Megáldott minden lelki áldásával

Efézus 1:3

1)Bevezetés

Áldott vagy? Mit válaszolsz erre a kérdésre? Gondolkodtál már ezen? Mi alapján fogalmazod meg a válaszodat? Miből kívánod lemérni az áldást az életedben?

Tudod-e, hogyan akar Isten megáldani? Miben kínálja Ő neked az Áldást?

2)Az áldás

Mi is az áldás?

A kérdésre lehet, sokaknak eszébe jut a közmondássá vált bibliai igazság: Emberé a munka, Istené az áldás. (127. Zsoltár) Vagy olyan helyzetek, amikor emberek mondanak másoknak áldást. Áldást kívánnak, áldásért imádkoznak.

Ez az áldás? Eredményes munka? Emberi közbenjárás, jókívánság, imádság? Ez is egy formája. Ez is megfigyelhető a Bibliában. Azonban nem ez az eredeti és végleges formája.

A készülésért folytatott bibliatanulmányban megértettem valamit. Az áldás az nem más, mint amikor Isten közli velünk a tervét, és ezzel felhatalmaz annak végrehajtására. A következőkből értettem meg.

Amikor a teremtés során Isten eljut az ember alkotásáig, a következőt látjuk:

1Móz 1:26 Akkor ezt mondta Isten: Teremtsünk embert a magunk képére és hasonlóságára. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, mind az egész földön és a földön csúszó-mászó mindenféle állaton.

Ez tehát az Isten teremtő terve és célja a megalkotandó teremtménnyel, az emberrel.

Amikor megtörtént a teremtés, a terv személyes küldetés formájában elhangzik, mint áldás.

1Móz 1:27-28 Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére; Isten a maga képére és hasonlóságára teremtette: férfiúvá és asszonnyá teremtette őket. Megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik: Szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön csúszó-mászó mindenféle állaton.

*Akkor élvezheted Isten áldását, ha megérted, mi a célja veled és betöltöd a küldetésedet a világon!

*Áldott vagy? A válaszhoz tudnod kell, mit tervez veled Isten. Ismerned kell az életedre nézve adott célját. Enélkül csak vágyak, kívánságok fognak irányítani téged!

Láthatjuk, hogy az áldás nem egy eredményesség, egy siker, nem látható javak megléte. Az áldás az Isten terve, célja, akarata és ennek kijelentése számunkra. A gyarapodás, eredményesség, sikerek az áldás megvalósulásának gyümölcsei.

Lássunk egy példát ehhez!

Ez egyik személy, akiről azt látjuk, a Bibliában, hogy Isten megáldotta, az Jób. A következőt olvassuk róla:

Jób 1:8-11 Az ÚR azt mondta a Sátánnak: Észrevetted szolgámat, Jóbot? Bizony nincs hozzá hasonló a földön: feddhetetlen, igaz, istenfélő, és kerüli a rosszat. A Sátán így felelt az Úrnak: Avagy ok nélkül féli Jób az Istent? Nem te vetted-e körül őt magát, házát és mindenét, amije van? Keze munkáját megáldottad, jószága igen megszaporodott e földön. De bocsássad csak rá a kezedet, sújts le vele mindarra, ami az övé, vajon akkor nem átkoz-e meg téged szemtől szembe?!

Látszólag egy szorgalmas ember eredményességét mutatja be ez a néhány mondat az áldás értelmezésként. Ne tévesszük szem elől az Isten egyéb minősítését. A szemében Jób feddhetetlen, igaz, istenfélő és a rosszat kerülő egyén. Ilyen szellemben él és dolgozik, ezt együtt áldja meg az Úr.

Jób tehát egy istenfélő szorgalmas ember. Érti, látja célját az életben és ez jelent áldást neki.

Rá semmiképpen nem igaz, hogy azért mutat valamiféle vallásos magatartást, mert gyarapodott, hanem azért tudott gyarapodni, mert mindig is hitt Istenben. És mi bizonyítja ezt az összefüggést? Hogy akkor sem tagadja meg Istent, amikor mindent elveszített.

*Áldott vagy?

*Fontos igazság! Azt, hogy valami anyagi érték Isten áldásaként van az életedben az tudja leginkább bizonyítani, hogy viselkedsz, hogy éled meg a hitedet, ha azt a valamit elveszted. Ha indulatos leszel és Istent vádolod, akkor nem Isten áldásaként vetted azt, hanem saját teljesítményed zsákmányaként szerezted és dicsekszel vele. Ez lehet igaz a házadra, gyermekedre, egészségedre, egész életedre is.

Jób szemmel látható gyarapodása az Istentől vett lelki áldások eredményei voltak. Ezért történhetett, hogy nem vádolta Istent az elvesztésért – bár keményen kimondta érzéseit a szenvedéseiben. Végül Isten újra kegyelmes volt vele:

Jób 42:12 Az ÚR pedig jobban megáldotta Jób életének a végét, mint a kezdetét,

Áldások, áldottak és tanulságok

Érdemes még további példákat is megnézni az áldással kapcsolatban.

Azt láttuk, hogy Isten az embert áldással indítja útra a teremtése után. Jób életén is ott volt Isten áldása. Kikről tudunk még ilyeneket?

Noé és fiai

Noé és fiai is Ádámhoz hasonlóan megkapták az áldást Istentől. Az eredeti küldetést hallhatták újra.

1Móz 9:1 Azután Isten megáldotta Nóét és fiait, és azt mondta nekik: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet.

Ábrahám

A következő személy, akit Isten megáldott, Ábrahám. Az ő személye különösen érdekes.

1Móz 12:1-3 Ezt mondta az ÚR Abrámnak: Menj el földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet én mutatok neked. Nagy nemzetté teszlek és megáldalak, felmagasztalom nevedet, és áldás leszel. Megáldom azokat, akik téged áldanak, és megátkozom azt, aki téged átkoz. Megáldatik benned a föld minden nemzetsége.

Isteni terv, annak közlese, azaz elhívás hangzik el. Ezzel együtt a cél és a terv is. Messzemenő hatása van ennek az áldásnak. A föld minden nemzetségére kiterjedő áldást hozott Ábrahám engedelmessége.

Nemcsak ezért érdekes a személye. Isten többször megismételte az áldását és ezeknek fontos jelentősége van.

Őrá a különleges személy, a pap-király Melkisédek is áldást mondott.

1Móz 14:18-19 Melkisédek, Sálem királya pedig kenyeret és bort hozott. Ő a magasságos Isten papja volt. Megáldotta őt, és azt mondta: Áldott legyen Abrám a magasságos Istentől, az ég és föld teremtőjétől.

Amikor kész volt fiát, Izsákot megáldozni, újra áldást kapott:

1Móz 22:15-17 Az ÚR angyala másodszor is szólította Ábrahámot az égből, és azt mondta: Magamra esküszöm, azt mondja az ÚR, mivelhogy e dolgot cselekedted, és nem kedveztél a fiadnak, a te egyetlenegyednek, bizony megáldalak téged, és bőségesen megsokasítom magodat, mint az ég csillagait és mint a fövenyt, mely a tenger partján van, és a te magod örökségként fogja birtokolni ellenségeinek kapuját.

Az áldás ismétlődik Ábrahám életében. Ezek nem véletlenszerű helyzetek, hanem konkrét találkozási alkalmak. Olyan eseményekben, amikor a kegyelemre épülő engedelmesség működött Ábrahámban. Amikor kész volt harcba menni Lótért, az unokaöccséért, és amikor kész volt oltárra tenni fiát, akkor megismétlődött, megerősíttetett az áldás.

*Áldott vagy?

*Elindultál a neked szánt küldetésben? Elfogadtad Isten hívását? Megteszed a nehéz feladatokat? Meghozod a magad áldozatait? Ezek kellenek az áldáshoz.

*Bárcsak a folytonos kapcsolat, az állandó engedelmesség hozná a mi életünkben is, hogy folyamatos és megerősített áldások jönnének Istentől!

Izsák

Izsák, Ábrahám fia is találkozott Istennel és közvetlenül kapott áldást.

1Móz 25:11 Ábrahám halála után Isten megáldotta fiát, Izsákot. Izsák pedig a Lahajrói-kútnál lakott.

1Móz 26:1-3 Majd éhínség támadt az országban, az első éhség után, amely Ábrahám idejében volt. Elment azért Izsák Gerába Abímelekhez, a filiszteusok királyához. Mert megjelent neki az ÚR, és ezt mondta: Ne menj le Egyiptomba! Lakjál azon a földön, amelyet én mondok neked. Maradj ezen a földön, és én veled leszek, és megáldalak. Mert neked és utódaidnak adom mindezt a földet, hogy megtartsam az esküt, amellyel megesküdtem atyádnak, Ábrahámnak.

1Móz 26:23-24 Onnan pedig fölment Beérsebába. Azon az éjszakán megjelent neki az ÚR, és ezt mondta: Én vagyok Ábrahámnak, atyádnak Istene. Ne félj, mert veled vagyok, és megáldalak, és megsokasítom utódaidat Ábrahámért, az én szolgámért.

Az ő életében is többször ismétlődött az áldást megfogalmazó kijelentés.

Fontos látni, hogy nem közvetett az áldás az életében, azaz nem azt viszi csupán tovább, amit az apja kapott, hanem neki is személyesen adatott az áldás.

*Áldott vagy?

*Megelégszel a szüleid Istennel való kapcsolatával, a nekik adatott áldással, vagy keresed a személyes kapcsolatot és a személyes áldást is?

Jákób

Ábrahám unokája, Izsák fia is áldást nyer Istentől. Nemcsak az apai áldás kíséri az útját, amit Izsáktól kapott, hanem Isten áldását is megkapja. Az apai áldást egyébként csellel szerezte meg, becsapva testvérét és apját is.

Az elsőt akkor, amikor testvére, Ézsau elől menekül.

1Móz 28:11-19 Egy olyan helyre ért, ahol lepihent, mivel a nap már lement. Fogott egyet az ott levő kövek közül, a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen. És álmot látott: íme, egy létra volt a földön felállítva, melynek teteje az eget érte, és íme, Isten angyalai fel s alá jártak azon. És íme, az ÚR állt rajta, és szólt: Én vagyok az ÚR, Ábrahámnak, a te atyádnak Istene és Izsáknak Istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom és a te utódaidnak. És annyi utódod lesz, mint a föld pora, nyugatra és keletre, északra és délre terjeszkedsz, és benned és magzatodban áldatik meg a föld minden nemzetsége. Íme, én veled vagyok, hogy megőrizzelek téged, akárhova mész, és visszahozzalak e földre. Mert nem hagylak el, míg be nem teljesítem, amit mondtam neked. Jákób pedig fölébredve álmából ezt mondta: Bizonyára az ÚR van e helyen, és én nem tudtam. Megrémült azért, és így szólt: Mily félelmes ez a hely! Nem más ez, mint Isten háza és az ég kapuja. És fölkelt Jákób reggel, vette azt a követ, melyet a feje alá tett, oszlopul állította, olajat öntött a tetejére, és Bételnek nevezte azt a helyet. Azelőtt pedig Lúz volt annak a városnak a neve.

A másodikat, pedig, amikor visszatérőben van és Ézsauval készül találkozni. A Jabbók révénél tusakodik egy titokzatos idegennel éjszaka.

1Móz 32:26-29 És mondta: Bocsáss el engem, mert feljött a hajnal. Jákób ezt felelte: Nem bocsátlak el, míg meg nem áldasz engem. Ekkor azt mondta neki: Mi a neved? Ő így felelt: Jákób. Erre azt mondta: Nem Jákóbnak hívnak ezután, hanem Izráelnek, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. És kérte Jákób: Mondd meg, kérlek, a nevedet! Ő pedig ezt felelte: Ugyan miért kérded a nevemet? És ott megáldotta őt.

*Áldott vagy?

*Elég neked az emberi hiányosságok kihasználásával megszerzett emberi áldás, vagy a mindent tisztán látó, ismerő Isten áldását igényled?

*Ha menekülsz is, akkor is kísérni fog Isten áldani akaró kegyelme.

Így indult az Isten embereinek áldásos élete. Személyes találkozások és egyéni áldások. Hiszem, hogy ez ma sincs másként.

Épp erre mutat rá a mai igevers is.

3)Mennyei világának minden lelki áldásával

Isten többet készített, mint földi gyarapodást, anyagi növekedést, gyermekekben való áldásokat. Nem csupán e világi célokat, küldetéseket akar közölni, és hozzá áldást mondani. Isten nem csupán gyarapodó családot, növekvő otthont, fejlődő gazdaságot akar adni.

Mindenkivel kívánja közölni, hogy nagyobb terve és célja van. Lelki áldása van. Mennyei világából származó és oda mutató áldásai vannak.

Mi ez?

A választ egy sokat mondó igevers segít megérteni.

Amikor Péter és János Jeruzsálemben meggyógyított egy sántát, lehetősége nyílt bizonyságtételre, mert számonkérték őket a tettükért. Ebben a bizonyságtételben mondott el egy fontos információt.

Apcs 3:26 (Károli) Az Isten az ő Fiát, Jézust első sorban nektek támasztván, elküldé őt, hogy megáldjon titeket, mindegyikőtöket megtérítvén bűneitekből.

Isten mennyei világának lelki áldása Jézus, aki személyesen hozta el az áldást nekünk.

Ez az áldás globális, azaz világméretű esemény. Azonban a személyes találkozás szükséges hozzá úgy, ahogy a korábban említett személyek esetében. Az áldás, aminek egyik fontos része a megtérés, csak így indulhat el.

*Áldott vagy?

*Akkor felelhetsz igennel, ha az áldást közvetítő Jézussal találkoztál és elfogadtad Tőle, hogy megtérítsen a bűneidből. Itt kezdődik az áldás. Ezt a lépést nem lehet kihagyni, mellőzni.

*Hiába nyertek áldást a megtérő szüleid, esetleg testvéred, ha te nem engeded közel magadhoz az áldást felkínáló Jézust.

*Ne elégedj meg látszólagos áldásokkal! Jó tanulmányi eredménnyel, jövedelmező állással, gyarapodó családdal, szépülő otthonnal. Legyen a tiéd Isten mennyei világának minden lelki áldása!

Van egy jó szempont, ami alapján lemérhetjük, hogy mennyire az anyagi, látható dolgokban megjelenő áldások érdekelnek, vagy mennyire a mennyei világ lelki áldásai. Ez pedig az, hogy miért imádkozunk, mi jelent imatémát, milyen kérdésekben kérjük mások közbenjárását. Sokat imádkozunk az egészségért, a munka áldásáért, a boldogulásért. Alig fogalmazunk meg kéréseket a kísértések miatt, megtérés érdekében, lelki helyreállás vonatkozásában. Kevés ima hangzik a lelkiek tekintetében.

*Áldott vagy?

Ha igen, jobban érdekelnek a mennyei világ lelki áldásai és az élet lelki kérdései, mint a testi, anyagi kérdések.

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s