Biztos tény, hogy Isten testet öltött

Ajánlott könyvek a témában1

Lukács 2:1-7

Mi lehet Jézus születésének a bizonyítéka? Az alábbi dolgokban sokan keresik a bizonyítékot. Az igazi bizonyíték az, hogy ma is újjászüli a megtérő embereket.

Van-e meggyőződése mindenkinek, hogy Jézus a testben megjelent Krisztus?

1Ján 4:2 Erről ismeritek meg az Isten Lelkét: amelyik lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van;

Azt gondolhatjuk végig, hogy juthat az ember meggyőződésre ebben a kérdésben.

 • Gondolatok
  • Történelmi tények Jézus születésével kapcsolatban. 2
   • Az említett személyek valódisága. Augusztusz császár, Tibériusz császár, Ciréniusz helytartó, Heródes király.
    • Augustus császár, uralkodott i. e. 27-től haláláig, i. sz. 14-ig
     • Augustus császár idején három népszámlálást tartottak az egyre hatalmasabb birodalomban: i.e. 28-ban, i.e. 8-ban, illetve i.sz. 14-ben. Valószínűsíthető, hogy az i.e. 8-ban elrendelt népszámlálásra hivatkozik Lukács evangéliuma. Ez az összeírás kifejezetten az adóztatható személyek számának a felmérését szolgálta. Mivel a népszámlálás hosszabb ideig, évekig is eltarthatott, ezért ennek alapján csak az állapítható meg, hogy Jézus nagy valószínűséggel i.e. 8-ban, vagy azt követően született.3
    • Publius Sulpicius Quirinius (Kr. e. 51 körül – Kr. u. 21.), amelyet Cyreniusnak is fordítanak
     • Heródes Archelaosz etnarcha i.sz. 6-ban történt száműzése után Júdea ( Samária, Júdea és Idumea konglomerátuma) közvetlen római igazgatás alá került, és Coponiust nevezték ki prefektusnak. Ezzel egy időben Quiriniust Szíria legátusává nevezték ki, azzal az utasítással, hogy adózási szempontból értékelje Júdea tartományt. Egyik első feladata az volt, hogy e rend keretében népszámlálást végezzen.
     • Első vagy előbbi összeírás?4
      • Az eddigiek alapján egyetlen lehetőség adódik Lukács szavainak értelmezésére, miszerint a fenti mondatában csupán egy utalást tesz Quirinus második, i. sz. 6-ban történő legatusságára (és egyúttal az általa történt összeírásra is), egyben pedig a Jézus születésekori összeírást egy, a Quirinus kormányzósága előtti censusként határozza meg. Ez esetben így kell értelmezni a mondatot: „Ezen összeírás előbb történt, [mint amikor] a kormányzó Syriában Quirinus volt.”
      • A mondat ilyetén való fordításának nyelvtani helyességét is eleve sok évtizedes vita előzi meg, ez azonban mára elcsitult, továbbá konszenzus alakult ki abban is, hogy Lukács változatos nyelvhasználatába teljesen beleillő a fenti szófordulat az eredeti nyelven.
      • Megfigyelhető, hogy Lukács tisztában volt az Izraelt érintő mindkét összeírással: az elsővel Jézus születésekor (Saturninus kormányzósága alatt), illetve a másodikkal Quirinus alatt, i. sz. 6-ban. A második összeírást ugyanis így eleveníti fel: „Ezután felkelt ama Galileus Júdás az összeírás idején, és sok népet maga után csábított: ez is elveszett; és mindazok, akik őt követték, szétszórattak” (Apostolok cselekedetei 5:37). Az itt említett Júdás Iosephusnál is megjelenik, mégpedig szintén az i. sz. 6-os censussal kapcsolatban.
    • Tibériusz császár.
     • Tiberius Caesar Augustus, általánosan elterjedt néven Tiberius császár, született Tiberius Claudius Nero, majd Augustus általi örökbefogadásától Tiberius Iulius Caesar
     • 23 éven keresztül ült a császári trónon, Kr. u. 14-től haláláig, Kr. u. 37-ig.
     • Az ő személyét nem a születésnél olvassuk, hanem Keresztelő János színre lépésének történeténél. (Lukács 3:1) Mivel Kr. u. 14-től uralkodott, a 15 évvel későbbi esemény, amikor János – és fél év múlva Jézus is elkezdte szolgálatát, az kb. 30 év távlatában következik be. Lukács 3:23 szerint Jézus 30 évesen kezdett tanítani.
    • Heródes király
     • Nagy Heródes Kr.e. 37-től haláláig, Kr.e. 4-ig volt Júdea királya.
   • A csillag, amit a keleti bölcsek követhettek.
    • Több elmélet megjelent ezzel kapcsolatban. Egyesek szerint üstökös jelent meg az égen (a Halley-üstökös nem lehetett, mert az csak Kr.e. 12-ben volt látható az égbolton). Más vélemények szerint ez egy szupernóva-robbanással hozható összefüggésbe. A csillagászati feljegyzések (babilóniai, kínai csillagászok feljegyzései is fennmaradtak ebből a korból) sem az üstökös- sem a szupernóva elméletet nem támasztják alá.
    • Legvalószínűbbnek a Szaturnusz és a Jupiter együttállásának (látszólagos találkozásának az égbolton, szakszóval konjunkciójának) az elmélete fogadható el (ezt Kepler dolgozta ki). I.e. 7-ben három együttállása is volt a két bolygónak, méghozzá a Halak csillagképben: i.e. 7. május 29-én, október 1-jén és december 5-én. Ilyen hármas együttállás nagyon ritka, 794 évenként következik be.
    • Mivel az asztrológia szerint a Jupitert a királyok, a Szaturnuszt a zsidók csillagának tartották, a Halak csillagkép pedig a Jupiter saját csillagháza, a bölcsek (valószínűleg Zarathusztra követői) egyértelműen következtethettek arra, hogy Zsidóországban egy nagyon jelentős király született. A babilóniai ékírásos táblák között találtak olyat, amely a konjunkció bekövetkezését előre meghatározta.
 • A kételkedők hiányos hozzáállása.
  • A kételkedők előítéletekre, feltételezésekre építik a véleményüket és nem hajlandók nyitni, nem akarnak utána járni.
  • Ez egyébként egy általános emberi magatartás. Általában az éppen aktuális, elfogadott elméleteink megerősítéséért kutatunk forrásokat. Emögött pedig az áll, hogy félünk az elbizonytalanodástól.
 • Bizonyítás tudományos módszerekkel
  • Ennek lényege, hogy a bizonyítani akart eseményt megismételjük és közben vizsgáljuk. Akár többször is megismételjük. Ezt meg lehet-e tenni Jézussal kapcsolatban.
  • Ilyen szempontból tudományosan bizonyítható-e, hogy élt Augusztus császár, agy Círusz perzsa király?
  • Bizonyítható-e tudományosan, hogy tegnap este vacsoráztam?
  • Maradnak a szemtanúk beszámolói, akik bizonyíthatják a személy létét, és tetteit.
 • Bizonyítás jogi-történeti módszer 5
  • Három bizonyítékra épül: Szóbeli tanúvallomásra, írásbeli tanúvallomásra, tárgyi bizonyítékokra
  • Ezzel a módszerrel már jobban bizonyítható Jézus élete.
 • Régészeti kutatások, leletek eredményei6
  • Ma már több régészeti lelet is bizonyítékul szolgál arra, hogy bizonyítsák Jézus személyének valódiságát.
  • A bibliai régészet világát alaposan felkavarta 2002-ben egy csontládika (osszárium) előkerülése, amelyen arámi nyelven a Yaakov bar Yosef akhui di Yeshua („Jakab, József fia, Jézus testvére”) felirat szerepelt.7
 • Van, ami történt, van amit cselekedtek
  • Figyeljük meg az említett szavakat! A népszámlálás történt. A szülés idejének elérkezése történt.
  • József és Mária elmentek Betlehembe. Mária megszülte a gyermeket. Bepólyálta és jászolba tette.
   • Történt, hogy a császár parancsot adott ki, hogy tartsanak összeírást. Ennek eredménye, hogy mindenki elment a maga városába, így József is Máriával elment Betlehembe.
   • Történt, hogy amikor Betlehemben voltak, eljött a szülés ideje. Nem volt mit tenni, Mária megszülte Jézust. Ezután bepólyálta, ez így természetes. És mivel nem volt más alkalmas hely, betette a jászolba. Akkor ő még nem tudta, hogy ez lesz a jel a pásztoroknak. Az ugyanis nem természetes hogy jászolba tesznek egy gyermeket.
  • Ha történik valami, akkor tulajdonképpen Isten cselekszik, rendel el eseményeket, indít el folyamatokat. Ehhez felhasznál személyeket, vezetőket döntéshozókat.
  • Ha ilyen módon történik valami, akkor az embernek lehetősége van dönteni, hogy a történésekkel mit kezd. Vagy ellenszegül, vagy engedelmeskedik. Ez a népszámlálásra nézve lehetőség volt. A szülésre nézve nem volt döntési lehetőség.
  • Hadd idézzek néhány egyéb példát az ilyen esetekre.
   • Amikor pünkösdkor együtt voltak a tanítványok, történt, hogy nagy szél zúgás keletkezett és lángnyelvek jelentek meg. A nép erre összesereglett oda, ahonnan a szép zúgását hallották. Átélték a Szentlélek kiáradásának csodáját.
   • Nagy üldözés támadt Jeruzsálemben. A tanítványok szétszéledtek Júdea és Samária vidékére. Ennek eredménye lett, hogy Samáriában is megtértek az emberek.
   • Történt az is, hogy Joppéban Dorkás, azaz Tábita meghalt. Mivel az ott élő tanítványok hallották, hogy Péter közel van, Liddában, elküldtek érte, hogy menjen hozzájuk. Péter jött és Isten hatalma által feltámadt Dorkás.
  • *Kedves hallgató! Hogy állsz ehhez a lehetőséghez? Mit gondolsz, amikor valami történik veled, körülötted és úgy gondolod, valamit tenni kell, vagy tenni lehet? Eszedbe jut-e, hogy ami történik, az az Isten munkája, amit te tehetsz az pedig a te reakciód lehet erre?
  • *Hidd el, hogy nagy dolgok következhetnek be így. Isten jónak látta, hogy a Megváltó így érkezzen ebbe a világba. Úgy hiszem, hogy ma is történnek veled események, amikkel kapcsolatban cselekvési lehetőségeid vannak. Ebből Jézussal való találkozást élhetsz át. (Ahogy egyébként a pásztorok is, akik átélték történés ként az angyalok megjelenését, és döntöttek, hogy elmennek megkeresni a gyermeket.)
 • Találkozások történések és döntések nyomán
  • Más esetekben is történt találkozás ember és Jézus között úgy, hogy valami történt, és jöttek a tettek.
   • Amikor Kornélius imádkozott az otthonában, történetesen megjelent neki egy angyal, aki tanácsokat adott, mit tegyen. Ezalatt egy hozzá közeli településen Péter is imádkozott, vele pedig az történt, hogy egy látomást látott. Ebből találkozás lett, és Kornéliusz egész háza népének megtérése.
   • Amikor Saul elfogató paranccsal közeledett Damaszkusz felé, hogy ott elfogja a keresztyéneket, történt, hogy nagy fényesség vette körül és egy hang szólította meg. Egy damaszkuszi tanítvánnyal is az történt, hogy látomást látott, amiben küldetést kapott, hogy menjen el a vakon várakozó Saulhoz és mondja el neki, hogy Isten apostola lesz.
  • Ezek alapján állíthatjuk, hogy Isten munkájaként azért történnek velünk dolgok, hogy abból találkozás alakulhasson ki. Látható szinten emberekkel, de nem látható módon magával Istennel. Ez egy csodálatos lehetőség mindenkinek.
 • Hogy lehet rendíthetetlen bizonyítékot szerezni ma arról, hogy Jézusban Isten testet öltött?
  • Hiszem, hogy úgy, hogy találkozni lehet vele.
  • Minden mai találkozás egy bizonyítéka annak, hogy Jézus itt járt a földön, elvégezte a küldetését, meghalt, feltámadt, mennybe ment, elküldte a Szentlelket és ezáltal lehet megtapasztalni, hogy Ő élő Úr.
  • Lehet, hogy a régészet is segít. Lehet, hogy a jogi-történeti módszer is segítséget nyújt. Talán a csillagászati kutatások is előbbre vihetnek abban, hogy valaki meggyőződjön arról, hogy Jézus valós személy.
  • *Mi az, amit most úgy élsz át, hogy valami furcsa dolog történt veled? Fogadd el, hogy ezek nem véletlenül történnek így, ezek lehetőségek, ha jó lépéseket teszel folytatásként.

1Ajánlott könyvek:Josh McDowell, Több, mint ács, KIA kiadó; Lee Strobel, Jézus dosszié, Harmat

2https://katolikus.ma/a-torteneszek-bizonyitekai-jezus-letezeserol/

https://www.gotquestions.org/Magyar/Jezus-letezett.html

https://ado.hu/ado/mikor-szuletett-jezus-vallas-egyhaz-adozas/

3https://ado.hu/ado/mikor-szuletett-jezus-vallas-egyhaz-adozas/

4https://hetek.blog.hu/2016/12/23/mikor_szuletett_jezus

5Josh McDowell, Több, mint ács, KIA kiadó

6https://nicelife.hu/hirek/2regeszet.php

7https://bibliairegeszet.blog.hu/2009/09/06/jakab_jezus_testtvere_a_per_folytatodik

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s