Bemenni, vagy kívül maradni?

Máté 7:21-23

1)Bevezetés

Volt-e már valaki úgy, hogy elkezdett egy könyvet olvasni és még az elején járva a végére lapozott, hogy megnézze, hogy is végződik a történet? Vannak, akik szokták ezt, de kevesen élnek ezzel. Hisz egy könyv épp azért jó, mert csak a végén lesz teljes a történet. Ha a végére lapozunk, lehet nem is értjük az olvasottakat, mert hiányoznak információk.

Ma lehet kicsit így fogjuk érezni magunkat. Jézus szavai által kicsit előre szaladunk a világ történetében, és olyan részleteket látunk, amik azon a napon, azaz az utolsó napon fognak megtörténni.

Lesznek könnyen érthető gondolatok, de nehéz részletek is ebben az üzenetben, mintha valaki előre lapozna egy könyvben, miközben még alig ismer valamit az egészből.

2)Van menny és van pokol

Jézus arról tanít itt a Hegyi beszéd végén, hogy van egy csoport, akik biztosan nem mennek be a mennyek országába. Miért vesz elő Jézus egy ilyen témát egy olyan tanítás végén, ami majdnem egészében arról szólt, milyen egy Krisztus követő élet? Épp azért, hogy rámutasson, hogy a tanítása megvalósításának nem önmagáért van jelentősége, hanem a célért. Nem azért kell imádkozni, adakozni, böjtölni, képmutató ítélkezéstől óvakodni, keskeny úton járni, sóvá és világossággá válni, hogy kielégítsünk valamilyen elvárást és elismerést szerezzünk érte. Nem ez az életvitel a cél, ez csak egy segítség a céltudatos élethez, a cél pedig nem más, mint a mennyek országa.

Úgy érzem, a Krisztus követés igyekezete is rövidlátóvá tud válni. Miközben igyekszik valaki világítani a sötétben, erkölcsös életet élni a gonosz világban, adakozni a szegényeknek, böjtölni a szükségben, ezek válnak a céllá. Ezeket teljesíteni kell, mert ez az elvárás. Nem. A cél az, hogy örökké Istennel légy.

Olykor hallani hívők között biztatást, hogy légy példás életű, vagy személyes vágy megfogalmazását, vagy akár imádságot is, hogy példás életet szeretne élni valaki. Ez egy jó törekvés, ha mennyei céltudatosságból fakad. Ha nem, akkor egy észrevétlen gonosz versenyhez vezet a hívők között. A cél már az lesz, hogy na lássuk, kinek az élete a példásabb, ki a leginkább követésre méltó. Ennek így semmi értelme, de haszna biztosan nincs. Vigyázzunk vele!

*Hiszed, hogy van mennyország és azt is hogy van kárhozat is? Ezt az utóbbit se hagyjuk említés nélkül. Hiszed, hogyha Isten újjászült, számodra már fenn van tartva a hely az üdvösségben? Hiszed, hogy a kegyelem indított el a menny felé, és a kegyelem tart is meg a célig? Belátod, hogy a kegyelemben történő megtartás megvalósulásához egy aktív hitéletre van szükség? Aktív szeretetteljes szolgáló életre.

3)A mennybe nem mindenki megy be

Tehát van menny és van pokol. Egyik sem lesz üres. Bár Isten a mennyet szánja az embernek, mégsem fog minden ember a mennybe kerülni. Erről néhány mondattal korábban is beszélt Jézus. Van keskeny út és széles út. A széles a kárhozatba visz. Ezen sokan járnak. A keskeny út az életre visz és kevesen találják meg.

Mindenkinek van valamilyen elképzelése erről a két helyről. Ez alapján lehet dönteni, hogy hova is szeretne jutni, hol szeretné tölteni az örökkévalóságot. Hát nem jut mindenki a mennybe? – kérdezhetik az emberek. Teszik ezt azért, mert alig hallanak erre irányuló tájékoztatást. A középkorban eltúlozták a pokollal való riogatást. Ma pedig alig esik szó róla. Szép lassan kialakul egy univerzalista felfogás, miszerint végül valahogy mindenki a mennybe köt ki. Vagy egy agnosztikus hozzáállás teszi az embereket közömbössé ebben a kérdésben, miszerint mivel erről biztosat senki nem tud mondani, nem is érdemes ezzel foglalkozni.

Hiszem, hogy Jézus is azért vette elő a témát, mert akarja, hogy foglalkozzunk vele.

Vannak a Bibliában kizáró okokat megfogalmazó részek, melyek rámutatnak, hogy kik azok, akik biztosan nem jutnak a mennybe. Arról is olvashatunk, hogy kik juthatnak oda. Érdemes ezeket tanulmányozni.

Itt is van egy magyarázat arra, hogy bizonyos személyek nem mennek be a mennybe. Ez nem egy direkt kritérium, hanem inkább egy kivétel meghatározása.

Nem mindenki megy be azok közül, akik azt mondják, mondogatják, hogy Uram, Uram! Tehát nem az „Uram, Uram”-ozás zár ki a mennyből, hanem azok között, akik alkalmazzák ezt, azok között – bármilyen meglepő – lesznek olyanok, akik nem mennek be a mennyek országába. Lássuk mit is jelent ez!

4)Uram, Uram

Ahogy említettem, nem az Uram megszólítás, és még csak nem is annak ismétlése a kizáró ok. Sőt, ez nagyon is szükséges a hitéletben.

Figyeljük a következő igéket!

1Kor 12:3 Mert tudjátok meg, hogy senki sem mondja Jézust átkozottnak, aki Isten Lelke által szól, és senki sem mondhatja, hogy Jézus Úr, hanem csak a Szentlélek által.

Róm 10:9-10 Mert ha száddal Úrnak vallod Jézust, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halottak közül, üdvözülsz. Mert szívvel hisszük, hogy megigazulunk, és szájjal teszünk vallást az üdvösségről.

Jézust Úrnak vallani, ezáltal Uramnak nevezni nem bűnös dolog. Ez egy fontos hitbeli megnyilvánulás Jézus irányába.

Tamásból is ez fakadt ki, amikor feltámadása után láthatta Krisztust.

Ján 20:27-28 Azután így szólt Tamáshoz: Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezemet, és nyújtsd ki a kezedet, és helyezd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő! Tamás pedig azt mondta neki: Én Uram és én Istenem!

Tehát az, hogy valaki Úrnak tartja Jézust és ezt személyes kapcsolatra utalóan is kijelenti, és Őt Uramnak szólítja, az nem rossz.

Viszont kevés lehet az, ha valaki ezt, mint valami varázsigét, vagy valami védelmi talizmánt akarja használni az életében. Ezt ismételgeti, mint egy mantrát, ezt alkalmazza, mint valami erőforrást, hogy rosszat elkerüljön és jót nyerjen.

Mi kell még ahhoz, ha valaki Úrnak mondja Jézust? Az Úr Jézus itt azt mondja, ha valaki cselekszi az Ő mennyei Atyjának az akaratát.

Tehát szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta Jézust, száddal Úrnak vallod és ezzel együtt keresed és teljesíted Isten akaratát.

De mi Isten akarata?

Erre vannak általános, mindenkire vonatkozó kijelentések és lesznek személyre szabott utasítások.

Isten általános akaratát bemutató igékből néhány:

1Thess 4:3-6 Mert ez Isten akarata, a ti megszentelődésetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok, hogy mindegyikőtök szentül és tisztán őrizze meg testét, nem szenvedélyes érzékiségben, mint a pogányok, akik nem ismerik Istent, és hogy senki ne legyen szertelen, és ne károsítsa meg valamely dologban a testvérét, mert bosszút áll az Úr mindezekért, amint előbb is mondtuk nektek, és bizonyságot tettünk róla.

1Thess 5:18 Mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Krisztus Jézusban számotokra.

1Pét 2:15 Mert az az Isten akarata, hogy jót cselekedve elnémítsátok az esztelen emberek tudatlanságát,

1Pét 3:17 Mert jobb, ha jót cselekedve szenvedtek, ha ez az Isten akarata, mint gonoszt cselekedve.

2Pét 3:9 Nem késik az ígérettel az Úr, még ha némelyek késedelemnek tartják is, hanem hosszútűrő irántatok, nem akarva, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.

Máté 28:18-20 Jézus pedig hozzájuk ment, és azt mondta nekik: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el azért, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Mindannak megtartására tanítsátok őket, amit én parancsoltam nektek. Íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.

Nagyon összetett kép bontakozik ki arról, hogy mi is az Isten akarata. Ez magában egy komoly kihívás a hívő életben, hogy ezt megismerjük és megvalósítsuk. Ezért is van erre nézve egy komoly felszólítás az igében:

Róm 12:1-2 Kérlek azért titeket, testvéreim, Isten irgalmára, hogy szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ez a ti okos istentiszteletetek. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata.

*Cselekszed Isten akaratát? Tisztában vagy azzal, hogy mit akar Isten veled és benned? Keresd az akaratát és teljesítsd azt!

5)Végső csalódás, vagy számonkérés?

Egy döbbenetes képet vázol elénk Jézus, amikor az utolsó napról beszél. Lesznek előtte olyanok, akik gyakran mondták, Uram, Uram, és még nagy dolgokat is tettek Jézus nevében, mégsem engedi őket Isten országába.

A csodálkozó kérdésük egyben egy hatalmas csalódást is megfogalmaz. Hát nem a te nevedben tettük ezt a sok dolgot? Hát nem mehetünk be ezek alapján Isten országába?

De sajnálom ezeket az embereket. Egy hamis tanítás megtévesztett áldozatai és követői lettek. Figyeljük meg, hogy az előző szakaszban épp a hamis prófétákról beszélt Jézus. Most pedig talán az ő áldozataikról, amivel figyelmeztetni akar, hogy bármennyire is látványos a hamis próféták viselkedése, nem segít a menny felé.

Micsoda megszeppent értetlenség sugározhat az érintettek arcán! Akik egész hívő életükben mindig nagy hangon kiáltották, hogy Uram, Uram és hirdették a nagy próféciákat, tették a csodáikat és űzték a démonokat, most ott állnak és azzal kénytelenek szembesülni, hogy Jézus nem ismeri őket. Milyen fájdalmas felismerés lehet majd ez.

Micsoda bonyolult helyzet ez!

Hát nem Jézus küldte az apostolokat, hogy menjenek el és tegyétek ezeket?

Máté 10:7-8 Menjetek, és hirdessétek mindenütt: Elközelített a mennyek országa! Betegeket gyógyítsatok, halottakat támasszatok, leprásokat tisztítsatok, ördögöket űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok!

Vagy egy másik esetben, amikor a kissé irigy tanítványok meg akarták tiltani azoknak az ilyen szolgálatot, akik közvetlenül nem tartoztak hozzájuk, Jézus elismerően szólt róluk.

Márk 9:38-40 János azt mondta neki: Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz, de nem követ minket, és mi megtiltottuk neki, mivelhogy nem tartozik közénk. Jézus pedig azt mondta: Ne tiltsátok el őt, mert senki sincs, aki csodát tesz az én nevemben, ugyanakkor gonoszul szólna felőlem. Mert aki nincs ellenünk, az velünk van.

Ha Jézus így viszonyult ezekhez a feladatokhoz, hogy lehetséges, hogy az ezeket művelőket végül nem engedi a mennyek országába?

A következő üzenetet látom ebben. Jézus figyelmeztetni akar arra, hogy ne tévesszenek meg senkit a csodák és a csodákat hirdető végrehajtó emberek. Meg akarja mutatni, hogy nem az a lényeg csak, hogy valaki képes-e erre, hanem az, hogy milyen a kapcsolata Jézussal. Meg szeretné értetni, hogy a hívő élet célja nem a csodák hajszolása és végrehajtása, hanem az örök élet.

Gondoljunk csak bele! Ma nem épp az ilyen prófétákat, tanítókat követik a legnagyobb számban? Nem az olyan alkalmakra özönlenek az emberek, ahol ördögűzéseket hirdetnek meg, ahol nagy csodák bekövetkezését ígérik? Az egészet az teszi még félelmetesebbé, hogy ezek valóságos végbemenetelét még Jézus sem cáfolja. Még azt sem, hogy ezt a nevében hajtják végre. Ez még inkább felfoghatatlanná és éppen ezért félelmetesebbé teszi a korszakunkat, hogy Jézus nevében olyan egyének hajthatnak végre nagy tetteket, akiket Jézus nem ismer.

Csak egy aktuális kérdést feltéve, hol vannak most a csodatevő próféták, amikor egy éve tombol a vírus terjedése a világon?

6)Biztatás

Ennyi nehéz kérdés, bonyolult összefüggés után, melyek lehet megdöbbenést is okoztak bennünk, lehet valami biztató ebben a rövid tanításban? Abszolút.

  • Az egyik az, hogy Jézus rámutat arra, hogy lesz vég. Lesz egy nap, amikor előtte állunk és Ő fog dönteni az egész emberiség tekintetében, ki hova kerül.
  • Nagyszerű hír ebben az igében, hogy megerősíti, hogy van menny, ahová érdemes vágyakozni, igyekezni.
  • Hatalmas dolog, hogy Jézus rávilágít arra, hogy nem a csodák átélése, vagy azok művelése teszi értékessé és célba érkezést garantálóvá az életet, hanem az, ha Ő ismer minket.
    • Ján 10:14-15 Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim, mint ahogy ismer engem az Atya, és én is ismerem az Atyát, és életemet adom a juhokért.
    • Ján 10:27 Az én juhaim hallgatnak a hangomra, én ismerem őket, és ők követnek engem.
  • Aki beengedte Jézust, az várhatja, hogy Ő is be fogja engedni a mennyek országába.
Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s