Az örök élet csak Krisztusban maradva kapható

1 János 5:1-13

1)Bevezetés

Az örök élet titka. Sokakat foglalkoztat a téma. A legfrissebb, gyorsan elérhető információk a témában:

  • „Egy sejten belül minden kémiai reakció fehérjén keresztül valósul meg. A fehérjék megértése elvezet minket egy betegség, vagy akár az örök élet kutatásához is” – hangsúlyozta. – Perczel András, egy kutató csoport vezetője.

(http://medicalonline.hu/tudomany/cikk/kiderul_az_orok_elet_titka)

Három újsághír, melyekre felkaphatják az emberek a fejüket.

Vajon érdemes ezekre a kutatásokra várni? És mi van, ha életünkben nem jutnak eredményre? Ma elérhető megoldás nincs?

2)Az örök élet nem a jövő, hanem a jelen lehetősége

Az örök élet titkát nem az új lehetőségekben kell keresni, nem az újdonságokat közlő hírforrásokban kell kutatni. Az örök élet már régóta elérhető és ezt a régi könyv, a Biblia adja tudomásunkra.

A mai ige egy nagyon jó összefoglalása ennek.

A szakaszunk végén kezdve kijelenthetjük, hogy az örök élet Isten Fiában, Jézus Krisztusban van. (10-13. versek)

Lehet, hogy ez a hír sokaknak épp olyan bonyolult és érthetetlen, mint az újságokban olvasható tudományos információ. A megértéshez egyszerű összefüggésekre van szükség, könnyen érthető magyarázatokat kell megfogalmazni.

Minden ember örökkévalóságra teremtetett

Ez az elsődleges kiinduló pont. Ez ma is fennáll. Aki ma életet kap, megszületik, az örökké tartó létre kapja meg az életét. Néhány ige hadd támassza ezt alá:

Dán 12:2 Azok közül, akik a föld porában alszanak, sokan fölébrednek majd, némelyek örök életre, mások pedig gyalázatra és örökkévaló utálatosságra.

Ján 5:28-29 Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az ő hangját, és kijönnek. Akik a jót cselekedték, feltámadnak az életre, akik pedig a gonoszt művelték, feltámadnak az ítéletre.

Máté 25:46 És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre, az igazak pedig az örök életre.

Az ember örökké tartó létre kapott lehetőséget a Teremtőtől. Ezt a bűn sem vette el, de elszakítva Istentől, az Istennel tölthető örök élet lehetőségét elveszítette. Az Isten nélküli állapot is örökké tart, ez tény.

Ettől tovább mutat, hogy Isten az örökkévalóságot az ember szívébe is elhelyezte.

Préd 3:11 Mindent szépen alkotott Isten a maga idejében. Az örökkévalóságot is az emberek szívébe helyezte, de úgy, hogy elejétől a végéig nem foghatják föl mindazt, amit Isten cselekszik.

Préd 3:11 Szépen megalkotott mindent a maga idejében, az örökkévalóságot is az emberi értelem elé tárta, de az ember mégsem tudja felfogni Isten alkotásait elejétől a végéig, amelyeket megalkotott. (Új ford.)

*Hidd el, hogy örökké tartó létre lettél teremtve. Ez egy nagy lehetőség, de komoly felelősséggel is jár.

Isten örök kapcsolatot akar velünk

Nagyszerű hír, hogy Isten nem nyugodott bele abba, hogy az ember elszakadt Tőle. Mindent megtett, hogy visszaszerezze magának az embert. Nem önző kívánságtól hajtva, hanem az áldani kész szeretettől indítva. Isten azt akarja, hogy az ember örökké vele legyen.

Ha már elszakadt és más útra tért, erről az útról vissza kell hozni az embert. Nagyon szeretem a következő igét, ami erre utaló kijelentést közöl.

Ézsaiás 53:6 Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért.

A bűn okozta tévelygő állapotból úgy épít visszatérést Isten, hogy a bűn hatalmát győzi le Fia által. Ezért is mondja Jézus, hogy én vagyok az ajtó, én vagyok az út. Ő a lehetőség a visszatérésre a tévelygő útról a helyes útra.

*Megtaláltad már az utat? Ha Isten azt akarja, hogy az örök élet útján járj, miért akarnál más utat?

Az örök életben bizonyosak lehetünk

János határozottan állítja, hogy mindenki birtokolhatja azt a bizonyságtételt, hogy Isten örök életet adott nekünk. Aki hisz a Fiúban, abban az Atya bizonyságtétele él, ami alapján vallja, hogy örök élete van.

Hogy alakul ki bennünk ez a bizonyságtétel?

Kétféle bizonyságtétel segítségével. Van emberi bizonyságtétel és van Isten bizonyságtétele. Elhisszük az emberek bizonyságtételét, amiben arról beszélnek, hogy hogyan változott meg az életük a Jézussal való kapcsolat által. Ez egy fontos részlete a személyes meggyőződés megszerzésének.

A másik bizonyságtételt maga Isten szolgáltatja. Hogy? Kiáll az emberek elé és elmond valamilyen információt? Nem. János egy különleges bizonyságtételről beszél. Bizonyságot tesz a víz a vér és a Lélek.

Ez egy nagyon bonyolult kérdés, amibe nem tudunk teljes mélységében bele menni. Mindössze legyen itt annyi, ami az örök élet szempontjából fontos. Ez a hármas egység Jézusról, az örök élet megszerzőjéről, a bűnből szabadító Megváltóról tesz bizonyságot. Több részletes igazság szólhat a víz és a vér bizonyságtevő tényezőjéről. Én úgy látom, hogy ez mind Isten Lelkének bizonyságtevő szerepére világít rá.

Ján 15:26 Amikor pedig eljön majd a Vigasztaló, akit én küldök nektek az Atyától, az igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő majd bizonyságot tesz rólam.

Ján 7:38-39 Aki hisz bennem, amint az Írás mondta, élő víz folyamai áradnak annak belsejéből. Ezt pedig a Lélekről mondta, akit kapnak majd a benne hívők, mert még nem adatott a Szentlélek, mivelhogy Jézus még nem dicsőült meg.

5Móz 12:23 Csakhogy abban állhatatos légy, hogy a vért meg ne egyed; mert a vér, az a lélek: azért a lelket a hússal együtt meg ne egyed!

Zsid 9:13-14 Mert ha a bakoknak és bikáknak a vére, meg a tehén hamva, a tisztátalanokra hintetvén, megszentel a testnek tisztaságára: Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek.

A víz, ami Isten bizonyságtevő lelke akár igéje, akár bennünk levő Szentlelke által, a vér, ami engesztelő áldozat értünk, és a Vigasztaló Szentlélek egyaránt Krisztusról, mint egyedüli lehetőségről tesz bizonyságot, ami számunkra az örök életet biztosítja. Hajlamosak vagyunk a részletekben elmerülni átugorva a lényegen, hogy ezek Krisztusról tesznek bizonyságot. Így Krisztus helyett a tényezők jelentőségére fogunk koncentrálni. A vízre, vérre sok értelmezési jelentőséggel.

A legfontosabb, hogy a vízzel – legyen az bármi is: bemerítés, ige, a testi állapot – Krisztusról tesz bizonyságot. A vérrel – legyen az a kereszten kiontott vér, az úrvacsora vére – Krisztusról tesz bizonyságot. A Lélek egyértelműen ezt végzi.

*A kérdés az nekem, hogy a Lélek ilyen összetett bizonyságtevő munkája működik-e már bennem?

3)Aki hisz, legyőzi a világot

Mindezt most úgy is tekinthetjük, hogy egy mély elméleti ismertetés az örök élet megszerezhető bizonyosságáról. János azonban mást is közöl a szakaszunk első részében.

Aki rendelkezik az örök élet bizonyosságával, annak van egy fontos jellemzője. Az ilyen ember Istentől született. Ez nem a fizikai létezés állapotát írja le, hanem a lelkileg értelmezhető új állapotot. Aki újjá született az Ige által ébredt hit által, az egy világot legyőző oldalra került.

Ezzel rámutat arra, hogy az újjászületett ember szembe kerül azzal, ami eddig élettere, vélt boldogságának alapja, élete értelmének lényege volt. A világ, már ellensége lesz. Nem az emberek ellenségei, akik a világban vannak, hanem az elvek, felfogások, meggyőződések, melyek irányítják a világ menetét. Ez ellen harcol, és nem kilátástalanul, hanem eleve győztesen.

Két ige, ami bizonyítja ezt a kétpólusú állapotot:

1Ján 2:15-16 Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, abban nincs meg az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van – a test kívánsága és a szemek kívánsága és az élet kérkedése –, nem az Atyától van, hanem a világból.

Jak 4:4 Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok, hogy a világ barátsága ellenségeskedés Istennel? Aki tehát a világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz.

Hogy működik ez a harc? Mi a lényege? Miben élhető meg a győzelem?

Erre is választ kapunk a szakasz elejéből.

Aki a hitben van, mint újjászületett személy, azaz Isten gyermeke, képes ennek a világnak a leghatalmasabb erő megnyilvánulását produkálni. Mi ez az erő? Ez a szeretet.

Az újjászületett ember szereti azt, aki őt szülte, de nemcsak a szülőt szereti, hanem azokat is, akiket még szült. Ebben első maga Jézus Krisztus, utána pedig mindenki, aki befogadta Őt.

Az újjászületett állapot bizonyítéka tehát kettős. Egyik az, hogy bizonyossága van az örök élet felől, a másik pedig, hogy tud szeretni. Akar és tud szeretni.

Hiszem, hogy nem véletlen, hogy a héten éppen ilyen gondolatokat olvastam Cseri Kálmán egyik áhítatos gondolataiban.

Jézus azt mondja, lehet újulni, vissza lehet térni az első szeretethez. Mert az ügy elviszi az energiát, a szeretetközösség adja. Az ügy leköt, a személyes kapcsolat felszabadít. Az előbbi megterhel, az utóbbi megerősít. Jézus ügye ideig való, a vele való személyes közösség örökkévaló. S ez a közösség feltétele annak is, hogy az ő ügyét jól tudjuk képviselni.” (Cseri Kálmán, A kegyelem harmatja, 309. o.)

Hogy hozható össze ez a győztes hívő élettel? Úgy, hogy megértjük, a Krisztus követésében nem az a győztes, aki mindenkit maga mögé, esetleg maga alá parancsol, hanem az, aki mindenkit tud szeretettel kezelni, fogadni. Aki nem másokat győz le, hanem magát tudja legyőzni. Nem az a győztes, aki másokon tud uralkodni, hanem aki magán képes uralkodni.

*Újjászületett, örök élet bizonyosságában bízó és a szeretet megélésével győztes tanítvány vagy?

4)A győztes élet nem veled kezdődik

Nem kell megijedni ettől az élettől, de nem is kell benne elbízni magunkat. A győztes életnek nem mi vagyunk az úttörői. Jézus győzte le a világot, az ősi ellenséget. Mi már egy vesztett sereg ellen küzdünk, akik még viaskodnak kicsit. Sokan győztek már előttünk és nyerték el az örök életet, amiben bíztak.

Az a kérdés, hogy leszünk-e jutalmat átvevő győztesek?

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s