassatok, hanem magatokat és gyermekeiteket”. Majd felteszi az előbb idézett furcsa kérdést. Ebben magát egy zöldellő fához hasonlítja, amivel csúfos dolgokat tesznek meg az emberek. Ugyanakkor a majdan elérkező üldöztetés idején a követőivel is hasonlókat tesznek, akiket száraz fához hasonlít.

Mit tegyen majd az az ember, aki hasonlókat kényszerül átélni, mint amit Jézus élt át? Higgyen Istenben és imádkozzon hittel. Tegye ezt úgy, hogy nem felejti el, az imádkozás nem kívánságműsor, hanem helytállást segítő eszköz. Nem azért adatott az ima lehetősége, hogy hegyeket ugráltassunk kényünk kedvünk szerint – ezt csak példának mondta az Úr – hanem azért, hogy az ima által haladhassunk a célunk felé. Afelé a cél felé, amikor meg kell állni Isten előtt. Isten előtt pedig csak az számít, hogy elnyertük-e a kegyelmét és az alapján éltünk vagy nem. A várt kegyelemben pedig kulcsfontosságú a mi egymás felé megélt irgalmasságunk.

Ezt értetem meg a történet és a hozzá fűzött tanítás kapcsolatából.

  • Ne csodálkozzatok az élet törékenységén, sem azon, milyen hirtelen vége lehet mindennek.
  • Ne döbbenjetek meg, ha valakin váratlanul végzete ítéletet hajtanak végre.
  • Ne elégedjetek meg látszatra törekvő élettel, teremjetek értékeket!
  • Ne számítsatok jobbra, mint ami engem ért, készüljetek fel arra, hogy nektek is jut az üldözésből.
  • Bármi is lesz, higgyetek Istenben és imádkozzatok hittel.
  • Az imádságotok közben értékeljétek magatokat is, mennyire érvényesül az emberek felé a szeretet, irgalom és megbocsátás. Ha nincs jelen az életetekben a megbocsátás gyümölcse, értéktelen, ítéletre való az életetek, hiába vannak látszólagos értékek benne.
Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s