A fogadalom a hálaadásban

Zsoltár 56:13

Zsolt 56:12 (13) Tartozom neked, Istenem, fogadalmaimmal, megadom hálaáldozatomat.

a) Bevezetés

Régóta foglalkoztató téma a fogadás, fogadalom, ami sok kérdést fogalmaz meg.

Van a Bibliában felszólítás is erre (Zsoltár 50:14, Zsoltár 76:11), vannak példák is fogadalmakra. Van vele kapcsolatban intés. 

Ha az életet nézzük inkább félelem, tartózkodás a hozzáállás, emiatt nem sokszor fordul elő életünkben. 

A téma és annak gyakorlata az én életemből is hiányzik. Ezért is foglalkoztam ezzel most kicsit elmélyültebben.

Mit kezdjünk ezzel? Lehet-e szerepe életünkben a fogadalmaknak? Hogyan kapcsolódik a hálaadáshoz? Gazdagíthatja a hálás életet? Keressünk válaszokat ezekre a kérdésekre!

b) Fogadalmi példák a Bibliában

 • Jákób fogadalma 
  • 1Móz 28:20-22 És ilyen fogadalmat tett Jákób: Ha velem lesz Isten, és megőriz ezen az úton, amelyen most járok, ha ad nekem ételül kenyeret és öltözetül ruhát, és békességben térek vissza apám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem. Ez a kő pedig, amelyet szent oszlopként állítottam föl, Isten háza lesz, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom.
   • Egy Istentől jött ígéret meghallása után megfogalmazott fogadalom. Nem kérésekkel, inkább az ígéret saját nyelvre fordításával egybekötve. 
 • Isten népének fogadalma 
  • 4Móz 21:2 Ekkor fogadalmat tett Izráel az Úrnak, és ezt mondta: Ha egyszer kezembe adod ezt a népet, mindenestül kiirtom városait.
 • Jefte fogadalma 
  • Bír 11:30-31 Fogadalmat tett Jefte az Úrnak, és ezt mondta: Ha valóban kezembe adod az ammóniakat, akkor bármi jön ki elém házam ajtaján, amikor békességgel visszatérek az ammóniaktól, az Úré lesz az, feláldozom égőáldozatul. 
 • Anna fogadalma
  • 1Sám 1:10-11 Az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az Úrhoz, és keservesen sírt. Azután erős fogadalmat tett, és ezt mondta: Seregek Ura! Ha részvéttel tekintesz szolgálólányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgálólányodról, hanem fiúgyermeket adsz szolgálólányodnak, akkor egész életére az Úrnak adom, és nem éri borotva a fejét!
 • Általános példa: bajban mondott fogadalom 
  • Zsolt 66:13-14 Áldozatokkal megyek házadba, teljesítem fogadalmaimat, melyeket ajkam kimondott, és szám megígért a bajban. 

Ezeknek a fogadalmaknak a jellegzetessége, hogy szorult, nehéz helyzetben az egyén vagy nép Istenhez fordul és kéri a segítséget. Ehhez a kéréshez köt egy fogadalmat, aminek teljesítése a segítség átélése, Isten munkájának a végbemenetele után történik. 

Ha ezt így látjuk megfogalmazhatunk egy érdekes kérdést. A fogadalom tulajdonképpen Isten próbára tevése is? Ugyanis, ha a vállalásaimat kéréseim teljesítéséhez kötöm, amiben Isten munkájának a teljesülését várom, akkor Istent teszem próbára. Szabad ilyet tenni?

Van egy példa arra az Igében, hogy ezt Isten maga ajánlja fel:

Mal 3:10 Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem – mondja a Seregek Ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok.

*Nehéz helyzetben mernéd-e könyörgésed mellett Istent is kipróbálni? Tudnál-e a próbához te is ajánlani valamit fogadalomként? Mernél-e valamit az életedből feláldozni hálából előre, mert tapasztalni szeretnéd Isten hatalmát? 

 • Jónás útitársainak fogadalma
  • Jón 1:14-16 Ekkor így kiáltottak az Úrhoz: Jaj, Uram, ne vesszünk el emiatt az ember miatt, ne terheljen bennünket ártatlan vér! Mert te, Uram, azt teszed, amit akarsz! Azzal fogták Jónást, beledobták a tengerbe; a tenger háborgása pedig megszűnt. Ezért az emberek nagy félelemmel félték az Urat, áldozatot mutattak be, és fogadalmakat tettek az Úrnak.
   • Ez a fogadalom egy, már végbement segítség utáni, hálából megfogalmazott fogadalom. A részleteit nem ismerjük. 

*Ha rövid idő alatt lezajlik az életedben egy krízis és annak a megoldása, az egyszerű köszönet nyilvánítás, a hálaadás mellett tettél-e már fogadalmat? 

 • Názír fogadalom 
  • 4 Mózes 6:1-21
   • Teljesen önkéntes, odaszánást eredményező fogadalom. Ez számomra a fogadalmak csúcsa. Egy ember az életéből valamennyi időt, vagy akár a fogadalomtól számítva a hátra lévő időt Istennek szán. Ezzel együtt változásra is kész ebben az időszakban. Nincs feltétel, nincs szorult helyzet. Egy odaszánás van fogadalommal megerősítve. 

*Akartál-e, tudtál-e már eddig életedben odaszánásból fogadalmat tenni? Foglalkoztat-e ez a fogadalmi forma? 

c) A fogadalmak alkalmazása, szabályozása a bibliai időkben

 • A meggondolatlan fogadás

3Móz 5:4-6 Vagy ha valaki meggondolatlanul vesz esküt az ajkára, akár jóra, akár rosszra, bármire, amire csak meggondolatlanul esküdhetik az ember, ha nem is vette észre, de aztán megtudta, vétkessé vált az ilyen miatt. Ha tehát vétkessé válik az ilyen miatt, vallja meg, hogy miben vétkezett, azután vigye el jóvátételi áldozatát az Úrnak, vétkéért, amiben vétkes: egy nőstény bárányt vagy kecskét a nyájból vétekáldozatul. A pap pedig szerezzen számára engesztelést vétkéért.

 • Férfi és nő fogadalma 

4Móz 30:1-16 (2) Azután így beszélt Mózes Izráel fiai törzsfőihez: Ezt parancsolta az Úr: Ha férfi tesz fogadalmat az Úrnak, vagy esküt tesz arra, hogy megtartóztatja magát, ne szegje meg a szavát, hanem tegyen meg mindent úgy, ahogyan kimondta. De ha nő tesz fogadalmat az Úrnak, és önmegtartóztatásra kötelezi magát még leánykorában, apja házában,… tovább a 16. versig

 • A fogadalom teljesítéséhez való hozzáállás

5Móz 23:21-23 (22) Ha fogadalmat teszel Istenednek, az Úrnak, ne halogasd annak a teljesítését, mert úgyis számon kéri tőled Istened, az Úr, és vétek fog terhelni. Ha nem teszel fogadalmat, azzal nem vétkezel. Vigyázz azért, hogy megtedd, amit kimondasz, ha önkéntes áldozatot fogadsz Istenednek, az Úrnak, ahogyan azt megígéred.

Préd 5:4-6 (3) Ha fogadalmat teszel Istennek, ne halogasd teljesítését, mert nem telik neki kedve az ostobákban. Teljesítsd, amit megfogadtál! Jobb, ha nem teszel fogadalmat, mint ha fogadalmat teszel, és nem teljesíted. Ne engedd, hogy beszéded vétekbe ejtsen téged, és ne mondd az Isten követének, hogy az csak tévedés volt. Miért háborodjék föl Isten szavadon, és miért tegye tönkre kezed alkotásait?

A fogadalom kérdéskörében legtöbbször ezzel a figyelmeztetéssel találkoztam. Beszélgetésekben leginkább ezt szokták idézni. Ebből is azt emelik ki sokan, hogy jobb nem fogadni, mint fogadni és nem teljesíteni. Azt mutatja ez a hozzáállás, hogy inkább egy biztonságos életre kívánnak sokan berendezkedni. Inkább egy védekező, harcállásokat megtartó, lőréseken kikukucskáló hívő életet akarnak élni, mint inkább határozott, bátor, akár támadó, rohamozásra is kész küldetést betölteni.

*Milyennek látod a hívő életedet? Biztonságos, nyugalomra törekvő, kríziseket kerülő, ennél fogva soha nem vállalod a fogadalom lehetőségét, vagy van benned nyitottság? Esetleg foglalkoztat, hogy növekedjen benned a bátorság ebben a kérdésben, hogy a hálaadásban is növekedni tudj? 

d) Fogadalom az újszövetségben

Ha szó szerint keressük a kifejezést, akkor azt látjuk, hogy alig fordul elő az újszövetségben. Mindössze három helyen jelenik meg:

Apcs 18:18 Pál pedig, miután még több napig ott marada, az atyafiaktól elbúcsúzván, Szíriába hajózék, és vele együtt Priscilla és Akvila, minekutána fejét megnyírta Kenkreában; mert fogadása vala.

Apcs 21:23 Ezt műveld azért, amit neked mondunk: Van mi köztünk négy férfiú, kik fogadalmat vettek magukra;

Jak 5:15 És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik neki.

Az utolsónál az eredeti szó imádságnak van fordítva. A szó jelentés tartalmában benne van ez is. 

G2171   εὐχή (eukhé) 

1) ima, imádság, könyörgés

2) fogadalom

*Ez a tény viheti afelé a gondolkodásunkat, hogy nem kell ezzel foglalkozni. Én mégis azt gondolom, hogy gazdagabb lenne a hívő életünk, azon belül is a hálaadásunk, ha megtanulnánk a fogadalom és a hála összekapcsolását. 

e) Mi maga a fogadalom?

Egy jól megfontolt ígéret. Ígéret, ami Isten felé intézett kérések teljesülésekor tesz meg az ember, vagy egy gyors megtapasztaláskor hálából, esetleg odaszánásból, mint a názír fogadalomnál.  Ez általában jóra készteti az embert. 

A fogadalom teljesítése egy folyamat, illetve egy alkalom, amikor megadja, teljesíti az ígéretét az egyén. Nemcsak maga a változás eseménye, cselekménye a fogadalom, hanem az ennek végbemeneteléhez kapcsolt ígéret. 

Pl. Ha valaki azt mondja, hogy megfogadom, többet nem dohányzom, ez bibliai értelemben nem fogadalom. Ez egy elhatározás. Fogadalom akkor lesz, ha kiegészíti egy odaszánási ígérettel. Például úgy, hogy ha egy hónapon belül szabaddá válok a cigarettától, az eddigi napi cigi kiadásaimat az Úrnak adom. 

A fogadalom változásra késztet, kitartást igényel, tehát lelkileg hasznos. 

f) Mi nem fogadalom?

A dacból mondott fogadalom nem kívánatos, sőt nem is nevezhetjük valójában fogadalomnak. Pl. Egy vitában derül ki, hogy elszólja magát valaki: „Kár volt szólnom, pedig már hányszor megfogadtam, hogy nem beszélek veled.” 

Több tekintetben sem bibliai jelentőségű fogalom. Egyrészt nem hangzott el a fogadalom, csak egy dacos visszahúzódás történik. Másrészt azért sem fogadalom, mert csupán egy elhatározást fogalmaz meg, de semmi Isten felé irányuló felajánlást nem tartalmaz. 

Az ilyen szófordulatok nem sorolhatók a fogadalom kategóriába. 

g) A fogadalom gyakorlásának veszélye

Hogy mi a veszélye a fogadalom gyakorlásának, arra lehet sokan azt válaszolják, hogy ha nem teljesíti, aki tette. Ez is egy veszélyes helyzet, de nemcsak ez az egyedüli veszély.

Veszély az is, ha nem megfontolt a vállalás, ahogy Jefte esetében láttuk. Bár még ebből is hatalmas bizonyság formálódhat ki. 

h) Fogadalmak gyakorlati példái:

 • Házasságkötés. Ebből jön a kérdés, hogy a fogadalom, az eskü? 
  • A fogadalom és eskü hasonlósága és különbsége:
  • Az eskü több, mint a fogadalom. Kimondottan ünnepélyes keretek között kimondott ígéret. 
 • Tized adománya: nem nyilvános fogadalom. Egy ún. rendszeres hálaáldozat bemutatása, ami fogadalom által teljesül. 
 • Egyéb anyagi fogadalom: volt, aki megfogadta, hogy minden rendkívüli bevétel felét rászorulóknak, missziós célokra tovább adja. Ezeket teljesítve azt tapasztalja, hogy Isten egyre bőségesebb az ilyen áldásokban. 
 • Nehéz helyzetben, nyomorúságban a könyörgés mellett fogadalmak megfogalmazására, kimondására is vállalkozunk. A fogadalom az imameghallgatás esetén a hálaadást is erősebbé, tartalmasabbá teszi. 
  Például, ha valaki egy betegségben úgy könyörög Istenhez, hogy akarata és kegyelme szerint gyógyítsa meg, és hozzá teszi, hogy gyógyulása esetén minden héten egy nap önkéntes munkát fog végezni a betegek felé. Ez fogadalom. Vagy gyógyulása esetén a jövedelme egy részét a kórháznak ajánlja fel egy évig. 
 • Modern názír fogadalmak: Valami olyan fogadalom, amiben összekapcsolódik a szolgálatra való készség és a lemondás, az önmegtartóztatás.
  • Egy hónapig nem nézem a TV-t hanem az eddig erre fordított időt emberekkel való találkozásra fordítom, vagy Bibliát olvasok, vagy közbenjárok személyekért.
  • Egy hónapig lemondok a kedvenc ételemről (szőlőről lemondás mintájára)
  • Egy évig elmegyek Tóalmásra szolgálni a Bibliaiskolába. 
  • Tágabb szemléletmóddal a megtért emberek élete is felfogható fogadalomtevő helyzetként. Isten megmentett, hálából megfogadom, neki élek. A bemerítés előtti kérdésekre adott választ így is nevezik, hogy ünnepélyes fogadalom.

A fogadalom komolyságát és mellette való elkötelezettséget fokozza, ha valaki nyilvánosan teszi a fogadalmakat és annak teljesítéseit is így hajtja végre. Az ilyen gyakorlattal számonkérhetővé teszi magát a közösség előtt is. 

Zsolt 22:25 (26) Rólad szól dicséretem a nagy gyülekezetben, teljesítem fogadalmaimat az istenfélők előtt.

Zsolt 116:14 Teljesítem az ÚRnak tett fogadalmaimat, egész népe jelenlétében.

*Lehet-e több az életünk a fogadalmakkal? Teheti-e gazdagabbá a hálaadásunkat, ha fogadalmak kötődnek hozzá? 

*Legyünk bátrabbak a jó, megfontolt fogadalmak kimondásában és végrehajtásában!

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s