Ábrahám türelemmel várt

Zsid 6:11-20

1)Bevezetés

Van-e ígéreted Istentől? Mire építve éled az életedet, végzed a szolgálatokat? Miből van élő reménységed, célod? Miben nyersz erőt azon az úton, amin haladnod kell?

Az ígéretek, melyeket Isten tesz, célt és reményt adnak, erőforrásként szolgálnak.

2)Ábrahám és az ígéretek

Ábrahám két ígéretet kapott: Utód és haza. Fiú és megszámlálhatatlan létszámú leszármazott, valamint otthont jelentő hely, ahol most épp vándorol. Mindkettő előkép is. Utód=Jézus, akiben megáldatnak a népek. Haza=menny, ami minden hívő otthona.

Egyik sem teljesült az életében, mégis az ígéretek teljesülésének várakozásában élt, mert hitte, hogy amit Isten megígér, azt teljesíteni fogja.

Egyetlen utódot kapott, Izsákot. Kb. 400 év múlva teljesült, hogy az utódai megkapták az ígéret földjét, amit Isten Ábrahámnak ajánlott. Ábrahám már rég elhunyt, amikor az unokája Jákob, 70 fős családdal költözik Egyiptomba, majd onnan hozza ki őket Isten nagy létszámú népként.

­Isten ígéreteinek nem elengedhetetlen jellemzője, hogy még életünkben teljesülnek. Ettől ezek nem lesznek értéktelenek, haszontalanok.

Néhány ige, ami rámutat arra, hogy Ábrahám mennyire hitt a teljesítetlen ígéretek ellenére is.

István vértanúi beszédéből:

Apcs 7:2-5 Ő pedig azt mondta: Férfiak, atyámfiai és atyák, hallgassatok meg! A dicsőség Istene megjelent a mi atyánknak, Ábrahámnak, amikor Mezopotámiában volt, mielőtt Háránban letelepedett, és azt mondta neki: Menj ki a te földedről és rokonságod közül, és menj arra a földre, amelyet mutatok neked! Akkor kiment a káldeusok földjéről, és letelepedett Háránban, majd miután meghalt az atyja, Isten áthozta őt erre a földre, amelyen ti most laktok. Itt azonban nem adott neki még egy talpalatnyi örökséget sem, de azt ígérte, hogy majd neki adja azt birtokul és utódjának – holott nem volt neki gyermeke.

Apcs 7:17-18 Amikor pedig elérkezett az az idő, amelyet Isten Ábrahámnak ígért, megerősödött és megsokasodott a nép Egyiptomban, mígnem más király támadt Egyiptomban, aki nem ismerte Józsefet.

Pál írja a Rómaiakhoz írt levélben:

Róm 4:18-21 Ő pedig a reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok nép atyjává lesz, ahogyan megmondatott: Így lesz a te magod. És nem gyengült meg hitében, amikor százesztendős lévén saját, már elhalt testére és Sárának elhalt méhére gondolt. Isten ígéretét nem vonta kétségbe hitetlenül, hanem megerősödött a hitben, dicsőséget adva Istennek, és teljesen bizonyos volt abban, hogy amit ő ígért, azt meg is tudja tenni.

A hithősök közötti említésben:

Zsid 11:13-16 Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és vándorok a földön. Mert akik így beszélnek, nyíltan megvallják, hogy hazát keresnek. És ha arra gondoltak volna, ahonnan kijöttek, lett volna idejük, hogy visszatérjenek. Így azonban jobb után vágyakoztak, tudniillik a mennyei után. Ezért Isten nem szégyelli őket, hogy Istenüknek nevezzék, mert készített nekik várost.

3)Minden hithősre nézve adott kijelentés:

Zsid 11:39-40 És mindezek, noha hit által jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéretet. Mivel Isten mifelőlünk valami jobbról gondoskodott, hogy nélkülünk tökéletességre ne jussanak.

Összességében hatalmas példa Ábrahám. Úgy élte le életét rendíthetetlen hitben Isten ígéretei iránt, hogy nem kapta meg azokat. Mint aki belátja, hogy Isten ígéreteinek a teljesülése nem azáltal történik meg, hogy én látom megvalósulni és átélem.

Isten igazán jelentős ígéretei nem erre a világra szólnak. Ezt az alábbi igék is megerősíthetik bennünk.

4)Ígéretek az újszövetség embereinek:

Ha valaki megkérdezné tőlünk, Isten mit ígért nekünk, mit válaszolnánk? Lehet, hogy vannak olyanok, akik személyes ígéreteket kaptak valamilyen kérdésben. Ezek egyéni jelentőségűek.

Tudunk-e általános, a hívő közösség egészének adott ígéretekre építeni és hitben élni, járni?

  1. A Jézusért elhagyott értékekből százszorosat, ráadásul örök életet
  2. Jézus állandó jelenlétét a missziós küldetésben
  3. A Szentlelket
  4. Jézus maga egy beteljesült ígéret
  5. Krisztusban örökkévaló örökség
  6. Az élet koronája
  7. Új ég és új föld
  8. Az örök élet

Lássuk ezek igei bizonyítékait!

Jézus a tanítványoknak mond ígéretet: Elhagyottakért százszoros, és örök élet

Máté 19:27-29 Akkor megszólalt Péter, és azt mondta: Íme, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mi lesz hát velünk? Jézus pedig azt mondta nekik: Bizony mondom nektek, hogy ti, akik követtetek engem, az újjáteremtett világban, amikor majd az Emberfia dicső királyi trónjára ül, ti is tizenkét királyi trónra ültök, és ítélitek Izráel tizenkét nemzetségét. És mindaz, aki elhagyta házait, fiú- vagy nőtestvéreit vagy atyját, anyját, feleségét vagy gyermekeit vagy szántóföldjeit énérettem, százannyit kap majd helyette, és örök életet nyer örökségül.

Jézus jelenléte a szolgáló életünkben:

Máté 28:18-20 Jézus pedig hozzájuk ment, és azt mondta nekik: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el azért, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Mindannak megtartására tanítsátok őket, amit én parancsoltam nektek. Íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.

A Szentlélek:

Luk 24:49 Azért én elküldöm nektek, akit Atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel.

Maga Jézus egy teljesült ígéret:

Pál beszéde a Pisidiai Antiókhiában:

Apcs 13:22-24 Amikor őt elvetette, Dávidot támasztotta nekik királyul, akiről bizonyságot is tett, és azt mondta: Szívem szerint való férfit találtam, Dávidot, Isai fiát, aki teljesíti minden akaratomat. Ígérete szerint az ő utódai közül támasztotta Isten Izráelnek a szabadítót, Jézust, akinek eljövetele előtt János előre hirdette a megtérés keresztségét Izráel egész népének.

Ő a mindent ígéretet betöltő teljesség:

Ebből tovább lépve azt kell belátni, hogy maga Jézus az az ajándék, akiben Isten minden ígérete beteljesült.

*Ha tied Jézus vágysz még másra?

*Ha nem a tied még Jézus, a legfőbb ígéret nem teljesült még életedben.

2Kor 1:20 Mert Isten valamennyi ígérete őbenne lett igenné, és őbenne lett ámenné az Isten dicsőségére miáltalunk.

Örökség Krisztusban:

Gal 3:29 Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai és ígéret szerint örökösök vagytok.

Örökkévaló örökség:

Zsid 9:15 És ezért új szövetség közbenjárója ő, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét.

Az örökösség ténye Krisztushoz tartozásban áll fenn:

Gal 3:29 Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai és ígéret szerint örökösök vagytok.

Az élet koronája:

Jak 1:12 Boldog ember az, aki a kísértésben kitart, mert miután megpróbáltatott, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr ígért az őt szeretőknek.

Új ég, új föld:

2Pét 3:13 De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik.

Örök élet:

1Ján 2:25 Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet.

5)Biztatás a kitartásra:

Zsid 10:35-37 Ne dobjátok el hát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy Isten akaratát cselekedve elnyerjétek az ígéretet. Mert még egy kevés idő, és aki eljövendő, eljön és nem késik.

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s